A szabadalmi ügyvivői vizsgabizottság ügyrendje

A szabadalmi ügyvivői vizsgabizottság ügyrendje

A szabadalmi ügyvivői vizsgáról szóló 76/1995. (XII. 19.) IKM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-ának (3) bekezdése alapján a Szabadalmi ügyvivői Vizsgabizottság (a továbbiakban: Vizsgabizottság) ügyrendjét az alábbiak szerint állapítom meg.

1.

A Vizsgabizottság elnöke (a továbbiakban: elnök) irányítja a Vizsgabizottság munkáját és ellátja a szabadalmi ügyvivőkről szóló 1995. évi XXXII. törvény és a R. által ráruházott feladatokat, különösen
  a) meghívja a vizsgán eljáró tanács tagjait,
  b) dönt a vizsgára, illetve a pótvizsgára vagy ismétlővizsgára (a továbbiakban: a vizsgára) bocsátás iránti kérelmek ügyében,
  c) kitűzi a vizsga időpontját,
  d) határoz a felfüggesztett vizsga folytatása felől, illetve a vizsgadíj visszatérítéséről,
  e) összehangolja az írásbeli feladatok elkészítésének és a szóbeli vizsgáztatásnak a módszereit.

2.

A Vizsgabizottság titkára (a továbbiakban: titkár) intézi a Vizsgabizottság ügyeit, valamint irányítja annak a Magyar Szabadalmi Hivatal által ellátott ügykezelését, különösen
  a) döntésre előkészíti a vizsgára bocsátás iránti kérelmet, beleértve a vizsgadíj megfizetésének ellenőrzését és adott esetben a hiányok pótlására vonatkozó felhívást,
  b) megküldi a kérelmezőnek a kitűzött vizsga időpontjáról szóló értesítést vagy a kérelem elutasítását,
  c) gondoskodik arról, hogy az írásbeli vizsgán kidolgozandó feladatok rendelkezésre álljanak.

3.

Az írásbeli vizsgán a rend fenntartásáról gondoskodó vizsgabiztosként a titkár jár el vagy pedig az elnök által a Magyar Szabadalmi Hivatal köztisztviselői közül kijelölt személy.

4.

  (1) A vizsgát a február 1-től június 15-ig és a szeptember 1-től december 15-ig terjedő időszakon belüli időpontra kell kitűzni.

  (2) Az elnök az (1) bekezdésben megjelölt időszakok első napjáig beérkező kérelmek alapján a vizsgát az adott időszakon belüli időpontra tűzi ki.

  (3) A vizsga időpontjáról szóló értesítést a kérelmezőnek az írásbeli vizsga időpontját legalább egy hónappal megelőzően kell megküldeni.

  (4) A kérelmező indokolt kérelmére az elnök új időpontot tűz ki az adott vagy a következő vizsgaidőszakban.

5.

  (1) Az írásbeli vizsgán kidolgozandó feladatokat a R. 5. §-a (1) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott tárgyakból az elnök által a vizsga időpontjának kitűzésével egyidejűleg kijelölt tagok készítik el és adják át a titkárnak legalább öt munkanappal a vizsga napja előtt. A titkár a feladatokat jóváhagyásra az elnöknek bemutatja.

  (2) Az (1) bekezdés szerinti feladatok készítői, valamint a titkár felelősek a feladatok titkos kezeléséért.

  (3) A feladatokat az írásbeli vizsga megkezdésekor a vizsgabiztos jelöltenként külön-külön zárt borítékban adja át a vizsgázónak.

  (4) A kidolgozott feladatokat, amelyeknek első oldalán feltüntetik a vizsga időpontját és a vizsgázó nevét, folyamatos sorszámozással és az utolsó oldalon a vizsgázó aláírásával ellátva, a vizsga befejezésekor a vizsgabiztosnak kell átadni; aki azokat haladéktalanul továbbítja a Vizsgabizottságnak a feladatot kidolgozó tagjaihoz.

6.

  (1) A szóbeli vizsga kezdetén a Vizsgabizottság
- kijelölt tagjainak ismertetése alapján
- zárt ülésben dönt az írásbeli vizsga eredményességéről.

  (2) A Vizsgabizottság elnökét, illetve eljáró helyettesét és tagjait az írásbeli és a szóbeli vizsga eredményéről való döntés tekintetében titoktartási kötelezettség terheli.

7.

  (1) A vizsga írásbeli részéről a vizsgabiztos, szóbeli részéről a titkár készít jegyzőkönyvet.

  (2) Az írásbeli vizsgáról felvett jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a jelölt nevét, a vizsga megkezdésének és a kidolgozandó feladat kiadásának, továbbá a kidolgozott feladat beadásának időpontját, vagy adott esetben a vizsga felfüggesztésének tényét és körülményeit. A jegyzőkönyvet a vizsgabiztos írja alá.

  (3) A szóbeli vizsgáról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a jelölt nevét, a vizsga tárgyait, a vizsga megkezdésének és befejezésének időpontját, valamint minősítését. A jegyzőkönyvet az elnök vagy eljáró helyettese és a titkár írja alá.

8.

  (1) A Vizsgabizottság a vizsgáról bizonyítványt állít ki, amely tartalmazza a vizsgázó személyi adatait, a szóbeli vizsga napját, valamint a vizsga minősítését.

  (2) A bizonyítványt a Vizsgabizottság elnöke vagy eljáró helyettese és tagjai írják alá, s azon el kell helyezni a Vizsgabizottság hivatalos pecsétjét.

9.

  (1) A Vizsgabizottság iratainak kezelését a Magyar Szabadalmi Hivatal köztisztviselői közül az elnök által kijelölt személy látja el.

  (2) A vizsgákról készült jegyzőkönyvet és a bizonyítványok másolatát a vizsga napjától számított 30 évig meg kell őrizni.

  (3) Az elveszett vagy megsemmisült bizonyítvány pótlására a titkár másolatot ad ki.

10.

A Vizsgabizottság elnökét, tagjait és titkárát a szabadalmi ügyvivői vizsgán való közreműködésükért megillető - a befizetett vizsgadíj százalékában kifejezett - tiszteletdíj mértéke a következő:
- elnök vagy eljáró helyettese: 20 %,
- írásbeli feladatokat kidolgozó tagok: 20-20%,
- másik két tag: 15-15 %,
- titkár: 10%.

11.

A Vizsgabizottság jelen 999. május 10-én lép hatályba.

Dr. Bendzsel Miklós, s.k.
a Szabadalmi ügyvivői Vizsgabizottság elnöke