Az SZTNH szerzői jogi feladatai

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának szerzői jogi feladatai:

 • közreműködés a szellemi tulajdon védelmére irányuló jogszabálytervezetek kidolgozásában, véleményezésében és a jogalkalmazás elvi kérdéseinek vizsgálatában;
 • a szerzői joganyag hatályosulásának vizsgálata; a jogalkalmazási gyakorlat elemzése, a szerzői jogi ügyekben hozott bírósági és hatósági döntések összegyűjtése, rendszerezése és értékelése, mindezek alapján a szükséges intézkedések vagy jogszabályok meghozatalának kezdeményezése, illetve előkészítése;
 • a szerzői joggal összefüggő nemzetközi, külföldi és európai integrációs folyamatok, illetve jogfejlődés elemzése, ennek alapján a szükséges intézkedések kezdeményezése;
 • részvétel a nemzetközi szerződések megkötésének és kihirdetésének előkészítésében;
 • a szerzői jogi nemzetközi szerződések, egyezmények nyilvántartása és végrehajtásuk elősegítése;
 • közreműködés a szerzői jog területén folyó nemzetközi, illetve európai együttműködéssel járó hivatali feladatok teljesítésében és a külföldi szervezetekkel való kapcsolattartásban;
 • közreműködés a szellemi alkotótevékenységgel és a szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos promóciós, oktatási és információszolgáltatási tevékenységben, e megkeresések esetén tájékoztatás adása a szerzői jogi jogszabályok érvényesülésének előmozdítása érdekében;
 • a Szerzői Jogi Szakértő Testület és az Egyeztető Testület hivatali feladatainak koordinálása, titkári teendőinek ellátása;
 • az ismeretlen vagy ismeretlen helyen tartózkodó szerző alkotására (árva mű) irányuló felhasználás engedélyezése és az árva művek felhasználásának engedélyezésével kapcsolatos hatósági feladatok ellátása, az árva művekről nyilvántartás vezetése, illetve az árva művek kapcsán a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal felé előírt feladatok ellátása;
 • a szerzői és a szomszédos jogok közös kezelését végző szervezetekről nyilvántartás vezetése;
 • a közös jogkezelési tevékenység felett való felügyelet gyakorlása, évente és szükség szerint felügyeleti eljárás kezdeményezése és lefolytatása;
 • a közös jogkezelő szervezetek díjszabásai miniszteri jóváhagyásának előkészítése, és az ehhez szükséges intézkedéseket megtétele;
 • önkéntes műnyilvántartás vezetése.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának szerzői jogi feladatait – az önkéntes műnyilvántartás vezetésén kívül – a Szerzői Jogi Főosztály látja el. Az önkéntes műnyilvántartást a Hivatal az Ügyfélszolgálaton keresztül vezeti.