Beszámoló

Beszámoló
az Iparjogvédelmi Szakértői Testület 2012. évi működéséről

 

I.         Az Iparjogvédelmi Szakértői Testület szervezeti és működési rendje; a működési költségek fedezete

1. Az Iparjogvédelmi Szakértői Testület (a továbbiakban: ISZT, illetve Testület) a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Szt.) 114/Z. §-a alapján alakult meg. Jelenleg az Szt. 115/T. §-a tartalmazza az ISZT-re vonatkozó alapvető törvényi rendelkezéseket.

2. Az Szt. 118. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Kormány az Iparjogvédelmi Szakértői Testület szervezetéről és működéséről szóló 270/2002. (XII. 20.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R.) határozta meg a Testület feladatait, működését és eljárását. Az R. átfogó módosítására 2005. október 6-ai, egyes rendelkezései tekintetében 2005. november 1-jei hatállyal került sor. A módosítással pontosításra kerültek az ISZT tisztségviselőinek díjazására, a Testület és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: SZTNH) kapcsolatára, valamint egyes eljárási kérdésekre vonatkozó rendelkezések. A módosítás nyomán új díjtételek bevezetésére is sor került. Az ISZT továbbra is a 2005-ben meghatározott díjtételek alapján jár el.

A 2008. évben két - nem érdemi - módosítás érintette az R.-t. A jogszabályt 2008. január 1-jei hatállyal a kormányzati szervezet-átalakítással összefüggésben módosította a 331/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet, míg 2008. május 16-ai hatállyal a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet révén az R. technikai deregulációs módosítására került sor.

A 2010. évben az R. technikai jellegű módosítására került sor 2011. január 1-jei hatállyal. A 341/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet a Magyar Szabadalmi Hivatal névváltozásával összefüggésben módosította a jogszabályt.

2011-ben a 272/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet módosította az R.-t. A 2012. január 1-jén hatályba lépő technikai jellegű módosítások - megváltozott jogszabályi hivatkozások kijavítása és a miniszter, valamint a kormánytisztviselők megnevezésének korrekciója - mellett három érdemi természetű változtatásra került sor. A Testület létszáma 50 főről 75 főre emelkedett [R. 2. § (3) bekezdés], a szakértői vélemények közzétételére az SZTNH által kiadott szakfolyóiratban kerül sor [R. 5. § (4) bekezdés], az R. 9. §-ának (1) bekezdésének módosítása pedig lehetővé teszi, hogy a bírósági vagy hatósági megkeresések esetén járó szakértői díjakat az SZTNH a szakértőknek megelőlegezhesse. Ez utóbbi módosítás óta az R. szövege változatlan formában van hatályban (1. sz. melléklet).

3. Az R. 2. §-ának (1) bekezdése értelmében a Testület tagjait az igazságügyért felelős miniszter nevezi ki ötéves időtartamra. A kinevezésre az SZTNH elnöke tesz javaslatot, amelynek összeállításához véleményt kér az érintett szakmai és érdekképviseleti szervezetektől. A Testület tagjainak mandátuma 2013. március 31-ig tart. Az ISZT tagjainak és tisztségviselőinek névsorát a 2. sz. melléklet tartalmazza.

4. A 2011. évben sor került az ISZT ügyrendjének módosítására. A 2011. október 1-jén hatályba lépett változások az ügyrendnek a díjazással, illetve a szakértői vélemények közzétételével kapcsolatos szabályait érintették. A hatályos ügyrendet a 3. sz. melléklet tartalmazza.

5. Az ISZT-nek saját bevétele nincs, működésének feltételeiről és az ahhoz szükséges pénzügyi intézkedések megtételéről az SZTNH gondoskodik és köti meg a Testület működéséhez szükséges szerződéseket [R. 5. § (2) bek.].

Az R. 7. §-a (2) és (5) bekezdéseinek értelmében a szakértői vélemény elkészítéséért díjat kell fizetni. Az ISZT elnöke az R. 4. §-ának (1) bekezdése által opcionálisan előírt díjazásról lemondott, így a szakértői vélemények elkészítéséért befolyó díjakból a korábbi évek gyakorlatával megegyezően a 2012. évben az ISZT ügyrendjében meghatározott módon és arányban csak az eljáró szakértők megbízási díjának kifizetésére került sor.

 

II.        A Testület 2012. évi működése

1. Az ISZT személyi összetételében 2012-ben változás következett be a 2011. év végi állapothoz képest. A közigazgatási és igazságügyi miniszter az SZTNH elnökének javaslatára 2012 márciusában kinevezte a Testület új tagjait. Az ISZT 2012. március 1-jétől 2013. március 31-ig terjedő időtartamra kinevezett tagjai: Dr. Bencze Gábor, Dr. Cserhátiné dr. Füzesi Krisztina, Farkas Szabolcs, Dr. Gárdonyi Márk, Hámoriné Gál Éva, Dr. Hegedűs Viktória, Dr. Mikló Katalin, Dr. Stadler Johanna, Szulmanné Dr. Binet Mariann és Dr. Tóháti Márta.

2. Az ISZT elnöksége 2012. március 5-én tartotta szokásos éves ülését. Az elnökségi ülésről készült jegyzőkönyvet a 4. sz. melléklet tartalmazza.

Az ülésen az elnökség tagjai megtárgyalták és elfogadták a Testület 2011. évi működéséről szóló beszámolót. Az elnök ismertette az ISZT 2011. évi működésének statisztikai adatait.

Az elnökség tagjai értékelték a 2011. évi szakértői véleményeket. A publikálással kapcsolatban egyet értettek abban, hogy a megbízásra készült szakértői vélemények közzétételére csak abban az esetben kerülhet sor, ha a megbízó nem kérte a nyilvánosságra hozatal mellőzését. A nyomozóhatóságtól érkező megkeresésekre készített szakértői vélemények - mivel a büntetőeljárás nyomozati szakaszára a nyilvánosság kizárásával kerül sor - nem publikálhatóak. A bíróságtól érkező megkeresésekkel kapcsolatban készült véleményeket, amennyiben a jogalkalmazói gyakorlatot jelentős mértékben befolyásoló szakértői véleményekről van szó, közzé kell tenni. Az adott ügyben az eljáró tanács elnöke - a szakértői vélemény elkészültét követően - nyilatkozik arról, hogy indokoltnak tartaná-e a szakértői vélemény nyilvánosságra hozatalát. Amennyiben az elnökség ezt jóváhagyja, és ezzel az SZTNH elnöke is egyetért, sor kerülhet a szakértői vélemény anonimizált módon történő közzétételére.

3. Az ISZT elnöke a 2011. évi működésről szóló beszámolót az R. 5. §-ának (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megküldte a közigazgatási és igazságügyi miniszter részére.

4. A Testület elnökségének javaslatára - az SZTNH elnökének egyetértésével - három, 2011-ben készült szakértői vélemény került - anonimizált módon - közzétételre az Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle 2012 júniusi számában.

 

III.      Bírósági vagy hatósági megkeresések, illetve megbízások és az azok alapján adott szakértői vélemények a 2012. évben

1. Az R. 1. §-ának (1) bekezdése értelmében az ISZT az Szt. 16. §-ának (2) bekezdésében és 115/T. §-ának (1) bekezdésében megjelölt ügyekben, valamint 115/T. §-ának (2) bekezdésében meghatározott kérdésekben szakértői véleményt ad bírósági vagy hatósági megkeresés, vagy megbízás alapján.

2. A 2012. évben 25 megkeresés, illetve megbízás érkezett az ISZT-hez, az ügyforgalom tehát a 2011. évihez (26 ügy) hasonlóan alakult. A beérkezett megkeresések, illetve megbízások alapján a Testület 9 szakértői véleményt készített, két esetben tájékoztató válaszlevél megküldésére került sor. Egy ügyben a szakértői vélemény elkészítése folyamatban van, hat esetben nem érkezett válasz a kiküldött tájékoztató és díjközlő levélre, hét ügyben pedig a megbízó visszavonta kérelmét, mivel ugyanazon kérdések tekintetében a bíróság szakértőként rendelte ki az ISZT-t. A Testület 2012 első félévében három, a 2011. évről áthúzódott ügyben készített szakértői véleményt. Az ügyek részletes kimutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza.

3. A megkeresők és a megbízók körét megvizsgálva megállapítható, hogy a gazdasági társaságok (10 ügy) és magánszemélyek (1 ügy), illetve a bíróságok (10 ügy) és nyomozóhatóságok (4 ügy) közel egyenlő arányban fordultak az ISZT-hez.

 

Megkeresők, megbízók

Ügyek száma
2008.

Ügyek száma
2009.

Ügyek száma
2010.

Ügyek száma
2011.

Ügyek száma
2012.

Bíróságok, választottbíróságok

2

7

2

14

10

Rendőrség, Vám- és Pénzügyőrség

2

4

1

5

4

Gazdasági társaságok

6

3

11

6

10

Magánszemélyek

1

-

-

1

1

Összesen

11

14

14

26

25

 

4. Az elkészült szakértői vélemények tárgyát megvizsgálva megállapítható, hogy a 2012. évben a megkeresések és megbízások leggyakrabban szabadalomhasznosítás után járó díjazást, valamint know-how-t érintő kérdésekre irányultak.

 

Az elkészült szakértői vélemény tárgya

2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

Iparjogvédelmi jogok megsértése, bitorlás, áru hamis megjelölése bűncselekmények

1

1

-

5

-

Titokban tartott találmány szabadalmazhatósága

-

-

-

-

-

Díjazási vita

3

1

1

1

3

Védjegyjogi kérdések

-

2

2

1

1

Szabadalmi jogi kérdések

-

1

5

1

2

Használati minta

2

-

2

-

-

Formatervezési minta

1

-

-

1

-

Kártérítési perek, tisztességtelen piaci magatartás, üzleti titok megsértése, know-how védelme, egyéb perek stb.

1

-

-

3

3

Egyéb kérdések

-

-

-

-

-

Összesen

8

5

10

12

9

 

5. A 2013. február 8-án megtartott ülésén az ISZT elnöksége az R. 5. §-ának (3) bekezdése alapján - az SZTNH elnökének egyetértése mellett - jóváhagyta a Testület 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

Budapest, 2013. február

 

Hajdú Judit
az ISZT elnöke

 

Mellékletek:    1.) Az Iparjogvédelmi Szakértői Testület szervezetéről és működéséről szóló 270/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet
2.) Az ISZT tagjainak és tisztségviselőinek névsora
3.) Az ISZT ügyrendje
4.) A 2012. március 5-én megtartott elnökségi ülés jegyzőkönyve
5.) A 2012. évi megkeresések és megbízások

 

Az Iparjogvédelmi Szakértői Testület szervezetéről és működéséről szóló 270/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet 5. §-ának (3) bekezdésében foglaltak alapján a Beszámolóval egyetértek.

Budapest, 2013. február

 

Dr. Bendzsel Miklós
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke