15/1986. (IX. 17.) MÉM rendelet

15/1986. (IX. 17.) MÉM rendelet

a mikroorganizmus törzsek szabadalmi eljárás céljából való letétbe helyezéséről és kezeléséről

Archív joganyag

1986. szeptember 30-ától 2006. március 30-áig hatályos szöveg

 

 

A Minisztertanácstól kapott felhatalmazás alapján a mikroorganizmus törzseknek a szabadalmi eljárás céljából való letétbe helyezéséről és kezeléséről - az érdekelt miniszterekkel és az Országos Találmányi Hivatal elnökével egyetértésben - a következő rendeletet adom ki:

1. §

  A mikroorganizmus törzs felhasználásán alapuló találmányra vonatkozó szabadalmi bejelentés céljából a Mezőgazdasági és Ipari Mikroorganizmusok Nemzeti Gyűjteményénél (a továbbiakban: Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem) letétbe helyezhetők a környezetre egészségügyi vagy más veszélyt nem jelentő és a tárolásnál, tenyésztésnél különleges követelményt nem igénylő

a) baktériumok (a Streptomyces-eket is ideértve) az obligát humán patogén fajok kivételével (pl. Corynebacterium diphteriee, Mycobacterium leprae, Yersinia pestis stb.) és
b) gombák, ideértve az élesztő- és penészgombákat néhány kórokozó (az összes Blastomyces, Coccidioides, Paracoccioides, Histoplasma faj stb.), valamint olyan bazidiumos és növényi kórokozó gomba kivételével, amelyet megbízhatóan tartósítani nem lehet,
c) egyedi elbírálás alapján, vírusok, fágok, rickettsiák, algák, protozoák, sejtvonalak, hibridomák.

2. §

  A letétbe helyezés céljából a letevőnek a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem részére be kell küldeni

a) legalább 25 liofilezett ampullát, amely tárolt anyagnak minősül,
b) vagy legalább 3 liofilezett vagy élő tenyészetet, amelyből a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem készít tárolható anyagot.

3. §

  A letevőnek a mikroorganizmustörzsek letétbe helyezéséért a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem részére a rendelet mellékletében meghatározott mértékű díjat kell fizetnie.

4. §

  (1) A díjról a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem számlát állít ki, amelyet a díjfizetés esedékességekor a letevőnek átad. A díjat terhelő általános forgalmi adót a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem a számlázás során, a tevékenység Központi Statisztikai Hivatal általi besorolása alapján állapítja meg.
  (2) A díjat a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem által kiállított számla alapján, a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem költségvetési elszámolási számlájára (bankszámlaszám: MNB 10032000-01473241-00000000) kell befizetni, az azonosítási adatok feltüntetésével.
  (3) A befizetett díj a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem bevétele, és azt a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem az e rendeletben és a külön jogszabályban meghatározott feladataival kapcsolatban felmerülő költségeinek fedezésére használhatja fel.
  (4) A Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem a díjakból származó bevételt a Magyar Államkincstár értesítése alapján, a költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló jogszabály előírásainak megfelelően, szakfeladatonként tartja nyilván, és számolja el.
  (5) A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

5. §

  (1) Ha a díjat nem fizették meg - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a letevőt hiánypótlásra kell felhívni, illetve figyelmeztetni kell. A felhívás, illetve figyelmeztetés eredménytelensége esetén a tenyészetet meg kell semmisíteni. A megsemmisítés lehetőségéről a letevőt a felhívásban, illetve a figyelmeztetésben értesíteni kell.
  (2) A díj szabályszerű megfizetésének elmaradása a tárolás megszűnését eredményezi.

6. §

  (1) A belföldi bankszámlával rendelkező letevő a díjról kiállított számla ellenértékét a számla átvételétől számított nyolc napon belül átutalja a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetemnek a 4. §-ban meghatározott számlára.
   (2) A belföldi bankszámlával nem rendelkező letevő a letétbe helyezésért, kezelésért fizetendő díjat a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem részére a letétbe helyezéskor, a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem által kiállított számla alapján, a helyszínen köteles azonnal, készpénzben megfizetni.

7. §

  A Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem értesíti a letevőt, ha a tenyészet a tárolás időtartama alatt elpusztul. A letevő ebben az esetben jogosult azonos mikroorganizmustörzs letétbe helyezésére.

8. §

  A Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem a letevő kérésére visszajuttatja a tenyészetet a letevőnek a tárolási időtartam lejárata után, egyébként a tárolás időtartamának lejáratától számított hat hónap elteltével megsemmisíti a mikroorganizmustörzset.

9. §

  A Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem a letétbe helyezett mikroorganizmus törzseket az 1981. évi 1. törvényerejű rendelettel kihirdetett Budapesti Szerződés szerint tárolja.

10. §

  A Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem a letevővel való külön megállapodás alapján a szabadalmi eljárás céljából letétbe helyezett mikroorganizmusokkal, valamint azok tartósításával és tárolásával kapcsolatban további szolgáltatásokat végezhet.

11. §

  (1) Ez a rendelet 1986. szeptember 30. napján lép hatályba.
  (2) A Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem az Orvosi Mikroorganizmusok Nemzeti Gyűjteményétől átvett mikroorganizmus törzseket - az eredeti letétbe helyezés napja érvényének megtartásával - akkor tárolja tovább, ha a letevő azt 1986. december 31. napjáig kéri és a 3. § szerinti díjat befizeti.

Melléklet a 15/1986. (IX. 17.) MÉM rendelethez

A letevő a letétbe helyezett mikroorganizmus-törzsenként a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem részére


 

 

a) a tárolásért

108 000 Ft

 

 

b) a letétbe helyezésre vonatkozó elismervény kiadása (kivéve az eredeti, vagy az új letétkor díjtalanul kiadott elismervényt), tájékoztatás kérése esetén

6 000 Ft

 

 

c) életképességi vizsgálat és az erre vonatkozó bizonylat kiadásának igénylésekor

15 000 Ft

 

 

d) minták kiadásának a szabadalmi bejelentés közzététele után való kérése esetén

25 000 Ft

 

 

összegű díjat fizet.