Határidő-hosszabbítás a védjegyeljárásban

1. A határidő-hosszabbítás iránti kérelem előterjesztése

A védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (a továbbiakban: Vt.) rendelkezései alapján a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) által lefolytatott védjegyeljárásokban a határidők két típusa különíthető el: a törvény által meghatározott és a Hivatal által kitűzött határidők.

A törvény által meghatározott határidők nem hosszabbíthatók meg, és elmulasztásuk esetén a jogkövetkezmények külön figyelmeztetés nélkül is bekövetkeznek.

Ahol a Vt. nem állapít meg határidőt a hiánypótlásra, illetve a nyilatkozattételre, az ügyfél részére legalább harmincnapos határidőt kell kitűzni, amely a lejárat előtt előterjesztett kérelemre meghosszabbítható. Három hónapot meghaladó, illetve háromnál többszöri határidő-hosszabbítás csak különösen indokolt esetben adható [Vt. 41. § (2) bek]. A kérelem díjköteles, melynek mértékéről itt tájékozódhat.

A határidő-hosszabbítási kérelmet mindaddig nem lehet benyújtottnak tekinteni, ameddig a kérelem díját meg nem fizetik [a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 115/S. § (3) bekezdés].

A határidő-hosszabbítás iránti kérelmet a határidő lejártát megelőzően szükséges előterjeszteni, és az kizárólag abban az esetben tekinthető benyújtottnak, amennyiben a kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díj is befizetésre került. A Hivatal a határidő-hosszabbítás igazgatási szolgáltatási díjának befizetésére az ügyfelet nem figyelmezteti, valamint hiánypótlásra sem hívja fel. A kérelem be nem nyújtottnak tekintése esetén beállnak a határidőt előíró végzés rendelkező részében a mulasztáshoz fűzött jogkövetkezmények.

A Vt. rendelkezései értelmében három hónapot meghaladó, illetve háromnál többszöri határidő-hosszabbítás csak különösen indokolt esetben adható. Ennek megfelelően az első alkalommal előterjesztett határidő-hosszabbítási kérelemben legfeljebb három hónap határidő-hosszabbítás kérelmezhető, a hosszabbítás indokoltságát bizonyítékokkal alátámasztani pedig nem szükséges.

Amennyiben a Hivatal már az első alkalommal három hónap határidő-hosszabbítást engedélyez az ügyfél részére, vagy már harmadik alkalommal engedélyezi az egy hónap határidő-hosszabbítást ugyanazon eljárási cselekmény teljesítésére, végzésében tájékoztatja arról, hogy további határidő-hosszabbítást csak abban az esetben engedélyez, ha az ügyfél bizonyítékot nyújt be azoknak a körülményeknek az alátámasztására, amelyek a kitűzött határidő ismételt meghosszabbítását különösen indokolttá teszik.

2. Határidő-hosszabbítás különösen indokolt esetekben

A határidő három hónapot meghaladó meghosszabbítására kizárólag különösen indokolt esetben van lehetőség. Tipikusan ilyen eset az, ha az ügyfél – miután három hónap határidő-hosszabbítást kapott – ismételten határidő-hosszabbítás iránti kérelmet terjeszt elő. Az ilyen kérelmek elbírálása során a Hivatal mérlegeli a védjegyeljárás típusát, a hiánypótlási vagy nyilatkozattételi felhívás tárgyát, valamint az ügy egyedi körülményeit. Így többek között figyelembe kell venni, hogy ex parte vagy inter partes ügyben igényelték-e a határidő-hosszabbítást, ugyanis inter partes ügyekben a kérelem előterjesztőjével szembenálló fél érdekei sérülhetnek a határidő-hosszabbítások okán elhúzódó eljárás miatt. Mérlegelendő továbbá a hiánypótlási, illetőleg nyilatkozattételi felhívás tárgya, ugyanis bizonyos beadványok összeállítása (például: jóhírnevet alátámasztó bizonyítékok, szerzett megkülönböztető képesség bizonyítékai) hosszabb időt vehet igénybe, mint az egyszerűbb nyilatkozatoké. A Hivatal adott esetben pedig figyelembe veheti az ügyfél egyéni körülményeit, így többek között külföldi lakó- vagy székhelyéből adódó kommunikációs vagy ügyintézési nehézségeit.

Amennyiben az ismételt határidő-hosszabbítási kérelmet előterjesztő ügyfél a kérelem különös indokoltságát nem igazolja, a Hivatal a határidő-hosszabbítás iránti kérelmet az elutasítás okait tartalmazó végzésével elutasítja. Abban az esetben, ha az ügyfél kérelmét indokolja ugyan, azonban az általa igényelt időtartamú határidő-hosszabbítás az előterjesztett érvelést és bizonyítékokat, vagy az eset egyéb körülményeit figyelembe véve nem indokolt, a Hivatal a határidő-hosszabbítást az igényeltnél rövidebb időtartamban határozza meg. A végzés ebben az esetben is tartalmazza a Hivatal döntésének indokait.

A fenti szempontok minden olyan esetben érvényesülnek, amikor a határidő igényelt meghosszabbítása meghaladja a három hónapot, így akkor is, ha az ügyfél már az első kérelmében több mint három hónappal kéri meghosszabbítani a Hivatal által kitűzött határidőt.