IV. Jelentősebb ügyek

13. A következő, 2004-ben adott szakvéleményekre indokolt külön felhívni a figyelmet, a szóban forgó ügy, illetőleg a felvetődött kérdések jelentőségére figyelemmel:

-14/2003: A "Jézus születése" című rockoperára vonatkozó szerzői jogok kérdésében az eljáró tanács elvi éllel szögezte le, hogy a zenés színpadi művek megalkotásának folyamatában a szövegíró rendeli alá munkáját a zeneszerzőnek; a librettót a zeneszerző elvárásaihoz, kéréseihez szokás igazítani. A szakvélemény másik, elvi jelentőségű megállapítása szerint, több alkotó együttműködése esetén csak az tekinthető végleges műnek, amelyet mindegyikük annak fogad el (ilyen szövegkönyv-változat azonban a konkrét ügyben nem volt).

- 28/2003: A sajtófigyelési tevékenység szerzői és szomszédos jogi értékelése körében az eljáró tanács megállapította, hogy a rádió- és televízió-programok szövegének a leírása és felhasználása nem sérti a rádió- és televízió-szervezetek szomszédos jogait. A műsortartalom engedély nélküli leírása (a sugárzott adásban szereplő szöveg írásbeli rögzítése) és felhasználása azonban sérti az érintett szerzők szerzői jogait, ha a szöveges műsortartalom védelem alatt áll. A műsorok hozzájárulás nélküli rögzítése audio-, illetve audiovizuális hordozón, illetve többszörözése és terjesztése sérti a rádió- illetve televízió-szervezetek szomszédos jogait. A tanács alapos elemzést adott a kivételek alkalmazásának a lehetőségeiről és feltételeiről is, különös tekintettel a 2003. évi CII. törvényben foglalt módosításokra.

- 30/2003: Az ügyben a Fővárosi Bíróság annak megállapítását kérte, hogy sértette-e Bartók Béla személyhez fűződő jogait "A csodálatos mandarin" című művének filmváltozata, amely modern környezetbe helyezte át a mű cselekményét, s ennek megfelelően ábrázolta a szereplőket és azok környezetét is. Az eljáró tanács nemleges választ adott erre a kérdésre kimutatva, hogy a változtatások nem érintették a mű mondanivalóját, nem bontották meg a zene és a balett egységét, s nem másították meg a szereplőknek a műben ábrázolt tulajdonságait, egymáshoz fűződő viszonyukat, és a cselekmény alapvető vonásait sem módosították. Elvi éllel mondta ki a tanács azt, hogy a remekműveknek "joguk van" az ilyen természetű megújulásra.

- 33/2003: E szakértői vélemény ismertetését töröltük, mivel a megbízó a nyilvánosságra hozatal mellőzését kérte a Testülettől.

- 38/2003: Az ügyben arra vonatkozóan kérték a Testület véleményét, hogy a tanfolyamok keretében a meghatározott tananyagra épülő előadások szerzői jogi védelemben részesülnek-e és, hogy ezért az óraadókkal kötött szerződést lehet-e szerzői jogi művek létrehozására és azok felhasználására vonatkozó szerződésnek tekinteni. Az eljáró tanács az első kérdésre azt a választ adta, hogy csak a konkrét előadások ismeretében lehet eldönteni, hogy azok, a tananyaghoz mért viszonyukat is figyelembe véve, szerzői jogi védelemben részesülhetnek-e. Erre is figyelemmel, a második kérdésre nemleges választ adott a tanács, rámutatva arra, hogy az óraadó alapvetően oktatói tevékenységre vállalkozik, nem pedig szerzői művek létrehozására. Más kérdés, hogy az e tevékenység "melléktermékeként" létrejövő esetleges szerzői jogi alkotások felhasználására is szerződést lehet kötni, s az erre vonatkozó megállapodást is bele lehet foglalni az óraadásra vonatkozó szerződésbe (amely így vegyes jellegű szerződéssé válik).

14. A fent említett szakértői vélemények teljes szövege a 3. számú mellékletben található.

Budapest, 2004. március 23.

id. Dr. Ficsor Mihály
a Testület elnöke

Mellékletek:
1) A 2003-ban tartott elnökségi ülések jegyzőkönyvei
2) A megkeresések és megbízások listája
3) A beszámoló 13. pontjában említett jelentősebb ügyekben elfogadott szakvélemények

A mellékletekben lévő adatok közlése ellentétben áll az adatvédelmi jogszabályokkal.