I. A Szerzői Jogi Szakértő Testület szervezeti és működési rendje; elnökségi ülések; az Ügyrend módosítása

1.) A Szerzői Jogi Szakértő Testületet (a továbbiakban: a Testület) az 1999. szeptember 1.-ig hatályban volt régi szerzői jogi törvény (az 1969. évi III. törvény; a továbbiakban: a régi Szjt.) hozta létre. Feladatait, szervezeti és működési rendjét az említett napon hatályba lépett új szerzői jogi törvény (az 1999. évi LXXVI. törvény; a továbbiakban: az Szjt.) részben újraszabályozta (ld. a 101.-105. §-okat).

Az Szjt 101. §-ának (1) bekezdése szerint a Testület a Magyar Szabadalmi Hivatal mellett működik. A testület tagjait az igazságügy-miniszter a nemzeti kulturális örökség miniszterével egyetértésben ötéves időtartamra nevezi ki. A legfeljebb kétszáz fős Testületnek, illetve a Testület tizenöt tagú elnökségének és elnökének a kinevezésére vonatkozóan a Testület szervezetéről és működéséről szóló 156/1999. (XI.3.) Korm. sz. rendelet (a továbbiakban: a Korm. r.) 2. és 3. §-a tartalmaz további rendelkezéseket.

E rendelkezésekkel összhangban, Dr. Dávid Ibolya igazságügy-miniszter asszony 2000. május 11.-én kinevezte a Testület 192 tagját, ezen belül annak tizenöt tagú elnökségét és - alulírott id. Dr. Ficsor Mihály személyében - annak elnökét.

 

2. Indokolt emlékeztetnünk a következőkre is:

Az elnökség 2000. június 13.-án tartotta alakuló ülését. Ezen az ülésen az elnökség (i) tiszteletbeli elnöki címet adományozott Dr. Bogsch Attilának, a Testület korábbi elnökének; (ii) a Testület elnöke a Korm. r. 4. §-a alapján felkérte Dr. Pálos Györgyöt, az elnökség tagját, az elnökhelyettesi feladatok ellátására; (iii) a Magyar Szabadalmi Hivatal (a továbbiakban: az MSzH) jelen levő elnöke pedig bejelentette, hogy a Testület titkári teendőinek ellátásával, a Testület elnökével egyetértésben, Dr. Cserba Veronikát, illetve Dr. Munkácsi Pétert (mindketten az MSzH munkatársai) bízza meg. Még 2000 folyamán, később -- ugyanilyen rendben -- Dr. Kiss Zoltánt, az MSzH szerzői jogi és jogharmonizációs osztályának vezetőjét bízta meg az MSzH elnöke a Testület titkári teendőinek ellátásával, míg Dr. Cserba Veronika és Dr. Munkácsi Péter a Testület titkár-helyetteseiként dolgoztak tovább.

 

Az elnökség a 2000. augusztus 29.-i ülésén megállapította a Testület Ügyrendjét, amelyet az MSzH jelen levő elnöke a Korm r. 5. §-ának (1) bekezdése szerint jóváhagyott. Ugyanezen az ülésen elfogadta az elnökség az Szjt. 103. §-a alapján a Testületen belül működő (és az Szjt. 102. §-ában említett ügyekben eljáró) Egyeztető Testület eljárási szabályzatát is. (Az eljárási szabályzatot Dr. Dávid Ibolya igazságügy-miniszter asszony, az Szjt 105. §-ában írt vélemények beszerzése után, 2001. január 17.-én hagyta jóvá.)

 

4. Így tehát 2001 volt a Testület fentiek szerinti kinevezése és megalakulása óta az első teljes év. Ennek folyamán, a Testület a fentiekben említett rendelkezéseknek megfelelően és személyi összetételben működött. Az elnökség, amelynek ülését a Korm. r. és az Ügyrend szerint évenként legalább egy alkalommal kell összehívni, három alkalommal tartott ülést (január 9.-én, március 21.-én és augusztus 23.-án).

 

5. Az elnökség 2001. január 9.-i ülésen módosította az Ügyrendet, és a módosítást az MSzH elnöke, a Korm. r. 5. §-a (1) bekezdésének megfelelően, jóváhagyta.

Az Ügyrend módosításának az előzményei és körülményei a következők voltak:

Amíg a Testület a Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület mellett működött, a Testület elnöke rendszeres havi tiszteletdíjat kapott. A Korm sz. rendelet 4. §-ának (1) bekezdése szerint is, "[a]z e1nök tiszteletdíjban részesül, amelynek összegét az elnökség javaslatára az MSzH e1nöke állapítja meg." Az elnökség a 2000-ben tartott ülésein nem tudott megállapodni abban, hogy milyen tiszteletdíjban részesüljön az elnök (vajon havi tiszteletdíjban, a szakértői véleményekért járó tiszteletdíjak meghatározott százalékában vagy évenként utólag megállapítandó egy összegben). Erre figyelemmel, az elnökség akkor úgy döntött, hogy minden szakvéleményért befolyó díjból 30 %-ot félretesz, és az így keletkező összeget nagyobb részben az elnök tiszteletdíjának a rendezésére, kisebb részben pedig előre nem látható működési költségek fedezésére használja fel (az összeg egy részének a működési költségekhez való hozzájárulás céljára való felhasználása azonban szükségtelenné vált, miután a MSzH vállalta, hogy, a Korm. r. 5. §-ának (2) bekezdésével összhangban, a Testület működésének minden költségét fedezi). Ez az összeg 2001 végén a már befolyt díjakból 711.000 Ft-ot, a még be nem folyt de esedékessé vált díjakból 490.575 Ft-ot, összesen tehát 1.201.575 Ft-ot tett ki.

 

6. A Testület alulírott elnöke, az elnökség 2001. január 9.-i ülésén hármas javaslatot terjesztett elő:
az elnökség tekintsen el részére (az elnök részére) bármilyen tiszteletdíj megállapításától és kifizetésétől;
a továbbiakban a befolyó tiszteletdíjakból ne legyen levonás és azok teljes egészében az eljáró tanácsok tagjai között kerüljenek kiosztásra;
a 2000-ben az elnök tiszteletdíja és a működési költségekhez való esetleges hozzájárulás céljára félretett - de a fent említett okokból fel nem használt -- 1.201.575 Ft-ot egy semleges és független szerzői jogi szakmai fórum létrehozatalára használja fel a Testület.

 

7. Az elnökség elfogadta mindhárom javaslatot és a fenti 6/b pontban foglaltaknak megfelelően, módosította az Ügyrendet. A módosítás után, az Ügyrend 43. pontja a következőket tartalmazza (a szövegben az "R" a Korm. r.-t jelenti):

"43. A R. 7. §-ának (2) bekezdése és a K. melléklete szerint felszámítható alapdíjból a tanács tagjainak járó tiszteletdíj mértéke a következő:

(a) háromtagú tanács esetén, a 120.000 Ft-os alapdíjból
- az eljáró tanács e1nökének a tiszteletdíja az alapdíj 35 %-a, azaz 42.000 Ft.;
- az előadó tanácstag tiszteletdíja az alapdíj 35 %-a, azaz 42.000 Ft;
- a szavazó tanácstag tiszteletdíja az alapdíj 30 %-a, azaz 36.000 Ft;

(b) öttagú tanács esetén, a 190.000 Ft-os alapdíjból
- az eljáró tanács elnökének a tiszteletdíja az alapdíj 26 %-a, azaz 49.400 Ft;
- az előadó tanácstag tiszteletdíja az alapdíj 26 %-a, azaz 49.400 Ft;
- a szavazó tanácstagok tiszteletdíja (tagonként) az alapdíj 16 %-a, azaz 30.400 Ft."

 

8. Ami a 6/c pontban foglaltakat illeti, a Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesület 2001. március 21.-én megalakult és azt a Fővárosi Bíróság 2001. április 12.-én nyilvántartásba vette. A fent említett 1.201.575 Ft. az Egyesület első költségvetésének az alapjául szolgált.