A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivataláról

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: SZTNH) a szellemi tulajdon védelméért felelős kormányzati főhivatal, amely a találmányi szabadalmakról szóló 1895. évi XXXVII. törvény-czikk 23. §-a alapján jött létre 1896-ban.

Az SZTNH jogállására, gazdálkodására, feladat- és hatáskörére vonatkozó részletes szabályokat a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Szt.) XIV/C. fejezetének 115/D-115/L §-ai, továbbá a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény és a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény tartalmazza.

Az SZTNH-t kormányzati főhivatalként a Kormány irányítja, felette felügyeletet az innovációs és technológiai miniszter látja el.

Az SZTNH elnökét a miniszterelnök nevezi ki, és menti fel. Három helyettesét az elnök javaslatára a felügyeletét ellátó miniszter nevezi ki, és menti fel. A gazdasági szervezet vezetője, a gazdasági főigazgató felett a munkáltatói jogokat az SZTNH elnöke gyakorolja.

Az SZTNH működését saját bevételeiből fedezi; a bevételeivel önállóan gazdálkodik, azokat működésének fedezetére használja fel.

Az SZTNH a központi költségvetésben a felügyeletét ellátó minisztérium fejezetén belül önálló címként szerepel.

Az SZTNH feladat- és hatáskörébe tartozik az Szt. 115/G. §-a alapján:

a) az iparjogvédelmi hatósági vizsgálatok és eljárások lefolytatása;
b) a szerzői és a szerzői joghoz kapcsolódó jogokkal összefüggő egyes feladatok ellátása;
c) az állami dokumentációs és információs tevékenység a szellemi tulajdon területén;
d) a szellemi tulajdon védelmét szabályozó jogszabályok előkészítésében való részvétel;
e) a szellemi tulajdon védelmére irányuló kormányzati stratégia kidolgozása és érvényesítése, az ehhez szükséges állami intézkedések kezdeményezése, illetve végrehajtása;
f) a szellemi tulajdon területén folyó nemzetközi, illetve európai együttműködés szakmai feladatainak ellátása;
g) a kutatás-fejlesztési tevékenység minősítésével kapcsolatos hatósági és szakértői feladatok ellátása;
h) a korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozások által igénybe vehető adóalap-kedvezményhez kapcsolódó nyilvántartási feladatok ellátása.

A feladat- és hatáskör részletes kifejtése az Szt. 115/H. – 115/L. §-aiban, más jogszabályokban, az SZTNH Alapító okiratában, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatában található meg.

 

 

 

Egy hivatás 120 éve : a Magyar Királyi Szabadalmi Hivataltól a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivataláig» 

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala fennállásának 120 évéről készült, gazdagon illusztrált kötet a címre kattintva, pdf formátumban letölthető. A könyv mérete 31,5 MB.