Mit vizsgál a Hivatal?

Ha a bejelentés megfelel a bejelentési nap elismeréséhez előírt feltételeknek és megfizették a bejelentési díjat, az SZTNH a minta ábrázolása alapján - figyelemmel a minta szerinti termék megnevezésére - elvégzi az újdonságkutatást és a mintaoltalmi bejelentés alaki és érdemi vizsgálatát.

Ha a vizsgálat során a Hivatal alaki, vagy érdemi hiányosságot állapít meg, a bejelentőt hiánypótlásra, illetve nyilatkozattételre hívja fel.  Ha a bejelentő válaszában nem orvosolja a felhívásban részletezett hiányokat, a Hivatal a bejelentést egészében - olyan hiányosság esetében, amely az egyes mintákhoz köthető, csak a kifogásolt minták tekintetében - elutasítja. Ha a bejelentő a felhívásra nem válaszol, a bejelentést visszavontnak kell tekinteni.

A bejelentés alaki vizsgálata során a Hivatal ellenőrzi, hogy a bejelentés és mellékletei eleget tesznek-e a jogszabályban meghatározott formai követelményeknek. Ilyenek egyebek között a minta ábrázolásának a sajátosságaira vonatkozó előírások, a minta szerinti termék megnevezésének megadásakor figyelembe veendő szempontok, illetve a bejelentés egyéb kellékeit meghatározó szabályok. Az alaki szabályokra egyrészt a bejelentés, illetve mintaoltalom áttekinthetősége és kezelhetősége miatt van szükség, másrészt az egységes forma megkönnyíti a mintaoltalmak összehasonlítását, és az eligazodást az oltalmak között.

Az alaki szabályoktól eltérően az érdemi követelmények elsősorban a minta oltalmazhatóságára vonatkoznak, illetve annak kellő részletességű bemutatását írják elő. A Hivatal által végzett érdemi vizsgálat arra terjed ki, hogy a minta

  • megfelel-e a jogszabályban meghatározott minta fogalmának, azaz valamely termék egészének vagy részének megjelenése;
  • kielégíti-e az újdonság és az egyéni jelleg követelményeket;
  • nincs-e kizárva az oltalomból;
  • a bejelentésben egyértelműen bemutatásra került-e.