Általános tudnivalók a használati mintaoltalmi engedélyezési eljárásokról(a használati mintákoltalmáról szóló 1991. évi XXXVIII. törvény alapján)

TÁJÉKOZTATÓ

Általános tudnivalók a használati mintaoltalmi engedélyezési eljárásokról
(a használati mintákoltalmáról szóló 1991. évi XXXVIII. törvény alapján)

 

1. A bejelentés benyújtását követő vizsgálat
A használati mintaoltalmi (továbbiakban mintaoltalmi) bejelentés benyújtását követően a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban Hivatal) megvizsgálja, hogy a bejelentés megfelel-e a bejelentési nap elismeréséhez előírt feltételeknek, megfizették-e a bejelentési díjat, valamint benyújtották-e a magyar nyelvű mintaoltalmi leírást és rajzot.

1.1. A bejelentés napja
Az elismert bejelentési napról a Hivatal értesíti a bejelentőt. Ha a bejelentési nap nem ismerhető el, a Hivatal felhívja a bejelentőt a hiányok két hónapon belül történő pótlására. A hiányok határidőben történő pótlása esetén a bejelentés napja a hiánypótlás beérkezési napja lesz. Ellenkező esetben a beérkezett beadvány nem tekinthető mintaoltalmi bejelentésnek és az eljárást meg kell szüntetni.

1.2. Bejelentési díj
A bejelentési díjjal kapcsolatos tudnivalókat a jelen tájékoztatóhoz csatolt Díjtáblázat 1. pontja tartalmazza. A bejelentési díjat a Hivatal költségvetési elszámolási számlájára kell befizetni az ügyszám és a rendeltetés (jogcím) feltüntetésével. Az ügyszám feltüntetése nélküli befizetés nem hatályos.
Ha a bejelentési díjat a bejelentés napját követő két hónapon belül nem fizetik meg, a bejelentést visszavontnak kell tekinteni. A Hivatal a bejelentési díj alól mentességet adhat, ha a bejelentő természetes személy és kereseti, jövedelmi és vagyoni viszonyai folytán azt fedezni nem tudja.

1.3. A leírásból hiányzó részek és a hiányzó rajzok
Ha a bejelentő a leírásból hiányzó részeket, vagy a hiányzó rajzokat önként vagy felhívásra a bejelentéstől vagy a felhívástól számított két hónapon belül pótolja, a bejelentés napja a hiánypótlás napjára módosul, kivéve, ha elsőbbségi iraton alapul a pótlás.
Az eredeti benyújtás napja marad a bejelentési nap, ha a bejelentő a felhívásra nem nyújt be új leírásrészt vagy rajzot, vagy a benyújtottat a bejelentési nap módosulásáról szóló értesítéstől számított egy hónapon belül visszavonja.

1.4. Magyar nyelvű mellékletek
Ha a bejelentés mellékletei idegen nyelven készültek, a magyar nyelvű mintaoltalmi leírást igényponttal és rajzot a bejelentés napjától számított négy hónapon belül kell benyújtani. Ennek elmaradása esetén a bejelentést visszavontnak kell tekinteni.

2. Alaki és érdemi vizsgálat

Ha a használati mintaoltalmi bejelentés megfelel a bejelentési nap elismeréséhez előírt feltételeknek, megfizették a bejelentési díjat, illetve benyújtották a magyar nyelvű leírást, és rajzot, a Hivatal megvizsgálja a bejelentést abból a szempontból, hogy az kielégíti-e az előírt érdemi és alaki követelményeket.
A mintaoltalmi bejelentés alaki és érdemi vizsgálata során észlelt hiányok esetén a Hivatal végzésben hívja fel a bejelentőt a hiányok pótlására, a bejelentés megosztására vagy nyilatkozattételre; a hiánypótlás, illetőleg a nyilatkozat alapján folytatja az eljárást. Ha a bejelentő a hiánypótlási vagy a nyilatkozattételi felhívásra a kitűzött határidőn belül nem válaszol, a bejelentést visszavontnak kell tekinteni.

3. Módosítás - Belső elsőbbség

A mintaoltalmi bejelentés új tartalom bevitelével nem változtatható meg úgy, hogy tárgya bővebb legyen annál, amit a bejelentés napján benyújtott bejelentésben feltártak. Ezt a megszorítást figyelembe véve a bejelentő a mintaoltalom megadása kérdésében hozott határozat jogerőre emelkedéséig módosíthatja a leírást, az igénypontot és a rajzot. A módosításra irányuló kérelem díjköteles (lásd Díjtáblázat 2. pont). A bejelentő a folyamatban lévő bejelentése bejelentés napjától számított tizenkét hónapon belül belső elsőbbség igénybevételével új bejelentést tehet, ha a korábbi bejelentésben nem igényelt a bejelentés napjától eltérő elsőbbséget..

4. Határidők 

4. 1. Nem hosszabbítható határidők - Igazolás
A használati mintaoltalmi törvény által meghatározott határidők nem hosszabbíthatók meg. Elmulasztásuk jogkövetkezményei külön figyelmeztetés nélkül is bekövetkeznek. A használati mintaoltalmi ügyekben az elmulasztott határidő utolsó napjától számított két hónapon belül - ha a törvény nem zárja ki - igazolási kérelmet lehet előterjeszteni, ha a mulasztás az ügyfél önhibáján kívül következett be.
Az igazolási kérelemben valószínűsíteni kell a mulasztás okát és vétlenségét, továbbá a kérelemmel egyidejűleg pótolni kell az elmulasztott cselekményt is. Ha a mulasztás az ügyfélnek később jutott tudomására vagy az akadály később szűnt meg, a határidő a mulasztás tudomásra jutásától vagy az akadály elhárulásától számít. Az elmulasztott határidő utolsó napjától számított tizenkét hónapon túl igazolási kérelmet nem lehet előterjeszteni.

4. 2.A Hivatal által kitűzött határidők - Határidő-hosszabbítás - Az eljárás folytatása
A Hivatal a felhívásában kitűzött határidőket a lejárat előtt előterjesztett kérelemre legalább két de legfeljebb 4 hónappal meghosszabbíthatja. Különösen indokolt esetben adható többszöri, illetve négy hónapot meghaladó, de legfeljebb hat hónapos határidő-hosszabbítás is.
A kérelem díjköteles (lásd Díjtáblázat  3. pontja)
A Hivatal által kitűzött határidők elmulasztása esetén a mulasztás miatt hozott döntés közlésétől számított két hónapon belül kérni lehet az eljárás folytatását, az elmulasztott cselekmény egyidejű pótlása mellett. A kérelem díjköteles (lásd Díjtáblázat 7. pont). Ha az elmulasztott határidő díjfizetésre vonatkozott, a kérelem díját e díjon felül kell megfizetni.

5. Megosztás

Egy használati mintaoltalmi bejelentésben csak egy minta oltalmát lehet igényelni. Aki egy bejelentésben több mintára igényelt oltalmat, annak meg kell osztania a bejelentését. A megosztásra irányuló kérelem díjköteles (lásd Díjtáblázat 4. pont). A díjat a kérelem benyújtásától számított két hónapon belül kell megfizetni.

6. A mintaoltalom megadása

Ha a bejelentés és a minta a vizsgálat alapján a törvényben rögzített feltételeknek megfelel, a Hivatal használati mintaoltalmat ad. A megadó határozatban feltünteti a fizetendő fenntartási díj összegét (lásd jelen tájékoztató 11. pont).
A mintaoltalmi leírás és rajz nem kerül kinyomtatásra. A mintaoltalomról a Hivatal okiratot ad ki, amelyhez a leírást és a rajzot is hozzáfűzi, és a megadó határozattal együtt a jogosultnak megküldi.

7. Az iratok megtekintése

A mintaoltalmi bejelentést a mintaoltalom megadásának meghirdetését követően bárki megtekintheti, és azokról díj ellenében másolatot kaphat.

8. A mintaoltalom időtartama

A mintaoltalom időtartama a bejelentés napjától számított tíz év.

9. A mintaoltalom fenntartása (fenntartási díj) 

9. 1. A mintaoltalom tartamára évenként fenntartási díjat kell fizetni. Az évenként fizetendő fenntartási díjakat a Díjtáblázat  8. pontja tartalmazza.. A fenntartási díjakat a Hivatal költségvetési elszámolási számlájára kell befizetni az ügyszám, illetve a lajstromszám és a rendeltetés feltüntetésével. Az ügyszám, illetve a lajstromszám nélküli befizetés nem hatályos.

9. 2. A fenntartási díj az első évre a bejelentés napján, a további évekre szóló fenntartási díjak pedig a bejelentés napjának évfordulóin előre esedékesek. A mintaoltalom megadását megelőzően esedékessé vált fenntartási díjat a megadó határozat jogerőre emelkedésétől, a többi fenntartási díjat pedig az esedékességtől számított hat hónapos türelmi idő alatt lehet megfizetni. A fenntartási díjak a hat hónapos türelmi idő első három hónapjában pótlékmentesen, negyedik hónapjától pedig 50%-os pótlékkal együtt fizethetők meg. A jogosultnak a fenntartási díjak időben történő és szabályos megfizetéséről a Hivatal külön értesítése nélkül is gondoskodnia kell.

9. 3. A mintaoltalmi bejelentés megosztása esetén a megosztás folytán keletkező minden egyes bejelentésre az első évtől kezdődően meg kell fizetni a fenntartási díjakat.

9. 4. A fenntartási díjat a türelmi idő kezdetét megelőző három hónapon belül is meg lehet fizetni.

9. 5. A Hivatal az elsőtől az ötödik évre szóló fenntartási díjak megfizetésére halasztást engedélyezhet, ha a természetes személy jogosult - kereseti, jövedelmi és vagyoni viszonyai folytán - azokat fedezni nem tudja. Halasztás engedélyezése esetén a fenntartási díjak a hatodik évi fenntartási díjjal együtt fizetendők meg.

9. 6. A Hivatal a türelmi idő kezdetéig az azt több mint három hónappal megelőzően megfizetett díjat, valamint a mintaoltalom megszűnése esetén az előírtnál kisebb összegben befizetett díjat - kérelemre - visszafizeti.

9. 7. A fenntartási díj szabályszerű megfizetésének elmaradása az oltalom megszűnését eredményezi.

10. A mintaoltalom újra érvénybe helyezése

A fenntartási díj megfizetésének elmulasztása miatt megszűnt mintaoltalom újra érvénybe helyezését a hat hónapos türelmi idő leteltét követő három hónapon belül lehet kérni. E határidőn belül az adott évre szóló fenntartási díj kétszeresét kell megfizetni (Díjtáblázat  9. pont). Az újra érvénybehelyezési kérelem elutasítása esetén az ezzel a kérelemmel kapcsolatos díjat a Hivatal - kérelemre - visszatéríti.

11. A mintaoltalom megszűnése

A mintaoltalom megszűnik, ha

 1. az oltalmi idő lejár, az oltalmi idő lejártát követő napon;
 2. a fenntartási díjat a türelmi idő alatt sem fizették meg, az esedékességet követő napon;
 3. a mintaoltalom jogosultja az oltalomról lemondott, a lemondás beérkeztét követő napon, illetve a lemondó által megjelölt korábbi időpontban;
 4. a mintaoltalmat megsemmisítették, a bejelentés napjára visszaható hatállyal.

12. A mintaoltalom megszűntnek tekintése

A mintaoltalmat keletkezésére visszaható hatállyal megszűntnek kell tekinteni, ha jogerős határozattal szabadalmat adnak arra a szabadalmi bejelentésre,

 1. amelyet a mintaoltalmi bejelentésből származtattak,
 2. amelyből a mintaoltalmi bejelentést származtatták.

 

13. Kétirányú elektronikus kommunikáció (használati minta - eljárás menete)

Amennyiben az ügyfél elektronikus úton, a törvény (Szabadalmi törvény) 53/D § (3) bekezdésében foglaltak szerint az ügyfélkapun keresztül kezdeményezett eljárást, a Hivatal elektronikus úton közli vele a kérelem kapcsán hozott döntéseket, illetve küldi meg neki a hiteles elektronikus lajstromkivonatot.

Az elektronikus úton benyújtott beadvány megérkezéséről az elektronikus érkeztető számot tartalmazó automatikus értesítést küld az ügyfélnek.
A Hivatal az elektronikus úton benyújtott beadvány megérkezését követően haladéktalanul megvizsgálja, hogy az megfelel-e az elektronikus ügyintézésre vonatkozó jogszabályi követelményeknek.
Elektronikus beküldés esetén a beadvány az elektronikus érkeztetésről szóló automatikus visszaigazolásnak az ügyfél részére történő elküldésével tekintendő benyújtottnak, kivéve, ha a Hivatal a kapott dokumentum értelmezhetetlenségét állapítja meg, és erről az ügyfelet elektronikus levélben értesíti.
Az értelmezhetetlen dokumentumot beküldő ügyfél az értesítés visszaigazolására köteles. Ha az ügyfél az értesítés átvételét tizenöt napon belül nem igazolja vissza, a Hivatal postai úton továbbítja számára az iratot.
Használati mintaoltalmi ügyekben tájékoztatás kérésének és teljesítésének rövid szöveges üzenet útján nincs helye.

 

Kétirányú elektronikus kommunikációra az alábbi ügyekben van lehetőség:

 • a használati mintaoltalmi bejelentés
 • a lajstromkivonat igénylésére vonatkozó kérelem
 • az iratbetekintésre vonatkozó kérelem
 • az alábbi tényekben bekövetkezett változások bejelentése
  • a használati mintaoltalom jogosultjának neve (elnevezése) és lakcíme (székhelye),
  • a képviselő neve és székhelye,
  • a feltaláló neve és lakcíme.