A Kormány 142/1996. (IX. 2.) Korm. rendelete

A Kormány 142/1996. (IX. 2.) Korm. rendelete a szabadalmi bejelentés államtitokká minősítéséhez szükséges eljárás szabályozásáról

A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Szt.) 53. §-ának (5) bekezdése értelmében a szabadalmi bejelentés államtitokká történő minősítése során a Magyar Szabadalmi Hivatal elnökét, valamint az illetékes minisztert megillető jogok érvényesülése érdekében a Kormány a következőket rendeli el:

 

1. §

(1) E rendelet alkalmazása során illetékes miniszter az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ttv.) mellékletét képező államtitokköri jegyzéknek a "különös adatfajták" fejezetében a minősítés tárgya szerint meghatározott miniszter, a rendőrség és a határőrség vonatkozásában a belügyminiszter.
(2) A nemzetbiztonsági szolgálatok tekintetében illetékes miniszter a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 10. §-ában a szolgálat jellege szerint meghatározott irányító miniszter.

 

2. §

(1) A Magyar Szabadalmi Hivatal a szabadalmi bejelentést - a Magyarország területén kívül lakó külföldiek bejelentése kivételével - a bejelentés napjától számított 8 napon belül bemutatja a HM Haditechnikai Intézetnek (a továbbiakban HM HTI) annak megállapítása céljából, hogy a szabadalmi bejelentés tartalmaz-e a Ttv. államtitokköri jegyzéke szerint olyan adatot, amire tekintettel a szabadalmi bejelentés államtitokká minősíthető.
(2) A HM HTI főigazgatója a bemutatástól számított 15 napon belül az államtitokká minősíthető adatokat tartalmazó szabadalmi bejelentésről - a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke erről történt egyidejű értesítése mellett - az illetékes miniszternek javaslatot tesz az Szt. 53. §-ának (5) bekezdése szerinti joga gyakorlására.

 

3. §

A 2. § (2) bekezdése szerinti javaslat esetén az illetékes miniszter a Magyar Szabadalmi Hivatal elnökének 15 napon belül küldött megkeresésében
a) javasolja a szabadalmi bejelentés államtitokká minősítését, vagy
b) ha a HM HTI javaslatával nem ért egyet, közli, hogy a szabadalmi bejelentés államtitokká minősítését nem kezdeményezi.

 

4. §

A Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke az erre irányuló megkeresés kézhezvételétől számított 8 napon belül dönt a szabadalmi bejelentés államtitokká minősítéséről és az illetékes minisztert erről értesíti.

 

5. §

Ez a rendelet a kihirdetésétől számított 8. napon lép hatályba. A hatálybalépéssel egyidejűleg a találmányok és egyéb hasznosítható műszaki megoldások külföldre juttatásának engedélyezéséről és nyilvánosságra hozataláról szóló 23/1970. (VII. 4.) Korm. rendelet hatályát veszti.

Horn Gyula s. k.,
miniszterelnök