Az osztályozási jelzetek jegyzéke

Osztályozási jelzetek a szellemi tulajdon* jogi oltalma területén*

Az iparjogvédelmi jogintézmények és határterületeik, valamint a szerzői jogok oltalma

10 Jogforrások, általános tanok
11 Az oltalom tárgya. Szabadalmazhatóság
12 Szabadalmaztatási eljárás
13 Az oltalom tartalma, terjedelme és korlátai
14 Feltaláló,a szabadalmas, és a szerző. Jogutódlás és szerződések. Pénzügy
15 A szabadalmi oltalom megszűnése
16 Egyéb szellemi tulajdonjogok
17 Ügyvivői ügyek, képzés, társadalmi szervek
18 Jogkövetkezmények. Eljárási szabályok. Jogérvényesítés
19 Nemzetközi jog általában
20 Jogforrások, általános tanok, (védjegyek és egyéb árujelzők
21 A védjegyoltalom tárgya (oltalmazhatóság)
22 A védjegylajstromozási eljárás
23 A védjegyjog tartalma, terjedelme és korlátai
24 A védjegyjogosult. Jogutódlás. Szerződések
25 A védjegyoltalom megszűnése
26 Egyéb árujelzők jogi oltalma
27 Versenyjog
28 Jogkövetkezmények. Eljárásjog. Jogérvényesítés
29 Nemzetközi jog
30 Szerzői jog (lásd még 1402-es osztály)
31 A szerzői jogi védelem alanya
32 Szerzői jogi korlátozások és kivételek
33 Felhasználási szerződés
34 Szerzői, reprográfiai jogdíj (a szerzőt, egyéb jogosultat megillető díjazás)
35 A szerzői joghoz kapcsolódó jogok
36 Közös jogkezelés és szervezetei
37 Szerzői jogi jogsértések (bitorlás, hamisítás, kalózkereskedelmi tevékenység), jogesetek, jogérvényesítés (polgári jogi, büntető jogi, vámintézkedések)
38 Önkéntes műnyilvántartás
39 Nemzetközi szerzői jog

 

10 Jogforrások, általános tanok
    100 Törvények, rendeletek
    101 Törvénytervezetek, revíziós javaslatok
    102 Hagyományos tudás
    103 Egyes országok törvényhozása, joggyakorlata
    104 Jogtörténet
    105 Tudomány- és technikatörténet    
    106 Iparjogvédelem, általános kérdések
    107 Gazdasági kérdések. Szellemi tulajdonjogok menedzselése, finanszírozása,
           értéke, értékelése
        1071 Innováció, kutatásfejlesztés
         1072 Szellemitulajdon-védelmi tudatosság. Aktivitás (kkv, VIVACE, pályázatok
                   stb.)
     108 Adatvédelem. Személyiségi jogok
     109 Információbiztonság

11 Az oltalom tárgya. Szabadalmazhatóság
    110 A találmány fogalma (műszaki jelleg, elhatárolás a felfedezésektől, esztétikai
           alkotásoktól stb.)
    111 Újdonság
    112 A technika állása (korábban: haladás)
    113 Ipari alkalmazhatóság (korábban: gyakorlati alkalmazhatóság)
    114 Egységesség (akkor tekinthető a bejelentés egységesnek, ha több találmány
          egy bejelentésbe foglalása esetén azokat egyetlen közös találmányi gondolat
          kapcsolja össze)
    115 Találmányok
        1150 Vegyi úton előállított találmányok (mikroorganizmusok, ötvözetek,
                 műanyagok, mesterségesen előállított polimerek)
        1151 Gyógyszerek, növényvédő szerek, élelmiszerek, orvosi találmányok
              11510 Kiegészítő oltalmi tanúsítvány
        1152 Biotechnológiai tárgyú találmányok
        1153 Számítógéppel megvalósított találmányok. Számítógépi programokba
                 foglalt találmányok. Mesterséges intelligencia
        1154 Integrált áramkörök topográfiája (félvezető, chip)
        1155 Üzleti, kereskedelmi módszerek
        1156 Környezetvédelmi tárgyú szabadalmak. Zöld szabadalmak
        1157 Fajtaoltalom. Növény- és [korábban: állat]fajták
        1158 Kombinációs találmány
        1159 Megosztott (kiválasztási) találmány
    116 Szabadalomfajták
        1160 Eljárás
        1161 Termék

 12 Szabadalmaztatási eljárás
    120 Feltalálói elv és elsőbbség
    121 Bejelentői elv és elsőbbség általában
        1210 Bejelentési elsőbbség
        1211 Uniós elsőbbség
        1212 Kiállítási nyilatkozat és igazolás [korábban: kiállítási elsőbbség]
        1213 Belső elsőbbség
    122 Engedélyezési eljárás általában
    123 A bejelentésre vonatkozó előírások
    124 A bejelentés tartalma, formája
        1240 Igénypontok
        1241 Leírás és rajzok
        1242 Megosztás, kiválasztás
        1243 Módosítás, helyesbítés, kiegészítés, korlátozás
        1244 Nyelvhasználat, fordítás
        1245 Kutatási jelentés
    125 Alapeljárás
        1250 Eljárás a közzétételig
        1251 Felszólalás
        1252 Engedélyezés, elutasítás
        1253 [korábban: halasztott vizsgálat]
    126 Jogorvoslat
        1261 Megsemmisítés
        1262 Törlés
    127 Képviselet, illetékek, határidők
        1270 Képviselet
        1271 Illetékek
        1272 Igazolások      
        1273 Határidők
    128 Iratbetekintés, tájékoztatás
    129 Szabadalmi hatóságok, dokumentáció
        1290 A hatóságok felépítése, jogállása és feladatai
        1291 Forgalom, statisztika
        1292 Dokumentáció, tájékoztatás, szabadalomkutatás
            12921 Szabadalmi gyűjtemények, könyv/tárak, dokumentumok
            12922 A kutatás gépi eszközei. Online kutatás. Interneten elérhető
                       adatbázisokban történő kutatás
            12923 Osztályozási rendszerek

13 Az oltalom tartalma, terjedelme és korlátai
    130 Kizárólagos szabadalom [korábban: szerzői tanúsítvány]
    131 A szabadalmas jogai
        1310 Az oltalom megsértése. Találmánybitorlás, szabadalombitorlás.
                 Nemleges megállapítás
    132 Az oltalom tárgyi terjedelme (  lásd még 1240-es osztály)
    137 Az oltalom területi terjedelme
    138 Az oltalom időbeli terjedelme
    139 Az oltalom korlátai
        1390 Elő- és továbbhasználati jog
        1391 Kényszerengedély a szabadalmak függősége miatt. Gátló és függő
                 szabadalom
        1392 Kényszerengedély a hasznosítás elmulasztása miatt
        1394 Titokban tartás
        1395 Átmenő forgalom, vámjogi kérdések

14 Feltaláló, a szabadalmas, és a szerző. Jogutódlás és szerződések. Pénzügy
    140 A feltaláló jogai
        1401 A szabadalmi igény. Jogellenes elsajátítás
        1402 A feltaláló személyhez fűződő jogai. (lásd 3-as osztály, szerzői jog)
        1403 A feltaláló díjazása
        1404 Feltalálói tevékenység [korábban: mozgalom]. Nyilvánvalóság
    141 Közös találmány, közös szabadalom
    142 Szolgálati találmányok/szabadalmak. Alkalmazotti találmányok
    143 Jogutódlás. Öröklés, átruházás, megterhelés. Jelzálogjog
    145 Licencia/hasznosítási szerződések
    146 Jogkimerülés
    148 Elszámolási szabályok, árkérdés
    149 Adó- és devizakérdések

15 A szabadalmi oltalom megszűnése
    150 Az oltalmi idő megszűnése
    151 Jogerős elutasítás
    152 Fenntartási díjfizetés elmulasztása
    153 Lemondás
    154 Megsemmisítés

16 Egyéb szellemi tulajdonjogok
    160 Használati mintaoltalom
         1600 Oltalomképesség
         1601 Eljárás
         1602 Az oltalom hatálya
         1603 Jogutódlás, szerződések
         1604 Az oltalom megszűnése      
         1605 Használatiminta-oltalmi jogesetek
         1606 Szolgáltati/alkalmazotti használati minták
    161 Formatervezésiminta-oltalom [korábban: ipari mintaoltalom]
         1610 Oltalomképesség
         1611 Eljárás
         1612 Az oltalom hatálya
         1613 Jogutódlás, szerződések
         1614 Az oltalom megszűnése
         1615 Formatervezési jogesetek, jogviták
         1616 Jogérvényesítés
    162 [korábban: újítás]
         1620 Az újítás fogalma
         1621 Az újítás szerzője
         1622 Az újítások bejelentése, nyilvántartása, elbírálása
         1623 Az újítók anyagi és erkölcsi elismerése
         1624 Jogviták
         1625 Újítómozgalom
    163 Technológiatranszfer. Know-how, üzleti titok
    166 Felfedezések

17 Ügyvivői ügyek, képzés, társadalmi szervek
    170 Ügyvivők tevékenysége, ügyvivői irodák
    171 Vállalatok, gazdasági szervezetek iparjogvédelmi tevékenysége
    172 Véleményező testületek. Társadalmi szervek. Egyesületek.
           Felsőoktatási intézmények
    173 Iparjogvédelmi/szellemitulajdon-védelmi képzés

18 Jogkövetkezmények. Eljárási szabályok. Jogérvényesítés
    180 Polgári jogi eljárás bitorlás esetén
    181 Büntetőjogi és államigazgatási/közigazgatási jogkövetkezmények
    184 Polgári peres eljárás
    186 Bíróságon kívüli eljárások (döntőbizottság, Alternative Dispute Resolution)
    187 Szabadalmi jogesetek, jogviták
    188 Jogérvényesítés

19 Nemzetközi jog általában
    190 Egyezmények, tagság, szövegek
    191 Párizsi Uniós Egyezmény az ipari tulajdon oltalmára
        1911 Európai Szabadalmi Egyezmény. Európai szabadalom.
                 Egységes hatályú európai szabadalom
            19110 Londoni Megállapodás (fordítási követelmények enyhítése)
        1912 Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT)
        1913 AIPPI, ICIREPAT, FICPI
        1916 Új Növényfajták Oltalmára létesült Nemzetközi Egyezmény(UPOV)
        1917 Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO/OMPI)
             19170 Hágai Megállapodás az ipari minták nemzetközi letétbe helyezéséről
             19171 Szabadalmi Jogi Szerződés (PLT)
        1918 Kétoldalú egyezmények/megállapodások    
    192 Konferenciák, kiállítások
    193 Szellemi Tulajdonjogok Kereskedelmi Vonatkozásairól szóló Egyezmény
           (TRIPS)
    194 [korábban: KGST tagországok iparjogvédelmi együttműködése]
    195 Eurázsiai Szabadalmi Egyezmény
    196 Fejlődő országok
    197 Jogegységesítési törekvések, jogharmonizáció
    198 Jogösszehasonlítás
 

Védjegyjog és egyéb árujelzők joga. Versenyjog

20 Jogforrások, általános tanok (védjegy és egyéb árujelzők)
    200 Törvények, rendeletek (védjegyjog)
    201 Törvénytervezetek, revíziós javaslatok (védjegyjog)
    203 Áttekintés az egyes országok védjegytörvényeiről, joggyakorlatáról
    204 Jogtörténet (védjegy/védjegyjog)
    206 Általános kérdések
    207 A védjegy gazdasági jelentősége
        2070 Párhuzamos import
        2071 Franchise

21 A védjegyoltalom tárgya (oltalmazhatóság)
    210 A védjegy fogalma
        2100 Szó-, szóösszetétel, beleértve a személyneveket és a jelmondatokat.
                 Ábrák és képek
        2102 Számjegyekből és/vagy betűkből álló védjegyek
        2105 Háromdimenziós védjegyek (sík vagy térbeli alakzat, beleértve az áru
                 vagy csomagolás formáját)
        2106 Hang, szín, színösszetétel, fényjel, hologram, illat
        2107 Összetett védjegy (szó, szóösszetétel, beleértve a személyneveket és a
                 jelmondatokat, betű, szám, ábra, kép, sík vagy térbeli alakzat,
                beleértve az áru vagy csomagolás formáját, szín, színösszetétel, fényjel,
                hologram, hang)
    212 Megkülönböztető képesség/erő
    213 Szabad jelzések
    214 Minőség és rendeltetésjelzők
    215 Helynevek, személynevek, arcképek, földrajzi nevek, címek, imázs
    217 Törvény- és erkölcsellenes jelzések
    218 Összetéveszthető/összecserélhető jelzések
    219 Különleges védjegyfajták
        2190 Gyári és kereskedelmi védjegyek
        2191 Szolgáltatási védjegyek
        2192 Együttes (kollektív) védjegyek (Speciális védjegyfajta, amely
                 valamely társadalmi szervezet, köztestület vagy egyesülés tagjainak 
                 áruit vagy szolgáltatásait különbözteti meg mások áruitól vagy
                 szolgáltatásaitól, az együttes védjeggyel megjelölt áruk vagy
                 szolgáltatások minősége, származása vagy egyéb tulajdonsága
                 alapján.)
        2193 Tanúsító védjegyek
        2194 Védjegycsalád (olyan megjelölések csoportja, melyek közös jellemzővel
                 rendelkeznek, és ahol a védjegyeket oly módon állítják össze és
                 használják, hogy a fogyasztók nem csupán az egyes védjegyeket,
                 hanem a közös elemet is a védjegyjogosulttal kapcsolják össze;
                 például 'Mc-')

22 A védjegylajstromozási eljárás
    220 Használati elv és használati elsőbbség, használati kényszer
    221 Lajstromozási elv
        2210 Bejelentési elsőbbség
        2211 Uniós és egyéb elsőbbségek
    222 Lajstromozási eljárás általában (védjegy)
    223 Alaki előírások a védjegybejelentésekre, védjegyosztályozás
    224 A védjegybejelentés tartalma és megváltoztatása
    225 Alapeljárás (védjegy)
    226 Felszólalás. Jogorvoslat. Jogérvényesítés (védjegy)
        2261 Rosszhiszemű jogszerzés
    227 Képviselet, illetékek, határidők a védjegyeljárásban
    228 Iratbetekintés (védjegy)
    229 A védjegyhatóságok szervezete és jogállása
        2291 Ügyforgalom, statisztika
        2292 Pénzügyi kérdések (adó, vám, deviza)
        2293 Védjegykutatás

23 A védjegyjog tartalma, terjedelme és korlátai
    230 A védjegyjog tartalma általában
    231 A védjegyjogosult jogai
    232 A védjegyjog tárgyi terjedelme
    233 Összetéveszthetőség. Hasonlóság
    235 Közismert védjegy. Jó hírű védjegy
    237 A védjegyoltalom területi terjedelme
    238 A védjegyoltalom időbeli terjedelme
    239 A védjegyjog korlátai, használat hiánya. Belenyugvás. Kizáró okok.

24 A védjegyjogosult. Jogutódlás.Szerződések
    240 A védjegyjogosult
    241 Közös védjegy
    244 Átruházás. Átszállás (védjegyoltalom)
    245Védjegylicencia/védjegyhasznosítás/ szerződés

25 A védjegyoltalom megszűnése
    251 Védjegymegújítás
    253 Lemondás a védjegyoltalomról
    254 A védjegy törlése
    255 A védjegy használat hiánya miatti megszűnése
    256 A védjegy megsemmisítése

26 Egyéb árujelzők jogi oltalma
    
260 Hungarikumok. Hungarikumok Gyűjtménye
           ( http://www.hungarikumok.hu/hungarikumok )
    261 Földrajzi árujelzők
        2611 Földrajzi jelzés (származási jelzés)
        2612 Eredetmegjelölés
    262 Kereskedelmi név, árunév, cégnév, cégtábla, címoltalom, cimke
    263 Számítógép, szoftver, internet, domain név, e-kereskedelem
    264 Borjelölések, borjog
    265 Fajtanév, gyógyszernév
    267 Csomagolások oltalma (doboz, üveg, tartály, stb.)
    268 Nyomdai betű (írásjel), jelmondatok, olimpiai-, nemzeti- és vallási jelképek

27 Versenyjog
    270 Tisztességtelen verseny általában
    271 Reklámjog (összehasonlító reklám, megtévesztő reklám, stb.)
    272 A versenytárs hírnevének kihasználása
    275 Az üzemi és üzleti titkok védelme, know-how
    277 Versenyjogi jogesetek, jogviták
    278 Fogyasztóvédelem
    279 Kartelljog, trösztjog

28 Jogkövetkezmények. Eljárásjog. Jogérvényesítés
    280 Polgári jogi igények bitorlás, hamisítás, utánzás esetén
    281 Büntetőjogi és államigazgatási/közigazgatási jogkövetkezmények
    284 Polgári eljárás
    287 Védjegyjogesetek, védjegyjogviták

29 Nemzetközi jog
    290 Nemzetközi védjegyjog általában
    291 Nemzetközi védjegyegyezmények, szövegek, tagság
        2910 Párizsi Uniós Egyezmény az ipari tulajdon oltalmára
        2911 Nemzetközi védjegyjog
              29111 EU védjegy (korábban: közösségi)
              29112 Közösségi design
        2912 Nizzai Megállapodás a gyári vagy kereskedelmi védjegyekkel ellátható
                  termékek és szolgáltatások osztályozására
        2913 Madridi Egyezmény a gyári vagy kereskedelmi védjegyek nemzetközi
                 lajstromozására
        2914 Lisszaboni Egyezmény az eredetmegjelölések oltalmára és nemzetközi lajstromozására
        2917 Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO/OMPI)
        2918 Egyéb nemzetközi szerződések (Andok Közösség: Kolumbia, Peru,
                 Venezuela, Ecuador, Bolívia, stb.)
    292 Nemzetközi egyezmények (GATT, TRIPS, WTO, stb.)
    293 Védjegykonferenciák, kiállítások
    294 [korábban: KGST tagországok iparjogvédelmi és szerzői jogi
           együttműködése]
    296 Fejlődő országok
    297 Jogegységesítési törekvések, jogharmonizáció
    298 Jogösszehasonlítás    

SZERZŐI JOG (> Korábban 1402-es osztály)

3 Szerzői jog általános szabályai. Egyes országok szerzői joga. Jogharmonizáció. Jogtörténet
30 A szerzői jogi védelem tárgya
    300 Irodalmi, tudományos, szakirodalmi és publicisztikai mű
        3000 Nyilvános beszéd
    301 Zenemű
        3010 Színmű, zenés színmű, táncjáték, némajáték
    302 Filmalkotás és más audiovizuális mű
    303 Fotóművészeti alkotás, fénykép
    304 Szoftver. Számítógépi programalkotás. Online alkalmazások. Internet. Mesterséges intelligencia
    305 Térképmű
    306 Rajzolás, festés, szobrászat, metszés, kőnyomás útján, vagy más hasonló módon létrehozott alkotás és annak terve
         3060 Régiségek, antik műtárgyak
    307 Építészeti/iparművészeti alkotás és terve
          3070 Antik ipar- és népművészeti tárgyak
    308 Gyűjteményes műnek minősülő adatbázis
    309 Reklám

31 A szerzői jogi védelem alanya
             310 Szerzők, közös művek, gyűjteményes művek szerkesztői
    311 A szerző személyhez fűződő jogai
    312 A szerző vagyoni jogai
        3120 Átdolgozás,többszörözés, terjesztés, nyilvános előadás, nyilvánossághoz közvetítés, kiállítás
        3121 Munkaviszonyban létrehozott művek (A munkáltató a munkavállaló szerzőtől jogutódként megszerzi a munkaköri kötelességként alkotott művek vagyoni jogait.)
    313 Védelmi idő

32 Szerzői jogi korlátozások és kivételek
             320 Szabad felhasználás

33 Felhasználási szerződés
             330 A felhasználási szerződés általános szabályai
    331 Speciális felhasználási szerződések (kiadói, megfilmesítési stb.)
    332 Árva művek. Felhasználás engedélyezése árva művek esetében

34 Szerzői, reprográfiai jogdíj (a szerzőt, egyéb jogosultat megillető díjazás)
             340 Méltányos díjigény (felhasználási szerződések)
    341 Törvényi díjigények (üres hordozó/kazetta, reprográfiai jogdíj, kábeljogdíj
       stb.)

35 A szerzői joghoz kapcsolódó jogok
             350 Szomszédos jogok
        3500 Előadóművészek teljesítményei
        3501 Hangfelvétel-előállítók teljesítményei
        3502 Rádió- és televízió szervezetek teljesítményei
        3503 Filmelőállítók teljesítményei
    351 Adatbázis előállítók teljesítményei

36 Közös jogkezelés és szervezetei
    360 Kötelező közös jogkezelés
    361 Önkéntes közös jogkezelés
    362 Közös jogkezelő szervezetek
        3620 Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület
        3621 HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága
        3622 EJI Művészeti Szakszervezetek Szövetsége Előadóművészi Jogvédő Irodája
        3623 MAHASZ Magyar Hanglemezkiadók Szövetsége
        3624 FilmJus Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesülete
        3625 Magyar Reprográfiai Szövetség
        3626 MASZRE Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete
        3627 Pressjus Magyar Lapkiadók Reprográfiai Egyesülete
        3628 AGICOA Magyarország Filmelőállítók Jogkezelő Egyesülete (ProdJus)
        3629 MISZJE Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület
    363 Kiterjesztett közös jogkezelés (ha valamely jogosulti csoport ugyanolyan vagyoni jogának kezelésére egy közös jogkezelő szervezetet vettek
       nyilvántartásba, és ez a közös jogkezelő szervezet valamely felhasználónak engedélyt ad a felhasználásra, a felhasználó jogosult a szervezet  által végzett
       jogkezelés szempontjából érintett valamennyi jogosult a közös jogkezelés alá tartozó - azonos műfajú műveinek, vagy kapcsolódó jogi teljesítményeinek
      felhasználására)

37 Szerzői jogi jogsértések (bitorlás, hamisítás, kalózkereskedelmi tevékenység), jogesetek, jogérvényesítés (polgári jogi, büntető jogi, vámintézkedések)
   370 Szerzői jogi szervezetek
        3700 Szerzői Jogi Szakértő Testület
        3701 Egyeztető Testület
        3702 ProArt - Szövetség a Szerzői Jogokért
        3703 ASVA - Audiovizuális Művek Szerzői Jogait Védő Közcélú Alapítvány
        3704 Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesület
    371 Szerzői jogi jogsértés (vagyoni és nem-vagyoni kártérítés, bírság ; polgári jogi jogkövetkezmények)
    372 Ideiglenes intézkedések
    373 Jogkezelési adatok védelme. Műszaki intézkedések (DRM). Internet szerzői jogi vonatkozásai
    374 Jogérvényesítés, jogpolitika (HENT)

38 Önkéntes műnyilvántartás
    380 Szerzői jogok nyilvántartása

39 Nemzetközi szerzői jog
    390 Berni Uniós Egyezmény az irodalmi és művészeti művek védelméről
    391 Egyetemes Szerzői Jogi Egyezmény (UNESCO)
    392 WIPO Szerzői  Jogi Szerződés (WCT)