2007

Jedlik Ányos-díjasok névsora 2007-ben

 

Dr. Faigl Ferenc
Havasi János
Dr. Hídvégi Máté
Sipos József
Dr. Vedres András

 

Dr. Faigl Ferenc

vegyészmérnök, a kémiai tudomány doktora, a BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Szerves Kémiai Technológia Tanszékének egyetemi tanára.

Vegyészmérnöki oklevelét 1977 ben vehette át a Műegyetemen, amely mindmáig munkahelye, hivatása magas színvonalú művelésének fő színtere tudományos kutatóként és oktatóként egyaránt. 1997 ben egyetemi tanári kinevezést és tanszékvezető-helyettesi megbízást kapott. Két évvel később a vegyészkar gazdasági dékánhelyettese, 2003 tól a Kari Doktori Tanács tagja lett. Oktatóként a biológiailag aktív anyagok szintézise, az ipari szerves kémia, a poláris fémorganikus vegyületek kémiája és technológiája, a gyógyszerkémiai alapfolyamatok, illetve a gyógyszerkémia alapjai című tárgyak előadója. Főbb kutatási területei az optikailag aktív vegyületek előállítása, sztereoszelektív reakciók kutatása, poláris fémorganikus vegyületek kémiájának és technológiájának kutatására összpontosulnak. Tudományos eredményeit eddig 63 közleményben, valamint 90 előadásban publikálta. 28 szabadalomban szerepel feltalálóként, amely szabadalmak közül 12 hasznosult ipari alkalmazás, illetve licenceladás formájában. A kutatásokhoz kapcsolódóan eredményes, az említett szabadalmakban is megnyilvánuló módon gyümölcsöző az együttműködése számos hazai kutatási intézménnyel. Az Akadémia köztestületének 1996 óta tagja. 1999 ben elnyerte a Széchenyi Professzori Ösztöndíjat, korábban - két alkalommal is - a Kiváló Feltaláló kitüntetés arany fokozatának odaítélésével ismerték el kiemelkedően sikeres alkotó tevékenységét.

 

 

 

Havasi János

okleveles villamosmérnök, a Magyar Szabadalmi Hivatal Védjegy és Mintaoltalmi Főosztályának helyettes vezetője.

A Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karán 1971-ben szerzett diplomát. Az Egyesült Villamos Gépgyár és a Villamosipari Kutatóintézet kötelékében végzett szakmai és kutatómérnöki munka után 1981-ben csatlakozott a Hivatalhoz, mint az erősáramú találmányok szabadalmi elbírálója. 1986 és 1993 között a szabadalomengedélyezési hatósági tevékenység egységességi és minőségi ellenőrzését végezte; 1993-tól 2000-ig az Iparjogvédelmi Ügyviteli Főosztály vezetője. Az európai uniós jogharmonizációs csatlakozási erőfeszítések és az újjászervezett hatósági ügyvitel és lajstromvezetés fejlesztési munkálatainak részese. Vezetői munkásságában az állhatatos, emberközpontú és motiváló stílus, személyes tehervállalásában a rendszerelvűség mellett a részletekkel kapcsolatos műgond letéteményese.
2003-tól - eredményes szakmai munkájának elismerése mellett - a Védjegy és Mintaoltalmi Főosztály függetlenített főosztályvezető-helyettese. A közösségi védjegy- és designoltalmi rendszerek meghonosításában, a módszertanok és az ügyviteli modernizáció összehangolásában járult hozzá a sikeres illeszkedés programjához.
Negyedszázados hivatali működése az iparjogvédelem minden jelentős ágában hozzájárult az MSZH immár nemzetközi viszonylatban is elismert hatósági rangjához.

 

 

Dr. Hídvégi Máté

biológus mérnök, a kémia habilitált doktora, a kémiai tudomány kandidátusa, a Biromedicina - Első Magyar Rákkutatási Részvénytársaság elnöke

Diplomáját a Budapesti Műszaki Egyetemen szerezte, amelynek később oktatója is volt a Biokémiai és Élelmiszertechnológiai Tanszéken. Több éven át a gabonaiparban dolgozott, két évet Kanadában töltött e témakör kutatójaként. E munkájához fűződik a számos országban szabadalommal védett, gyógynövény kivonatot tartalmazó, az emelkedett vérkoleszterin , illetve trigliceridszint csökkentésére, az érelmeszesedési folyamat lassítására alkalmazható gyógyhatású készítmény, az Esterin. Legismertebb eredménye, amelyet több kutató feltaláló társával együtt dolgozott ki, az Avemar. 1993 ban olyan búzacsíra-kivonatot állított elő, amelyről bebizonyosodott, hogy a benzokinonokat optimális mennyiségben és arányban tartalmazza ahhoz, hogy szignifikáns mértékben gátolja, citosztatikumokkal együtt alkalmazva megakadályozza malignus tumorok áttétképzését. Az Avemar hatásmechanizmusával kapcsolatosan a mai napig mintegy tíz, jól definiált daganatellenes hatást írtak le. Igazolást nyert, hogy daganatgátló hatása kivételesen széles spektrumú. A szabadalmazott készítmény a világ tíz országában van jelen. Az Amerikai Egyesült Államokban 2006 ban elnyerte a NutrAward díjat, amelyet létesítése óta először ítélték oda európai innovációnak. Hidvégi Máté 10 magyar szabadalmi bejelentésben szerepel feltalálóként, ebből 3 megadott szabadalom.

 

 

Sipos József

okl. gépészmérnök, magyar és európai szabadalmi ügyvivő

1970 és 1974 között állami ösztöndíjasként a Freibergi Bányászati Akadémián (Bergakademie Freiberg) végezte felsőfokú tanulmányait, ahol kalorikus mérnöki diplomát szerzett. Szűkebb szakterülete a gáz- és olajtüzelés volt.
1974-től 1977-ig a Prometheus Tüzeléstechnikai Vállalat gázégő-szervizében, majd légzéstechnikai részlegénél dolgozott. Innen került 1977-ben a Danubia Szabadalmi és Védjegy Irodába, ahol a megfelelő továbbképzések elvégzése után 1981-ben szabadalmi ügyvivői minősítést szerzett. Szabadalmi ügyvivőként a legkülönbözőbb szakterületekhez tartozó gépészeti találmányok szabadalmaztatásával foglalkozott és foglalkozik, többek között tüzelőberendezések, bányászati berendezések, mezőgazdasági eszközök és építőipari megoldások szabadalmaztatásával. Kiváló német nyelvismerete mellett munkájában rendszeresen használja az angol és a francia nyelvet is. Hobbiként elsajátított finn nyelvtudása révén különösen szoros és gyümölcsöző kapcsolatokat tart fenn különböző finn szabadalmi irodák munkatársaival. Műszaki és iparjogvédelmi tudása, korrekt és alapos munkája az ügyfelek és a hatósági partnerek körében is elismerést szerzett számára.
Tagja a Magyar Szabadalmi Ügyvivői Kamarának, a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesületnek, valamint több külföldi szakmai szervezetnek.

 

 

Dr. Vedres András

okleveles vegyész, a Magyar Feltalálók Egyesületének főtitkára, a Feltalálók Egyesületének Nemzetközi Szövetsége (IFIA) elnöke

Csaknem három évtizedes (1963-1991) gyógyszerkémiai kutatópályáját és ökológiai találmányait 23 szabadalom fémjelzi. Kétszer nyerte el "Az év feltalálója" címet, számos külföldi és nemzetközi kitüntetés elismertje, 1996-ban az ENSZ Szellemi Tulajdon Világszervezetének aranyérmével tüntették ki.
A Magyar Feltalálók Egyesületének megalapítását 1989-ben kezdeményezte, s annak a kezdetektől főtitkára. Az elmúlt másfél évtizedben közel száz külföldi kiállítás, találmányi szalon és innovációs fórum hazai részvételét koordinálta. Az immár hat, általa szervezett "GENIUS-rendezvénnyel" - találmányi vásárral, feltaláló-olimpiával - Budapest ismert és elismert innovációs házigazdává vált a világ feltalálóinak társadalmában. Az IFIA, több mint 80 ország feltalálószervezetének szövetsége a 2006 és 2010 közötti időszakra elnökévé választotta.
Munkásságának érdekvédelmi és infrastruktúra-teremtő jelentősége, az alkotótevékenység támogatásáért folytatott lankadatlan erőfeszítései számos közéleti és szakmai kezdeményezéssel kötötték össze személyét; szervezői teljesítménye meghatározóan hozzájárult hazánk nemzetközi innovációs elismertségéhez.