A mintaoltalom megszűnése

A formatervezési mintaoltalom megszűnésének az esetei a következők:

  • lemondás: a mintaoltalmi lajstromba bejegyzett jogosult bármikor lemondhat az oltalomról.
  • megsemmisítés: az SZTNH a formatervezési mintaoltalmat kérelemre megsemmisíti, ha bizonyítást nyer, hogy a mintaoltalom a kérelemben hivatkozott valamely ok miatt a törvényes követelményeknek nem tesz eleget;
  • lejárat: ha a formatervezésiminta-oltalmat nem újítják meg, az oltalom, az oltalmi idő leteltét követő napon megszűnik.

 

Lemondás a mintaoltalomról

A mintaoltalmi lajstromban feltüntetett jogosult az SZTNH-hoz intézett írásbeli nyilatkozattal a mintaoltalomról lemondhat. Ha a lemondás más, a mintaoltalmi lajstromba bejegyzett jogát érinti, vagy ha a mintaoltalmi lajstromba per van bejegyezve, a lemondás csak az érintett személy hozzájárulásával hatályos.

Ha az oltalmat több mintára adták meg, a mintaoltalomról a minták egy része tekintetében is le lehet mondani.

A mintaoltalom megsemmisítése

A mintaoltalom megadását követően a mintaoltalmi bejelentés tartalma nyilvánosságra jut, ezáltal harmadik személyek megismerhetik annak tartalmát. Ha a piaci szereplők közül valakinek sérti az érdekeit a mintaoltalom fennállása, ugyanakkor úgy ítéli meg, hogy a minta, illetve a mintaotalom valamely törvényes követelménynek nem tesz eleget, akkor kérheti a mintaoltalom megsemmisítését.  A mintaoltalom jogosultjával szemben fő szabályként bárki kérheti a mintaoltalom megsemmisítését arra hivatkozással, hogy

- a mintaoltalom tárgya nem felel meg az oltalom törvényi feltételeinek, azaz nem minősül mintának, nem új, nincs egyéni jellege, illetve, azzal szemben valamely (nem egy korábbi formatervezésiminta-oltalmon, védjegyen, vagy szerzői jogon alapuló) kizáró ok áll fenn;

- a mintaoltalmi lajstromban elhelyezett ábrázolás nem mutatja be a törvényben előírt módon a mintát;

- a mintaoltalom tárgya nem azonos az elismert bejelentési napon benyújtott, illetve - megosztás esetén - a megosztott bejelentésben ábrázolt mintával;

Korábbtól fennálló jog megsértése okán, a mintaoltalom megsemmisítését csak a korábbi jog jogosultja kérheti. Ez abból adódik, hogy a saját jogainak védelmében csak az adott jog jogosultja léphet fel. Ha a mintaoltalom jogosultja és a korábbi jog tulajdonosa között megállapodás jön létre, vagy a korábbi jog jogosultja bármilyen oknál fogva érdekelt a mintaoltalom fenntartásában, akkor nem lenne indokolt, hogy harmadik személy ezen az alapon megtámadhassa az oltalmat. 

Ha a mintaoltalmat nem annak adták meg akit az megillet, akkor erre hivatkozással kérheti a mintaoltalom megsemmisítését az, akit az oltalom a törvény szerint megilletne.