Beszámoló

Beszámoló
az Iparjogvédelmi Szakértői Testület 2010. évi működéséről

 

I. Az Iparjogvédelmi Szakértői Testület szervezeti és működési rendje;
a működési költségek fedezete

1. Az Iparjogvédelmi Szakértői Testület (a továbbiakban: ISZT, illetve Testület) a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Szt.) 114/Z. §-a alapján alakult meg. Jelenleg az Szt. 115/T. §-a tartalmazza az ISZT-re vonatkozó alapvető törvényi rendelkezéseket.

2. Az Szt. 118. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Kormány az Iparjogvédelmi Szakértői Testület szervezetéről és működéséről szóló 270/2002. (XII. 20.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R.) határozta meg a Testület feladatait, működését és eljárását. Az R. átfogó módosítására 2005. október 6-ai, egyes rendelkezései tekintetében 2005. november 1-jei hatállyal került sor. A módosítással pontosításra kerültek az ISZT tisztségviselőinek díjazására, a Testület és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: SZTNH) kapcsolatára, valamint egyes eljárási kérdésekre vonatkozó rendelkezések. A módosítás nyomán új díjtételek bevezetésére is sor került. Az ISZT továbbra is a 2005-ben meghatározott díjtételek alapján jár el.

A 2008. évben két – nem érdemi – módosítás érintette az R.-t. A jogszabályt 2008. január 1-jei hatállyal a kormányzati szervezetátalakítással összefüggésben módosította a 331/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet ("igazságügyminiszter" terminológia helyett "igazságügyi és rendészeti miniszter"), míg 2008. május 16-ai hatállyal a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet révén az R. technikai deregulációs módosítására került sor.

A 2010. évben az R. technikai jellegű módosítására került sor 2011. január 1-jei hatállyal. A 341/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet a Magyar Szabadalmi Hivatal névváltozásával összefüggésben módosította a jogszabályt. Ez utóbbi módosítás óta az R. szövege változatlan formában van hatályban (1. sz. melléklet).

3. Az R. 2. §-ának (1) bekezdése értelmében a Testület tagjait az igazságügyi és rendészeti miniszter nevezi ki ötéves időtartamra. A kinevezésre az SZTNH elnöke tesz javaslatot, amelynek összeállításához javaslatot kér az érintett szakmai és érdekképviseleti szervezetektől. Az R. 2. §-ának (3) bekezdése értelmében a Testület létszáma legfeljebb ötven fő lehet. A Testület legutóbb kinevezett tagjainak mandátuma 2008. április 1-jétől 2013. március 31-ig tart. Az ISZT tagjainak és tisztségviselőinek névsorát a 2. sz. melléklet tartalmazza.

4. Az ISZT a 2010. évben a 204/2005. (IX. 28.) Korm. rendelettel összhangba hozott, és 2005. október 6-án hatályba lépett ügyrend alapján járt el. A hatályos ügyrendet a 3. sz. melléklet tartalmazza.

5. Az ISZT-nek saját bevétele nincs, működésének feltételeiről és az ahhoz szükséges pénzügyi intézkedések megtételéről az SZTNH gondoskodik és köti meg a Testület működéséhez szükséges szerződéseket [R. 5. § (2) bek.]. A Testület titkárának díjazását az ISZT elnökének javaslatára az SZTNH elnöke állapítja meg [R. 4. § (4) bek.].

Az R. 7. §-ának (2) bekezdése értelmében a szakértői vélemény elkészítéséért a rendelet mellékletében meghatározott díjat kell fizetni. Az ISZT elnöke az R. 4. §-ának (1) bekezdése által opcionálisan előírt díjazásról lemondott, így a szakértői vélemények elkészítéséért befolyó díjakból a korábbi évek gyakorlatával megegyezően a 2010. évben az ISZT ügyrendjében meghatározott módon és arányban csak az eljáró szakértők megbízási díjának kifizetésére került sor.

 

II. Az Iparjogvédelmi Szakértői Testület 2010. évi működése

1. Az ISZT személyi összetételében 2010-ben két változás következett be a 2009. év végi állapothoz képest.

Kovári György szabadalmi ügyvivő 2009. október 29-én kelt levelében lemondott elnökségi tagságáról. Az igazságügyi és rendészeti miniszter az SZTNH elnökének javaslatára 2010. január 1-jei hatállyal Dr. Kereszty Marcell szabadalmi ügyvivőt nevezte ki elnökségi taggá.

Posteinerné Toldi Márta – nyugdíjba vonulása miatt – 2010. október 1-jei hatállyal lemondott elnöki pozíciójáról és testületi tagságáról. A közigazgatási és igazságügyi miniszter az SZTNH elnökének javaslatára 2010. december 1-jei hatállyal Hajdú Juditot az SZTNH elnökhelyettesét nevezte ki az ISZT elnökévé.

2. Az ISZT elnöksége 2010. május 20-án tartotta szokásos éves ülését. Az elnökségi ülésről készült jegyzőkönyvet a 4. sz. melléklet tartalmazza.

Az ülésen az elnökség tagjai megtárgyalták és elfogadták az ISZT 2009. évi működéséről szóló beszámolót. Az elnök ismertette az ISZT 2009. évi működésének statisztikai adatait.

Felmerült az R. és az ügyrend módosításának kérdése, amellyel kapcsolatban az elnök rámutatott, hogy az R. 1. §-ának módosítása szükséges, miután az nem az Szt. megfelelő szakaszára hivatkozik. Az R. módosítása indokolt továbbá az új minisztériumi struktúra kialakítására tekintettel is. Az R. szabályainak felülvizsgálata kapcsán utal a 2009. évi elnökségi ülésre, amelyen az elnökség tagjai abban állapodtak meg, hogy az R. módosítása egyetlen érdemi kérdésben időszerű, ez pedig a szakértői díjak 2005 óta változatlan összegének megemelése. Az elnökség tagjai megállapodtak, hogy szöveges módosító javaslat birtokában hoznak döntést az R. és az ügyrend módosításáról.

Az elnökség tagjai értékelték a 2009. évi szakértői véleményeket, és egyetértettek abban, hogy azok anonimizált módon publikálhatók az Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemlében.

3. Az ISZT elnöke a 2009. évi működésről szóló beszámolót az R. 5. §-ának (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megküldte a közigazgatási és igazságügyi miniszter részére.

 

III. Bírósági vagy hatósági megkeresések, illetve megbízások és az azok alapján adott szakértői vélemények a 2010. évben

1. Az R. 1. §-ának (1) bekezdése értelmében az ISZT az Szt. 16. §-ának (2) bekezdésében és 115/C. §-ának (1) bekezdésében megjelölt ügyekben, valamint 115/C. §-ának (2) bekezdésében meghatározott kérdésekben szakértői véleményt ad bírósági vagy hatósági megkeresés, vagy megbízás alapján.

2. A 2010. évben 14 megkeresés, illetve megbízás érkezett az ISZT-hez, az ügyek száma tehát a 2009. évihez (14 ügy) hasonlóan alakult. Az ISZT eljárása 10 esetben végződött szakértői vélemény elkészítésével. Három ügyben válaszlevelet küldtünk ki, egy bírósági megkeresést pedig elutasított a Testület. 2010. első félévében egy, a 2009. évről áthúzódott ügyben készült szakértői vélemény. Az ügyek részletes kimutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza.

3. A megkeresők és a megbízók körét megvizsgálva megállapítható, hogy 2010-ben túlnyomó többségben gazdasági társaságok, illetve egyéb privát intézmények keresték meg az ISZT-t (11 ügy). A nyomozóhatóságoktól egy, a bíróságoktól pedig két megkeresés érkezett. 2010-ben nem volt olyan ügytípus vagy szakmai kérdés, amely gyakoriságát tekintve kiemelkedett volna.

 

Megkeresők, megbízók

Ügyek száma
2006.

Ügyek száma
2007.

Ügyek száma
2008.

Ügyek száma
2009.

Ügyek száma
2010.

Bíróságok, választottbíróságok

2

5

2

7

2

Rendőrség, Vám- és Pénzügyőrség

2

2

2

4

1

Gazdasági társaságok

2

6

6

3

11

Magánszemélyek

6

4

1

-

-

Összesen

12

17

11

14

14

 

A szakértői vélemény tárgya

Ügyek száma
2006.

Ügyek száma
2007.

Ügyek száma
2008.

Ügyek száma
2009.

Ügyek száma
2010.

Iparjogvédelmi jogok megsértése,
bitorlás,
áru hamis megjelölése bűncselekmények

2

3

2

2

3

Titokban tartott
találmány szabadalmazhatósága

-

-

-

-

-

Díjazási vita

2

7

2

2

2

Védjegyjogi kérdések

2

-

2

2

-

Szabadalmi jogi kérdések

2

3

-

2

2

Használati minta

1

2

1

-

2

Formatervezési minta

-

-

2

-

-

Kártérítési perek,
tisztességtelen piaci magatartás,
üzleti titok megsértése,
know-how védelme,
egyéb perek stb.

-

2

2

3

4

Egyéb kérdések

3

-

-

3

1

 

5. Az ISZT ügyrendje 7. pontjának (2) bekezdése szerint bíróság vagy más hatóság megkeresése esetén az eljáró tanács a szakértői véleményt a bíróság, illetve más hatóság által megjelölt határidőn belül köteles megadni. A szakértői vélemény elkészítésére nyitva álló határidő rövidsége okán az eljáró tanácsok tagjai elsősorban az ISZT munkájában korábban is részt vett, tapasztalattal rendelkező tagok közül kerültek kijelölésre.

6. A 2011. június 10-én megtartott ülésén az ISZT elnöksége az R. 5. §-ának (3) bekezdése alapján – az SZTNH elnökének egyetértése mellett – jóváhagyta a Testület 2010. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

Budapest, 2011. június

 

 

Hajdú Judit
az ISZT elnöke

 

Mellékletek:    

1.) Az Iparjogvédelmi Szakértői Testület szervezetéről és működéséről szóló 270/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet
2.) Az ISZT tagjainak és tisztségviselőinek névsora
3.) Az ISZT ügyrendje
4.) A 2010. május 20-án megtartott elnökségi ülés jegyzőkönyve
5.) A 2010. évi megkeresések és megbízások

Az Iparjogvédelmi Szakértői Testület szervezetéről és működéséről szóló 270/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet 5. §-ának (3) bekezdésében foglaltak alapján a Beszámolóval egyetértek.

Budapest, 2011. június

Dr. Bendzsel Miklós
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke