A bejelentés elengedhetetlen kellékei

Ahhoz, hogy a formatervezésiminta-oltalmi bejelentés benyújtásának napja a bejelentés napjaként és ezáltal az igényelt oltalom kezdetének időpontjaként elismerhető legyen, a bejelentésnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

 • utalást a mintaoltalom iránti igényre,
 • a bejelentő azonosítására alkalmas és a vele való kapcsolatfelvételt lehetővé tevő adatokat,
 • a minta ábrázolását függetlenül attól, hogy az megfelel-e az egyéb követelményeknek. A bejelentési nap elismeréséhez a minta ábrázolásának benyújtása helyett elsőbbségi iratra is elegendő utalni.

Amennyiben a fentiek valamelyike a bejelentésből hiányzik, az SZTNH hiánypótlásra hívja fel a bejelentőt. Ha a bejelentő pótolja a felhívásban megjelölt valamennyi hiányzó kelléket, a bejelentés napja (a mintaoltalom kezdetének az időpontja) a hiánypótlás beérkezésének az időpontja lesz.

A fentieken túl a bejelentőnek a bejelentés napjától számított két hónapon belül meg kell fizetnie az előírt igazgatási szolgáltatási díjat, továbbá a bejelentésnek meg kell felelnie a részletes 19/2001. (XI. 29.) IM rendelet a formatervezési mintaoltalmi bejelentés részletes alaki szabályairól foglalt előírásoknak is. A bejelentési díjakat a 19/2005. (IV. 12.) GKM rendelet határozza meg, az eljáráshoz tartozó díjakat tartalmazó díjtáblázat elérhető itt.

A bejelentési kérelem

A bejelentési kérelmet egy példányban kell benyújtani és annak tartalmaznia kell:

 • a mintaoltalom megadására irányuló kérelmet;
 • a bejelentő nevét és címét, több bejelentő esetén az igényjogosultság arányát is, ha az nem egyenlő;
 • a minta szerinti termék megnevezését. A minta szerinti terméket –  lehetőség szerint – az ipari minták nemzetközi osztályozásának (a továbbiakban: nemzetközi osztályozás) létesítésére vonatkozó Locarnói Megállapodásban meghatározott nemzetközi osztályozás szerinti osztályjelzet feltüntetésével és az abban szereplő elnevezés használatával ajánlott megjelölni. Amennyiben a termék megnevezése a nemzetközi osztályozásban szereplő elnevezéstől eltér, annak ki kell fejeznie a termék rendeltetését, illetve a termék közismert elnevezéséből kell állnia. A mintaoltalom terjedelme nem korlátozódik a bejelentési kérelemben megnevezett termékre. Ezzel összhangban a bejelentési nap elismerésének a minta szerinti termék megnevezése nem feltétele.;
 • a bejelentésben foglalt minták számát. Az alaki előírások értelmében, egy bejelentésben legfeljebb 50 mintára igényelhető oltalom. A minták számának feltüntetése a bejelentési kérelmen azért is fontos, mert a Hivatal ez alapján állapítja meg a fizetendő bejelentési díjat;
 • nyilatkozatot arról, hogy a bejelentő a minta szerzője vagy annak jogutódja. Szolgálati minta esetén a bejelentőnek a bejelentési kérelembe foglalt ilyen irányú nyilatkozata elegendő a jogosultsága igazolására, azaz külön jogutódlási irat becsatolása nem szükséges;
 • a szerző, illetve szerzők adatait, ha azok a bejelentőktől különböznek.
 • képviselet esetén a képviselő nevét és irodai címét;
 • uniós, kiállítási vagy belső elsőbbség igénylése esetén az erre irányuló nyilatkozatot, feltüntetve uniós elsőbbségnél a külföldi bejelentés napját, országát és számát, kiállítási elsőbbségnél a kiállítás napját és megnevezését, belső elsőbbségnél pedig a folyamatban lévő bejelentés bejelentési napját és ügyszámát. Ha az uniós, kiállítási és belső elsőbbség igénylésére irányuló nyilatkozatot a bejelentési kérelem nem tartalmazza, az a bejelentés benyújtásától számított 2 hónapon belül pótolható;
 • megosztás esetén az erre irányuló nyilatkozatot, megjelölve az alapul szolgáló bejelentés ügyszámát, bejelentési és elsőbbségi napját;
 • a bejelentési kérelem mellékleteinek felsorolását;
 • a bejelentő, illetve több bejelentő esetén mindegyik bejelentő, vagy a képviselő aláírását.

Az alaki szabályoknak megfelelő kérelem helyes összeállításához segítséget nyújt a Hivatal Bejelentési Útmutatója.

A minta ábrázolása, a változtató nyilatkozat

A minta ábrázolását egy példányban kell benyújtani. Az ábrázolás elkészíthető fényképpel, rajzzal, vagy más grafikai úton (pl. számítógépes renderképpel), amely alkalmas a minta valós láthatóság szerinti megjelenítésére. Ha a bejelentés egynél több ábrát tartalmaz, azokat ábraszámozással kell ellátni. Az ábraszámozás két, egymástól ponttal elválasztott számból kell, hogy álljon, ahol az első szám a bejelentésben oltalmazni kívánt minta sorszámát, a második pedig az adott mintához tartozó nézet sorszámát jelöli. Az ábrák pontos számozása, és az előírt formátum szerinti feltüntetése azért bír különös jelentőséggel, mert a Hivatal ennek alapján tudja azonosítani a bejelentésbe foglalt mintákat, elkülöníteni az egyes mintákhoz tartozó nézeteket.

A mintát egy vagy több nézetben úgy kell ábrázolni, hogy az egyértelműen mutassa be a mintát, azaz valamennyi olyan jellegzetességet, amelyek a minta részét képezik. Az elismert bejelentési napot követően a bejelentés tárgya már nem változtatható meg, azaz olyan részletek, amelyek a bejelentéskor benyújtott ábrázolásokból nem ismerhetők meg, később az engedélyezési eljárás során már nem pótolhatók. Emellett fontos szem előtt tartani azt is, hogy az oltalom – megadás esetén – a benyújtott ábrázolásokból megismerhető külső jellegzetességekre fog kiterjedni. Emiatt a minta pontos és jól értelmezhető ábrázolása kulcsfontosságú.

 A fentieken túl a bejelentés tartalmazhat még változtató nyilatkozatot és hozzá tartozó vizuális lemondó nyilatkozatot, amellyel a bejelentő arról nyilatkozik, hogy az ábrázolás meghatározott része nem tartozik a mintához és arra nem igényel oltalmat. A vizuális lemondó nyilatkozat a mintának olyan ábrázolása, amelyen elhomályosítással, színárnyalattal, szaggatott vonallal, vagy körülhatárolással egyértelműen jelölve vannak a mintához nem tartozó részek. A változtató nyilatkozat szöveges dokumentum, amely a vizuális lemondó nyilatkozattal összhangban egyértelműsíti az oltalom tárgyát.

A helyes ábrázolások és vizuális lemondó nyilatkozat elkészítéséhez szintén képes példák útján nyújt segítséget a Hivatal Bejelentési Útmutatója.