Speciális adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató az e-ügyintézés szolgáltatások igénybe vételéhez

Preambulum

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: SZTNH) által nyújtott elektronikus ügyintézés (a továbbiakban: e-ügyintézés) szolgáltatások igénybevételére az SZTNH honlapján, illetve a kormányzati portálon (www.magyarorszag.hu) keresztül kerülhet sor. Tekintettel arra, hogy e szolgáltatások használata közvetlenül az SZNTH honlapján vagy a kormányzati portálon ügyfélkapuval történő belépést követően az SZTNH honlapjára történő átirányítással történik, jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakon túl a honlap használatához kapcsolódó adatkezelési tájékoztatóban foglaltak is irányadók.

Felhívjuk a figyelmét, hogy adatainak biztonsága érdekében az e-ügyintézés szolgáltatások igénybevételéhez szükséges belépési kódot, jelszót és egyéb adatot harmadik személynek ne adja meg, illetve azokat harmadik személy részére ne tegye hozzáférhetővé. Az ilyen, harmadik személynek megadott vagy a részére hozzáférhetővé vált adatokkal kapcsolatos esetleges kárért, igényekért, az azokkal elkövetett visszaélésekért a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala felelősséget nem vállal.

Az adatkezelő

A személyes adatok kezelője az SZTNH (1081, Budapest, II. János Pál pápa tér 7.).

A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, terjedelme, jogalapja és időtartama

A szellemitulajdon-védelemhez kapcsolódó hatósági ügyek intézése során lehetőség van az e-ügyintézés szolgáltatás használatára.

Az e-ügyintézés szolgáltatáson keresztül az SZTNH részére kizárólag azokat a személyes adatokat kell megadni az erre a célra szolgáló űrlapon, amelyeket a jogszabályok előírnak, és amelyek kezelésére az SZTNH a jogszabályok felhatalmazó rendelkezései alapján jogosult; az SZTNH kezeli emellett az érintett e-mail címét, továbbá mindazokat a személyes adatokat, amelyeket számára az érintett megad.

Partnerkártya-regisztrációt követően az SZTNH kezeli az érintett nevét, felhasználói nevét, lakcímét, tevékenységi területét, a regisztráció okával kapcsolatos körülményeit vagy földrajzi elhelyezkedésére vonatkozó adatot (PATLIB központ, kamarai információ pont, megye), a regisztrációról való tudomásszerzés forrását, továbbá kódolva tárolja az érintett jelszavának lenyomatát.

Ügyfélkapus, illetőleg ügyfélkapus azonosításon alapuló partnerkártyás azonosítást követően az SZTNH a fentieken túl kezeli az ügyfélnek a viszontazonosításhoz szükséges kapcsolati kódját, amit a központi rendszer továbbít az SZTNH számára.

Az adatkezelés jogalapja a személyes adatok kötelező megadása esetén a jogszabályok rendelkezései [a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény (Szt.) 114/G. § (9)-(12) bekezdései, a használati minták oltalmáról szóló 1991. évi XXXVLIII. törvény (Hmtv.) 28. § (1) bekezdése; a mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának oltalmáról szóló 1991. évi XXXIX. törvény (Toptv.) 17. § (6) bekezdése alkalmazásával az Szt. 53/D. §-a; a formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény (Fmtv.) 32/B. §-a; a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (Vt.) 112. § (6)-(8) bekezdései és (9) bekezdése alkalmazásával a Vt. 46/D. §-a, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) 41/E. § -a és 41/G. §-ai, a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvény (Kjkt.) 83. §-a és 149. §-ai, a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény (KFI tv.) 41. §-a], az önként megadott adatok esetében az érintett ráutaló magatartással megvalósuló kifejezett hozzájárulása [Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pont; Infotv. 6. § (7) bekezdése, továbbá – amennyiben ennek feltételei fennállnak – az Infotv. 6. § (5) bekezdése]. Az SZTNH az adatokat a jogszabályok által kötelezően előírt adatkezelés esetében az oltalmi formának megfelelő ideig, a hozzájárulással kezelt adatok esetében a hozzájárulás visszavonásáig, az SZTNH-ra vonatkozó jogi kötelezettség idejéig, továbbá az SZTNH vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése esetén annak idejéig kezeli.

Az e-ügyintézés oldalon, az „általános információk” aloldalon az adott oltalmi formára vonatkozó pontban található meg az arra vonatkozó tájékoztatás, hogy az egyes hatósági eljárásokban mely ügyek elektronikus intézésére van lehetőség, továbbá, hogy az adott eljárásokban az SZTNH milyen személyes adatokat kezel.

Az ügyfélkapus azonosításon alapuló elektronikus kérelem benyújtása esetén az SZTNH az iparjogvédelmi törvényekben (Szt., Hmtv., Toptv., Fmtv., Vt.), az Szjt.-ben, a Kjkt.-ben és a KFI tv.-ben meghatározott, személyes adatokat tartalmazó elektronikus iratokat a központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül továbbítja az érintettnek.

Az adatkezelés célja az elektronikus úton benyújtott kérelem elbírálása, illetve a hatósági eljárás lefolytatása, tájékoztatás, az elektronikus kapcsolattartás, ügyfélkapus, illetve partnerkártyás azonosításhoz kötött kétirányú kommunikáció esetén az SZTNH döntésének, illetve a lajstromkivonatnak az ügyfél elektronikus tárhelyére történő elküldése, az adott oltalmi formához kapcsolódó jogok érvényesítése és kötelezettségek teljesítése.

Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos további személyes adatokat az SZTNH annak az oltalmi formának az irányadó szabályai szerint kezeli, amellyel kapcsolatban az elektronikus utat igénybe vették. A partnerkártya-regisztráció során megadott személyes adatokat az SZTNH a partnerkártya-regisztráció törléséig kezeli.

Az adatokhoz hozzáférők köre, az adatfeldolgozók

Az adatok kezelésére kizárólag az SZTNH erre felhatalmazott munkatársai jogosultak, az SZTNH az adatok kezeléséhez adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

Az SZTNH adatokat harmadik személynek kizárólag abban az esetben ad át, amennyiben azt törvény kötelezően írja elő vagy az érintett személy ehhez hitelt érdemlő módon hozzájárult

Az adatbiztonság

Az SZTNH a személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak az e-ügyintézés szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben, hozzájárulás esetén az azt adó esetleges rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

Az SZTNH kiemelt gondossággal törekszik a személyes adatok biztonságos kezelésére, ezért megtette azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatkezelési és adatvédelmi jogszabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az SZTNH ezen intézkedéseket és szabályokat rendszeresen felülvizsgálja, szükség esetén módosítja.

A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban és e jogok gyakorlásának módja

Mindenki jogosult tájékoztatást kérni az SZTNH által kezelt adatairól, különösen azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről.

Az SZTNH a tájékoztatást írásban a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül adja meg; a tájékoztatás megadását kizárólag a törvény által kötelezően előírt esetekben tagadja meg. Ebben az esetben az SZTNH írásban tájékoztatja a tájékoztatást kérőt, hogy a felvilágosítás megtagadására mely törvényi rendelkezés alapján került sor, továbbá tájékoztatja arról is, hogy az erre vonatkozó döntéssel szemben milyen jogorvoslati lehetőségei vannak.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felelt meg, kérhető annak helyesbítése. Amennyiben a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésre áll, a személyes adatot az SZTNH helyesbíti.

A személyes adatokat törölni kell, amennyiben

  • azok kezelése jogellenes;
  • az érintett személy a személyes adatai törlését kéri, kivéve a kötelező adatkezelés eseteit;
  • azok hiányosak vagy tévesek, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
  • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának határideje lejárt, kivéve, ha annak adathordozóját levéltári őrizetbe kell adni;
  • a törlést bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) elrendelte.

Az érintett személy a törlést az SZTNH-hoz benyújtott írásbeli kérelemmel kezdeményezheti.

Az SZTNH zárolja a személyes adatot, amennyiben az arra jogosult ezt legalább teljes bizonyító erejű magánokiratban kéri, vagy az SZTNH rendelkezésére álló információk szerint a jogosult által kért adattörlés sértené az érintett személy jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a törlést kizárta.

Az SZTNH megjelöli azt a személyes adatot, amelynek helyességét vagy pontosságát az érintett szermély vitatja, amennyiben az adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről, illetve az ezekre irányuló kérés teljesítéséről vagy annak akadályáról az SZTNH a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban – a kérelem benyújtójának hozzájárulásával elektronikus úton – értesíti a kérelem előterjesztőjét, a kérelem elutasítása esetén az elutasítás ténybeli és jogi indokaival, valamint a jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó tájékoztatással együtt.

A személyes adatok kezelése ellen az arra jogosult tiltakozhat,

  • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az SZTNH-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az adatkezelő, az adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (a kötelező adatkezelés esetét kivéve),
  • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, valamint
  • törvényben meghatározott egyéb esetekben.

Az SZTNH a tiltakozás kézhezvételétől számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja a kérelmet, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, amelyről a kérelmezőt írásban értesíti.

A tiltakozás jogossága esetén az SZTNH az adatkezelést megszünteti, az adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére az érintett személyes adatokat korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben a tiltakozás benyújtója nem ért egyet a kérelme alapján hozott döntéssel, vagy amennyiben az SZTNH a rendelkezésére álló határidőt elmulasztja, a tiltakozás előterjesztője bírósághoz fordulhat.

Mindenki, aki úgy véli, hogy az SZTNH adatkezelése következtében sérültek a jogai, bírósághoz vagy a Hatósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A perre a Fővárosi Törvényszék az illetékes, azonban a per az azt kezdeményező személy választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindítható.