Önkéntes műnyilvántartás

Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Frecskay János Szakkönyvtár és az Ügyfélszolgálat június 13-án, csütörtökön és június 19-én, szerdán zárva tart.

 

Hol?

Mikor? »

Ügyfélszolgálaton

 

1054 Budapest, Akadémia u. 21.
Tel.: (1) 474 5861
Zöldszám: 06 (80) 345 678
e-mail: sztnh [169] hipo [961] gov [961] hu

 

 

Figyelem!
Az esetleges elhúzódó várakozás elkerülése érdekében érdemes időpontot egyeztetni munkatársainkkal az Ügyfélszolgálat elérhetőségein.

 

 

 

I. A műnyilvántartás részletes szabályai

1. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH, továbbiakban: Hivatal) az önkéntes műnyilvántartásba vételre irányuló eljárást a 26/2010. (XII. 28.) KIM rendelet a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által vezetett önkéntes műnyilvántartás részletes szabályairól (a továbbiakban: rendelet) alapján folytatja le.

2. A művek - ideértve a kapcsolódó jogi teljesítményeket is - önkéntes műnyilvántartásba vételét a szerző, illetve a szerzői joghoz kapcsolódó jogok jogosultja kérheti a Hivataltól. A szerző helyett és nevében képviselő (meghatalmazott) is eljárhat. Az önkéntes műnyilvántartás a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) hatálya alá tartozó valamennyi műtípusra, illetve kapcsolódó jogi teljesítményre kiterjed.

Az okiratban a Hivatal azt igazolja, hogy a szerzőként megnevezett kérelmező(k) a műpéldány szerinti művet vagy más teljesítményt sajátjaként (sajátjukként) ismerte(ék) el. A tanúsítvány a műpéldánnyal a szerzőségi vélelmet megalapozó igazoláshoz akkor használható fel, ha a zár és a boríték, elektronikus úton benyújtott kérelem esetén az elektronikus tanúsítvány és műpéldány sérülésmentes állapotban van.

3. A mű önkéntes műnyilvántartásba vételére irányuló kérelmet a Hivatal által rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani, személyes ügyintézés esetén a Hivatal ügyfélszolgálatán.
A formanyomtatvány rögzíti a szerző(k) nevét és címét, képviselet esetén a képviselők nevét és címét (székhelyét), a szerző vagy képviselő e-mail címét vagy telefonszámát, a nyilvántartásba venni kért mű címét, műfaját és hordozóját, továbbá (szükség esetén) a mű egyedi azonosítását segítő további adatokat.

A kérelemhez mellékelni kell a eredeti vagy másolati példányát. A műpéldánynak olyan méretűnek kell lennie, hogy egy A/4-es szabványméretű borítékban elhelyezhető legyen. Ha a műpéldány mérete ezt meghaladja, műpéldányként a művet tartósan rögzítő és a mű azonosítására alkalmas, legfeljebb A/4-es méretű hordozót kell mellékelni.

Az elektronikus úton benyújtott kérelemhez a műpéldányt elektronikus formában (pl. pdf, zip) kell mellékelni.

A jogszabály a személyes ügyintézés mellett lehetővé teszi, hogy az ügyfél postai úton vagy telefaxon, illetve az erre a célra rendszeresített elektronikus ügyintézési rendszeren keresztül nyújtsa be kérelmét. Az elektronikus beadványnak és mellékleteinek együttes mérete nem haladhatja meg a 300 MB-ot. Ha a műről nem állítható elő elektronikus műpéldány, vagy a kérelem és az elektronikus műpéldány együttes mérete meghaladhatja a 300 MB-ot, papíralapú ügyintézésre kell áttérni.

Az önkéntes műnyilvántartással kapcsolatos ügyek intézése során az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, illetve az ügyfél jogi képviselője elektronikus ügyintézésre kötelezett.

4. A mű önkéntes műnyilvántartásba vételére irányuló kérelemért 5000 forint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni a Hivatalnak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01731842-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára az azonosítási adatok (ügyszám) és a rendeltetés (jogcím) feltüntetésével. Személyes ügyintézés esetén a helyszínen, készpénzben vagy bankkártyával lehet a díjat kiegyenlíteni.

A díj a kérelem benyújtásával egyidejűleg válik esedékessé, a megfizetésére kedvezmény és mentesség nem adható.

Az ügyszámot postai úton, telefaxon vagy elektronikus úton benyújtott kérelem esetén postai, illetve elektronikus úton közli a kérelmezővel a Hivatal.

5. A Hivatal Ügyfélszolgálata a személyesen benyújtott kérelmet azonnal, a szerzőségi tanúsítvány kiállításával és kiadásával teljesíti.

postai úton vagy telefaxon benyújtott kérelemre a Hivatal a tanúsítványt azután állítja ki, miután az előírt igazgatási szolgáltatási díjat lerótták.

Több szerző esetében a Hivatal vagy írásban meghatalmazott képviselőnek vagy annak a szerzőnek küldi meg a tanúsítványt a műpéldánnyal, akit a kérelemben az "Egyéb közlendők" rovatban megjelöltek. Ha a szerzők nem egyértelműsítik a kérelemben, hogy kinek kérik postázni az okiratot, akkor azt a kérelmen elsőként feltüntetett szerzőnek küldjük meg.

A postai úton megküldött tanúsítvány és a művet tartalmazó boríték sérülése, rongálódása miatti kárért való felelősség kapcsán a Magyar Posta Zrt. Küldeményforgalmi Üzletszabályzata az irányadó.

Az elektronikus úton érkező kérelem esetében a hivatal az elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátott műpéldányt azonnal, az elektronikus tanúsítványt a díj beérkezését követően kiküldi arra az ügyfélkapura, amelyről a kérelem érkezett.

6. A szerző bármikor kérheti a tanúsítvány visszavonását. A kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani, amelyben meg kell jelölni a nyilvántartásba vett mű címét, műtípusát és nyilvántartási számát. A tanúsítvány visszavonására irányuló kérelem díjmentes.

A tanúsítvány visszavonására irányuló kérelmet elektronikus úton, vagy papír alapon két példányban kell benyújtani.

A Hivatal a személyesen az Ügyfélszolgálaton benyújtott kérelmet azonnal, más módon benyújtott kérelmet a benyújtástól számított 21 napon belül teljesíti, és a visszavonó nyilatkozatot tartalmazó kérelem másodpéldányát a szerző részére átadja vagy a visszavonásra vonatkozó döntést részére megküldi, és a visszavonás tényét a műnyilvántartásban feltünteti.

7. Ha bírósági eljárásban jogerősen megállapításra kerül a szerző személye, és az nem azonos a műnyilvántartásban ekként megjelölt személlyel, a szerző kérheti e személy törlését az önkéntes műnyilvántartásból. A törlés szabályai megegyeznek a visszavonás szabályaival, kiegészítve azzal, hogy a kérelemhez csatolni kell a jogerős bírósági határozatot, továbbá, hogy a Hivatal a korábban szerzőként bejegyzett személlyel is közli a törlésről hozott határozatát.

8. A szerző írásban megadott hozzájárulása esetén a Hivatal a formanyomtatványon megadott adatokat nyilvánosságra hozhatja, és az adatokból a nyilvánosság tájékoztatásának céljára adatbázist szerkeszthet. Az erre vonatkozó külön szerzői hozzájárulást a műnyilvántartás iránti kérelem tartalmazza.

9. A tanúsítvány kiadásával összefüggő döntés bírósági felülvizsgálata a Fővárosi Törvényszéktől kérhető.

 

II. További tudnivalók

1. A tanúsítvány sem szerzői jogi, sem a szellemi alkotásra vonatkozó más jogi védelmet nem keletkeztet, hanem bizonyítási eszközként szolgál annak igazolására, hogy a kérelmező által a sajátjaként nyilvántartásba vett szerzői mű vagy kapcsolódó jogi teljesítmény a tanúsítvány kiállításának napján a tanúsítványhoz hozzáfűzött műpéldány szerinti tartalommal létezett. Mindez a szerző, illetve a kapcsolódó jogok jogosultja számára megkönnyíti szerzői (jogosulti) mivoltának bizonyítását.

2. A nyilvántartásba vett irodalmi, tudományos vagy művészeti alkotás akkor minősülhet szerzői műnek, ha a szerző(k) szellemi tevékenységéből fakadó, egyéni, eredeti jelleggel rendelkezik.
Nem állnak szerzői jogi védelem alatt

  • a jogszabályok, a nyilvános határozatok, a hatósági közlemények, az ügyiratok, valamint a kötelező szabványok és más hasonló rendelkezések;
  • a tények, napi hírek;
  • az ötletek, elvek, elgondolások, eljárások, működési módszerek, matematikai műveletek (egy mű részeként sem);
  • a folklór kifejeződései.

Vita esetén arról, hogy az alkotás szerzői műnek tekinthető-e, és a szerzői jogi védelem kit illet, a döntés a bíróság hatáskörébe tartozik.

3. A nyilvántartásba vett kapcsolódó jogi teljesítmény előadóművészi, hangfelvétel-előállítói, film-előállítói, adatbázis-előállítói teljesítmény, illetve a rádió- és televíziószervezetek saját műsora lehet. E teljesítmények védelméről a szerzői jogi törvény külön fejezetekben rendelkezik. (A továbbiakban a szerzői műveket és a kapcsolódó jogi teljesítményeket egységesen "műnek" nevezzük.)

4. A művön fennálló szerzői jogi védelem független attól, hogy a mű részesülhet-e iparjogvédelmi oltalomban, ideértve különösen a formatervezésiminta-oltalmat, a védjegyoltalmat, a szabadalmi oltalmat, valamint a használatiminta-oltalmat. Az egyes iparjogvédelmi oltalmi formákra vonatkozó oltalomképességi szabályokat az iparjogvédelmi törvények határozzák meg.

 

 

III. A mű önkéntes műnyilvántartásba vételének kellékei

 

1. Személyesen, postai úton vagy telefaxon benyújtva

A kérelmet a "KÉRELEM a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala általi önkéntes műnyilvántartásba vétel iránt"
c. formanyomtatványon (elérhető a Hivatal honlapján: PDF formátumban) kell benyújtani egy példányban

A formanyomtatványt a kitöltési útmutató alapján kell kitölteni.

A műpéldány

  • a mű eredeti példánya, vagy
  • a mű másolati példánya, vagy
  • a művet a mű azonosítására alkalmas formában tartósan rögzítő hordozó.

A műpéldánynak, illetve a hordozónak egy szabványos A/4-es méretű borítékban elhelyezhetőnek kell lennie. (Felhívjuk a figyelmet, hogy az A/4-es szabványos méretű borítékban maximum 70 db 80 gr/m2 másolólap helyezhető el. Amennyiben a műpéldány fűzött vagy kötött, illetve meghaladja a 70 lap mennyiséget, célszerű azt elektronikus hordozón mellékelni.)

2. Elektronikus úton benyújtva

A kérelmet a az erre a célra rendszeresített elektronikus ügyintézési rendszeren (https://ugyintezes.sztnh.gov.hu/eBej2/step1/case13) keresztül kell benyújtani. A formanyomtatványt a kitöltési útmutató alapján kell kitölteni.

Az elektronikus úton benyújtott kérelemhez mellékelni kell az elektronikus műpéldányt. A beadványnak és mellékleteinek együttes mérete nem haladhatja meg a 300 MB-ot, a csatolandó fájlok egyenkénti mérete pedig a 150 MB-ot.  Ha a műről nem állítható elő elektronikus műpéldány, vagy az elektronikus műpéldány mérete meghaladhatja a 300 MB-ot, papíralapú ügyintézésre kell áttérni.

3. Képviseleti meghatalmazás

Ha a kérelmet nem személyesen a szerző nyújtja be, az ügyben eljáró képviselő jogosultságát az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 14. §-ának (1) bekezdése értelmében igazolni kell.
A képviseletet teljes bizonyító erejű magánokirattal (pl. két tanú által aláírt eseti meghatalmazással) vagy közokirattal kell igazolni.

4. Igazgatási szolgáltatási díj

Az 5000 Ft-os igazgatási szolgáltatási díjat átutalással, készpénzátutalási megbízással (csekken), illetve készpénzben vagy bankkártyával a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Ügyfélszolgálatán helyben kell megfizetni.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának számlaszáma a Magyar Államkincstárnál: 10032000-01731842-00000000.

A díj átutalással vagy készpénzátutalási megbízással történő megfizetésekor hivatkozni kell az ügyszámra, amelyet a Hivatal postai vagy elektronikus úton benyújtott kérelem esetén telefonon, postai, illetve elektronikus úton közöl a kérelmezővel.

 

Keresés az önkéntes műnyilvántartási adatbázisban