Webes adatkezelési tájékoztató

Webes adatkezelési tájékoztató1
A honlap használatához és az e-ügyintézési szolgáltatások igénybevételéhez

 

Preambulum
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: SZTNH) kiemelt figyelmet fordít arra, hogy működése során az Európai Unió adatvédelmi rendeletének2 (a továbbiakban: GDPR), a magyar adatvédelmi törvénynek3 és az egyéb jogszabályoknak, valamint Európai Adatvédelmi Testület4 és a 29-es cikk szerint létrehozott Adatvédelmi Munkacsoport5 hatályában fenntartott iránymutatásainak, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által kialakított adatvédelmi gyakorlatnak6 megfelelően járjon el.

Az SZTNH ezúton tájékoztatja honlapjának látogatóit és az elektronikus ügyintézés (a továbbiakban: e-ügyintézés) szolgáltatásait igénybe vevőket az általa a honlappal és az e-ügyintézés szolgáltatással összefüggésben kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Az e-ügyintézés szolgáltatások igénybevételére az SZTNH honlapján, illetve a kormányzati portálon (https://www.magyarorszag.hu/szuf_fooldal#fooldal) keresztül kerülhet sor. Tekintettel arra, hogy ezen szolgáltatások használata a belépési módtól függetlenül az SZTNH honlapjára irányuló átirányítással történik, a honlaplátogatókra vonatkozó tájékoztatás az e-ügyintézés szolgáltatásokat igénybe vevőkre is vonatkozik.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy adatainak biztonsága érdekében az e-ügyintézés szolgáltatások igénybevételéhez szükséges belépési kódot, jelszót vagy egyéb adatot harmadik személynek ne adjon meg, illetve azokat harmadik személy részére ne tegye hozzáférhetővé. Az ilyen, harmadik személynek megadott vagy a részére hozzáférhetővé vált adatokkal kapcsolatos esetleges kárért, igényekért, az azokkal elkövetett visszaélésekért az SZTNH felelősséget nem vállal.

I. Az adatkezelő és elérhetőségei
A személyes adatok adatkezelője a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, amelynek  

 • székhelye: 1081, Budapest, II. János Pál pápa tér 7.
 • levélcíme: 1438 Budapest, Pf. 415.
 • központi e-mail címe: sztnh [169] hipo [961] gov [961] hu
 • központi telefonszáma: +36-1/312-4400
 • központi fax száma: +36-1/474-5534

II. Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselője és elérhetőségei
Az SZTNH adatvédelmi tisztviselőjének

 • neve: Dr. Hegedüs Krisztina
 • levélcíme: 1438 Budapest, Pf. 415.
 • e-mail címe: adatvedelem [169] hipo [961] gov [961] hu

III. A honlappal kapcsolatban kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama
Az SZTNH kezeli a honlapjának felkeresése során, az internetes kapcsolat létesítésére és fenntartására tekintettel a használt böngészőprogram típusával, az internetprotokoll-címmel (IP-cím, portszám), a domainnévvel (URL), a látogatás dátumával és a megtekintett oldalak listájával kapcsolatosan automatikusan képződő, személyes adatnak minősülő technikai adatokat (naplózási adatok).

Az adatkezelés célja a honlap fejlesztéséhez, a látogatottsággal és használattal kapcsolatos elemzések elvégzéséhez szükséges statisztikai információk gyűjtése (statisztikai cél), valamint az esetleges visszaélések megakadályozása, felderítésének lehetővé tétele (információbiztonsági cél).

Az SZTNH a honlap látogatásával kapcsolatos naplózási adatokat statisztikai célból egy évig, információbiztonsági célból három hónapig kezeli.

Az információbiztonsági célú adatkezelés esetében annak jogalapja a közérdekű vagy az SZTNH-ra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett adatkezelés7.

Az SZTNH honlapján cookie-kat – a honlapot felkereső személy számítógépére települő információcsomagokat – használ a honlap látogatásával kapcsolatos adatok gyűjtése érdekében. A jogszabályok szerint az SZTNH akkor tárol cookie-t a honlapját látogatók számítógépén, amennyiben erre szükség van a honlap működése érdekében, illetve amennyiben ezt az érintett a böngészőjének beállításával lehetővé teszi. A cookie-k telepítését a számítógépet használó személy – a számítógépe beállításainak megváltoztatásával – megtilthatja, illetve a használat során települt cookie-kat a számítógépéről bármikor eltávolíthatja.

A honlap az alábbi két cookie-t használja:

A cookie

neve

leírása

típusa

lejárata

cookie-agreed

A honlaplátogató azon döntését rögzíti, hogy  az esetleges marketing célú cookie-kat elfogadta-e. A cookie a honlap GDPR-megfelelőségéhez szükséges.

http

folyamatos

consent

A beágyazott YouTube player használja a
https://www.sztnh.gov.hu/hu/125-eves-az-sztnh oldalon. A cookie a player működéséhez szükséges.

http

folyamatos

 

A cookie-k esetében azok kezelésének jogalapja – a honlap működéséhez szükséges cookie-k kivételével – az érintett személy hozzájárulása8. A hozzájárulás bármikor visszavonható, azonban annak visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az SZTNH honlapján tájékoztatást nyújt a tevékenységi körével kapcsolatos hírekről és eseményekről, beleértve az SZTNH által kiírt pályázatok és adományozott díjak nyerteseiről készült tájékoztatásokat is, amelyek kapcsán kezeli az érintett személyek egyes, adott esetben nyilvánosan elérhető személyes adatait (pl. név, szakmai életrajzi adatok, fényképfelvétel). Az adatkezelés jogalapja a közérdekű vagy az SZTNH-ra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett adatkezelés9. Az SZTNH az adatokat tartalmazó dokumentumokat, mint maradandó értékű iratokat10 kezeli.

IV. Az e-ügyintézés szolgáltatásokkal kapcsolatban kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama
A szellemitulajdon-védelemhez kapcsolódó hatósági ügyek intézése során lehetőség van az e-ügyintézés szolgáltatás használatára.

Az e-ügyintézés oldalon (https://ugyintezes.sztnh.gov.hu/eBej2/step1) található meg az arra vonatkozó tájékoztatás, hogy a hatósági eljárásokban milyen feltételekkel van lehetőség az elektronikus ügyintézésére, továbbá, hogy az adott eljárásokban az SZTNH milyen személyes adatokat kezel.

Az e-ügyintézés szolgáltatáson keresztül az SZTNH részére kizárólag azokat a személyes adatokat kell megadni az erre a célra szolgáló űrlapon, amelyeket az adott eljárásra vonatkozó jogszabályok előírnak, és amelyek kezelésére az SZTNH a jogszabályok felhatalmazó rendelkezései alapján jogosult; az SZTNH kezeli emellett az érintett e-mail címét, továbbá mindazokat a személyes adatokat, amelyeket számára az érintett megad.

Partnerkártya-regisztrációt követően az SZTNH kezeli az érintett nevét, felhasználónevét, lakcímét, tevékenységi területét, a regisztráció okával kapcsolatos körülményeit vagy földrajzi elhelyezkedésére vonatkozó adatot (PATLIB központ, kamarai információ pont, megye), a regisztrációról való tudomásszerzés forrását, továbbá kódolva tárolja az érintett jelszavának lenyomatát.

Ügyfélkapus, illetőleg ügyfélkapus azonosításon alapuló partnerkártyás azonosítást követően az SZTNH kezeli az ügyfélnek a viszontazonosításhoz szükséges kapcsolati kódját, amit az ügyfélkapu azonosítási szolgáltatás továbbít az SZTNH részére. Központi azonosítási ügynök (a továbbiakban: KAÜ) szolgáltatás igénybevételével történő azonosítás esetén az SZTNH az azonosított személy természetes személyazonosító adatait (4T) a kapcsolati kód lekérdezése érdekében kezeli, azonban ezt követően a KAÜ szolgáltatás igénybevétele során kapott 4T adatokat nem tárolja, illetve más módon sem kezeli.

Az adatkezelés jogalapja a közérdekű vagy az SZTNH-ra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása11.

Az SZTNH az adatokat a jogszabályok által kötelezően előírt adatkezelés esetében az oltalmi formának megfelelő ideig, a partnerkártya-regisztráció során megadott személyes adatokat az SZTNH a partnerkártya-regisztráció törléséig kezeli.

A KAÜ-s és az ügyfélkapus azonosításon alapuló elektronikus kérelem benyújtása, illetve annak elektronikus úton történő megválaszolása esetén az SZTNH az adott eljárásra vonatkozó törvényekben meghatározott, személyes adatokat tartalmazó elektronikus iratokat a biztonságos kézbesítési szolgáltatás szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás igénybevételével továbbítja a kérelmezőnek.

Az adatkezelés célja az elektronikus úton benyújtott kérelem elbírálása, illetve a hatósági eljárás lefolytatása, tájékoztatás, az elektronikus kapcsolattartás, ügyfélkapus vagy partnerkártyás azonosításhoz kötött kétirányú kommunikáció esetén az SZTNH döntésének, illetve a lajstromkivonatnak az ügyfél elektronikus tárhelyére történő elküldése, az adott oltalmi formához kapcsolódó jogok érvényesítése és kötelezettségek teljesítése.

Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos további személyes adatokat az SZTNH annak az oltalmi formának az irányadó szabályai szerint kezeli, amellyel kapcsolatban az elektronikus utat igénybe vették.
Az adatszolgáltatás elmaradása az e-ügyintézési szolgáltatások igénybe vehetőségének vagy SZTNH általi nyújtásának ellehetetlenülésével jár.

V. Az az adatokhoz hozzáférők köre, címzettek
Az adatok kezelésére kizárólag az SZTNH erre felhatalmazott munkatársai jogosultak.

Az SZTNH

 • a honlap üzemeltetésére és karbantartására a Bohl Software Consulting Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság (1131 Budapest, Madarász Viktor u. 13. IV. épület VI/97., cégjegyzékszám: 01-09-949932, honlap: https://www.bohlconsulting.com/hu/)
 • a honlap tárhelyének biztosítására az Invitech ICT Services Korlátolt Felelősségű társaság (2040 Budaörs, Edison utca 4., cégjegyzékszám: 13-09-190552, honlap: https://www.invitech.hu/)

szolgáltatásait veszi igénybe, amely vállalkozások e tevékenységük során a GDPR rendelkezései alapján adatfeldolgozónak minősülnek.

Az adatfeldolgozók az SZTNH utasításai alapján az SZTNH által kért technikai jellegű feladatokat végzik el.

Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indult, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása e bíróság vagy a hatóság felé, abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz. Egyebekben az SZTNH személyes adatokat harmadik személynek kizárólag abban az esetben ad át, amennyiben ahhoz az arra jogosult személy hitelt érdemlő módon hozzájárult.

VI. Adatbiztonság
Az érintett személyes adatainak megismerésére az SZTNH munkatársai és adatfeldolgozói a munka- vagy feladatkörükbe tartozó feladatok teljesítéséhez szükséges mértékben jogosultak. Az SZTNH megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely a személyes adatok biztonságát garantálja.

Szervezési intézkedések
Az SZTNH az informatikai rendszereihez hozzáférést személyhez köthető jogosultsággal teszi lehetővé. A hozzáférések kiosztásánál érvényesül a „szükséges és elégséges jogok elve”, azaz az SZTNH informatikai rendszereit és szolgáltatásait minden felhasználó csak a feladatainak ellátásához szükséges mértékben, az ezeknek megfelelő jogosultságokkal és a szükséges időtartamig használhatja. Az informatikai rendszerekhez és szolgáltatásokhoz hozzáférési jogot csak az a személy kaphat, aki biztonsági vagy egyéb (pl. összeférhetetlenségi) okokból nem esik korlátozás alá, valamint rendelkezik az annak biztonságos használatához szükséges szakmai, üzleti és információbiztonsági ismeretekkel.

Az SZTNH-t és adatfeldolgozóit szigorú titoktartási szabályok kötik, és a tevékenységük során ezek szerint a titoktartási szabályok szerint kötelesek eljárni.

Technikai intézkedések
Az SZTNH az adatokat saját eszközökön, adatközpontban tárolja. Az adatokat tároló informatikai eszközöket az SZTNH elhatároltan, külön zárt, riasztórendszerrel ellátott szerverteremben tárolja, többlépcsős, jogosultság ellenőrzéshez kötött beléptető rendszerrel védetten.

Az SZTNH többszintű, tűzfalas védelemmel védi a belső hálózatát. Az alkalmazott nyilvános hálózatok belépési pontjain mindenhol, minden esetben hardveres határvédelmi eszköz (tűzfal) helyezkedik el. Az adatokat az SZTNH több szerveren tárolja, hogy védje azokat az informatikai eszköz meghibásodásából fakadó megsemmisüléstől, elvesztéstől, sérüléstől, a jogellenes megsemmisítéstől.

Az SZTNH többszintű, aktív, komplex kártékony kódok elleni védelemmel (pl. vírusvédelem) védi belső hálózatait a külső támadásoktól. Az SZTNH által működtetett informatikai rendszerekhez, adatbázisokhoz az elengedhetetlen külső elérést titkosított adatkapcsolaton keresztül valósítja meg (VPN).

Az SZTNH mindent megtesz azért, hogy informatikai eszközei, szoftverei folyamatosan megfeleljenek a piaci működésben általánosan elfogadott technológiai megoldásoknak.

Az SZTNH a fejlesztések során olyan rendszereket alakít ki, amelyekben a naplózás révén kontrollálhatók és nyomon követhetők a végzett műveletek, és észlelhetők a bekövetkezett incidensek (például a jogosulatlan hozzáférés).

VII. A felhasználók jogai a honlap és az e-ügyintézési szolgáltatások használatához kötődő személyes adataik kezelésével kapcsolatban, továbbá e jogok gyakorlásának módja

1. Az érintett személynek az adatkezeléssel kapcsolatos jogai
Amennyiben az érintett személy a SZTNH által végzett adatkezeléssel kapcsolatban kérelmet nyújt be, az SZTNH legkésőbb annak a beérkezését követő naptól számított egy hónapon belül tájékoztatja őt az általa hozott intézkedésekről vagy azok elmaradásának okairól, ez utóbbi esetben egyben tájékoztatást adva az érintett panaszbenyújtási és jogorvoslati jogáról is. Amennyiben az SZTNH-hoz érkezett kérelmek bonyolultsága vagy száma ezt indokolja, az SZTNH a határidőt legfeljebb további két hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról és annak okáról az SZTNH a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül az érintettet tájékoztatja.

Az érintett jogainak védelme és az adatbiztonság követelményeinek teljesülése érdekében az SZTNH minden esetben meggyőződik az érintett és a joggyakorláshoz kapcsolódó személy személyazonosságának egyezőségéről, ehhez szükség esetén további információk nyújtását kéri.

Az SZTNH a tájékoztatást a kérelemmel megegyező módon (elsősorban postai vagy elektronikus úton) adja meg, kivéve, ha a benyújtója azt más módon kéri, és az SZTNH azt teljesíteni tudja.

Amennyiben a benyújtott kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó, az SZTNH a jogszabályi rendelkezésekkel összhangban az adminisztratív költségekre díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja az intézkedést.

2. Hozzáférési jog
Az érintett jogosult tájékoztatást kapni az SZTNH-tól arra vonatkozóan, hogy folyamatban van-e személyes adatainak kezelése, és amennyiben igen, jogosult megismerni különösen

 • az adatkezelés céljait;
 • a kezelt személyes adatok kategóriáit;
 • azon címzetteket vagy címzettek kategóriáit, akikkel vagy amelyekkel az SZTNH a személyes adatokat közölte vagy közölni fogja (szükség esetén beleértve az adattovábbítás garanciáit is);
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamát vagy ezen időtartam meghatározásának szempontjait;
 • azon jogát, hogy kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, továbbá tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogát;
 • ha az adatok nem tőle származnak, azok forrását.

Az SZTNH – erre irányuló kérésre – az általa kezelt személyes adatok vagy az azokat tartalmazó dokumentum másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja, amennyiben az nem érinti hátrányosan mások jogait és szabadságát. A másolatkérést első alkalommal ingyenesen teljesíti, azt követően annak teljesítéséért az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű díjat számol fel vagy a másolat kiadását megtagadja.

3. Helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az SZTNH helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, továbbá – figyelembe véve az adatkezelés célját is –, jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

Az SZTNH minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, akivel vagy amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintett kérésére az SZTNH tájékoztatja őt e címzettekről.

4. Törléshez való jog
Az érintett az SZTNH-hoz benyújtott írásbeli kérelemmel jogosult kérni személyes adatai törlését, amely kérelmet az SZTNH teljesíti, amennyiben nem áll fenn az alábbi indokok valamelyike:
a törölni kért adatok

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlásához;
 • az SZTNH-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, az SZTNH közérdekű vagy az SZTNH-ra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtásához,
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • közérdekű archiválás, tudományos vagy történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból; illetve
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez

szükségesek.

Az SZTNH minden olyan címzettet tájékoztat a törlésről, akivel vagy amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintett kérésére az SZTNH tájékoztatja őt e címzettekről.

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére személyes adatai kezelését az SZTNH korlátozza, amennyiben

 • az érintett személy vitatja a személyes adatok;
 • az adatkezelés jogellenes, de az arra jogosult személy az adatok törlését ellenezve azok felhasználásának korlátozását kéri;
 • az SZTNH-nak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett személy igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az adatkezelés az SZTNH közérdekű vagy közhatalmi jogosítványainak gyakorlásán, vagy az SZTNH vagy harmadik fél jogos érdekén alapszik, és az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen.

A korlátozás alá eső személyes adatokat az SZTNH – a tárolás kivételével – csak az érintett hozzájárulásával, továbbá jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, illetve az Európai Unió vagy valamely tagállam fontos közérdekéből kezeli.

Az SZTNH azt a személyt, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Az SZTNH minden olyan címzettet tájékoztat az adatkezelés korlátozásáról, akivel vagy amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintett kérésére az SZTNH tájékoztatja őt e címzettekről.

6. Az adathordozáshoz való jog
Az érintett az SZTNH által hozzájárulás jogalappal, automatizált módon kezelt személyes adatok vonatkozásában jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az SZTNH-nak megadott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, amennyiben e jog gyakorlása nem sérti a törléshez való jogot, illetve nem érinti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

7. Tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben az SZTNH adatkezelése közérdekű vagy közhatalmi jogosítványainak gyakorlásán alapszik. Az SZTNH a tiltakozás ellenére jogosult az adatok további kezelésére, amennyiben az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból, illetve statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

8. A panaszhoz és jogorvoslathoz való jog
Bárki, aki úgy véli, hogy az SZTNH adatkezelése következtében sérültek a jogai,

 • panaszt nyújthat be az SZTNH-hoz az alábbi elérhetőségek valamelyikén: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7., levelezési cím: 1438 Budapest, Pf. 415., központi telefonszám: +36-1/312-4400, központi fax szám: +36-1/474-5534, központi e-mail cím: sztnh [169] hipo [961] gov [961] hu, az adatvédelmi tisztviselő e-mail címe: adatvedelem [169] hipo [961] gov [961] hu;
 • adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulhat, amely soron kívül jár el. A keresetlevél benyújtható az SZTNH székhelye szerint illetékes Fővárosi Törvényszékhez (1055 Budapest, Markó utca 27, telefonszám: +36-1/354-6000, honlap: https://fovarositorvenyszek.birosag.hu/), vagy az érintett lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez, amely megkereshető az alábbi honlapon: https://birosag.hu/torvenyszekek;
 • panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603., telefonszám: +36-1/391-1400, fax szám: +36-1/391-1410, e-mail cím: ugyfelszolgalat [169] naih [961] hu, holnap elérhetősége: https://www.naih.hu , online ügyintézés: https://naih.hu/online-ugyinditas ).

 

 

 

1 a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala működésére, valamennyi tevékenységére vonatkozó adatkezelési tájékoztató – magyar nyelven – az alábbi oldalon érhető el: https://www.sztnh.gov.hu/hu/adatvedelem

2 az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

3 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

4 az Európai Adatvédelmi Testület iránymutatásainak elérhetősége: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/publication-type/guidelines_hu

5 a 29-es cikk szerint létrehozott Adatvédelmi Munkacsoport iránymutatásainak elérhetősége: https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/itemType/1358

6 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság honlapjának elérhetősége: https://www.naih.hu/

7 GDPR 6. cikk (1) bek. e) pont, (2)-(3) bek, 2013. évi L. törvény

8 GDPR 4. cikk 11. pont, 6. cikk (1) bek. a) pont, 7. cikk

9 GDPR 6. cikk (1) bek. e) pont, (2)-(3) bek, 2011. évi CXII. törvény, 1995. évi XXXIII. törvény 115/K. § c)-e) és g) pont, 16/1996. (III. 20.) IKM rendelet, 17/2005. (III. 26.) GKM rendelet, 287/2010. (XII. 16.) Korm. rendelet

10 1995. évi LXVI. törvény

11 GDPR 6. cikk (1) bek. e) pont, (2)-(3) bek, 1995. évi XXXIII. törvény 45. §, 53/D. §, 84/E. § (3) bek, 114/G. § (9) bek, 1991. évi XXXVIII. törvény 28-29. §, 1991. évi XXXIX. törvény 17. § (6) bek, 20. §, 2001. évi XLVIII. törvény 32/B. §, 1997. évi XI. törvény 46/D. §, 112. § (6) bek, 1999. évi LXXVI. törvény 41/E. § és 41/G. §, 2016. évi XCIII. törvény 83. § és 149. §, 2014. évi LXXVI. törvény 39. § (1) bek, 41. §, 48. §, 2016. évi CL. törvény 27. §, 2015. évi CCXXII. törvény 1. § 17. pontja, 2. §, 25. §