2002

Jedlik Ányos-díjasok névsora 2002-ben

 

KOVÁRI GYÖRGY
DR. MÁTYUS PÉTER
PFEIFER ÁGNES
DR. VÁRADI JÁNOS
DR. VIDA SÁNDOR
Honoris causa Jedlik Ányos-díj

 

KOVÁRI GYÖRGY

építőmérnök, szabadalmi ügyvivő, Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda

Az iparjogvédelemben 1964 óta tevékenykedik, kezdetben szabadalmi elbírálóként, majd 1969-től szabadalmi ügyvivőként. Az Advopatent irodának megalakulása óta helyettes vezetője. Átfogó műszaki ismeretein alapuló elmélyült és gondos ügyvivői tevékenysége az iparjogvédelem valamennyi területére kiterjed. Mértékadó tájékozottsággal mozog mind a hazai, mind a külföldi jogalkalmazás gyakorlatában. Iparjogvédelmi szakemberek generációinak adott hasznos, gyakorlatias ismereteket oktatóként és szakirodalmi szerzőként éppúgy, mint az általa képviselt ügyekben készített leírásokkal, a tárgyalásokon nyújtott teljesítményével, illetve feldolgozott esettanulmányaival. Egyik meghatározó személyisége az iparjogvédelem társadalmi szervezeteiben folyó belföldi és nemzetközi szakmai munkának. A Magyar Védjegy Egyesület vezetőségének tagja, az Ipari Minta Szakosztály vezetője. Ugyancsak vezetőségi tagja a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesületnek, a Szabadalmi Ügyvivői Kamarának, az AIPPI Magyar Csoportjának.

 

 

DR. MÁTYUS PÉTER

egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar Szerves Vegytani Intézetének igazgatója

Számos gyógyszerjelölt molekula kidolgozásában vett részt, a nyolcvanas évek végétől többnyire e komplex kutatási projektek irányítójaként is. A Gyógyszerkutató Intézetben közreműködésével kidolgozott eredeti gyógyszerjelölt molekulák közül több esetében a humán klinikai fázis vizsgálata jelenleg is folyik, vagy a klinikai kipróbálás kezdődik. Több új, szabadalomképes szintetikus eljárás kidolgozásában is jelentős szerepet játszott. Kutatómunkájában nitrogéntartalmú heterociklusos vegyületekkel, elsősorban piridazinokkal, a szív és keringési rendszer, valamint a központi idegrendszer gyógyszerkémiájával foglalkozik. Számos hazai és külföldi szakmai kongresszuson szerepelt, gyakran meghívott előadóként. Kutatási eredményeit zömében nemzetközi folyóiratokban publikálta, társszerzője hat könyvfejezetnek, és több mint húsz nemzetközi szabadalomnak. Szakmai munkája elismeréseként Zemplén-díjat, a Magyar Kémikusok Egyesületétől 1996-ban Nívódíjat, társfeltalálóival kétszer Genius Díjat kapott. Az MTA doktora tudományos fokozatot 2002-ben szerezte meg.

 

 

PFEIFER ÁGNES

okl. könyvtáros, történelem szakos középiskolai tanár, az MSZH Iparjogvédelmi Tájékoztatási és Oktatási Központ igazgatója

Az iparjogvédelmi tájékoztatás ügyének szentelt több mint két évtizedes munkássága korszakos jelentőségű a Magyar Szabadalmi Hivatal dokumentációs és információs tevékenységében és a hazai szellemitulajdon-védelmi kultúra erősítésében. Kiemelkedő szakmai tudása és szervezői tehetsége nemzetközi rangúvá tette a Szabadalmi Tár és hazánk egyetlen iparjogvédelmi szakkönyvtára szolgáltatási minőségét. Az elmúlt évtizedben a Szabadalmi Információs Központ, majd az Iparjogvédelmi Tájékoztatási és Oktatási Központ igazgatójaként meghatározó szerepe volt a hazai innovációs szféra sikeres tanácsadási, képzési, ügyfélszolgálati támogatórendszereinek kiépítésében, az igényes és hatékony promóciós politika megalapozásában és a szellemi alkotótevékenység erkölcsi elismerését szolgáló újszerű eszközök és formák bevezetésében. Közösségformáló vezetői gyakorlata arculatalakító intézményi értékké vált.

 

 

DR. VÁRADI JÁNOS

gépészmérnök, ny. tanszékvezető egyetemi tanár, Szent István Egyetem, Gödöllő

Egyetemi oktatóként négy évtizeden át hallgatók generációit tanította a gépjárművekkel és a mezőgazdasági erőgépekkel kapcsolatos műszaki ismeretekre. Csaknem 35 évig vezette a mai jármű-és hőtechnika tanszék elődjét, amelyet maga alapított, és 11 éven keresztül volt a Gépészmérnöki Kar dékánja. Oktatói tevékenysége mellett a Ganz-Mávag vezérigazgató helyettesi feladatkörét is ellátta. A Gépipari Tudományos Egyesület alapító tagja, a MAE Gépesítési Társaság tiszteletbeli elnöke. Tudományos munkásságának főbb területei a motorok hőterhelése, a traktorszerkesztés agrotechnikai alapjai, gépjármű-erőátvitel, gépjármű-rugózás. Avatott művelője az ergonómiának és a technikatörténetnek is. Alapvető, évtizedeken át forgatott egyetemi tankönyvek szerzője. Kutatási eredményeit szakcikkek sora tükrözi, innovációs törekvéseit jelentős szabadalmak és napjainkig ívelően születő új szabadalmi és használati mintaoltalmi bejelentések fémjelzik.

 

 

DR. VIDA SÁNDOR

professzor, jogtanácsos, Danubia Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.

A magyar védjegy- és versenyjogi kultúra kialakításában jogászi munkája, előadásai és publikációi révén meghatározó szerepe volt. Szabadalmi és védjegyjogi témájú könyvei magyarul, németül, franciául és angolul jelentek meg. Kiemelendő a nemzetközi joggyakorlatra jelentős hatást gyakorló országok védjegyjogának összehasonlító elemzése, valamint fáradhatatlan felvilágosító, a hazai jogfejlődést ösztönző munkája. A Budapesti Műszaki Egyetemen, valamint a Strasbourgi Egyetemen évtizedekig adott elő iparjogvédelmet; akadémiai nagydoktor. A Magyar Iparjogvédelmi Egyesület egyik alapítója, kezdetben főtitkárhelyettese, majd 15 évig a Találmányi-Szabadalmi Szakosztály vezetője, az AIPPI Magyar Csoportjának 20 évig alelnöke. A Magyar Versenyjogi Egyesület alapító elnöke, jelenleg tiszteletbeli elnöke. Több évtizedes tudományos és oktatói tevékenységét a magyar iparjogvédelem és versenyjog ügyének szentelte: nem csak tanítómesterévé vált a hazai hivatásgyakorlók generációinak, hanem széles körű tudását és tapasztalatát az iparjogvédelmi és versenyjogi kodifikáció javára is kamatoztatta. Jelentős érdemeket szerzett a magyar iparjogvédelem törvényi kereteinek megújításában, európai szellemiségének kialakításában.

 

Honoris causa Jedlik Ányos-díj

 

DR. CSERMELY PÉTER,
egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Budapest

 

 

DR. JUHÁSZ ENDRE,
nagykövet, Magyar Köztársaság EU misszió, Brüsszel

 

 

† DR. KENDE BÉLA,
a Magyar Iparjogvédelmi Egyesület volt elnöke (posztumusz).