K+F minősítés

Változnak a kutatás-fejlesztési (K+F) tevékenység minősítésének eljárási szabályai: az eddigi hatósági eljárás helyett 2023. szeptember 1-jétől szakértői eljárás keretében a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési Hivatalnál (NKFIH) kérhető a tevékenységek K+F minősítése. További információ: nkfih.gov.hu

 

FEHÉR KÖNYV

Módszertani útmutató pályázatok KFI szempontú értékelésének elkészítéséhez

 

 

A kutatás-fejlesztési (K+F) tevékenységek minősítésével kapcsolatos feladatokat a KFI törvény (2014. évi LXXVI. törvény a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról) rendelkezései alapján a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) látja el.

Hatósági tevékenység keretében a Hivatal előtt kezdeményezhető K+F minősítési eljárások:

A Hivatal továbbá megkeresés alapján szakértői tevékenység keretében is adhat minősítést:  

A fenti eljárások közelebbről is megismerhetőek az SZTNH információs kiadványában, amely összefoglalva tartalmazza a hivatal eljárásaihoz kapcsolódó legfontosabb tudnivalókat.

 

/A kiadvány a képre vagy ide» kattintva letölthető pdf formátumban (5 812 KB)/

 

A K+F minősítési eljárásokkal kapcsolatos törvényi szintű rendelkezéseket a KFI törvény VI. fejezete tartalmazza.

A K+F minősítési eljárásokkal kapcsolatos részletszabályokat a következő jogszabály tartalmazza:
332/2017. (XI. 9.) Korm. rendelet az egyes tevékenységek kutatás-fejlesztési szempontú minősítése iránti eljárás részletes szabályairól

A hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét az alábbi jogszabály határozza meg:
38/2017. (XI. 23.) NGM rendelet a kutatás-fejlesztési tevékenység minősítése iránti eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról

A K+F fogalom értelmezésével kapcsolatos gyakorlati tudnivalókat és az egyes eljárásokkal kapcsolatos további részletes szabályokat a kutatás-fejlesztési minősítési eljárás módszertani útmutatója tartalmazza.

A korábban hatályos módszertani útmutató itt letölthető.

A K+F minősítési eljárások iránti kérelmek elektronikus úton - a Kormány által biztosított azonosítási szolgáltatás igénybevételével történő bejelentkezést követően - a Hivatal által erre a célra rendszeresített űrlapok használatával nyújthatók be ezen a felületen.

Felhívjuk a figyelmet, hogy 2018. január 1-től gazdálkodó szervezet és jogi képviselője kérelmét, nyilatkozatát kizárólag elektronikus úton nyújthatja be.
Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatban további információ itt érhető el.

 

A kérelmező postai úton az alábbi címen nyújthatja be beadványát:

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Kutatási-fejlesztési és Innovációs Osztály
1438 Budapest, Pf. 415.

Személyesen ügyfélfogadási nyitvatartási időben pedig az alábbi címen nyújthatók be a beadványok:

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
1081 Budapest II. János Pál pápa tér 7.

További információ:
Ügyfélszolgálat: sztnh [169] hipo [961] gov [961] hu
Kutatás-fejlesztési és Innovációs Osztály: kf [169] hipo [961] gov [961] hu

 

 

Projektminősítés

A projektminősítési eljárás keretében a Hivatal a megjelölt projektet abból a szempontból minősíti, hogy az annak tartalmát képező tevékenységek kutatás-fejlesztésnek (K+F) tekinthetők-e.

Továbbá, a Hivatal a kérelmező kérelmére:

-   meghatározza a projekt alapkutatási, alkalmazott kutatási vagy kísérleti fejlesztési tevékenységeinek arányát, valamint, hogy

-   az adott tevékenységet a kérelmező a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao  tv.) 4. § 32. pontja szerinti saját tevékenységi körben végzi-e.

Az aránymeghatározás bizonyos esetekben szükséges a K+F támogatások igénybevételéhez, mivel az egyes K+F tevékenységekhez különböző támogatási intenzitás kapcsolódhat, a saját tevékenységi körben végzett K+F tevékenység után pedig adókedvezmények igénybevételére van lehetőség.

A bárki által kezdeményezhető az eljárás az erre rendszeresített  űrlap  használatával ezen a felületen.

A minősítés projekt alapú, és kizárólag meg nem kezdett projektre/projektrészre kérhető a minősítés. Amennyiben már megkezdett projektjét szeretné minősíteni K+F szempontból, akkor megkeresés alapján szakértői véleményt kérhet.

A Hivatal 30 napon belül hoz határozatot.

A Hivatal által jogerős határozatban kutatás-fejlesztési tevékenységnek minősített projektet más hatóságnak is ilyennek kell tekintenie.

A K+F fogalom értelmezésével kapcsolatos gyakorlati tudnivalókat és az egyes eljárásokkal kapcsolatos további részletes szabályokat a kutatás-fejlesztési minősítési eljárás módszertani útmutatója   tartalmazza.

A fizetendő igazgatási szolgáltatási díj

A projektminősítési eljárás díja 83 000 forint.

Az arány-meghatározás iránti kérelem díja 20 000 forint.

A saját tevékenységi kör megállapítása iránti kérelem díja 30 000 forint.

A projektminősítési eljárásért, az arány-meghatározás iránti kérelemért és a saját tevékenységi kör megállapítása iránti kérelemért fizetendő díjakat a Hivatalnak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01731842-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára átutalással vagy készpénz-átutalási megbízás útján kell befizetni az azonosítási adatok (kérelmező neve és amennyiben képviselő jár el az ügyben, a képviselő neve is) és a rendeltetés (K+F projektminősítés) feltüntetésével.

 

 

Projektcsoport-minősítés

A Hivatal kérelemre minősít projektcsoportokat abból a szempontból, hogy a kérelmező által a projektcsoportokba sorolt projektek kutatás-fejlesztési (K+F) tevékenységnek tekinthetők-e. A projektcsoport-minősítés hatálya – pozitív döntés esetén - a projektcsoportba tartozó valamennyi projektre kiterjed.

Kérelmező akkor jogosult projektcsoport-minősítési eljárást kezdeményezni, ha megfelel az alábbi követelményeknek:

a) az eljárást megindító regisztrációs kérelem benyújtását közvetlenül megelőző adóévben az éves beszámolója alapján a kutatás-fejlesztési tevékenységre vonatkozó közvetlen ráfordítás mértéke a kérelmezőnél önállóan vagy a kérelmező a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) hatálya alá tartozó kapcsolt vállalkozásaival együtt elérte az 500 millió forintot, vagy a kérelmező nyilatkozik, hogy ezt a ráfordítást a projektcsoport-minősítéssel érintett adóévben eléri, azzal, hogy ha az adóév a 12 hónapot nem éri el, akkor a működés naptári napjai alapján 12 hónapra számított összeget kell figyelembe venni, és

b) a kérelmezőnél önállóan vagy a Tao. tv. hatálya alá tartozó kapcsolt vállalkozásaival együtt foglalkoztatott kutató-fejlesztők Tao. tv. szerint meghatározott átlagos állományi létszáma legalább 50 fő, vagy ezt a létszámot a projektcsoport-minősítéssel érintett adóévben eléri, és

c) nyilatkozik, hogy rendelkezésre áll a kutatás-fejlesztési tevékenység végzését lehetővé tevő infrastruktúra, vagy annak kialakítását tervezi.

Kérelmezőnek nem kell teljesítenie a kérelem tárgya szerinti fenti feltételeket, és jogosult az eljárás kezdeményezésére akkor is, ha a kérelmező kutatás-fejlesztési projektjéhez a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet szerint nyújtható támogatást igényel. Ebben az esetben kérelmezőre külön szabályok vonatkoznak.

A projektcsoport-minősítési eljárás általános esetben négy szakaszból áll, amelyek a következők:

I.           Regisztráció

II.          Projektcsoportok jóváhagyása

III.         Projektkiválasztás

IV.         Projektcsoport-minősítés

Mindegyik eljárási szakasz a kérelmező kérelmére indul, a következő eljárási szakasz a Hivatal előző szakaszt lezáró végzését követően kezdeményezhető, de a II. és III. eljárási szakasz össze is vonható.

Mindegyik eljárási szakasz az adott szakaszhoz tartozó erre rendszeresített  űrlap  használatával kezdeményezhető.

 

I. Regisztráció

A kérelmező az adóév megkezdését követő 60 napon belül nyújthatja be a regisztrációs kérelmet a Hivatalhoz, melyben nyilatkoznia kell, hogy teljesíti a jogosultsági feltételeket. A kérelem benyújtásával egyidejűleg kell megfizetnie az igazgatási szolgáltatási díj első részletét. A regisztráció tudomásul vételéről a Hivatal 15 napon belül dönt.

II. Projektcsoportok jóváhagyása

A kérelmező a regisztrációt követően nyújthatja be a projektcsoportok jóváhagyása iránti kérelmét, melyről a Hivatal 15 napon belül dönt.

III. Projektkiválasztás

A kérelmező a projektcsoportok jóváhagyását követően nyújthatja be projektkiválasztási kérelmét, mely tartalmazza a projektcsoportokba sorolt egyes projektek felsorolását. Amennyiben a projektcsoportok jóváhagyása iránti kérelem benyújtásakor kérelmező már véglegesnek tekinti a projektlistát, úgy kérheti, hogy a Hivatal a projektcsoportok jóváhagyásával egyidejűleg végezze el a projektkiválasztást is. A Hivatal a projektcsoportokból 21 napon belül választ ki projekteket minősítésre.

IV. Projektcsoport-minősítés

A kérelmező a projektkiválasztást követően a kiválasztott projektekre vonatkozó projektcsoport-minősítési kérelmet nyújthat be a Hivatalhoz. A projektcsoport-minősítési kérelem benyújtásával egyidejűleg a kérelmezőnek be kell fizetni az igazgatási szolgáltatási díj második részletét. A Hivatal 60 napon belül határozatot hoz a projektcsoport-minősítésről.

Kérelmező nyilatkozata a feltételek teljesítéséről

Ha a kérelmező a regisztrációs kérelemben úgy nyilatkozik, hogy az előírt K+F ráfordítást vagy K+F létszámot csak a projektcsoport-minősítéssel érintett adóévben éri el, akkor az érintett adóévre vonatkozó éves beszámoló rendelkezésre állását követő 15 napon belül kérelmezőnek be kell nyújtania a nyilatkozatot a feltételek fennállásáról.

A K+F fogalom értelmezésével kapcsolatos gyakorlati tudnivalókat és az egyes eljárásokkal kapcsolatos további részletes szabályokat a kutatás-fejlesztési minősítési eljárás módszertani útmutatója tartalmazza.

A fizetendő igazgatási szolgáltatási díj

A regisztrációs kérelem benyújtásakor 80 000 forint.

A projektcsoport-minősítési kérelem benyújtásakor 678 000 forint.

A fizetendő díjakat a regisztrációs kérelem és a projektcsoport-minősítési kérelem benyújtása során a Hivatalnak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01731842-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára átutalással vagy készpénz-átutalási megbízás útján kell befizetni az azonosítási adatok (kérelmező neve és amennyiben képviselő jár el az ügyben, a képviselő neve is) és a rendeltetés (K+F projektcsoport-minősítés) feltüntetésével.

 

 

Szakértői vélemény készítése

Az adóhatóság adóellenőrzés során, valamint más hatóságok vagy bíróságok megkereshetik szakértőként a Hivatalt a megkeresésben megjelölt tevékenységek kutatás-fejlesztési szempontú minősítése, valamint egyéb szakkérdések megválaszolása érdekében.

A Hivatal ugyanígy bármely harmadik fél megkeresésére is adhat szakértői véleményt.

A szakértői vélemény nem bír kötelező erővel.

A megkeresésre induló szakértői eljárás díjköteles, a díj összegére az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 26.) IM rendeletben meghatározottak az irányadók.

A szakértői vélemény iránti megkeresés elektronikusan benyújtható a Hivatalhoz az erre rendszeresített űrlapon, amihez mellékleteket is lehet csatolni. A kitöltött űrlap ezen a felületen nyújtható be.

A minősítendő projekt/tevékenység bemutatásához további segítséget adhat a kutatás-fejlesztési minősítési eljárás módszertani útmutatója.

 

 

A Deloitte Zrt. független szakértői értékelése a K+F minősítés rendszeréről elérhető itt.