Megújítás

A Vt. 11. § értelmében a védjegyoltalom a bejelentés napjától számított tíz évig tart, amely további tíz-tíz éves időtartamra korlátlan alkalommal megújítható.

A megújítás – ahogyan a lajstromozás is – kérelemre történik, ennek hiányában a védjegyoltalom az oltalmi idő  lejártát követő napon megszűnik.

A Vt. 65. § szerint a védjegyoltalom megújítását a védjegyjogosult, valamint jogszabály vagy szerződés által erre felhatalmazott személy kérheti a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalától (továbbiakban: Hivatal). A védjegy megújítása iránti kérelem a Vt. 44. §-a szerint képviselő útján is benyújtható.

A megújítási kérelmet az oltalom lejártának napját megelőző hat hónapon belül kell benyújtani, a megújítási díj megfizetése mellett. Ennek elmulasztása esetén a kérelmet - a megújítási díj kiegészítő díjjal növelt összegének megfizetése mellett - az oltalom lejártának napjától számított további hat hónapon belül is be lehet nyújtani.

Ha a védjegy lajstromozásának időpontja későbbi, mint a védjegyoltalom lejártának időpontja, a megújítási kérelmet - a megújítási díj megfizetése mellett - a lajstromozást követő hat hónapon belül is be lehet nyújtani.

A megújításra vonatkozó írásbeli kérelmet a Hivatalhoz kell benyújtani. A megújítási kérelemben meg kell jelölni az érintett védjegy lajstromszámát; a kérelemre és mellékleteire egyébként a védjegybejelentés kellékeire megállapított rendelkezéseket [Vt. 50. § (2)-(3b) bek.] kell megfelelően alkalmazni. A védjegyoltalom megújítása kapcsán a megjelölés nem változtatható meg, az árujegyzék pedig nem bővíthető.

A megújítás díj, valamint a kiegészítő díj mértékét a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala előtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 19/2005. (IV. 12.) GKM rendelet 11. § (1)-(2a) bekezdései határozzák meg.

A megújítási kérelmet – a Hivatal által erre rendszeresített elektronikus űrlap használatával – elektronikus úton is be lehet nyújtani. Ha a megújítási kérelem megfelel az előírt formai követelményeknek és a megújítás díját is megfizették, a Hivatal a védjegyoltalmat további tíz évre megújítja. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a megújítás tényéről hatósági tájékoztatást közöl a Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítőben [Vt. 67. § (2)].