Webes adatkezelési tájékoztató

Webes adatkezelési tájékoztató[1]

A honlap használatához és az e-ügyintézési szolgáltatások igénybe vételéhez

 

Preambulum

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: SZTNH) kiemelt figyelmet fordít arra, hogy működése során az Európai Unió adatvédelmi rendeletének[2] (a továbbiakban: GDPR), a magyar adatvédelmi törvénynek[3] (a továbbiakban: Infotv.) és az egyéb jogszabályoknak, valamint a 29-es cikk szerint létrehozott Adatvédelmi Munkacsoport iránymutatásainak[4] és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) által kialakított adatvédelmi gyakorlatnak[5] megfelelően járjon el.

Az SZTNH ezúton tájékoztatja honlapjának látogatóit és az elektronikus ügyintézés (a továbbiakban: e-ügyintézés) szolgáltatásait igénybe vevőket az általa a honlappal és az e-ügyintézés szolgáltatással összefüggésben kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Az e-ügyintézés szolgáltatások igénybevételére az SZTNH honlapján, illetve a kormányzati portálon (www.magyarorszag.hu) keresztül kerülhet sor. Tekintettel arra, hogy ezen szolgáltatások használata a belépési módtól függetlenül az SZTNH honlapjára irányuló átirányítással történik, a honlaplátogatókra vonatkozó tájékoztatás az e-ügyintézés szolgáltatásokat igénybe vevőkre is vonatkozik.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy adatainak biztonsága érdekében az e-ügyintézés szolgáltatások igénybevételéhez szükséges belépési kódot, jelszót vagy egyéb adatot harmadik személynek ne adjon meg, illetve azokat harmadik személy részére ne tegye hozzáférhetővé. Az ilyen, harmadik személynek megadott vagy a részére hozzáférhetővé vált adatokkal kapcsolatos esetleges kárért, igényekért, az azokkal elkövetett visszaélésekért az SZTNH felelősséget nem vállal.

 

I. Az adatkezelő és elérhetőségei

A személyes adatok kezelője az SZTNH (székhely: 1081, Budapest, II. János Pál pápa tér 7., telefonszám: +36-1/312-4400, fax szám: +36-1/474-5534, levélcím: 1438 Budapest, pf. 415., e-mail cím: sztnh [169] hipo [961] gov [961] hu).

 

II. Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselője és elérhetősége

 • az SZTNH adatvédelmi tisztviselőjének neve: Dr. Hegedüs Krisztina
 • az SZTNH adatvédelmi tisztviselőjének e-mail címe: adatvedelem [169] hipo [961] gov [961] hu

 

III. A honlappal kapcsolatban kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

Az SZTNH kezeli a honlapjának felkeresése során, az internetes kapcsolat létesítésére és fenntartására tekintettel a használt böngészőprogram típusával, az internetprotokoll-címmel (IP-cím, portszám), a domainnévvel (URL), a látogatás dátumával és a megtekintett oldalak listájával kapcsolatosan automatikusan képződő, személyes adatnak minősülő technikai adatokat (naplózási adatok).

Az adatkezelés célja a honlap fejlesztéséhez, a látogatottsággal és használattal kapcsolatos elemzések elvégzéséhez szükséges statisztikai információk gyűjtése (statisztikai cél), valamint az esetleges visszaélések megakadályozása, felderítésének lehetővé tétele (információbiztonsági cél).

Az SZTNH a honlap látogatásával kapcsolatos naplózási adatokat statisztikai célból egy évig, információbiztonsági célból két évig kezeli.

Az SZTNH honlapján cookie-kat – a honlapot felkereső személy számítógépére települő információcsomagokat – használ a honlap látogatásával kapcsolatos adatok gyűjtése érdekében, amennyiben ezt az érintett a böngészőjének beállításával lehetővé teszi. A cookie-k telepítését a számítógépet használó személy – a számítógépe beállításainak megváltoztatásával – megtilthatja, illetve a használat során települt cookie-kat a számítógépéről bármikor eltávolíthatja.

A cookie-k alkalmazásának célja a honlap fejlesztéséhez, a látogatottsággal és használattal kapcsolatos elemzésekhez szükséges statisztikai információk gyűjtése. A cookie-k lenyomatai egyedi honlap-böngészéshez nem köthetők, azokból kizárólag statisztikai célú, anonim adatok nyerhetők ki, amelyekből a honlap további fejlesztéséhez szükséges trendek rajzolhatók fel.

A honlap használatát elősegítő ideiglenes és minősítő célú cookie a böngészés befejezését követően törlődik, a funkcionális célú cookie negyed évig, a statisztikai célú cookie két évig tárolódik az érintett számítógépén, amennyiben azt nem távolítja el korábban.

Az adatkezelés jogalapja az információbiztonsági célú adatkezelés esetében az SZTNH-t terhelő jogi kötelezettség[6] teljesítése, egyebekben mind a naplózási adatok, mind a cookie-k esetében az érintett személy hozzájárulása[7]. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az SZTNH hírlevelére, az e-Hírek-re név és e-mail cím megadásával lehet feliratkozni, ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a regisztráció során adott hozzájárulás. A feliratkozás feltétele az SZTNH adatkezelési tájékoztatójának megismerése és az ennek igazolására szolgáló nyilatkozat megtétele. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásának időpontjáig tart. A hozzájárulás visszavonása a hírlevélen található link felhasználásával, illetve az sztnh [169] hipo [961] gov [961] hu címre történő e-mail küldésével történhet.

Az adatkezelés célja a hírlevélre feliratkozottak tájékoztatása az SZTNH-t közvetve vagy közvetlenül érintő aktualitásokról a hírlevélnek a részükre történő eljuttatásával, valamint az e célból történő kapcsolattartás lehetőségének biztosítása.

Az SZTNH honlapján tájékoztatást nyújt a tevékenységi körével kapcsolatos hírekről és eseményekről, beleértve az SZTNH által kiírt pályázatok és adományozott díjak nyerteseiről készült tájékoztatásokat is, amelyek kapcsán kezeli az érintett személyek egyes, adott esetben nyilvánosan elérhető személyes adatait (pl. név, szakmai életrajzi adatok, fényképfelvétel). Az adatkezelés jogalapja – a pályázó vagy a díjazott által adott hozzájárulásra figyelemmel – az SZTNH-t terhelő jogi kötelezettség teljesítése[8]. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Az SZTNH az adatokat tartalmazó dokumentumokat, mint maradandó értékű iratokat[9] kezeli.

Az adatszolgáltatás elmaradása a honlap szolgáltatásainak nem teljes körű igénybevehetőségével, az analitikai mérések pontatlanságával jár.

Lehetőség van a honlapon található fórum rovatban kérdéseket feltenni. A rovat használata során a honlap látogatója a www.magyarorszag.hu kormányzati portál e-demokrácia oldal moderált szolgáltatását veszi igénybe, amely nem az SZTNH szolgáltatása. A rovat igénybevételével összefüggő adatok (az SZTNH honlapjának meglátogatásával kapcsolatos adatok kivételével) nem az SZTNH-nál keletkeznek, ezért a fórum rovat használatához kapcsolódó adatok kezelésével kapcsolatos kérdésekre a www.magyarorszag.hu portál üzemeltetője nyújt tájékoztatást.

 

IV. Az e-ügyintézés szolgáltatásokkal kapcsolatban kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

A szellemitulajdon-védelemhez kapcsolódó hatósági ügyek intézése során lehetőség van az e-ügyintézés szolgáltatás használatára.

Az e-ügyintézés oldalon, az „általános információk” aloldalon az adott oltalmi formára vonatkozó pontban található meg az arra vonatkozó tájékoztatás, hogy az egyes hatósági eljárásokban milyen feltételekkel van lehetőség az elektronikus ügyintézésére, továbbá, hogy az adott eljárásokban az SZTNH milyen személyes adatokat kezel.

Az e-ügyintézés szolgáltatáson keresztül az SZTNH részére kizárólag azokat a személyes adatokat kell megadni az erre a célra szolgáló űrlapon, amelyeket az adott eljárásra vonatkozó jogszabályok előírnak, és amelyek kezelésére az SZTNH a jogszabályok felhatalmazó rendelkezései alapján jogosult; az SZTNH kezeli emellett az érintett e-mail címét, továbbá mindazokat a személyes adatokat, amelyeket számára az érintett megad.

Partnerkártya-regisztrációt követően az SZTNH kezeli az érintett nevét, felhasználónevét, lakcímét, tevékenységi területét, a regisztráció okával kapcsolatos körülményeit vagy földrajzi elhelyezkedésére vonatkozó adatot (PATLIB központ, kamarai információ pont, megye), a regisztrációról való tudomásszerzés forrását, továbbá kódolva tárolja az érintett jelszavának lenyomatát.

Központi azonosítási ügynök (a továbbiakban: KAÜ) és ügyfélkapus, illetőleg ügyfélkapus azonosításon alapuló partnerkártyás azonosítást követően az SZTNH kezeli az ügyfélnek a viszontazonosításhoz szükséges kapcsolati kódját, amit a központi rendszer továbbít az SZTNH számára.

Az adatkezelés jogalapja a személyes adatok kötelező megadása esetén az SZTNH-t terhelő jogi kötelezettség, közérdekű vagy az SZTNH-ra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása[10], a megadott további adatok esetében az érintett hozzájárulása[11] vagy az azon alapuló, az SZTNH-t terhelő jogi kötelezettség, közérdekű vagy az SZTNH-ra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása[12].

Az SZTNH az adatokat a jogszabályok által kötelezően előírt adatkezelés esetében az oltalmi formának megfelelő ideig, a hozzájárulással kezelt adatok esetében az azon alapuló, az SZTNH-ra vonatkozó jogszabályon alapuló kötelezettség idejéig, ezek hiányában a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A partnerkártya-regisztráció során megadott személyes adatokat az SZTNH a partnerkártya-regisztráció törléséig kezeli.

A KAÜ-s és az ügyfélkapus azonosításon alapuló elektronikus kérelem benyújtása, illetve annak elektronikus úton történő megválaszolása esetén az SZTNH az adott eljárásra vonatkozó törvényekben meghatározott, személyes adatokat tartalmazó elektronikus iratokat a kormányzati célú elektronikus hírközlési szolgáltató rendszeren keresztül továbbítja a kérelmezőnek.

Az adatkezelés célja az elektronikus úton benyújtott kérelem elbírálása, illetve a hatósági eljárás lefolytatása, tájékoztatás, az elektronikus kapcsolattartás, ügyfélkapus vagy partnerkártyás azonosításhoz kötött kétirányú kommunikáció esetén az SZTNH döntésének, illetve a lajstromkivonatnak az ügyfél elektronikus tárhelyére történő elküldése, az adott oltalmi formához kapcsolódó jogok érvényesítése és kötelezettségek teljesítése.

Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos további személyes adatokat az SZTNH annak az oltalmi formának az irányadó szabályai szerint kezeli, amellyel kapcsolatban az elektronikus utat igénybe vették.

Az adatszolgáltatás elmaradása az e-ügyintézési szolgáltatások igénybe vehetőségének vagy SZTNH általi nyújtásának elmaradásával jár.

 

V. Az az adatokhoz hozzáférők köre, címzettek

Az adatok kezelésére kizárólag az SZTNH erre felhatalmazott munkatársai jogosultak.

Az SZTNH az adatkezelés során automatizált döntéshozatali eljárást nem alkalmaz.

Az SZTNH adatokat harmadik személynek kizárólag abban az esetben ad át, amennyiben azt törvény kötelezően írja elő, vagy az arra jogosult személy ehhez hitelt érdemlő módon hozzájárult.

Az SZTNH

 • a honlap üzemeltetésére az Invitech Megoldások Zártkörűen Működő Részvénytársaság (2040 Budaörs, Edison utca 4., cégjegyzékszám: 13-10-041599),
 • a honlap karbantartására a Bohl Software Consulting Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság (1131 Budapest, Madarász Viktor u. 13. IV. épület VI/97., cégjegyzékszám: 01-09-949932)

szolgáltatásait veszi igénybe, amely vállalkozások e tevékenységük során a GDPR rendelkezései alapján adatfeldolgozónak minősülnek.

Az adatfeldolgozók az SZTNH utasításai alapján az SZTNH által kért technikai jellegű feladatokat végzik el.

 

VI. A felhasználók jogai a honlap és az e-ügyintézési szolgáltatások használatához kötődő személyes adataik kezelésével kapcsolatban, továbbá e jogok gyakorlásának módja

1. Hozzáférési jog

Mindenki jogosult tájékoztatást kapni az SZTNH által kezelt adatairól, különösen

 • az adatkezelés céljairól;
 • a kezelt személyes adatok kategóriáiról;
 • azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel vagy amelyekkel az SZTNH a személyes adatokat közölte vagy közölni fogja (a harmadik országbeli címzettek és a nemzetközi szervezetek esetében beleértve az adattovábbítás garanciáit is);
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról vagy ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
 • azon jogáról, hogy kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, továbbá tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a Hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 • ha az adatok nem tőle származnak, azok forrására vonatkozó információkról.

Az SZTNH – erre irányuló kérésre – az általa kezelt személyes adatok vagy az azokat tartalmazó dokumentum másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja, amennyiben az nem érinti hátrányosan mások jogait és szabadságát.

2. Helyesbítéshez való jog

Mindenki jogosult arra, hogy kérésére az SZTNH helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, továbbá – figyelembe véve az adatkezelés célját is –, jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

3. Törléshez való jog

Az SZTNH a személyes adatokat a törlésre jogosult személy erre irányuló kérésére törli, amennyiben

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az SZTNH kezelte;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett saját helyzetével kapcsolatos okból tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, és nincs más, elsőbbséget élvező jogszerű ok a további adatkezelésre;
 • a személyes adatok kezelése jogellenes;
 • az SZTNH-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése érdekében azokat törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az arra jogosult személy a törlést az SZTNH-hoz benyújtott írásbeli kérelemmel kezdeményezheti.

Amennyiben a törlendő személyes adatot az SZTNH korábban nyilvánosságra hozta, a GDPR rendelkezéseivel összhangban megteszi a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa a további adatkezelőket arról, hogy az arra jogosult személy kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Az SZTNH a törlési kérelmet nem teljesíti, illetve a törlés iránti kérelemről a további adatkezelőket nem értesíti, amennyiben az adatkezelés szükséges

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jogok gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az SZTNH-ra vonatkozó jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából, illetve közérdekből vagy az SZTNH-ra vonatkozó közhatalmi jogosítvány gyakorlása során végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a GDPR-ban meghatározott, a népegészségügy területét érintő közérdekből;
 • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból, amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az SZTNH az előterjesztésre jogosult kérésére korlátozza az adatkezelést, amennyiben

 • az érintett személy vitatja a személyes adatok pontosságát, azok SZTNH általi ellenőrzésének idejére;
 • az adatkezelés jogellenes, de az arra jogosult személy az adatok törlését ellenezve azok felhasználásának korlátozását kéri;
 • az SZTNH-nak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett személy igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az adatkezelés az SZTNH közérdekű vagy közhatalmi jogosítványainak gyakorlásán, vagy az SZTNH vagy harmadik fél jogos érdekén alapszik, és az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, amely esetben a korlátozás arra az időszakra vonatkozik, amíg megállapításra kerül, hogy az SZTNH jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

A korlátozás alá eső személyes adatokat az SZTNH – a tárolás kivételével – csak az érintett hozzájárulásával, továbbá jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, illetve az Európai Unió vagy valamely tagállam fontos közérdekéből kezeli.

Az SZTNH azt a személyt, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

5. Az adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettségre vonatkozó jog

Az SZTNH minden címzettet, akivel/amellyel a személyes adatot közölte, tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, kivéve, ha ez a tájékoztatás lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Ezen címzettekről az SZTNH kérésre tájékoztatja az érintett személyt.

6. Az adathordozáshoz való jog

Mindenki jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az általa az SZTNH rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, amennyiben a személyes adatok kezelése hozzájáruláson vagy olyan szerződésen alapul, amelyikben az érintett az egyik fél, és az adatkezelés automatizált módon történik, amennyiben e jog gyakorlása nem sérti a törléshez való jogot és nem érinti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

7. Tiltakozáshoz való jog

Mindenki jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozzon személyes adatai kezelése ellen, amennyiben az SZTNH adatkezelése közérdekű vagy közhatalmi jogosítványainak gyakorlásán, az SZTNH vagy harmadik fél jogos érdekén alapszik. Az SZTNH a tiltakozás ellenére jogosult az adatok további kezelésére, amennyiben az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

 

VII. Az SZTNH eljárása az érintett jogainak gyakorlása esetén

Az SZTNH mindenki számára segítséget nyújt jogai gyakorlásában, amennyiben a kérés benyújtóját be tudja azonosítani, illetve amennyiben az azonosításra nincs szükség. Abban az esetben, ha az SZTNH nem tudja a kérelem benyújtóját azonosítani, a személyazonosság megállapításához szükséges további információkat kér.

Az SZTNH a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb egy– a kérelem összetettségére és a hozzá bárki által benyújtott kérelmek számára figyelemmel legfeljebb további két – hónapon belül tájékoztatja az igénylőt a kérelme nyomán hozott intézkedésről. A határidő meghosszabbítása esetén az SZTNH az okok megjelölésével egy hónapon belül tájékoztatja e tényről a kérelmezőt.

Az SZTNH a tájékoztatást a kérelemmel megegyező módon (elsősorban postai vagy elektronikus úton) adja meg, kivéve, ha a benyújtója azt más módon kéri, és az SZTNH azt teljesíteni tudja.

Amennyiben a benyújtott kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó, az SZTNH a jogszabályi rendelkezésekkel összhangban az adminisztratív költségekre díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja az intézkedést.

Aki úgy véli, hogy az SZTNH adatkezelése következtében sérültek a jogai, az SZTNH-hoz vagy a Hatósághoz fordulhat tájékoztatás kérése és panaszának kivizsgálása érdekében, illetve a GDPR-ban meghatározott esetekben jogorvoslati kérelemmel bírósághoz fordulhat.

 


[1] a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala működésére, valamennyi tevékenységére vonatkozó adatkezelési tájékoztató – magyar nyelven – az alábbi oldalon érhető el: https://www.sztnh.gov.hu/hu/adatvedelem

[2] az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

[3] az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

[4] a 29-es cikk szerint létrehozott Adatvédelmi Munkacsoport iránymutatásainak elérhetősége: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/news.cfm?item_type=1358

[5] Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság honlapjának elérhetősége: http://www.naih.hu/

[6] GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont, 2013. évi L. törvény

[7] GDPR 4. cikk 11. pont, 6. cikk (1) bek. a) pont, 7. cikk

[8] GDPR 4. cikk 11. pont, 6. cikk (1) bek. a), c) és e) pont, (2)-(3) bek, 7. cikk, 1995. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Szt.) 115/K. § c)-d) és g) pont, 16/1996. (III. 20.) IKM rendelet 5. § (2) bek, 17/2005. (III. 26.) GKM rendelet 1. § (7) bek, 2011. évi CXCVI. törvény 7. §, 2007. évi CVI. törvény 1-2. §

[9] 1995. évi LXVI. törvény 3. § j) pont

[10] GDPR 6. cikk (1) bek. c) vagy e) pont, (2)-(3) bek, Szt. 114/G. § (9)-(12) bek, 1991. évi XXXVLIII. törvény 28. § (1) bek, 1991. évi XXXIX. törvény 17. § (6) bek alkalmazásával az Szt. 53/D. §, 2001. évi XLVIII. törvény 32/B. §, 1997. évi XI. törvény (a továbbiakban: Vt.) 112. § (6)-(8) bek. és (9) bek. alkalmazásával a Vt. 46/D. §, 1999. évi LXXVI. törvény 41/E. § és 41/G. §, 2016. évi XCIII. törvény 83. § és 149. §, 2014. évi LXXVI. törvény 41. §, 2016. évi CL. törvény 27. §, 2015. évi CCXXII. törvény 1. § 17. pont, 2. §, 25. §

[11] GDPR 4. cikk 11. pont, 6. cikk (1) bek. a) pont, 7. cikk

[12] GDPR 6. cikk (1) bek. c) vagy e) pont, (2)-(3) bek, Szt. 114/G. § (9)-(12) bek, 1991. évi XXXVLIII. törvény 28. § (1) bek, 1991. évi XXXIX. törvény 17. § (6) bek. alkalmazásával az Szt. 53/D. §, 2001. évi XLVIII. törvény 32/B. §, Vt. 112. § (6)-(8) bek. és (9) bek. alkalmazásával a Vt. 46/D. §, 1999. évi LXXVI. törvény 41/E. § és 41/G. §, 2016. évi XCIII. törvény 83. § és 149. §, 2014. évi LXXVI. törvény 41. §, 2016. évi CL. törvény 27. §, 2015. évi CCXXII. törvény 1. § 17. pontja, 2. §, 25. §