Beszámoló

Beszámoló
az Iparjogvédelmi Szakértői Testület2004. évi működéséről

 

I. Az Iparjogvédelmi Szakértői Testület szervezeti és működési rendje; a működési költségek fedezete

1. Az Iparjogvédelmi Szakértői Testület (a továbbiakban: ISZT) a 2002. évi XXXIX. törvénnyel módosított, a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény (Szt.) 114/Z. §-a alapján alakult meg.

2. Az Iparjogvédelmi Szakértői Testület szervezetéről és működéséről szóló 270/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) határozza meg a testület feladatait, működését és eljárását. Az R. 2. §-ának (1) bekezdése alapján a testület tagjait az igazságügy-miniszter nevezi ki ötéves időtartamra. A kinevezésre a Magyar Szabadalmi Hivatal (a továbbiakban: MSZH) elnöke tesz javaslatot, amelynek összeállításához javaslatot kér az érintett szakmai és érdekképviseleti szervezetektől. Az R. 2. §-ának (3) bekezdése értelmében a testület létszáma legfeljebb ötven fő lehet.

3. A 2. pontban ismertetett rendelkezés alapján az igazságügy-miniszter 2003. április 1-jétől kinevezte az ISZT ötven tagját, ezen belül héttagú elnökségét és - alulírott Posteinerné Toldi Márta személyében - annak elnökét.

4. Az ISZT elnöksége 2003. június 24-én tartotta alakuló ülését. Az ülésen az elnökség megállapította az ISZT ügyrendjét, amelyet a MSZH elnöke a R. 5. §-ának (1) bekezdése szerint jóváhagyott.

5. Az ISZT működési költségeit, beleértve a testület titkárának az R. 4. §-ának (4) bekezdése szerinti megbízási díját az MSZH elnöke biztosítja.

Az R. 7. §-a alapján a szakértői vélemény elkészítéséért a rendelet mellékletében meghatározott díjat kell fizetni. Az ISZT elnöke az R. 4. §-ának (1) bekezdése alapján fizethető tiszteletdíjról lemondott, így a szakértői vélemény elkészítéséért befolyó díjból, az ISZT ügyrendjében meghatározott módon és arányban csak az eljáró tanácsok tagjai tiszteletdíjának kifizetésére került sor.

 

II. Az Iparjogvédelmi Szakértői Testület 2004. évi működése

1. A 2004. év folyamán az ISZT az I. pontban foglaltaknak megfelelően, változatlan személyi összetételben folytatta tevékenységét. Az ISZT tagjainak névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza.

2. Az ISZT elnöksége 2004. március 19-én tartotta ülését. Az elnökségi ülésen az elnökségi tagok megtárgyalták és elfogadták az ISZT 2003. évi működéséről szóló beszámolóját, elfogadták a testület költségvetését, valamint megvitatták az eljáró tanácsok működésével kapcsolatos egyes kérdéseket. Az elnökségi ülésről készült jegyzőkönyvet a 2. számú melléklet tartalmazza.

3. Az ISZT elnöke az R. 5. §-ának (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - az elnökség jóváhagyásával és az MSZH elnökének egyetértésével - 2004. március 19-én megküldte az igazságügy-miniszter részére az ISZT 2003. évi működéséről szóló beszámolóját.

 

III. Bírósági vagy hatósági megkeresések, illetve megbízások és az azok alapján adott szakértői vélemények

1. Az R. 1. §-ának (1) bekezdése értelmében az ISZT az Szt. 114/Z. §-ának (1) és (2) bekezdésében megjelölt ügyekben szakértői véleményt ad bírósági vagy hatósági megkeresés, vagy megbízás alapján.

2. 2004-ben 13 megkeresés, illetve megbízás érkezett az ISZT-hez, ami a 2003. évi tevékenységhez (14 ügy) hasonló ügyforgalmat mutat. Az ügyek részletes kimutatását a 3. számú melléklet tartalmazza.

A 2004. évi ügyekben 11 megkeresés vonatkozásában szakértői vélemény készült, míg 2 ügyben elegendő volt általános jogi tájékoztatás nyújtása a megkereső fél részére. Valamennyi 2004. évi megkereséssel, illetve megbízással kapcsolatban elkészült a szakértői vélemény, illetve az általános tájékoztatás, sor került továbbá a 2003. évről áthúzódó 2 ügy befejezésére, így az ISZT előtt folyamatban lévő ügy nem maradt.

3. A szakértői véleményt kérő megkeresők és megbízók körét elemezve megállapítható, hogy az ügyek jelentős részét továbbra is a rendőrhatóságoktól érkezett megkeresések teszik ki (2004-ben 6 esetben kértek a különböző rendőrkapitányságok szakértői véleményt).

Megkeresők, megbízók

Ügyek száma
2003.

Ügyek száma
2004.

Bíróságok

1

3

Rendőrhatóságok

6

6

Vállalatok

5

4

Magánszemélyek

2

0

4. Az ISZT-hez érkezett megkeresések és megbízások tárgy szerinti megoszlását vizsgálva megfigyelhető, hogy 2004-ben - az elmúlt évhez hasonlóan - az esetek többségében a Btk. 329/D. § (1) bekezdése szerinti iparjogvédelmi jogok megsértése vétségének alapos gyanúja miatt, illetve a Btk. 296. §-ába ütköző áru hamis megjelölése bűntett alapos gyanúja miatt indított büntetőeljárásban kértek szakértői véleményt. Az ügyek másik említésre méltó csoportját a titokban tartott szolgálati találmány szabadalmazhatóságának kérdésében érkezett megbízások alkotják.

A szakértői vélemény tárgya

Ügyek száma
2003.

Ügyek száma
2004.

Iparjogvédelmi jogok megsértése, áru hamis megjelölése, stb. bűncselekmények

5

5

Titokban tartott szolgálati találmány szabadalmazhatósága

2

3

Díjazási vita

2

2

Egyéb

5

3

5. Az ISZT ügyrendje 7. pontjának (2) bekezdése szerint bíróság vagy más hatóság megkeresése esetén az eljáró tanács a szakértői véleményt a bíróság, illetve más hatóság által megjelölt határidőn belül köteles megadni. A szakértői vélemény elkészítésére nyitva álló határidő rövidsége indokolja, hogy az eljáró tanácsok tagjai elsősorban az ISZT munkájában korábban is részt vett, tapasztalattal rendelkező tagjaiból kerültek megbízásra.

Budapest, 2005. március 2.

Posteinerné Toldi Márta

az ISZT elnöke

 

Mellékletek:

1.) Az Iparjogvédelmi Szakértői Testület tagjai
2.) A 2004-ben megtartott elnökségi ülés jegyzőkönyve
3.) 2004. évi megkeresések és megbízások

Az Iparjogvédelmi Szakértői Testület szervezetéről és működéséről szóló 270/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet 5. §-ának (3) bekezdésében foglaltak alapján a Beszámolóval egyetértek.

Budapest, 2005. március 2.

dr. Bendzsel Miklós

a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke