A Magyar Szabadalmi Hivatal feladata, hatásköre

A Magyar Szabadalmi Hivatal feladata, hatásköre

Alapító okirat

Általános rendelkezések
A Hivatal tevékenysége
A Hivatal vállalkozási tevékenységi köre és mértéke
A Hivatal működésének időtartama
Melléklet

 

Az Országgyűlés a találmányi szabadalmakról szóló 1895. évi XXXVII. törvénnyel hozta létre a Magyar Szabadalmi Hivatal-t (a továbbiakban: Hivatal).

 

A Hivatal alapításának időpontja:

1896.

A Hivatal létesítésére és elnevezésére vonatkozó hatályos jogszabályok:

 1. a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló a többször módosított 1995. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Szt.),
 2. a Magyar Szabadalmi Hivatalról szóló 86/2000. (VI. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.),
 3. a találmányi szabadalmakról szóló 1895. évi XXXVII. törvény-czikk 23.§-a rendelkezik a Hivatal alapításáról.

A Hivatal 1999. augusztus 19-én kelt és 2003. július 25-én módosított Alapító Okiratát a következők szerint módosítom és foglalom a módosításokkal egységes szerkezetbe.

 

I. Általános rendelkezések

1./  A Hivatal elnevezése: Magyar Szabadalmi Hivatal

Rövidített neve: MSZH

angolul: Hungarian Patent Office

németül: Ungarisches Patentamt

franciául: Office Hongrois des Brevets

2./ A Hivatal székhelye és kihelyezett szervezeti egységei

a./ a Hivatal székhelye: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2.

b./ a Hivatal székhelyen kívül tevékenykedő kihelyezett szervezeti egységei:

- Elektronikus Kiadói Osztály, Ügyvitel-fejlesztési Osztály
1054 Budapest, Garibaldi u. 3.

- Gazdasági Osztály, belső ellenőr,
1054 Budapest, Zoltán u. 6.

- Iparjogvédelmi Tájékoztatási és Oktatási Központ
1054 Budapest, Zoltán u. 6.
1054 Budapest, Akadémia u. 21.

- Szabadalmi Tár
1054 Budapest, Perczel Mór u. 2-4.

- Magyar Szabadalmi Hivatal Magyar Formatervezési Tanács Irodája
1054 Budapest, Zoltán u. 10.

3./ A Hivatal Alapító szerve:

az Országgyűlés.

4./ A Hivatal irányító szerve:

A Hivatalt az R. 7. §-ának (1) bekezdésében foglaltak értelmében a Kormány irányítja. Az irányítási jogokat az R. 7. §-ának (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Kormány nevében a gazdasági és közlekedési miniszter (a továbbiakban: miniszter) gyakorolja.
A miniszter az R. 7. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott irányítási jog gyakorlásához véleményt kér az érintett miniszterektől.

5./ A Hivatal gazdálkodási jogköre:

A Hivatal jogi személy, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium költségvetési fejezetén belül önálló címként felvett, önállóan gazdálkodó, előirányzatai felett - a központi költségvetési szervekre vonatkozó jogszabályi előírások megtartásával - teljes jogkörrel rendelkező központi költségvetési szerv.

6./ A Hivatal vezetőinek kinevezési rendje:

A Hivatal egyszemélyi felelős vezetője az elnök. Az Szt. 44. §-ának (1) bekezdése és az R. 8. §-ának (1) bekezdése értelmében a Hivatal elnökét a miniszter javaslatára a miniszterelnök nevezi ki, és menti fel. Az elnök feletti további munkáltatói jogokat a miniszter gyakorolja.

Az elnök két helyettesét - az R. 8. §-ának (1) bekezdésében foglaltak alapján - az elnök javaslatára a miniszter nevezi ki, és menti fel.

A Hivatal gazdasági szervezetének vezetőjét, a gazdasági főigazgatót a Hivatal elnökének javaslatára, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 18. §-ának (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - besorolásától függetlenül - határozatlan időre, miniszter bízza meg és menti fel, illetve vonja vissza megbízását. A gazdasági vezető felett a további munkáltatói jogokat a Hivatal elnöke gyakorolja.

7./ A Hivatal azonosító adatai

Költségvetési fejezet:

XV. fejezet Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

Költségvetési cím:

12. cím Magyar Szabadalmi Hivatal

Költségvetési szektor:

1051

Az alaptevékenység szakágazata:

751319

Költségvetési szakfeladat:

75113-1
55141-4
22121-4

PIR törzsszám:

311740

Államháztartási egyedi azonosító:

033714

Adószám:

15311746-2-41

Közösségi adószáma:

HU 15311746

Statisztikai számjel /KSH szám/:

15311746 7513 312 01

Költségvetési elszámolási számlaszám:

Magyar Államkincstár
10032000-01731842-00000000

Társadalombiztosítási törzsszám:

30109-7

 

II. A Hivatal tevékenysége

A Hivatal a szellemi tulajdon védelmének önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező országos hatáskörű szerve.

A Hivatal nem haszonszerzés céljából, feladatvégzési és ellátási kötelezettséggel folytatott alaptevékenységébe tartozik:

 

1./ Az iparjogvédelmi hatósági vizsgálatok és eljárások lefolytatása

A Hivatal különösen a következő iparjogvédelmi hatósági feladatokat látja el:

- szabadalmi, növényfajta-oltalmi, használati mintaoltalmi, topográfiaoltalmi, ipari mintaoltalmi, védjegy- és földrajzi árujelző-oltalmi bejelentések vizsgálata, e bejelentések alapján az oltalom megadása és nyilvántartása, valamint a megadott jogokkal összefüggő eljárások lefolytatása;
- európai szabadalmi,nemzetközi szabadalmi, növényfajta-oltalmi, ipari mintaoltalmi, védjegy- és eredetmegjelölési bejelentések vizsgálata és továbbítása, valamint a nemzetközi szerződésen alapuló regionális iparjogvédelmi együttműködésből a nemzeti iparjogvédelmi hatóságra tartozó kutatási, vizsgálati, továbbítási és egyéb eljárási cselekmények elvégzése;
- eleget tesz az iparjogvédelmi ügyekben érkező hatósági megkereséseknek, a vámhatóság megkeresésére a Hivatal tájékoztatást ad az iparjogvédelmi jogosult személyéről a szellemi tulajdonjogok megsértése miatt indult vámigazgatási eljárásban;
- ellátja a Szabadalmi Ügyvivői Kamara törvényességi felügyeletét, továbbá vezeti az iparjogvédelmi szakértők nyilvántartását;
- gondoskodik az Iparjogvédelmi Szakértői Testület és a Szerzői Jogi Szakértő Testület működtetéséről.

2./ Az állami dokumentációs és információs tevékenység a szellemi tulajdon területén

A Hivatal a szellemi tulajdonnal kapcsolatos állami dokumentációs és információs tevékenység körében különösen a következő feladatokat látja el:

- iparjogvédelmi tárgyú hivatalos közlönyt ad ki;
- megjelenteti a magyar, valamint a nemzetközi szerződésben meghatározott szabadalmi, növényfajta-oltalmi, mintaoltalmi és topográfiaoltalmi leírásokat;
- gyűjti, informatikai eszközökkel feldolgozza és nyilvános szakkönyvtárában közreadja a hazai és külföldi iparjogvédelmi dokumentumokat;
- a szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos dokumentációs és tájékoztató szolgáltatásokat nyújt.

3./ A szellemi tulajdon védelmét szabályozó jogszabályok előkészítésében való részvétel

A Hivatal szellemi tulajdon védelmét szabályozó jogszabályok előkészítésében való részvétel keretében különösen

- vizsgálja és elemzi a szellemi tulajdon védelmére vonatkozó jogszabályok érvényesülését, felméri és értékeli e jogszabályok alkalmazásának hatásait, tapasztalatait;
- kezdeményezi új iparjogvédelmi és szerzői jogi jogszabályok megalkotását, illetve a szabályozás módosítását, és részt vesz e jogszabályok előkészítésében;
- véleményezi a szellemi tulajdon védelmét érintő jogszabály tervezeteit.

4./ A szellemi tulajdon védelmére irányuló kormányzati stratégia kidolgozása és érvényesítése, az ehhez szükséges állami intézkedések kezdeményezése, illetve végrehajtása

A Hivatal a szellemi tulajdon védelmére irányuló kormányzati stratégia kidolgozása és érvényesítése, valamint az ehhez szükséges állami intézkedések kezdeményezése, illetve végrehajtása érdekében különösen a következő feladatokat látja el:

- a szellemi tulajdon védelmével összefüggő hazai, külföldi és nemzetközi folyamatok elemzésével, a szellemi alkotói, innovációs és iparjogvédelmi tevékenység alakulásának vizsgálatával hozzájárul a Kormány gazdasági stratégiájának, kutatási-fejlesztési, innovációs, technológiai és kulturális politikájának kidolgozásához, fejlesztéséhez és végrehajtásához;
- a szellemi alkotó és az innovációs tevékenységet támogató programokat kezdeményez, alakít ki és hajt végre, illetve részt vesz ilyen programokban;
- közreműködik a szellemi alkotások és az innovációs eredmények társadalmi elismerését szolgáló rendszer fejlesztésében,
- a szellemi alkotó tevékenységgel és a szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos pályázatokat, kiállításokat és más rendezvényeket kezdeményez, szervez vagy támogat;
- terjeszti a szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos ismereteket, fejleszti az iparjogvédelmi kultúrát;
- tájékoztatással, ügyfélszolgálattal, szaktanácsadással és más eszközökkel gyarapítja a vállalkozások iparjogvédelmi és szerzői jogi ismereteit, előmozdítja körükben a szellemi tulajdonjogok tiszteletben tartását;
- közreműködik a szellemi tulajdonjogok hatékony érvényesítéséhez szükséges feltételrendszer kialakításában és továbbfejlesztésében;
- szakmailag felügyeli a szellemi tulajdonnal kapcsolatos képzést, működteti annak rendszerét, gondoskodik az iparjogvédelmi szakvizsgák és a szabadalmi ügyvivői vizsgák megszervezéséről.

5./ A szellemi tulajdon területén folyó nemzetközi, illetve európai együttműködés szakmai feladatainak ellátása.

A szellemi tulajdon területén folyó nemzetközi, illetve európai együttműködésben a Hivatal különösen a következő feladatokat látja el:

- képviseli a Kormányt a Szellemi Tulajdon Világszervezetében, az Európai Szabadalmi Szervezetben, a Kereskedelmi Világszervezet TRIPS Tanácsában, valamint - a miniszter általános vagy eseti felhatalmazása alapján - más nemzetközi szervezetekben;
- az Európai Szabadalmi Szervezetben gondoskodik a Szervezet tagállamait megillető jogok gyakorlásáról és az azokat terhelő kötelezettségek teljesítéséről;
- a szellemi tulajdon védelme terén részt vesz az Európai Unió tagállamaként való működéssel járó kötelezettségek teljesítésében, továbbá együttműködik az Európai Unió iparjogvédelmi hatóságaival;
- részt vesz a szellemi tulajdon védelmére vonatkozó nemzetközi szerződések előkészítésében és végrehajtásában, javaslatot tesz e szerződések megkötésére;
- kapcsolatot tart más országok és a nemzetközi szervezetek szellemi tulajdonvédelmi hatóságaival.

6./ A Hivatal nem haszonszerzés céljából, feladatvégzési és ellátási kötelezettsége mellett folytatott kiegészítő, kisegítő tevékenysége

A Hivatal az államháztartás működési rendjéről szóló a 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 9. § (5) bekezdésével összhangban  jogosult a jelen Alapító okiratában meghatározott alaptevékenységeken belül olyan kiegészítő, kisegítő tevékenység végzésére, amelyet az alaptevékenysége feltételeként rendelkezésre álló, és e célra csak részben lekötött személyi és anyagi kapacitások fokozott kihasználásával, nem nyereségszerzés céljából végez pl.: időszaki kiadványok, prospektusok stb. nyomtatása, sokszorosítása; felnőtt oktatás iskolarendszerű és egyetemi oktatáson kívüli formája, egyéb oktatási forma, adott rendezettségű adatok rendelkezésre bocsátása, adatválogatás adatbázisból megadott szempontok alapján, találati halmaz elemzése és értelmezése, kutatást támogató adatbázis on-line közzététele, emelt szintű iparjogvédelmi tájékoztatás és tanácsadás, emelt szintű könyvtári szolgáltatás stb.

7./ A Hivatal által végzett tevékenységek a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerében (TEÁOR '03).

Alaptevékenységek:
TEÁOR

 • 22.13 Időszaki kiadvány kiadása,
 • 22.22 Máshová nem sorolt nyomtatás,
 • 75.11 Általános közigazgatás,
 • 75.13 Üzleti élet szabályozása,
 • 80.22 Szakmai középfokú oktatás,
 • 80.30 Felsőoktatás,
 • 80.42 Máshová nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás,
 • 92.51 Könyvtári, levéltári tevékenység.

 

Kiegészítő, kisegítő jellegű tevékenységek:
TEÁOR

 • 22.13 Időszaki kiadvány kiadása,
 • 22.22 Máshová nem sorolt nyomtatás,
 • 70.20 Ingatlan bérbeadás
 • 72.30 Adatfeldolgozás
 • 72.40 Adatbázis tevékenység, on line kiadás
 • 74.14 Üzletviteli tanácsadás
 • 74.87 Máshová nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás
 • 80.42 Máshová nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás
 • 92.51 Könyvtári, levéltári tevékenység.

A Hivatal tevékenységének ellátására vonatkozó, azt érintő fontosabb jogszabályok jegyzékét a jelen Alapító okirat melléklete tartalmazza.

 

III. A Hivatal vállalkozási tevékenységi köre és mértéke

A Hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytat.

 

IV.A Hivatal működésének időtartama

A Hivatal határozatlan időre jött létre.

 

Budapest, 2006. április 

                                                                                                       

 Dr. Kóka János
gazdasági és közlekedési miniszter


 

Melléklet
a Magyar Szabadalmi Hivatal Alapító okiratához

A Magyar Szabadalmi Hivatal tevékenységét szabályozó legfontosabb jogszabályok:

1991. évi XXXVIII. törvény a használati minták oltalmáról,
1991. évi XXXIX. törvény a mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának oltalmáról,
1992. évi IV. törvény az iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról,
1994. évi VII. törvény egyes iparjogvédelmi és szerzői jogi jogszabályok módosításáról,
1995. évi XXXII. törvény a szabadalmi ügyvivőkről,
1995. évi XXXIII. törvény a találmányok szabadalmi oltalmáról,
1997. évi XI. törvény a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról,
1998. évi IX. törvény az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) keretében kialakított, a Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó Marrakesh-i Egyezmény és mellékleteinek kihirdetéséről,
1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról,
1999. évi LXXXII. törvény a Szellemi Tulajdon Világszervezetében létrejött Védjegyjogi Szerződés kihirdetéséről,
1999. évi LXXXIII. törvény a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz kapcsolódó 1989. évi Jegyzőkönyv kihirdetéséről,
1999. évi CVI. törvény a Magyar Köztársaságnak a védelmi célokat szolgáló találmányok és a szabadalmaztatásra benyújtott védelmi célokat szolgáló találmányok titoktartalmának kölcsönös védelméről szóló NATO Megállapodáshoz történő csatlakozásáról és a Megállapodás kihirdetéséről,
2001. évi XLVIII. törvény a formatervezési minták oltalmáról,
2002. évi L. törvény az európai szabadalmak megadásáról szóló 1973. október 5-i Müncheni Egyezmény (Európai Szabadalmi Egyezmény) kihirdetéséről,
2002. évi LI. törvény az új növényfajták oltalmára létesült Nemzetközi Egyezmény Genfben, 1991. március 19-én felülvizsgált szövegének kihirdetéséről,
2003. évi CII. törvény az egyes iparjogvédelmi és szerzői jogi törvények módosításáról,
2004. évi XC. törvény az ipari minták nemzetközi letétbe helyezéséről szóló 1925. évi Hágai Megállapodás 1999. július 2-án, Genfben felülvizsgált szövegének kihirdetéséről,
2005. évi LXXXIII. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról,
1970. évi 18. törvényerejű rendelet az ipari tulajdon oltalmára létesült uniós egyezmények 1967. július 14-én Stockholmban felülvizsgált, illetve létrehozott szövegének kihirdetéséről,
1973. évi 29. törvényerejű rendelet egyes iparjogvédelmi uniós megállapodások kihirdetéséről,
1980. évi 14. törvényerejű rendelet a Szabadalmi Együttműködési Szerződés kihirdetéséről,
1981. évi 1. törvényerejű rendelet a mikroorganizmusok szabadalmi eljárás céljából történő letétbe helyezése nemzetközi elismeréséről szóló Budapesti Szerződés kihirdetéséről,
1982. évi 1. törvényerejű rendelet az eredetmegjelölések oltalmára és nemzetközi lajstromozására vonatkozó Lisszaboni Megállapodásnak, az 1967. évi július hó 14. napján Stockholmban felülvizsgált szövege kihirdetéséről,
1983. évi 14. törvényerejű rendelet az új növényfajták oltalmára létesült Nemzetközi Egyezmény kihirdetéséről,
1984. évi 29. törvényerejű rendelet az ipari minták nemzetközi letétbe helyezésére létrejött Hágai Megállapodás kihirdetéséről,
142/1996. (IX. 2.) Korm. rendelet a szabadalmi bejelentés államtitokká minősítéséhez szükséges eljárás szabályozásáról,
86/2000. (VI.15.) Korm. rendelet a Magyar Szabadalmi Hivatalról,
156/1999. (XI.3.) Korm. rendelet a Szerzői Jogi Szakértő Testület szervezetéről és működéséről,
266/2001. (XII.21.) Korm. rendelet a Magyar Formatervezési Tanácsról,
270/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet az Iparjogvédelmi Szakértői Testület szervezetéről és működéséről,
26/2004. (II. 26.) Korm. rendelet az egyes termékek kiegészítő oltalmára vonatkozó európai közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges szabályokról,
78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról,
371/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet az egyes szellemi tulajdonjogokat sértő áruk elleni vámhatósági intézkedésekről,
17/2005. (III. 26.) GKM rendelet a Magyar Formatervezési Díjról,
45/2002. (XII. 28.) GKM rendelet az európai szabadalmak megadásáról szóló 1973. október 5-i Müncheni Egyezmény (Európai Szabadalmi Egyezmény) Díjszabályzatának kihirdetéséről,
9/2003. (II. 28.) GKM rendelet az egyes iparjogvédelmi oltalmak megszerzésének és fenntartásának a magyar találmányok külföldi bejelentése célelőirányzatból történő támogatásáról,
19/2005. (IV. 12.) GKM rendelet a Magyar Szabadalmi Hivatal előtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól,
76/1995. (XII. 29.) IKM rendelet a szabadalmi ügyvivői vizsgáról,
78/1995. (XII. 29.) IKM rendelet az iparjogvédelmi szakképesítésről,
16/1996. (III. 20.) IKM rendelet a Jedlik Ányos-díj alapításáról és adományozásáról,
19/1991. (XII. 28.) IM rendelet a mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának oltalmára irányuló bejelentés részletes alaki szabályairól,
19/2001. (XI. 29.) IM rendelet a formatervezésiminta-oltalmi bejelentés részletes alaki szabályairól,
20/2002. (XII. 12.) IM rendelet a szabadalmi bejelentés, az európai szabadalmi bejelentésekkel és az európai szabadalmakkal, illetve a nemzetközi szabadalmi bejelentésekkel összefüggő beadványok, valamint a növényfajta-oltalmi bejelentés részletes alaki szabályairól,
21/2002. (XII. 13.) IM rendelet a mikroorganizmusok szabadalmi eljárás céljából történő letétbe helyezése nemzetközi elismeréséről szóló Budapesti Szerződés Végrehajtási Szabályzatának kihirdetéséről,
22/2002. (XII. 13.) IM rendelet az európai szabadalmak megadásáról szóló 1973. október 5-i Müncheni Egyezmény (Európai Szabadalmi Egyezmény) Végrehajtási Szabályzatának kihirdetéséről,
34/2002. (XII. 25.) IM rendelet a Szabadalmi Együttműködési Szerződéshez csatolt Végrehajtási Szabályzat szövegének kihirdetéséről,
2/2004. (I. 28.) IM rendelet a Szabadalmi Együttműködési Szerződéshez csatolt Végrehajtási Szabályzat szövegének kihirdetéséről szóló 34/2002. (XII. 25.) IM rendelet módosításáról,
16/2004. (IV. 28.) IM rendelet a védjegybejelentés és a földrajzi árujelzőre vonatkozó bejelentés részletes alaki szabályairól,
18/2004. (IV. 28.) IM rendelet a használati mintaoltalmi bejelentés részletes alaki szabályairól,
3/2005. (III. 11.) IM rendelet a Szellemi Tulajdon Világszervezetében létrejött Védjegyjogi Szerződéshez kapcsolódó Végrehajtási Szabályzat kihirdetéséről,
4/2005. (III. 11.) IM rendelet a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz és az ahhoz kapcsolódó 1989. évi Jegyzőkönyvhöz kapcsolódó Közös Végrehajtási Szabályzat kihirdetéséről,
5/2005. (III. 11.) IM rendelet az eredetmegjelölések oltalmára és nemzetközi lajstromozására vonatkozó Lisszaboni Megállapodáshoz kapcsolódó Végrehajtási Szabályzat kihirdetéséről,
6/2005. (III. 11.) IM rendelet az ipari minták nemzetközi letétbe helyezéséről szóló 1925. évi Hágai Megállapodás 1960. november 28-án, Hágában és 1999. július 2-án, Genfben felülvizsgált szövegeihez kapcsolódó Közös Végrehajtási Szabályzat kihirdetéséről,
16/2005. (IX. 1.) IM rendelet a Szabadalmi Együttműködési Szerződéshez csatolt Végrehajtási Szabályzat szövegének kihirdetéséről szóló 34/2002. (XII. 25.) IM rendelet módosításáról,
15/1986. (IX. 17.) MÉM rendelet a mikroorganizmus törzsek szabadalmi eljárás céljából való letétbe helyezéséről és kezeléséről.