Visszaélés-bejelentés

Mely törvény szabályozza a visszaélés-bejelentéseket?

A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény  (a továbbiakban: Panasztv.) 30. § (1) bekezdése a) pontja szerint az állami szervek – így az SZTNH is – belső visszaélés-bejelentési rendszert kötelesek működtetni.

 

Ki jogosult visszaélés bejelentést tenni?

 • az SZTNH valamennyi kormányzati szolgálati jogviszonyban, vagy az SZTNH-val munkaviszonyban álló személy (foglalkoztatott),
 • az SZTNH-nál korábban már megszűnt, korábban foglalkoztatotti jogviszonyban állt személy (volt foglalkoztatott),
 • az SZTNH-val foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni tervező olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás már megkezdődött,
 • az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha az SZTNH-val szerződéses kapcsolatban áll vagy aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött vagy a szerződéses kapcsolata megszűnt,
 • az SZTNH-val szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve a megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy;
 • az SZTNH-nál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes; vagy akinél ezen jogcímek valamelyike esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött vagy a szerződéses kapcsolata megszűnt

 

Milyen ügyben lehet visszaélés bejelentést tenni?

Jogellenes vagy jogellenesnek vélt, feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni az SZTNH belső visszaélés-bejelentési rendszerében.

Ilyenek lehetnek különösen:

 • munkahelyi visszaélés, megvesztegetés, kenőpénz, hálapénz;
 • munkahelyi megtorlás, a foglalkoztatási jogviszony megszüntetése, illetmény megvonás vagy csökkentés, szabálytalan foglalkoztatás;
 • zaklatás, diszkrimináció, rasszizmus, szexuális zaklatás, fenyegetés, megfélemlítés;
 • munka- és egészségbiztonsági körülmények és környezetvédelmi visszaélés;
 • tisztességtelen pályázat, verseny;
 • tisztességtelen szerződéses feltételek;
 • üzleti és szakmai titok megsértése.

 

Hogyan lehet bejelentést tenni?

Az SZTNH a törvényi előírások szerint lehetővé teszi belső visszaélések bejelentését, amihez külön csak erre a célra létrehozta a visszaelesbejelentes [961] SZTNH [169] hipo [961] gov [961] hu e-mail címet, de bejelentés megtehető postai úton is (1438 Budapest, Pf. 415) a borítékra címzettnek ráírva, hogy SZTNH belső visszaélés-bejelentési rendszer. Bejelentés megtehető szóban is.

Az írásbeli bejelentés kézhezvételétől (tértivevény átvételét követő nap, belső elektronikus érkeztetést követő nap, személyes átvételt követő nap) számított 7 napon belül az SZTNH visszaigazolást küld a bejelentő számára.

 

Kire vonatkozóan lehet bejelentést tenni?

Bejelentéssel érintett személy az SZTNH valamennyi foglalkoztatottja lehet, vagy SZTNH képviseletére vagy az SZTNH nevében történő eljárásra jogosított szerződéses kapcsolatban álló személy, akinek magatartása, mulasztása a bejelentésre okot adott, illetve a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezik.

 

Hogyan biztosítja az SZTNH a visszaélés bejelentő védelmét?

 • A vizsgálat során az SZTNH köteles biztosítani, hogy a bejelentőt ne érje semmiféle hátrányos következmény a bejelentés megtétele miatt.
 • A bejelentések kivizsgálásában részt vevő munkavállalók és közreműködők titoktartásra kötelezettek.
 • Minden, a bejelentő számára hátrányos intézkedés, amelyre a bejelentés jogszerű megtétele miatt kerül sor, jogellenesnek minősül akkor is, ha egyébként jogszerű lenne.
 • A bejelentés jogszerű megtétele esetén a bejelentő nem tekinthető a törvény által védett titok nyilvánosságra hozatalával összefüggő korlátozást vagy más, az információfelfedésre vonatkozó jogszabályi korlátozást megszegőnek, és az ilyen bejelentés tekintetében nem terheli felelősség, ha a bejelentő alapos okkal feltételezte azt, hogy a bejelentés szükséges volt a bejelentéssel érintett körülmények feltárásához.
 • A bejelentés jogszerű megtétele esetén a bejelentőt nem terheli felelősség a bejelentésben szereplő információk megszerzése vagy az azokhoz való hozzáférés tekintetében, kivéve, ha a bejelentő az információk megszerzésével vagy az azokhoz való hozzáféréssel bűncselekményt követett el.
 • A bejelentő a bejelentés jogszerű megtételéért nem vonható felelősségre, ha a bejelentő alapos okkal feltételezte azt, hogy a bejelentés szükséges volt a bejelentéssel érintett körülmények feltárásához.

 

Mi a visszaélés-bejelentés kivizsgálásának határideje?

Az SZTNH a bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja.

Különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett az SZTNH meghosszabbíthatja. Ennek várható időpontjáról, a hosszabbítás indokairól a bejelentőt az SZTNH tájékoztatja.

A kivizsgálás meghosszabbított határideje és a kivizsgálás eredményének közlése a 3 hónapot nem haladhatja meg.

 

Mikor mellőzhető a kivizsgálás?

A bejelentés kivizsgálása mellőzhető, amennyiben:

 • a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette;
 • a bejelentést nem az arra jogosult személy tette meg (Panasztv. 20. § (2)-(3) bek.);
 • ugyanazon bejelentő személy által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú a bejelentés;
 • a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

 

Tájékoztatás a kivizsgálás eredményéről

Az SZTNH a bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedéséről bejelentőt írásban tájékoztatja.

Az írásbeli tájékoztatást mellőzni lehet, ha az SZTNH az előzőekről a bejelentőt szóban tájékoztatta és a bejelentő a tájékoztatást tudomásul vette.

 

Adatkezelési tájékoztatás

Az adatkezelésről szóló tájékoztató az SZTNH honlapjának Adatvédelem  oldalán érhető el.