Tájékoztatás

Általános tudnivalók a formatervezésiminta-oltalmi engedélyezési eljárásokról
(a formatervezési minták oltalmáról szóló módosított 2001. évi XLVIII. törvény (Fmtv.) alapján)

1. A bejelentés benyújtását követő vizsgálat
A formatervezési mintaoltalmi (továbbiakban mintaoltalmi) bejelentés benyújtását követően a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban Hivatal) megvizsgálja, hogy a bejelentés megfelel-e a bejelentési nap elismeréséhez előírt feltételeknek, vagyis tartalmazza-e az utalást a mintaoltalom iránti igényre, a bejelentő azonosítására alkalmas és a vele való kapcsolatfelvételt lehetővé tevő adatokat és a minta ábrázolását, továbbá, hogy megfizették-e az előírt bejelentési díjat.. A bejelentési nap elismeréséhez a minta ábrázolásának benyújtása helyett elsőbbségi iratra is elegendő utalni.
1.1 A bejelentés napja
Az elismert bejelentési napról a Hivatal értesíti a bejelentőt. Ha a bejelentési nap nem ismerhető el, a Hivatal felhívja a bejelentőt a hiányok két hónapon belül történő pótlására. A hiányok határidőben történő pótlása esetén a bejelentés napja a hiánypótlás beérkezési napja lesz. Ellenkező esetben a bejelentést visszavontnak kell tekinteni.
1.2 Bejelentési díj
A mintaoltalmi bejelentési díjakkal kapcsolatos tudnivalókat a jelen tájékoztatóhoz csatolt Díjtáblázat 1. pontja tartalmazza. A bejelentési díjat a Hivatal költségvetési elszámolási számlájára kell befizetni az ügyszám és a rendeltetés feltüntetésével. Az ügyszám feltüntetése nélküli befizetés nem hatályos. Ha a bejelentési díjat a bejelentés napját követő két hónapon belül nem fizetik meg, a bejelentést visszavontnak kell tekinteni. A Hivatal a bejelentési díj alól mentességet adhat, ha a bejelentő természetes személy és kereseti, jövedelmi és vagyoni viszonyai folytán azt fedezni nem tudja.
1.3 Az elsőbbség
Az uniós, a kiállítási, illetve a belső elsőbbséget a mintaoltalmi bejelentés benyújtásától számított két hónapon belül kell igényelni. Az uniós elsőbbséget megalapozó okiratot, illetve a kiállítási igazolást a bejelentés napjától számított négy hónapon belül kell benyújtani. Belső elsőbbséget a korábbi mintaoltalmi bejelentés bejelentési napjától számított hat hónapon belül lehet igényelni, és érvényesítése esetén a korábbi mintaoltalmi bejelentést visszavontnak kell tekinteni.

2. Újdonságkutatás
Ha a mintaoltalmi bejelentés megfelel a bejelentési nap elismeréséhez előírt feltételeknek és megfizették a bejelentési díjat a Hivatal elvégzi az újdonságkutatást és a minta ábrázolása alapján - figyelemmel a minta szerinti termék megnevezésére -, újdonságkutatási jelentést készít. Az újdonságkutatási jelentésben megjelöli azokat az iratokat (mintákat, ábrázolásokat, illetve adatokat), amelyek figyelembe vehetők a mintaoltalmi bejelentésben ábrázolt mintával, mintacsoporttal kapcsolatban az újdonság és az egyéni jelleg elbírálása során. Az újdonságkutatási jelentést a hivatkozott iratok másolataival együtt a Hivatal a bejelentőnek - kérésére -megküldi.

3. Alaki és érdemi vizsgálat
Ha a mintaoltalmi bejelentés megfelel a bejelentési nap elismeréséhez előírt feltételeknek és megfizették a bejelentési díjat, a Hivatal elvégzi a mintaoltalmi bejelentés alaki és érdemi vizsgálatát.
Ha a vizsgálat során megállapítást nyer, hogy a minta, vagy a mintaoltalmi bejelentés nem felel meg a törvényben meghatározott követelményeknek a Hivatal végzésben hívja fel a bejelentőt - a kifogás természete szerint - hiánypótlásra, nyilatkozattételre, illetve adott esetben a bejelentés megosztására. A mintaoltalmi bejelentést a Hivatal egészében vagy részben elutasítja, ha az a hiánypótlás, illetve nyilatkozat ellenére sem elégíti ki a vizsgált követelményeket. Ha a bejelentő a felhívásra nem válaszol, illetve a bejelentést nem osztja meg, úgy kell tekinteni, hogy a bejelentést visszavonta.

4. Módosítás - Belső elsőbbség
A mintaoltalmi bejelentés csak úgy változtatható meg, hogy tárgya azonos maradjon a bejelentés napján benyújtott bejelentésben bemutatott mintával. Ezt a megszorítást figyelembe véve a bejelentő a mintaoltalom megadása kérdésében hozott határozat jogerőre emelkedéséig módosíthatja a bejelentést. A módosítási kérelem díjköteles (lásd: Díjtáblázat 2. pont)
A bejelentő az eredeti bejelentés napjától számított hat hónapon belül belső elsőbbség igénybevételével új bejelentést tehet (lásd:1.3. pont).

5. Megosztás
Aki egy bejelentésben több minta oltalmát igényelte, a mintaoltalmat megadó határozat jogerőre emelkedéséig megoszthatja bejelentését a bejelentési nap és az esetleges korábbi elsőbbség megtartásával. A megosztásra irányuló kérelem díjköteles (lásd. Díjtáblázat 4. pont). A díjat a kérelem benyújtásától számított két hónapon belül kell megfizetni. Ha a díjat a Hivatal figyelmeztetése ellenére sem fizetik meg, a megosztási kérelmet visszavontnak kell tekinteni.

6. Határidők
6.1 Nem hosszabbítható határidők - Igazolás
A mintaoltalmi törvény által meghatározott határidők (lásd jelen tájékoztató 1.1, 1.2, 1.3, 9. pontja) nem hosszabbíthatók meg. Elmulasztásuk jogkövetkezményei külön figyelmeztetés nélkül is bekövetkeznek. A mintaoltalmi ügyekben az elmulasztott határidő utolsó napjától számított két hónapon belül - ha a törvény nem zárja ki - igazolási kérelmet lehet előterjeszteni, ha a mulasztás az ügyfél önhibáján kívül következett be, egyben pótolva az elmulasztott cselekményt is. Ha a mulasztás az ügyfélnek később jutott tudomására vagy az akadály később szűnt meg, a határidő a tudomására jutástól vagy az akadály elhárulásától számít. Az elmulasztott határidő utolsó napjától számított tizenkét hónapon túl igazolási kérelmet nem lehet előterjeszteni.
6.2 A Hivatal által kitűzött határidők, határidő hosszabbítás
Ahol a törvény nem állapít meg határidőt, a Hivatal felhívásában kitűzött határidő lejárta előtt kérni lehet a határidő meghosszabbítását. A kérelem díjköteles (lásd: Díjtáblázat 3. pont).

7. A mintaoltalom megadása
Ha a minta és a mintaoltalmi bejelentés megfelel a vizsgálat körébe tartozó valamennyi követelménynek, a Hivatal a bejelentés tárgyára mintaoltalmat ad. A Hivatal a mintaoltalom megadását követően mintaoltalmi okiratot ad ki a jogosultnak, melyhez hozzáfűzi a lajstromkivonatot, valamint a mintaoltalom megadását meghirdeti a Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítőben.

8. A mintaoltalom időtartama
A végleges mintaoltalom a bejelentés napjától számított öt évig tart.

9. A mintaoltalom megújítása
A mintaoltalom további öt-öt éves időtartamra legfeljebb négyszer újítható meg. Megújítás esetén az újabb oltalmi idő az előző oltalmi idő lejárati napját követő nappal kezdődik. A bejelentés napjától számított huszonöt év elteltével az oltalom nem újítható meg. A mintaoltalom megújítására irányuló kérelem díjköteles, (lásd: Díjtáblázat 7. pont), mely díjat a kérelem benyújtását követő két hónapon belül kell megfizetni. Ha a megújítási díjat a Hivatal figyelmeztetése ellenére sem fizetik meg, a kérelmet visszavontnak kell tekinteni.
A mintaoltalom megújítását legkorábban az oltalmi idő lejárta előtt hat hónappal, legkésőbb a lejárat napjától számított hat hónapon belül lehet kérni.

10. A végleges mintaoltalom megszűnése
A végleges mintaoltalom megszűnik, ha

  1. az oltalmi idő megújítás nélkül lejárt, az oltalmi idő lejártát követő napon;
  2. a mintaoltalom jogosultja az oltalmáról lemondott, a lemondás beérkeztét követő napon, illetve a lemondó által megjelölt korábbi időpontban;
  3. a mintaoltalmat megsemmisítették a bejelentés napjára visszaható hatállyal,
  4. oltalmi idő lejárt (25 év), az oltalmi idő lejártát követő napon.

11. Kétirányú elektronikus kommunikáció

Amennyiben az ügyfél elektronikus úton, a törvény 32/B § (3) bekezdésében foglaltak szerint az ügyfélkapun keresztül kezdeményezett eljárást, a Hivatal elektronikus úton közli vele a kérelem kapcsán hozott döntéseket, illetve küldi meg neki a hiteles elektronikus lajstromkivonatot.

Az elektronikus úton benyújtott beadvány megérkezéséről a Hivatal elektronikus érkeztető számot tartalmazó automatikus értesítést küld az ügyfélnek. Elektronikus beküldés esetén a beadvány az elektronikus érkeztetésről szóló automatikus visszaigazolásnak az ügyfél részére történő elküldésével tekintendő benyújtottnak, kivéve, ha a SZTNH a kapott dokumentum értelmezhetetlenségét állapítja meg, és erről az ügyfelet elektronikus levélben értesíti.
Az értelmezhetetlen dokumentumot beküldő ügyfél az értesítés visszaigazolására köteles. Ha az ügyfél az értesítés átvételét tizenöt napon belül nem igazolja vissza, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala postai úton továbbítja számára az iratot. Mintaoltalmi ügyekben tájékoztatás kérésének és teljesítésének rövid szöveges üzenet útján nincs helye.

 

Kétirányú elektronikus kommunikációra az alábbi ügyekben van lehetőség:

  • mintaoltalmi bejelentés
  • megújítási kérelem
  • tényekben bekövetkezett változásoknak a mintaoltalmi lajstromban való feltüntetésére irányuló kérelem
  • lajstromkivonat igénylésére vonatkozó kérelmet
  • iratbetekintésre vonatkozó kérelmet