Integritási bejelentés

Mi az integritás?

Az integritás az államigazgatási szerv szabályszerű, a hivatali szervezet vezetője és az irányító szerv által meghatározott célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő működése.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, mint a szellemi tulajdon védelméért felelős kormányzati főhivatal, elkötelezett a közszféra szakmailag magas színvonalú, átlátható és etikus működése, illetve a korrupció elleni harc mellett. Ezen elveknek való megfelelés érdekében az SZTNH – az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet  (a továbbiakban: integritásrendelet) előírásainak megfelelően – integritásirányítási rendszert működtet, amelynek tevékenységét a hivatal elnökének irányítása mellett az integritás tanácsadó, illetve az integritás referens koordinálja.

Az integritásrendeletben megfogalmazott feladatok:

  • közreműködni az államigazgatási szerv működésével kapcsolatos integritási és korrupciós kockázatok felmérésében, az azok kezelésére szolgáló intézkedési terv, valamint az annak végrehajtásáról szóló integritásjelentés elkészítésében;
  • az intézkedési terv alapján javaslatot tenni az államigazgatási szerv hivatásetikai és antikorrupciós témájú képzései megtartására, valamint közreműködni ezek végrehajtásában;
  • a hatályos jogszabályok és hivatásetikai szabályok alapján tájékoztatást és tanácsot adni a hivatali szervezet vezetői és munkatársai részére a felmerült hivatásetikai kérdésekben;
  • gondoskodni a belső kontrollrendszer vonatkozásában a kontrollkörnyezet kialakításának és az integrált kockázatkezelésnek a koordinációjáról, valamint
  • a hivatali szervezet vezetője általi meghatalmazása esetén ellátni a szervezet működésével összefüggő integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásával és kivizsgálásával kapcsolatos feladatokat.

Az SZTNH az integritásrendelet 2016. október 1-jén hatályba lépett módosítása előtti rendelkezésére, 3. § (2) bekezdésére figyelemmel közzétette az alábbi, az adott évre vonatkozó intézkedési terv végrehajtására és eredményeire vonatkozó integritásjelentéseket:

2014. évi integritásjelentés 

2015. évi integritásjelentés

 

A 2016. évi és az ezt követő évek integritásjelentései elérhetők a korrupciomegelozes.kormany.hu weboldalon.

 

Mi minősül integritási bejelentésnek?

Integritási bejelentés a szervezeti integritást sértő eseményről, továbbá integritási vagy korrupciós kockázatról az SZTNH-nak tett bejelentés. Integritási kockázatnak minősül annak lehetősége, hogy valamely visszaélés, szabálytalanság vagy egyéb esemény (ideértve a korrupciós cselekményt is) veszélyeztesse vagy akadályozza az SZTNH célkitűzései megvalósulását, értékei vagy elvei érvényesülését.

Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet  értelmében az SZTNH köteles gondoskodni a szervezet működésével összefüggő integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásáról és kivizsgálásáról. [4. § (1) bek.]

 

Ki jogosult integritási bejelentést tenni?

Az SZTNH integritására vonatkozó írásbeli vagy szóbeli bejelentéssel bárki – ideértve az SZTNH munkatársait is – (a továbbiakban: bejelentő) fordulhat az SZTNH-hoz.

A bejelentőt nem érheti hátrány az integritási bejelentés megtétele miatt, kivéve ha nyilvánvalóvá válik, hogy a bejelentő rosszhiszeműen járt el, és alaposan feltehető, hogy az integritási bejelentéssel vagy azzal összefüggésben bűncselekményt vagy szabálysértést követett el, illetve másnak kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott.

 

Hogyan lehet integritási bejelentést tenni?

Az SZTNH-nál integritási bejelentés elektronikus vagy postai úton, faxon, illetve az integritás tanácsadónál, integritás referensnél szóban vagy írásban tehető meg. Az integritási bejelentéssel kapcsolatos eredeti iratokat az integritás referens tartja nyilván és kezeli.

Telefonszám: +36-20/297-1266 vagy +36-1/312-4400 (központi szám)
E-mail cím: integritas [169] hipo [961] gov [961] hu
Postai cím: 1438 Budapest, Pf. 415. (a levélre kérjük ráírni, hogy „saját kezű felbontásra”)

 

Hogyan bírálja el az SZTNH az integritási bejelentéseket?

Az SZTNH az integritási bejelentés érkeztetésétől számított harminc napon belül köteles a vizsgálatot lefolytatni, valamint gondoskodik a további szükséges intézkedések megtételéről az alábbiak érdekében:

  1. a jogszerű állapot helyreállítása vagy a konkrét ügyben szükséges intézkedések megtétele,
  2. a feltárt problémák okainak megszüntetése,
  3. az okozott sérelem lehetőség szerinti orvoslása,
  4. indokolt esetben a felelősségre vonás (etikai vagy fegyelmi eljárás, büntetőeljárás stb.) kezdeményezése.

 

Adatkezelési tájékoztatás

Az adatkezelésről szóló tájékoztató az SZTNH honlapjának Adatvédelem oldalán érhető el.