Hazai intézmények

Tartalomjegyzék

1.   Állami, közhatalmi szervezetek:
    1.1 Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 
    1.2 Emberi Erőforrás Minisztérium
    1.3 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
    1.4 Nemzetgazdasági Minisztérium 
    1.5 Nemzeti Kulturális Alap
    1.6 Szellemi Tulajdon Nemzeti Tanácsa
2.   Szerzői és szomszédos jogok kezelését végző egyesületek:
3.   Szerzői Jogi Szakértő Testület (SzJSzT) 
4.   Társadalmi szervezetek, egyéb szakmai szervezetek
    4.1 Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület (MIE)
    4.2 Business Software Alliance (BSA Hungary)
    4.3 Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesület (MSzJF)
    4.4 Audiovizuális Művek Szerzői Jogait Védő Közcélú Alapítvány (ASVA)
    4.5 ProArt Szövetség a Szerzői Jogokért


 

1.   Állami, közhatalmi szervezetek:

1.1 Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Elérhetőség:

1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7.  
Telefon: (1) 312 4400
 
sztnh [169] hipo [961] gov [961] hu

Jogszabályi háttér:

-   1995. évi XXXIII. törvény a találmányok szabadalmi oltalmáról (kivonatos közlés)
(a mai napon hatályos szöveg)

Szerzői jogi feladatai:

-  engedélyezi a felhasználást ismeretlen vagy ismeretlen helyen tartózkodó szerző alkotása (árva mű) esetén és nyilvántartást vezet erről; 
-  nyilvántartást vezet a szerzői és a szomszédos jogok közös kezelését végző szervezetekről; 
-  felügyeletet gyakorol a közös jogkezelési tevékenység felett; 
-  előkészíti a közös jogkezelő szervezetek díjszabásainak miniszteri jóváhagyását, és megteszi az ehhez szükséges intézkedéseket;
-  önkéntes műnyilvántartást vezet;
-  közreműködés a szellemi tulajdon védelmére irányuló jogszabálytervezetek kidolgozásában, véleményezésében; 
-  a szerzői joganyag hatályosulásának vizsgálata; a jogalkalmazási gyakorlat elemzése, a szerzői jogi ügyekben hozott bírósági és hatósági döntések gyűjtése, rendszerezése és értékelése, mindezek alapján a szükséges intézkedések vagy jogszabályok meghozatalának kezdeményezése, illetve előkészítése;
-  a szerzői joggal összefüggő nemzetközi, külföldi és európai integrációs folyamatok, illetve jogfejlődés elemzése, ennek alapján a szükséges intézkedések kezdeményezése;
-  részvétel a nemzetközi szerződések megkötésének és kihirdetésének előkészítésében;
-  a szerzői jogi nemzetközi szerződések, egyezmények nyilvántartása és végrehajtásuk elősegítése;
-  közreműködés a szerzői jog területén folyó nemzetközi, illetve európai együttműködéssel járó hivatali feladatok teljesítésében (pl. megkeresés esetén tájékoztatásadás, tanácsadás);
-  közreműködés a szellemi alkotótevékenységgel és a szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos tájékoztatási, promóciós, oktatási és információszolgáltatási tevékenységben;
-  a Szerzői Jogi Szakértő Testület hivatali feladatainak koordinálása, titkári teendőinek ellátása.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának szerzői joggal kapcsolatos feladatait a Szerzői Jogi Főosztály látja el.

Elérhetőség:

1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7.
Telefon: (1) 474 5961 Fax: (1) 474 5965
szjftitkarsag [169] hipo [961] gov [961] hu


 

1.2. Emberi Erőforrás Minisztérium 
Szerzői Jogi Osztály

Elérhetőség:

1055 Budapest, Szalay u. 10-14. 
Telefon: (1) 795-1200
http://www.nefmi.gov.hu/
info [169] nefmi [961] gov [961] hu

Jogszabályi háttér:

1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról (különösen: 92/H. §-ának (5) bekezdése)
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről (54.§)

Szerzői jogi feladatai:

- véleményezi a szerzői és szomszédos jogok közös kezelését végző egyesületek díjszabásait,
- együttműködik a közigazgatási és igazságügyi miniszterrel és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnökével a szerzői joggal kapcsolatos jogszabályok, valamint nemzetközi szerzői jogi egyezmények előkészítésében.

Felelős személy: Dr. Hajagos Éva


 

1.3  Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Elérhetőség:

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 4.  
Telefon: (1) 441 3003; 
http://www.kim.gov.hu
lakossag [169] kim [961] gov [961] hu

Jogszabályi háttér:

1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról (különösen: 89. §-ának (11) bekezdése; 92/H. §-ának (5) bekezdése)
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről (15. §-a (1) bekezdésének b) pontja és 16. §-a (1) bekezdésének g) pontja)

Szerzői jogi feladatai:

-  a magyar jogrendszer (ezen belül a szerzői jog) és az uniós jog összehangolása;
-  a szellemi tulajdont érintő törvények előkészítése;
-  közreműködés a szerzői joggal összefüggő jogszabályok és nemzetközi egyezmények előkészítésében és kihirdetésében.

 

Felelős személyek:

Dr. Czombos Tamás főosztályvezető, 
Dr. Munkácsi Péter osztályvezető

 

 


 

 

1.4  Nemzetgazdasági Minisztérium

Elérhetőség:

1051 Budapest, József nádor tér 4.
1054 Budapest, Akadémia utca 3.
Telefon: 06 (1) 795-5010;  795-6766
Fax: 06 (1) 795-5011;
http://ngm.gov.hu/
ugyfelszolgalat [169] nfm [961] gov [961] hu

Jogszabályi háttér:

1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról (92/H. §-ának (5) bekezdése)


 

1.5   Nemzeti Kulturális Alap

Elérhetőség:

1085 Budapest, Gyulai Pál utca 13.
Telefon: 06 (1) 327-4300; 
Fax: 06(1) 327-4470;
http://www.nka.hu 
igazgatosag [169] nka [961] hu

Jogszabályi háttér:

1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról (57/A. §-ának (5) bekezdése; 89. §-ának (11) bekezdése)


 

1.6  Szellemi Tulajdon Nemzeti Tanácsa

Elérhetőség:

1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7. 
Telefon: (1) 474 5987

msztt [169] hipo [961] gov [961] hu

Jogszabályi háttér:

-   1995. évi XXXIII. törvény a találmányok szabadalmi oltalmáról (115/F. §)
(a mai napon hatályos szöveg)

Szerzői jogi feladatai:

-  az SZTNH elnökének felkérésére véleményezi a szellemi tulajdon védelmére irányuló átfogó intézkedések (programok, stratégiai elképzelések, jogszabályok, nemzetközi szerződések) tervezetét.

Felelős személyek:

Dr. Bogsch Erik elnök
Dr. Cserba Veronika titkár

 


 

 

 2.   Szerzői és szomszédos jogok kezelését végző egyesületek:

  Közös jogkezelő szervezetek (KJK) nyilvántartása


 

3.   Szerzői Jogi Szakértő Testület (SzJSzT)

Szerzői Jogi Szakértő Testület (SzJSzT)


 

4.   Társadalmi szervezetek, egyéb szakmai szervezetek

4.1 Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület

Elérhetőség:

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. 
Telefon: (1) 353 1661; 
http://www.mie.org.hu./
mie [169] t-online [961] hu (mailto:)

Feladata:

-  az iparjogvédelem és a szerzői jog témakörében előadások, konzultációk, szakmai továbbképzések szervezése és lebonyolítása, publikációk kiadása és terjesztése.


 

4.2 Business Software Alliance (BSA Hungary)

Elérhetőség:

http://www.bsa.org/
magyarorszaginfo [169] bsa [961] org

Feladata:

-  szoftverfelhasználók és viszonteladók felvilágosítása a szoftverekre vonatkozó szellemi tulajdonvédelmi kérdésekben; 
-  szoftverhamisítási és illegális szoftverforgalmazási ügyekben a jogalkalmazó szervek tájékoztatása, továbbá közreműködés az oktatásukban, képzésükben.


 

4.3 Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesület

Elérhetőség:

1068 Budapest, Városligeti fasor 38.
Telefon: ; 
http://www.alai.hu/
info [169] mszjf [961] hu

Feladatai:

-  az ALAI (Association Littéraire et Artistique Internationale – International Literary and Artistic Association, Párizs) céljainak szolgálata és tevékenységében való részvétel;
-  a szerzői jog és a szomszédos jogok témakörében előadások, vitaülések, konferenciák, kiállítások rendezése, szakmai tanulmányutak szervezése, pályázatok kiírása és publikációs tevékenység kifejtése.


 

4.4 Audiovizuális Művek Szerzői Jogait Védő Közcélú Alapítvány (ASVA)

Elérhetőség:

1113 Budapest, Karolina út 65.   
http://www.asva.hu/
asva [169] asva [961] hu

Feladata:

-  filmek, videokazetták, DVD-k, video CD-k hamisítása, kábeltelevíziós jellopás és interaktív játékok illegális terjesztése elleni fellépés és bűnmegelőzés
-  szakvélemények készítése videokazetta- és kábelkalózkodás miatt indított büntető ügyekben; a hatóságok tájékoztatása és közreműködés az oktatásukban, képzésükben.


 

4.5 ProArt Szövetség a Szerzői Jogokért 

Elérhetőség:

1012 Budapest, Pálya utca 4-6. 
Telefon: (1) 488 7006 
www.proart.hu 
info [169] proart [961] hu

Feladata:

- az ARTISJUS, a MAHASZ, az MSZSZ-EJI, a FILMJUS és a HUNGART által alapított szövetség 
- az érintett jogosultak művei, teljesítményei jogsértő felhasználása elleni fellépés, e fellépések összehangolása; a felhasználás jogszerűségének elősegítése 
- a szerzői jogi tudatosság fokozása