Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Preambulum

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: SZTNH) kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek, az egyéb jogszabályoknak, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően, valamint az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe véve járjon el.

Az SZTNH ezúton tájékoztatja az ügyfeleit, valamint honlapjának látogatóit az általa a honlappal összefüggésben kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a honlap e-ügyintézés rovatához kapcsolódó adatkezelési szabályokat külön tájékoztató tartalmazza, amely itt érhető el.

Az adatkezelő

A honlappal kapcsolatban a személyes adatok kezelője az SZTNH (1081, Budapest, II. János Pál pápa tér 7.).

A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, terjedelme, jogalapja és időtartama

Az SZTNH kezeli a honlapjának felkeresése során, az internetes kapcsolat létesítésére és fenntartására tekintettel a használt böngészőprogram típusával, az internetprotokoll-címmel (IP-cím, portszám), a doménnévvel (URL), a látogatás dátumával és a megtekintett oldalak listájával kapcsolatosan automatikusan képződő személyes adatnak minősülő technikai adatokat (naplózási adatok).

Az adatkezelés célja a honlap fejlesztéséhez, a látogatottsággal és használattal kapcsolatos elemzések elvégzéséhez szükséges statisztikai információk gyűjtése (statisztikai cél), valamint az esetleges visszaélések megakadályozása, továbbá felderítésének lehetővé tétele (információbiztonsági cél).

Az SZTNH a honlap látogatásával kapcsolatos naplózási adatokat információbiztonsági célra két évig, statisztikai célra egy évig kezeli.

Az SZTNH honlapján cookie-kat – az érintett számítógépére települő információcsomagokat – használ a honlap látogatásával kapcsolatos adatok gyűjtése érdekében, amennyiben ezt az érintett a böngészőjének beállításával lehetővé teszi. A cookie-k telepítését az érintett – a számítógépe beállításainak megváltoztatásával – megtilthatja, illetve a használat során települt cookie-kat a számítógépéről bármikor eltávolíthatja.

A cookie-k alkalmazásának célja a honlap fejlesztéséhez, a látogatottsággal és használattal kapcsolatos elemzésekhez szükséges statisztikai információk gyűjtése. A cookie-k lenyomatai egyedi honlap-böngészéshez nem köthetők, azokból kizárólag statisztikai célú, anonim adatok nyerhetők ki, amelyekből a honlap további fejlesztéséhez szükséges trendek rajzolhatók fel.

A honlap használatát elősegítő ideiglenes és minősítő célú cookie az adott munkafolyamat – a böngészés – végén törlődik, a funkcionális célú cookie negyed évig, a statisztikai célú cookie két évig tárolódik az érintett számítógépén, amennyiben azt nem távolítja el korábban.

Az adatkezelés jogalapja mind a naplózási adatok, mind a cookie-k esetében az érintett hozzájárulása [Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja, az adatkezelés időtartama tekintetében az Infotv. 6. § (5) bekezdése alapján is].

Az SZTNH hírlevelére, az e-Hírek-re név és e-mail cím megadásával lehet feliratkozni, ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a regisztráció során adott hozzájárulás. A feliratkozás feltétele az SZTNH adatkezelési tájékoztatójának megismerése és az ennek igazolására szolgáló nyilatkozat megtétele. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásának időpontjáig történik. A hozzájárulás visszavonása a hírlevélen található link felhasználásával, illetve az sztnh [169] hipo [961] gov [961] hu címre történő e-mail küldésével történhet.

Az adatkezelés célja az érintettek tájékoztatása az SZTNH-t közvetve vagy közvetlenül érintő aktualitásokról a hírlevélnek a felhasználó részére történő eljuttatásával, és az e célból történő kapcsolattartás lehetőségének biztosítása.

Az SZTNH honlapján tájékoztatást nyújt a tevékenységi körébe tartozó hírekről és eseményekről, beleértve az SZTNH által kiírt pályázatok és adományozott díjak nyerteseiről készült tájékoztatásokat is, amelyek kapcsán kezeli az érintettek egyes, adott esetben nyilvánosan elérhető személyes adatait (pl. név, szakmai életrajzi adatok, fényképfelvétel). Az adatkezelés jogszabályi rendelkezéseken alapul a Jedlik Ányos-díj [a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 115/K. § d) pontjára figyelemmel a Jedlik Ányos-díj alapításáról és adományozásáról szóló 16/1996. (III. 20.) IKM rendelet 5. § (2) bekezdése] és a Magyar Formatervezési Díj esetén [a Magyar Formatervezési Díjról szóló 17/2005. (III. 26.) GKM rendelet 1. § (7) bekezdése], más pályázatok és díjak esetében az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása [Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pont; Infotv. 6. § (7) bekezdése, továbbá – amennyiben ennek feltételei fennállnak – az Infotv. 6. § (5) bekezdése]. Az SZTNH az adatokat tartalmazó dokumentumokat, mint maradandó értékű iratokat a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény rendelkezései szerint kezeli.

Lehetőség van a honlapon található fórum rovatban kérdéseket feltenni. A rovat használata során a honlap látogatója a www.magyarorszag.hu kormányzati portál e-demokrácia oldal moderált szolgáltatását veszi igénybe, amely nem az SZTNH szolgáltatása. A rovat igénybevételével összefüggő adatok (az SZTNH honlapjának meglátogatásával kapcsolatos adatok kivételével) nem az SZTNH-nál keletkeznek, ezért a fórum rovat használatához kapcsolódó adatok kezelésével kapcsolatos kérdésekre a www.magyarorszag.hu portál üzemeltetője tud válaszolni.

Az adatokhoz hozzáférők köre, az adatfeldolgozók

Az adatok kezelésére kizárólag az SZTNH erre felhatalmazott munkatársai jogosultak.

Az SZTNH adatokat harmadik személynek kizárólag abban az esetben ad át, amennyiben azt törvény kötelezően írja elő, vagy a felhasználó ehhez hitelt érdemlő módon hozzájárult.

Az SZTNH

  • a honlap üzemeltetésére a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1081 Budapest, Csokonai u. 3., cégjegyzékszám: 01-10-041633),
  • a honlap karbantartására a Bohl Software Consulting Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság (1131 Budapest, Madarász Viktor u. 13. IV. épület VI/97., cégjegyzékszám: 01-09-949932)

az Infotv. fogalmai alapján adatfeldolgozásnak minősülő szolgáltatásait veszi igénybe.

Az adatfeldolgozók az SZTNH utasításai alapján az SZTNH által kért technikai jellegű feladatokat végzik el.

Az adatbiztonság

Az SZTNH a személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben, hozzájárulás esetén az azt adó személy esetleges rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

Az SZTNH kiemelt gondossággal törekszik a személyes adatok biztonságos kezelésére, ezért megtette azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatkezelési és adatvédelmi jogszabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az SZTNH ezen intézkedéseket és szabályokat rendszeresen felülvizsgálja, és szükség esetén módosítja.

A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban és e jogok gyakorlásának módja

Mindenki jogosult tájékoztatást kérni az SZTNH által kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozói által feldolgozott adatairól, az adatok forrásairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről.

Az SZTNH a tájékoztatást írásban, a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül adja meg; a tájékoztatás megadását kizárólag a törvény által kötelezően előírt esetekben tagadja meg. Ebben az esetben az SZTNH írásban tájékoztatja a tájékoztatást kérőt, hogy felvilágosítás megtagadására mely törvényi rendelkezés alapján került sor, illetve tájékoztatja arról is, hogy az erre vonatkozó döntéssel szemben milyen jogorvoslati lehetőségei vannak.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, kérhető az SZTNH által kezelt adat helyesbítése is. Amennyiben a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésre áll, azt az SZTNH helyesbíti.

A személyes adatot törölni kell, amennyiben

  • azoknak kezelése jogellenes;
  • ha az érintett a személyes adatainak törlését kéri;
  • azok hiányosak vagy tévesek, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható;
  • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának határideje lejárt;
  • a törlést bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Az érintett a törlést az SZTNH-hoz benyújtott írásbeli kérelemmel kezdeményezheti.

Az SZTNH zárolja a személyes adatot, amennyiben az arra jogosult ezt legalább teljes bizonyító erejű magánokiratban kéri, vagy az SZTNH rendelkezésére álló információk szerint a jogosult által kért adattörlés sértené az érintett személy jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a törlést kizárta.

Az SZTNH megjelöli azt a személyes adatot, amelynek helyessége vagy pontossága vitatott, amennyiben az adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről, illetve az ezekre irányuló kérés teljesítéséről vagy annak akadályáról az SZTNH a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül írásban – az érintett hozzájárulásával elektronikus úton – értesíti a kérelem előterjesztőjét, a kérelem elutasítása esetén az elutasítás ténybeli és jogi indokaival és a jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó tájékoztatóval együtt.

A személyes adatok kezelése ellen az arra jogosult tiltakozhat, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az SZTNH-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az SZTNH, az adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (a kötelező adatkezelés esetét kivéve); illetve ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

Az SZTNH a tiltakozás kézhezvételétől számított 15 napon belül megvizsgálja a kérelmet, és az abban foglaltaknak eleget tesz, amennyiben annak jogossága egyértelműen megállapítható, továbbá döntéséről írásban tájékoztatja a tiltakozás benyújtóját. A kérelem esetleges elutasításáról az SZTNH írásban, 15 napon belül, a tiltakozás előterjesztésével megegyező módon (papíralapon vagy elektronikusan), indokolt döntésével értesíti a tiltakozás előterjesztőjét.

A tiltakozás elutasítása esetén; amennyiben annak benyújtója nem ért egyet a kérelem alapján hozott döntéssel; vagy amennyiben az SZTNH a rendelkezésére álló határidőt elmulasztja, az érintett bírósághoz fordulhat.

Mindenki, aki úgy véli, hogy az SZTNH adatkezelése következtében sérültek a jogai, bírósághoz vagy a Hatósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A perre a Fővárosi Törvényszék az illetékes, azonban a per az azt kezdeményező személy választása szerint az ő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bíróság előtt is megindítható.