Közérdekű bejelentések és panaszok

Mi minősül közérdekű bejelentésnek, illetve panasznak?

Az SZTNH feladat- és hatáskörébe tartozó tevékenységgel kapcsolatban a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény  (a továbbiakban: Panasztv.) szerinti panasz vagy közérdekű bejelentés nyújtható be.

A panasz olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más - így különösen bírósági, közigazgatási - eljárás hatálya alá. A panasz javaslatot is tartalmazhat. [Panasztv. 1. § (2) bek.]

A közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. A közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat. [Panasztv. 1. § (3) bek.]

 

Ki jogosult panaszt, közérdekű bejelentést tenni?

Bárki, azonban az azonosíthatatlan személy által (név nélkül, vagy nem valódi néven) tett panasz vagy közérdekű bejelentés vizsgálatát az SZTNH mellőzi, kivéve, ha annak alapjául súlyos jog- vagy érdeksérelem szolgál.

A panaszost vagy a közérdekű bejelentőt, amennyiben jóhiszeműen járt el, nem érheti hátrány a panasz vagy a közérdekű bejelentés megtétele miatt.

 

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelemnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

  • a bejelentő családi és utóneve;
  • értesítési cím (állandó lakcím, postai levelezési cím, e-mail cím).

 

Hogyan lehet bejelenteni a panaszt és a közérdekű bejelentést?

  • törvényben meghatározott elektronikus úton (e-Papír szolgáltatáson keresztül, amennyiben rendelkezik Ügyfélkapu vagy más KAÜ azonosítással);
  • írásbeli panasz/bejelentés postai úton vagy hivatali munkaidőben személyes átadással az ügyfélszolgálaton vagy a portán;
  • személyesen, szóban, ügyfélfogadási időben,
  • email-ben az sztnh [169] hipo [961] gov [961] hu e-mail címen;
  • az Alapvető Jogok Biztosa által működtetett közérdekű bejelentések védett elektronikus rendszerében azonosítás nélkül, az alábbi linkre kattintva: http://www.ajbh.hu/ugyinditas-azonositas-nelkul

 

Milyen esetekben mellőzi az elbírálást az SZTNH?

Ha a panaszt vagy a közérdekű bejelentést nem az eljárásra jogosult szervhez tették meg, azt a beérkezésétől számított nyolc napon belül az eljárásra jogosult szervhez át kell tenni, erről egyidejűleg a panaszost vagy a közérdekű bejelentőt értesíteni kell.

Mellőzhető a korábbival azonos tartalmú, ugyanazon panaszos vagy közérdekű bejelentő által tett ismételt panasz vagy közérdekű bejelentés vizsgálata. A panasz vizsgálata mellőzhető akkor is, ha a panaszos a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított hat hónap után terjesztette elő panaszát. A sérelmezett tevékenység vagy mulasztás bekövetkeztétől számított egy éven túl előterjesztett panasz vizsgálatát az eljárásra jogosult szerv mellőzi.

 

Hogyan bírálja el az SZTNH a közérdekű bejelentéseket és panaszokat?

Az SZTNH a panaszt vagy a közérdekű bejelentést a beérkezésétől számított harminc napon belül bírálja el. Ha az elbírálást megalapozó vizsgálat előreláthatólag ennél hosszabb ideig tart, erről a panaszost vagy a közérdekű bejelentőt az SZTNH indoklás mellett tájékoztatja. A panasz vagy a közérdekű bejelentés elintézésének határideje ebben az esetben sem haladhatja meg a hat hónapot.

Az SZTNH az azonosított panaszost vagy bejelentőt a panasz vagy a közérdekű bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel. Ha az SZTNH számára nyilvánvalóvá válik, hogy a panaszos vagy a közérdekű bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt, a panasz vagy a közérdekű bejelentés elintézését megalapozó vizsgálatot intézkedés mellőzésével befejezheti.

Az SZTNH a panasz vagy a közérdekű bejelentés elintézésekor – a minősített adat, illetve a törvény által védett titok kivételével – a megtett intézkedésről vagy annak mellőzéséről az indokok megjelölésével a panaszost vagy a közérdekű bejelentőt haladéktalanul írásban értesíti. Az írásbeli értesítés mellőzhető, ha a panasz vagy a közérdekű bejelentés elintézéséről a panaszost vagy a közérdekű bejelentőt szóban tájékoztatták, aki a tájékoztatást tudomásul vette.

 

Adatkezelési tájékoztatás

Az adatkezelésről szóló tájékoztató az SZTNH honlapjának Adatvédelem oldalán érhető el.