Beszámoló

Beszámoló
az Iparjogvédelmi Szakértői Testület 2011. évi működéséről

 

I.         Az Iparjogvédelmi Szakértői Testület szervezeti és működési rendje; a működési költségek fedezete

1. Az Iparjogvédelmi Szakértői Testület (a továbbiakban: ISZT, illetve Testület) a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Szt.) 114/Z. §-a alapján alakult meg. Jelenleg az Szt. 115/T. §-a tartalmazza az ISZT-re vonatkozó alapvető törvényi rendelkezéseket.

2. Az Szt. 118. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Kormány az Iparjogvédelmi Szakértői Testület szervezetéről és működéséről szóló 270/2002. (XII. 20.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R.) határozta meg a Testület feladatait, működését és eljárását. Az R. átfogó módosítására 2005. október 6-ai, egyes rendelkezései tekintetében 2005. november 1-jei hatállyal került sor. A módosítással pontosításra kerültek az ISZT tisztségviselőinek díjazására, a Testület és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: SZTNH) kapcsolatára, valamint egyes eljárási kérdésekre vonatkozó rendelkezések. A módosítás nyomán új díjtételek bevezetésére is sor került. Az ISZT továbbra is a 2005-ben meghatározott díjtételek alapján jár el.

A 2008. évben két - nem érdemi - módosítás érintette az R.-t. A jogszabályt 2008. január 1-jei hatállyal a kormányzati szervezet-átalakítással összefüggésben módosította a 331/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet, míg 2008. május 16-ai hatállyal a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet révén az R. technikai deregulációs módosítására került sor.

A 2010. évben az R. technikai jellegű módosítására került sor 2011. január 1-jei hatállyal. A 341/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet a Magyar Szabadalmi Hivatal névváltozásával összefüggésben módosította a jogszabályt.

2011-ben a 272/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet módosította az R.-t. A 2012. január 1-jén hatályba lépő technikai jellegű módosítások - megváltozott jogszabályi hivatkozások kijavítása és a miniszter, valamint a kormánytisztviselők megnevezésének korrekciója - mellett három érdemi természetű változtatásra került sor. A Testület létszáma 50 főről 75 főre emelkedett [R. 2. § (3) bekezdés], a szakértői vélemények közzétételére az SZTNH által kiadott szakfolyóiratban kerül sor [R. 5. § (4) bekezdés], az R. 9. §-ának (1) bekezdésének módosítása pedig lehetővé teszi, hogy a bírósági vagy hatósági megkeresések esetén járó szakértői díjakat az SZTNH a szakértőknek megelőlegezhesse. Ez utóbbi módosítás óta az R. szövege változatlan formában van hatályban (1. sz. melléklet).

3. Az R. 2. §-ának (1) bekezdése értelmében a Testület tagjait az igazságügyért felelős miniszter nevezi ki ötéves időtartamra. A kinevezésre az SZTNH elnöke tesz javaslatot, amelynek összeállításához véleményt kér az érintett szakmai és érdekképviseleti szervezetektől. A Testület tagjainak mandátuma 2013. március 31-ig tart. Az ISZT tagjainak és tisztségviselőinek névsorát a 2. sz. melléklet tartalmazza.

4. A 2011. évben sor került az ISZT ügyrendjének módosítására. A 2011. október 1-jén hatályba lépett változások az ügyrendnek a díjazással, illetve a szakértői vélemények közzétételével kapcsolatos szabályait érintették. A hatályos ügyrendet a 3. sz. melléklet tartalmazza.

5. Az ISZT-nek saját bevétele nincs, működésének feltételeiről és az ahhoz szükséges pénzügyi intézkedések megtételéről az SZTNH gondoskodik és köti meg a Testület működéséhez szükséges szerződéseket [R. 5. § (2) bek.].

Az R. 7. §-a (2) és (5) bekezdéseinek értelmében a szakértői vélemény elkészítéséért díjat kell fizetni. Az ISZT elnöke az R. 4. §-ának (1) bekezdése által opcionálisan előírt díjazásról lemondott, így a szakértői vélemények elkészítéséért befolyó díjakból a korábbi évek gyakorlatával megegyezően a 2011. évben az ISZT ügyrendjében meghatározott módon és arányban csak az eljáró szakértők megbízási díjának kifizetésére került sor.

 

II.        A Testület 2011. évi működése

1. Az ISZT személyi összetételében 2011-ben két változás következett be a 2010. év végi állapothoz képest. A közigazgatási és igazságügyi miniszter az SZTNH elnökének javaslatára 2011 októberében a Testület tagjává nevezte ki Földvári Editet és Gyetvainé Virág Dórát.

2. Az ISZT elnöksége 2011. június 10-én tartotta szokásos éves ülését. Az elnökségi ülésről készült jegyzőkönyvet a 4. sz. melléklet tartalmazza.

Az ülésen az elnökség tagjai megtárgyalták és elfogadták az ISZT 2010. évi működéséről szóló beszámolót. Az elnök ismertette az ISZT 2010. évi működésének statisztikai adatait.

Felmerült az R. és az ügyrend módosításának kérdése, amellyel kapcsolatban az elnök rámutatott, hogy a módosítást egyrészt formai, másrészt érdemi kérdések indokolják. A formai kérdések között szerepel az, hogy az R. 1. §-a nem az Szt. megfelelő szakaszára hivatkozik, az új minisztériumi struktúra kialakítása, valamint az a körülmény, hogy az Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle nem az SZTNH hivatalos lapja. Az R., illetve az ügyrend szabályainak érdemi felülvizsgálatát a díjazással és a szakértői vélemények közzétételével kapcsolatos kérdések tehetik indokolttá. Az elnökség tagjai megállapodtak abban, hogy az ügyrend módosításáról szóló tervezetet szeptemberben rendkívüli elnökségi ülés keretében tárgyalják meg.

Az elnökség tagjai értékelték a 2010. évi szakértői véleményeket, a publikálással kapcsolatban egyet értettek abban, hogy az ügyrend közzététellel kapcsolatos szabályainak elfogadásáig a szakértői vélemények ne kerüljenek publikálásra.

3. Az ISZT elnöke a 2010. évi működésről szóló beszámolót az R. 5. §-ának (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megküldte a közigazgatási és igazságügyi miniszter részére.

4. A Testület elnöksége 2011. szeptember 12-én rendkívüli elnökségi ülésen tárgyalta meg az R. és az ügyrend módosításával, valamint a találmány szabadalmazhatósága, illetve adott szabadalom megsemmisíthetősége tárgyában érkezett megkeresésekkel kapcsolatos kérdéseket.  Az elnökség elfogadta az ISZT ügyrendjének a gyakorlati tapasztalatok alapján szükségesnek ítélt módosítását, továbbá támogatta az R. tervezett változtatását. Az elnökségi ülésről készült jegyzőkönyvet az 5. sz. melléklet tartalmazza.

 

III.      Bírósági vagy hatósági megkeresések, illetve megbízások és az azok alapján adott szakértői vélemények a 2011. évben

1. Az R. 1. §-ának (1) bekezdése értelmében az ISZT az Szt. 16. §-ának (2) bekezdésében és 115/T. §-ának (1) bekezdésében megjelölt ügyekben, valamint 115/T. §-ának (2) bekezdésében meghatározott kérdésekben szakértői véleményt ad bírósági vagy hatósági megkeresés, vagy megbízás alapján.

2. A 2011. évben 26 megkeresés, illetve megbízás érkezett az ISZT-hez, az ügyforgalom tehát a 2010. évben tapasztalthoz képest (14 ügy) jelentősen növekedett Az ISZT tizenegy esetben készített szakértői véleményt, egy ügyben az eljárás még folyamatban van. Öt esetben válaszlevelet küldtünk ki, négy ügyben a megbízó, illetve megkereső fél visszavonta kérelmét, további öt esetben pedig a Testület hatáskör hiánya miatt az ügyet áttette az SZJSZT-hez. 2011 első félévében egy, a 2010. évről áthúzódott ügyben készült szakértői vélemény. Az ügyek részletes kimutatását a 6. sz. melléklet tartalmazza.

3. A megkeresők és a megbízók körét megvizsgálva megállapítható, hogy 2011-ben legnagyobb arányban a bíróságok (14 ügy) fordultak a Testülethez, a nyomozóhatóságok 5, a gazdasági társaságok, illetve magánszemélyek pedig 7 esetben kérték szakértői vélemény elkészítését.

 

Megkeresők, megbízók

Ügyek száma
2007.

Ügyek száma
2008.

Ügyek száma
2009.

Ügyek száma
2010.

Ügyek száma
2011.

Bíróságok, választottbíróságok

5

2

7

2

14

Rendőrség, Vám- és Pénzügyőrség

2

2

4

1

5

Gazdasági társaságok

6

6

3

11

6

Magánszemélyek

4

1

-

-

1

Összesen

17

11

14

14

26

 

A megkeresések többsége folyamatban lévő büntetőügyben érkezett, ahol valamely iparjogvédelmi jog sérelmével kapcsolatban látták indokoltnak a megkeresők az ISZT szakértelmének igénybevételét. A megkeresések, illetve megbízások leggyakrabban szabadalmat, védjegyet, valamint know-how-t érintő kérdésekre irányultak.

 

A szakértői vélemény tárgya

Ügyek száma
2007.

Ügyek száma
2008.

Ügyek száma
2009.

Ügyek száma
2010.

Ügyek száma
2011.

Iparjogvédelmi jogok megsértése, bitorlás, áru hamis megjelölése bűncselekmények

3

2

2

3

6

Titokban tartott találmány szabadalmazhatósága

-

-

-

-

-

Díjazási vita

7

2

2

2

3

Védjegyjogi kérdések

-

2

2

-

2

Szabadalmi jogi kérdések

3

-

2

2

3

Használati minta

2

1

-

2

-

Formatervezési minta

-

2

-

-

2

Kártérítési perek, tisztességtelen piaci magatartás, üzleti titok megsértése, know-how védelme, egyéb perek stb.

2

2

3

4

4

Egyéb kérdések

-

-

3

1

-

 

5. Az ISZT ügyrendje 7. pontjának (2) bekezdése szerint bíróság vagy más hatóság megkeresése esetén az eljáró tanács a szakértői véleményt a bíróság, illetve más hatóság által megjelölt határidőn belül köteles megadni. A szakértői vélemény elkészítésére nyitva álló határidő rövidsége okán az eljáró tanácsok tagjai elsősorban az ISZT munkájában korábban is részt vett, tapasztalattal rendelkező tagok közül kerültek kijelölésre.

6. A 2012. március 5-én megtartott ülésén az ISZT elnöksége az R. 5. §-ának (3) bekezdése alapján - az SZTNH elnökének egyetértése mellett - jóváhagyta a Testület 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

Budapest, 2012. március 5.

 

Hajdú Judit
az ISZT elnöke

 

Mellékletek:    1.) Az Iparjogvédelmi Szakértői Testület szervezetéről és működéséről szóló 270/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet
2.) Az ISZT tagjainak és tisztségviselőinek névsora
3.) Az ISZT ügyrendje
4.) A 2011. június 10-én megtartott elnökségi ülés jegyzőkönyve
5.) A 2011. szeptember 12-én megtartott elnökségi ülés jegyzőkönyve
6) A 2011. évi megkeresések és megbízások

            Az Iparjogvédelmi Szakértői Testület szervezetéről és működéséről szóló 270/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet 5. §-ának (3) bekezdésében foglaltak alapján a Beszámolóval egyetértek.

Budapest, 2012. március 5.

 

 

Dr. Bendzsel Miklós
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke