Eljárások

TÁJÉKOZTATÓ

Általános tudnivalók a növényfajta-oltalmi eljárásokról a módosított 1995. évi XXXIII. törvény alapján

 

1. A növényfajta-oltalmi bejelentés benyújtását követő vizsgálat

A növényfajta-oltalmi bejelentés benyújtását követően a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (továbbiakban: Hivatal) megvizsgálja, hogy a bejelentés megfelel-e a bejelentési nap elismeréséhez előírt feltételeknek, azaz tartalmazza-e az utalást a növényfajta-oltalom iránti igényre; a bejelentő azonosításra alkalmas, illetve a vele való kapcsolatfelvételt lehetővé tevő adatokat; az ideiglenes fajtaleírást; az ideiglenes fajtanevet, valamint a növényfaj nevét és latin nevét. Azt is megvizsgálja a Hivatal, hogy megfizették-e a bejelentési díjat, továbbá - ha a bejelentés mellékletei idegen nyelven készültek - benyújtották-e a magyar nyelvű ideiglenes fajtaleírást és a növényfaj magyar nevét.

 

1.1. A bejelentés napja

Az elismert bejelentési napról a Hivatal értesíti a bejelentőt. Ha a bejelentési nap nem ismerhető el, a Hivatal felhívja a bejelentőt a hiányok két hónapon belül történő pótlására. A hiányok határidőben történő pótlása esetén, a bejelentés napja a hiánypótlás beérkezési napja lesz. Ellenkező esetben a beadvány nem tekinthető növényfajta-oltalmi bejelentésnek és az eljárást meg kell szüntetni.

1.2. Bejelentési díj

A bejelentési díjjal kapcsolatos tudnivalókat a jelen tájékoztatóhoz csatolt tartalmazza.
A bejelentési díjat a Hivatal előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell befizetni az ügyszám és a rendeltetés (jogcím) feltüntetésével. Az ügyszám feltüntetése nélküli befizetés nem hatályos. Ha a bejelentési díjat a bejelentés napját követő két hónapon belül nem fizetik meg, a bejelentést visszavontnak kell tekinteni. A Hivatal a növényfajta-oltalmi bejelentési díj megfizetése alól - kérelemre - mentességet adhat, ha a természetes személy jogosult - kereseti, jövedelmi és vagyoni viszonyai folytán - azt fedezni nem tudja.

1.3. Magyar nyelvű melléklet

Ha az ideiglenes fajtaleírás idegen nyelven készült, vagy a növényfaj nevét nem nyújtották be magyarul, akkor a magyar nyelvű fordítást a bejelentés napjától számított négy hónapon belül be kell nyújtani. Ennek elmaradása estén a bejelentést visszavontnak kell tekinteni.

2. Adatközlés

Ha a növényfajta-oltalmi bejelentés - a benyújtásakor vagy hiánypótlás eredményeként - megfelel a bejelentés benyújtását követő vizsgálat feltételeinek, a Hivatal a hivatalos lapjában (Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő) hatósági tájékoztatást közöl, amely a bejelentő és az esetleges képviselő nevét és címét, a bejelentés ügyszámát, a növényfajta fajtanevét, a növényfaj nevét és latin nevét, a bejelentés napját és az ettől eltérő elsőbbség napját, a korábbi bejelentés országát, illetve nemzetközi szervezetét és számát tartalmazza.

3. Alaki vizsgálat

Ha a növényfajta-oltalmi bejelentés megfelel a bejelentési nap elismeréséhez előírt feltételeknek, megfizették a bejelentési díjat, benyújtották az ideiglenes fajtaleírást és a növényfaj nevét magyarul, valamint benyújtották a növényfajta fényképét, akkor a Hivatal megvizsgálja a növényfajta-oltalmi bejelentést abból a szempontból, hogy kielégíti-e az előírt alaki követelményeket. A növényfajta-oltalmi bejelentés alaki vizsgálata során észlelt hiányok miatt a Hivatal felhívja a bejelentőt a hiányok pótlására, és a hiánypótlás alapján folytatja az eljárást. Ha a bejelentő a hiánypótlási felhívásra a kitűzött határidőben nem válaszol, a növényfajta-oltalmi bejelentést visszavontnak kell tekinteni.

4. Közzététel

A növényfajta-oltalmi bejelentést a Hivatal a legkorábbi elsőbbség napjától számított tizennyolc hónap elteltével közzéteszi. A Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítőben a közzététel alkalmával közölt hatósági tájékoztatás az adatközléskor közölt adatokon felül tartalmazza a nemesítő nevét, valamint a növényfajta fényképét. A növényfajta-oltalom fenntartására évenként fenntartási díjat kell fizetni (lásd a jelen tájékoztató 10. pontját és a Díjtáblázat 7. pontját). A közzététellel indul a fenntartási díjfizetési kötelezettség. A közzététel időpontjáról, továbbá a megfizetendő fenntartási díj összegéről a bejelentő a közzététel előtt értesítést kap. A közzétett növényfajta-oltalmi bejelentés megtekinthető iratai nyilvánosak, azokról a Hivatal térítés ellenében bárki számára másolatot ad. A közzététellel - a bejelentés napjára visszaható hatállyal - ideiglenes oltalom keletkezik, amely a növényfajta-oltalom megadásával válik véglegessé. A növényfajta-oltalomból eredő jogok csak a végleges oltalom alapján érvényesíthetők.

5. Érdemi vizsgálat
5.1. A fajtanév vizsgálata

A növényfajta-oltalmi bejelentés bejelentési napjának elismerését követően, amennyiben megfizették a bejelentési díjat és benyújtották a magyar nyelvű ideiglenes fajtaleírást, valamint a növényfaj magyar nevét, a Hivatal megvizsgálja, hogy a növényfajtát azonosításra alkalmas fajtanévvel jelölték-e meg. A Hivatal kutatási jelentést készít a növényfajta fajtanevének azonosításra való alkalmasságáról. Ha a fajtanév nem felel meg az előírt követelményeknek, a Hivatal a bejelentőt új fajtanév megjelölésére hívja fel. Amennyiben a bejelentő a felhívásra a kitűzött határidőben nem válaszol, a növényfajta-oltalmi bejelentést visszavontnak kell tekinteni, illetve úgy kell tekinteni, hogy a bejelentő lemondott az ideiglenes növényfajta-oltalomról.

5.2. Megkülönböztethetőség, egyneműség és állandóság (DUS) vizsgálat

A Hivatal a növényfajta megkülönböztethetőségét, egyneműségét és állandóságát a vizsgáló szervnél elvégzett kísérleti (DUS) vizsgálat eredménye alapján állapítja meg, amelyet a bejelentő az elsőbbség napjától számított négy éven belül, vagy - ha ez a későbbi - a kísérleti vizsgálati eredmény közlésétől számított három hónapon belül nyújthat be a Hivatalhoz. Külföldi vizsgáló szervnél végzett kísérleti vizsgálat eredményét a külföldi vizsgáló szerv hozzájárulásával lehet figyelembe venni. A kísérleti vizsgálat költségeit a bejelentő viseli.

5.3. A növényfajta újdonságának vizsgálata

A növényfajta újdonságát a Hivatal a bejelentő nyilatkozata alapján állapítja meg. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a nemesítő vagy jogutódja, vagy bárki más az ő hozzájárulásával hasznosítás céljából a növényfajta szaporítóanyagát vagy terményét nem adta el, vagy azzal más módon nem rendelkezett

 1. belföldön az elsőbbségi napot megelőző egy évnél korábban,
 2. külföldön szőlő és fa esetében az elsőbbségi napot megelőző hat évnél, más növény esetében négy évnél korábban.

 

6. Megosztás

Egy növényfajta-oltalmi bejelentésben csak egy növényfajtára igényelhető oltalom. Ha a bejelentésben több növényfajtára igényelnek oltalmat, a Hivatal felhívja a bejelentőt a bejelentés megosztására. A megosztásra vonatkozó kérelem (lásd Díjtáblázat 4. pont). A díjat a kérelem benyújtásától számított két hónapon belül kell megfizetni, ellenkező esetben a megosztási kérelmet visszavontnak kell tekinteni.

7. Határidők
7.1. Nem hosszabbítható határidők - Igazolás

A törvény által meghatározott határidők (lásd a jelen tájékoztató 1.1, 1.2, 1.3, 6., 7. pontjait) nem hosszabbíthatók meg. Elmulasztásuk jogkövetkezményei külön figyelmeztetés nélkül is bekövetkeznek. A növényfajta-oltalmi ügyekben az elmulasztott határidő utolsó napjától számított két hónapon belül - ha a törvény nem zárja ki - igazolási kérelmet lehet előterjeszteni, ha a mulasztás az ügyfél önhibáján kívül következik be. Az igazolási kérelemben valószínűsíteni kell a mulasztás okát és vétlenségét, egyúttal pótolni kell az elmulasztott cselekményt is. Ha a mulasztás az ügyfélnek később jutott tudomására vagy az akadály később szűnt meg, a határidő a tudomásra jutástól vagy az akadály elhárulásától számít. Az elmulasztott határidő utolsó napjától számított tizenkét hónapon túl igazolási kérelmet nem lehet előterjeszteni.(Szabadalmi ügyekben a postán küldött beadvány előterjesztési idejét lásd a 7.2. pontban.)

7.2. A Hivatal által kitűzött határidők- Határidő-hosszabbítás - Az eljárás folytatása

Ahol a törvény nem állapít meg határidőt, a Hivatal felhívásában kitűzött határidő lejárta előtt kérni lehet a határidő meghosszabbítását. A kérelem díjköteles. (lásd Díjtáblázat 2. pontja). Valamely kitűzött határidő meghosszabbítása esetén a mulasztás miatt hozott döntés közlésétől számított két hónapon belül kérni lehet az eljárás folytatását , egyúttal pótolva az elmulasztott cselekményt is. A kérelem díjköteles. (lásd Díjtáblázat 3. pontja)Növényfajta-oltalmi ügyekben a postán küldött beadvány előterjesztési ideje a Hivatalhoz való beérkezés napja. A Hivatal által kitűzött (nem törvényben megállapított) határidőhöz képest elkésetten beérkező beadványt azonban határidőben beérkezettnek kell tekinteni, ha azt ajánlott küldeményként a határidő lejárta előtt postára adták, kivéve, ha a beadvány a határidő lejártát követő két hónap eltelte után érkezett be.

7.3. A kérelmek benyújtása

A határidő-hosszabbítási és az eljárás folytatása iránti kérelem díjköteles (lásd a Díjtáblázat 2.,3. pontjait); e kérelmeket mindaddig nem lehet benyújtottnak tekinteni, ameddig a kérelem díját meg nem fizetik. Ha az elmulasztott határidő díjfizetésre vonatkozott, a kérelem díját a hiányolt díjon felül kell megfizetni.

8. A növényfajta-oltalom megadása

Ha a növényfajta és a növényfajta-oltalmi bejelentés megfelel a vizsgálat körébe tartozó valamennyi követelménynek, a Hivatal a bejelentés tárgyára növényfajta-oltalmat ad. A Hivatal a növényfajta-oltalom megadását követően okiratot ad ki a jogosultnak, amelyhez hozzáfűzi a végleges fajtaleírást. Ha a jogosult a magyar növényfajta-oltalom megadását megelőzően közösségi növényfajta-oltalmat is szerzett, ez Magyarország területére is oltalmat biztosít a számára. A közösségi növényfajta-oltalom kezdő napjától annak érvényességi napjáig a jogosult a nemzeti oltalomból eredő jogokkal nem élhet.

9. A növényfajta-oltalom időtartama

A végleges növényfajta-oltalom időtartama a megadástól számítva huszonöt év, szőlők és fák esetében harminc év.

10. A növényfajta-oltalom fenntartása (fenntartási díj)

 1. A növényfajta-oltalom tartamára évente fizetendő fenntartási díjak összegét és azok megfizetési módját a Díjtáblázat 7. pontja tartalmazza. A fenntartási díjakat a Hivatal előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell befizetni az azonosítási adatok (az ügyszám, illetőleg a lajstromszám) és a rendeltetés (jogcím) feltüntetésével. Az azonosítási adatok és a rendeltetés feltüntetése nélküli befizetés nem hatályos.
 2. A fenntartási díj az első évre a bejelentés napján, a további évekre a bejelentés napjának megfelelő naptári napon előre esedékes. A növényfajta-oltalmi bejelentés közzétételét megelőzően esedékessé vált fenntartási díjat a közzétételtől, a többi fenntartási díjat pedig az esedékességtől számított hat hónapos türelmi idő alatt is meg lehet fizetni. A fenntartási díjak a hat hónapos türelmi idő első három hónapjában pótlékmentesen, negyedik hónapjától pedig 50%-os pótlékkal együtt fizethetők meg. A jogosultnak a fenntartási díjak időben történő és szabályos megfizetéséről a Hivatal külön értesítése nélkül is gondoskodnia kell.
 3. A növényfajta-oltalmi bejelentés megosztása esetén a megosztás folytán keletkező minden egyes bejelentésre az első évtől meg kell fizetni a fenntartási díjakat.
 4. A fenntartási díjat a türelmi időt megelőző három hónapon belül is meg lehet fizetni.
 5. A Hivatal - kérelemre - az elsőtől az ötödik évre szóló fenntartási díjak megfizetésére halasztást engedélyezhet, ha a természetes személy jogosult - kereseti, jövedelmi és vagyoni viszonyai folytán - azokat fedezni nem tudja. Halasztás engedélyezése esetén a halasztott fenntartási díjak a hatodik évi fenntartási díjjal együtt fizetendők meg.
 6. A Hivatal a türelmi idő kezdetéig az azt több mint három hónappal megelőzően megfizetett díjat, valamint növényfajta-oltalom megszűnése esetén az előírtnál kisebb összegben befizetett fenntartási díjat - kérelemre - visszatéríti.
 7. A fenntartási díj szabályszerű megfizetésének elmaradása az oltalom megszűnését eredményezi.

 

11. A növényfajta-oltalom újra érvénybe helyezése

A fenntartási díj megfizetésének elmulasztása miatt megszűnt növényfajta-oltalom újra érvénybe helyezését a hat hónapos türelmi idő leteltét követő három hónapon belül lehet kérni. E határidőn belül az adott évre szóló fenntartási díj kétszeresét kell megfizetni (lásd Díjtáblázat 8. pont).. Az újra érvénybe helyezési kérelem elutasítása esetén az ezen kérelemmel kapcsolatos díjat - kérelemre - a Hivatal visszatéríti.

12. Az ideiglenes növényfajta-oltalom megszűnése

Az ideiglenes növényfajta-oltalom - a bejelentés napjára visszaható hatállyal - megszűnik, ha:

 1. a növényfajta-oltalmi bejelentést jogerősen elutasítják,
 2. a fenntartási díjat a türelmi időn belül sem fizették meg,
 3. a bejelentő az ideiglenes oltalomról lemondott.

13. A végleges növényfajta-oltalom megszűnése

A végleges növényfajta-oltalom megszűnik, ha:

 1. az oltalmi idő lejár, az oltalmi idő lejártát követő napon,
 2. a fenntartási díjat a türelmi időn belül sem fizették meg, az esedékességet követő napon,
 3. a növényfajta-oltalom jogosultja az oltalomról lemondott, a lemondás beérkezését követő napon, illetve a lemondó által megjelölt korábbi időpontban,
 4. a növényfajta-oltalmat megsemmisítették, a bejelentés napjára visszaható hatállyal,
 5. a növényfajta-oltalmat megszüntették, a megszüntetésre irányuló eljárás megindításának napjára visszaható hatállyal, vagy, - ha ez a korábbi - arra a napra visszaható hatállyal, amelyen a megszüntetés feltételei már fennálltak.
 6. a fajtanév törlése esetén nem kérték az azonosításra alkalmas fajtanév lajstromozását, illetve nem igazolták a fajta fenntartását, akkor a megszüntetésre irányuló eljárás megindításának napjára visszaható hatállyal.

14. A végleges növényfajta-oltalom felélesztése

Ha a közösségi növényfajta-oltalom a nemzeti növényfajta-oltalom lejáratát megelőzően szűnik meg, a jogosult három hónapon belül kérheti a Magyar Szabadalmi Hivataltól a nemzeti növényfajta-oltalom felélesztését. A kérelemmel együtt igazolnia kell a megszűnés napját, tényét és a kérelem beérkezésétől számított két hónapon belül be kell fizetni a közösségi növényfajta-oltalom megszűnésének évében irányadó fenntartási díj arányos részét és a következő évi fenntartási díjat. (lásd Díjtáblázat 7. pontja)
Ha a jogosult nem kéri a növényfajta-oltalom felélesztését a közösségi növényfajta-oltalom megszűnésétől számított három hónapon belül , a növényfajta-oltalom a közösségi növényfajta-oltalom napját követő napon a törvény erejénél fogva megszűnik.