Tájékoztató a reprezentatív közös jogkezelő szervezetek díjszabásainak jóváhagyási eljárásáról

Tájékoztató a reprezentatív közös jogkezelő szervezetek díjszabásainak jóváhagyási eljárásáról

A díjszabás jóváhagyási eljárásban az SZTNH a következő e-mail címre kéri az eljáráshoz kapcsolódó beadványokat megküldeni: dijszabas [169] hipo [961] gov [961] hu[maximális levélméret: 10 MB].

Mi a díjszabás?
A közös jogkezelő szervezetek díjszabásai határozzák meg a felhasználók által fizetendő jogdíjak mértékét és a felhasználás feltételeit azon felhasználások tekintetében, amelyekkel kapcsolatban a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok érvényesítése közös jogkezelés körébe tartozik.

Hogyan történik a díjszabás megállapítása?
A díjszabásokat a reprezentatív közös jogkezelő szervezetek évente állapítják meg. A reprezentatív közös jogkezelő szervezetek díjszabásainak alkalmazásához szükség van az igazságügyért felelős miniszter jóváhagyására. A díjszabások jóváhagyását véleményezési eljárás előzi meg, amelyben a közigazgatás több szereplője és a felhasználók is véleményt nyilváníthatnak.

Meddig kell benyújtania a reprezentatív közös jogkezelőknek a díjszabást?
A reprezentatív közös jogkezelő szervezet a jóváhagyási eljárás lefolytatása céljából legkésőbb minden év szeptember 1-jéig küldi meg a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának (SZTNH) az egyes felhasználási módok tekintetében a díjszabásokat. A díjszabáshoz indokolást, és az azt alátámasztó iratokat kell csatolni.

Mire kell figyelemmel lenni a díjszabás megállapításánál?
A díjszabást az egyenlő bánásmód követelményével összhangban, az egyes felhasználók indokolatlan megkülönböztetése nélkül kell megállapítani és alkalmazni. A díj mértékének megállapításakor figyelembe kell venni az érintett felhasználás valamennyi lényeges körülményét. A díjszabás megállapítása során és a díjszabás jóváhagyására irányuló eljárásban figyelembe kell venni a díjazásról és a felhasználás egyéb feltételeiről a Szerzői Jogi Szakértő Testületen belül működő egyeztető testület (Szjt. 102-105. §) eljárásában a felek között létrejött megállapodást.

Kik vesznek részt a díjszabás jóváhagyási eljárásban? Kik jogosultak véleményezni a díjszabásokat?
Az eljárásban a következő szereplők vesznek részt:

  • a reprezentatív közös jogkezelő szervezet mint a díjszabás jóváhagyását kérelmező,
  • az igazságügyért felelős miniszter mint a jóváhagyásra jogosult,
  • az SZTNH mint a véleményezési eljárás lefolytatója és a jóváhagyás tárgyában javaslatot tevő,
  • a Kormány (amennyiben a benyújtott díjszabás a fogyasztói árindexet meghaladó mértékű jogdíjemelést tartalmaz vagy a fizetésre kötelezett felhasználók körét bővíti, külön kormánydöntés szükséges a jóváhagyásához)

Mint véleményezésre jogosultak vesznek részt az eljárásban:

  • a kultúráért felelős miniszter,
  • a kereskedelemért, a turizmusért és a vendéglátásért felelős miniszter (a nyilvános előadásra vonatkozó díjszabást illetően),
  • a jelentős felhasználó,
  • a felhasználók érdek-képviseleti szervezetei,
  • bármely felhasználó, amelytől az SZTNH véleményt kér

Mely felhasználóktól köteles a Hivatal véleményt kérni?
Az SZTNH a díjszabás jóváhagyására irányuló eljárás véleményezési szakaszában bármely felhasználótól és felhasználói érdek-képviseleti szervezettől véleményt kérhet, azonban attól a jelentős felhasználótól és felhasználói érdek-képviseleti szervezettől köteles véleményt kérni, aki vagy amely véleményezési szándékát az SZTNH-nak az adott évben az SZTNH honlapján közzétett felhívása alapján, a felhívás közzétételétől számított 15 (tizenöt) napon belül írásban bejelenti, és egyidejűleg benyújtja az érintett reprezentatív közös jogkezelő egyesülethez intézett megkeresés alapján kiadott nyilatkozatot, valamint - felhasználói érdek-képviseleti szerv esetén – a hatályos létesítő okiratát.

Hol és mikor érhető el az SZTNH közleménye?
Az SZTNH a véleményezésre való felhívását honlapján (www.sztnh.gov.hu) a hatósági közlemények rovatban teszi közzé, a díjszabások hozzá való beérkezését követően haladéktalanul, azaz legkésőbb szeptember első napjaiban.

Mely felhasználók minősülnek jelentős felhasználóknak?
Jelentős felhasználó az a személy, aki az érintett reprezentatív közös jogkezelő egyesülethez intézett megkeresés alapján kiadott nyilatkozattal igazolja, hogy a bejelentés évét megelőző naptári évben az általa fizetett jogdíj elérte az érintett díjszabás alapján megfizetett összes jogdíj 5%-át, vagy az érintett díjszabásban meghatározott valamely felhasználói csoport által megfizetett összes jogdíj 5%-át.
Az Szjt. 20-21. §-ban meghatározott díj vonatkozásában (üreshordozói-díj, reprográfiai díj) azon fizetésre kötelezett minősül véleményezésre jogosultnak, aki a megelőző naptári évben az érintett díjszabás alapján megfizetett összes jogdíj legalább 5%-át megfizette.

Mely felhasználók minősülnek érdek-képviseleti szervezeteknek?
Felhasználói érdek-képviseleti szervezet az a nyilvántartott tagsággal rendelkező jogi személy, amely létesítő okirata szerinti tevékenységét országosan fejti ki, és tevékenysége kiterjed az érintett felhasználók érdekeinek a díjszabások véleményezése során történő képviseletére, továbbá a reprezentatív közös jogkezelő egyesület által az érdek-képviseleti szervezet megkeresésére kiadott nyilatkozattal igazolja, hogy az érdek-képviseleti szervezetnek tagja az adott díjszabással érintett felhasználók olyan köre, amely a bejelentés évét megelőző naptári évben az adott díjszabás alapján  vagy az adott díjszabásban meghatározott valamely felhasználói csoport által megfizetett összes jogdíj legalább 10%-át megfizette.
Az Szjt. 20-21. §-ában meghatározott díj vonatkozásában (üreshordozói-díj, reprográfiai díj) a fizetésre kötelezettek azon érdek-képviseleti szervezete minősül véleményezésre jogosultnak, amelynek tagja a fizetésre kötelezettek azon köre, amely az összes jogdíj legalább 10%-át fizette meg a megelőző naptári évben.

Miként igazolja a reprezentatív közös jogkezelő szervezet a jelentős felhasználói, illetve felhasználói érdek-képviseleti szervezeti státuszt?
A jelentős felhasználónak, illetve felhasználói érdek-képviseleti szervezetnek meg kell keresnie az érintett reprezentatív közös jogkezelő szervezetet, aki nyilatkozattal igazolja, hogy a felhasználó megfizette, illetve a fent írt feltételeknek megfelelő érdek-képviseleti szervezet felhasználó tagjai megfizették az érintett díjszabás alapján megelőző naptári évben megfizetett összes jogdíj 5, illetve 10%-át.

Ahhoz, hogy a reprezentatív közös jogkezelő szervezet az igazolást ki tudja állítani, szükséges, hogy a felhasználó a reprezentatív közös jogkezelő szervezet felé tett, a nyilatkozat kiadása iránti írásbeli megkeresésében megjelölje pontos adatait (név, cégnév, székhely), amelynek alapján azonosítása lehetséges, valamit megjelölje, hogy mely díjszabás, illetve mely, megjelölt díjszabásban meghatározott felhasználói csoport tagjaként kéri az igazolás kiállítását.

Felhasználói érdek-képviseleti szervezet igazolás kiadása iránti megkeresésére a reprezentatív közös jogkezelő szervezet akkor tud érdemben válaszolni, ha az érdekképviseleti-szervezet a megkeresés mellett közli aktuális taglistáját, tagjainak jogdíjfizetés szempontjából szükséges azonosítását lehetővé tevő adataival együtt. Ekkor is szükséges a megkereséssel érintett díjszabás, illetve a díjszabásban meghatározott felhasználói csoport megjelölése is.

A reprezentatív közös jogkezelő szervezet a felhasználó vagy a felhasználói érdek-képviseleti szervezet megkeresésének beérkezését követően haladéktalanul kiadja a nyilatkozatot, és azt megküldi a megkereső felhasználónak, illetve érdek-képviseleti szervezetnek, továbbá az SZTNH-nak. A reprezentatív közös jogkezelő szervezetre vonatkozó haladéktalan igazolás-kiadási kötelezettségnél figyelembe kell venni az igazolás kiállításához szükséges ellenőrzések időigényét. Erre a felhasználóknak és érdek-képviseleti szervezeteiknek a megkeresések időpontjának megválasztásakor indokolt tekintettel lenniük.  A nyilatkozatot már az SZTNH felhívásának közzétételét megelőzően is be lehet szerezni, az nincs külön határidőhöz kötve.

A nyilatkozat hiányában az SZTNH nem köteles a felhasználó véleményét kikérni a díjszabás jóváhagyási eljárásban.

 

Hogyan történik a véleményezés? Milyen formában kell benyújtani a véleményt, mit kell csatolni a véleményhez?
A véleményezési szándék bejelentését és a nyilatkozat benyújtását követően az SZTNH megküldi a vonatkozó díjszabást a véleményezésre jogosult felhasználó, illetve felhasználói érdek-képviseleti szervezet részére határidő megadásával kérve véleményének megküldését.

A vélemény formájára, tartalmára vonatkozóan kötelező jogszabályi előírás nincs, bármely a véleményt megalapozó irat, bizonyíték mellékelhető.

Mennyi ideig tart a véleményezési eljárás?
A véleményezési eljárást a díjszabásnak az SZTNH-hoz történő benyújtásától számított 60 (hatvan) napon belül kell lefolytatni.

Mikor hagyják jóvá a díjszabást?
A véleményezési eljárást követően a díjszabásokat az SZTNH - a vélemények figyelembevételével megtett - javaslatával megküldi az igazságügyért felelős miniszternek.
Az igazságügyért felelős miniszter a díjszabást akkor hagyja jóvá, ha az a szerzői jogi jogszabályokkal összhangban áll. Az igazságügyért felelős miniszter a jóváhagyásról az SZTNH javaslatának kézhezvételét követő 30 (harminc) napon belül határozattal dönt. A miniszter csak a Kormány - általa kezdeményezett - döntése alapján hagy jóvá olyan díjszabást, amely a Központi Statisztikai Hivatal által az előző naptári évre megállapított fogyasztói árindexet meghaladó mértékű jogdíjemelést tartalmaz vagy a fizetésre kötelezett felhasználók körét bővíti.Ha a benyújtott díjszabás olyan díjtétel emelését tartalmazza, amely a benyújtáskor hatályos díjszabásban foglaltakhoz képest korábban magasabb volt, akkor a fogyasztói árindexhez viszonyított emelés mértékének meghatározásakor három éven belül a korábban irányadó legmagasabb díjtételt kell alapul venni.

Hogyan lehet kérni a díjszabást jóváhagyó miniszteri határozat felülvizsgálatát?
A igazságügyért felelős miniszter határozata ellen fellebbezésnek helye nincs, az a közléssel emelkedik jogerőre.
A miniszter jóváhagyásról szóló határozatának felülvizsgálatát a díjszabás véleményezésére jogosult bármely szervezet és az érintett közös jogkezelő egyesület jogszabálysértésre hivatkozással a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól kérheti. A felülvizsgálati kérelmet a bíróság a közigazgatási nemperes eljárás szabályai alapján bírálja el.

Mikortól alkalmazhatók az új díjszabások?
A tervezett alkalmazás kezdő időpontjaként a következő év január 1-jét kell megadni.
Az új díjszabás azonban kizárólag a jóváhagyását és a Hivatalos Értesítőben való nyilvánosságra hozatalát követően alkalmazható. Ezek megtörténtéig az előző időszakra megállapított és jóváhagyott díjszabást kell alkalmazni akkor is, ha az az időtartam, amelyre ez utóbbi díjszabást megállapították, időközben lejárt.

Hol érhető el a díjszabás?
A díjszabást a reprezentatív közös jogkezelő szervezet a jóváhagyást követően a Hivatalos Értesítőben a saját nevében nyilvánosságra hozza.
A reprezentatív közös jogkezelő szervezet által alkalmazott díjszabáshoz az SZTNH a közös jogkezelő szervezetek nyilvántartásának részeként hozzáférést biztosít (http://kjk.sztnh.gov.hu). A közös jogkezelő szervezet saját honlapján is köteles közzétenni az általa alkalmazott díjszabást.

Hogyan tartanak kapcsolatot az eljárás résztvevői?
A díjszabás jóváhagyására irányuló eljárásban a miniszterek, az SZTNH és az eljárás többi résztvevője elektronikus úton kötelesek kapcsolatot tartani egymással. Az SZTNH a reprezentatív közös jogkezelő egyesületekkel, valamint a felhasználókkal és a felhasználói érdek-képviseleti szervezetekkel elektronikus úton tart kapcsolatot.
Ennek megfelelően a reprezentatív közös jogkezelő szervezetek díjszabásának jóváhagyásával kapcsolatos eljárásban az eljárás résztvevői a beadványokat elektronikus úton küldik meg az SZTNH-nak, az e célból létrehozott elektronikus levélcímére.

A díjszabás jóváhagyási eljárásban a következő e-mail címre kell valamennyi beadványt megküldeni: dijszabas [169] hipo [961] gov [961] hu [maximális levélméret: 10 MB].

Fontos szabály az elektronikus kapcsolattartás körében, hogy az eljárás résztvevője vagy képviselője az SZTNH-tól érkező elektronikus levél átvételét köteles a következő munkanap végéig elektronikus levélben visszaigazolni. Visszaigazolás hiányában a Hivatal ismételten megküldi elektronikus levelét. Ha az eljárás résztvevője vagy képviselője ezt sem igazolja vissza a következő munkanap végéig, a Hivatal az írásbeli kommunikáció más formáját alkalmazza.

Az eljárás résztvevői vagy képviselőjük által küldött elektronikus levél beérkezését az SZTNH visszaigazolja a beérkezést követő munkanap végéig.

A díjszabás jóváhagyási eljárásra vonatkozó jogszabályhelyek:
A szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvény XVII. fejezete 
A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 20-21.§-ai

A közös jogkezelő szervezetek és a független jogkezelő szervezetek működésének és a jogkezeléssel kapcsolatos eljárások részletes szabályairól szóló 216/2016. (VII. 22.) Korm. rendelet.

A díjszabás jóváhagyási eljárásban az SZTNH a következő e-mail címre kéri az eljáráshoz kapcsolódó beadványokat megküldeni: dijszabas [169] hipo [961] gov [961] hu[maximális levélméret: 10 MB].