Szellemi alkotások jogi védelme

A jogi védelem alapján a jogosultnak kizárólagos joga van az oltalom tárgyának a hasznosítására.

A világviszonylatban új és feltalálói tevékenységen alapuló műszaki találmányok jogi védelmére a szabadalom a megfelelő oltalmi forma. Szabadalommal termék, berendezés, eljárás és alkalmazás is védhető, azaz a szabadalom a műszaki megoldások teljes skálájának a jogi védelmére alkalmas.

A szabadalommal szemben támasztott feltalálói szintet el nem érő megoldások, amelyek valamely tárgy kialakítására, szerkezetére vagy részeinek elrendezésére vonatkoznak, használatiminta-oltalommal védhetők.

Mindkét oltalmi forma esetében az oltalom feltétele továbbá, hogy a megoldás iparilag alkalmazható legyen, azaz az ipar vagy a mezőgazdaság valamely ágában előállítható, vagy felhasználható legyen.

A termék egészének vagy részének megjelenése (dizájn), amelyet magának a terméknek, illetve a díszítésének a külső jellegzetességei - különösen a rajzolat, a körvonalak, a színek, az alak, a felület, illetve a felhasznált anyagok jellegzetességei – eredményeznek formatervezésiminta-oltalommal védhető.

A növényfajta-oltalom a nemesített növényfajták (hibridek, vonalak, klónok stb) jogi oltalmát biztosítja. Növényfajta-oltalomban részesülhet bármely növénytani nemzetséghez és fajhoz tartozó fajta, amennyiben megkülönböztethető, egynemű, állandó és új.

A fenti oltalmi formák esetében a kizárólagos hasznosítási jog alapján a jogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül bármilyen módon hasznosítja (előállítja, használja, forgalomba hozza, forgalomba hozatalra ajánlja..stb) az oltalom alatt álló találmányt/használati mintát/formatervezési mintát.

A védjegy az egyes áruk és szolgáltatások azonosítására, egymástól való megkülönböztetésére, a fogyasztók tájékozódásának előmozdítására szolgáló jogi oltalom. Védjegyoltalomban részesülhet minden megkülönböztető képességgel rendelkező, grafikailag ábrázolható megjelölés (különösen szó, szóösszetétel, név, ábra (logó), kép, illetve ezek kombinációja), amellyel szemben nem állnak fenn feltétlen vagy viszonylagos kizáró okok.

Földrajzi árujelzőként oltalomban részesülhet a kereskedelmi forgalomban a termék földrajzi származásának feltüntetésére használt földrajzi jelzés és eredetmegjelölés. A földrajzi árujelzők oltalmának lényege, hogy - a termékek minőségi jellemzői és származási területük között bizonyíthatóan fennálló kapcsolatot elismerve – a jogosult mellett lehetőséget biztosít az oltalom alatt álló földrajzi árujelző használatára mindazok számára, akik az érintett földrajzi területen - amennyiben a termékleírás is feltétele az oltalomnak, úgy annak megfelelően – állítanak elő a megjelöléssel ellátott terméket.

A fenti oltalmi formák esetében az oltalom (jogi védelem) kérelemre, hatósági vizsgálat eredményeképpen keletkezik. Az oltalmat jellemzően országonként kell igényelni, és a jogosult csak abban az országban léphet fel a jogai védelmében, ahol az oltalom ténylegesen megadásra került.

Az irodalmi, tudományos és művészeti alkotások jogi védelmét a szerzői jog biztosítja. A szerzői jogi védelem automatikusan, a mű létrejöttével keletkezik, és fennáll meghatározott ideig anélkül, hogy a művet bárhol bejelentenék, vagy nyilvántartásba vetetnék.

A szerzői jogi védelem nemzetközi egyezmények, valamint két- és többoldalú megállapodások alapján az országhatárokon túlnyúlik.