II.13. A közérdekű adatok igénylésének rendje

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Tájékoztató a közérdekű adatok és a közérdekből nyilvános adatok igényléséről

Általános információk:
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései értelmében a közérdekű adatok és a közérdekből nyilvános adatok (a továbbiakban együtt: közérdekű adatok) megismerése iránti igény szóban és írásban, bárki által benyújtható.

A közérdekű adat megismerésére irányuló igény SZTNH részére eljuttatásának módjai:
Az igény az alábbi módokon juttatható el az SZTNH Elnöki Kabinet részére:
- postai úton a 1081 Budapest, II. János Pál Pápa tér 7. szám alatti vagy a 1438 Budapest, Pf. 415. címre elküldve,
- elektronikus úton az sztnh [169] hipo [961] gov [961] hu e-mail címre elküldve,
- faxon a 06-1/331-2596 számra elküldve vagy
- szóban, az SZTNH ügyfélszolgálatán.

Az információs jogokkal foglalkozó személy neve:
dr. Schultz Márton adatvédelmi tisztviselő.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igény teljesítésének módja:
Az SZTNH munkatársai a tudomásukra jutott igényt haladéktalanul, de legkésőbb annak beérkezését követő munkanapon kötelesek továbbítani az SZTNH elnöke részére, aki gondoskodik a válaszadást koordináló személy kijelöléséről, és az igény részére továbbításáról.

A válaszadást koordináló személy az igényt haladéktalanul megvizsgálja, és amennyiben az igényelt adatot az SZTNH nem kezeli, az igényt 1 munkanapon belül megküldi a hatáskörrel rendelkező illetékes hatóság részére, az igénylő és az SZTNH elnökének egyidejű tájékoztatása mellett. Amennyiben az igényből az illetékes hatóság nem állapítható meg, a válaszadást koordináló személy erről a tényről az igénylőt és az SZTNH elnökét tájékoztatja.

Amennyiben az előterjesztett igény azért nem teljesíthető, mert annak tartalma pontosan nem állapítható meg, az SZTNH az igény pontosítása érdekében megkeresi annak előterjesztőjét.

A szóban előterjesztett igényt, ha az igényelt adat az SZTNH honlapján megtalálható, és az erre irányuló, szóban megadott választ az igénylő elfogadja, nem szükséges írásba foglalni, minden egyéb esetben az SZTNH kérheti annak írásbeli előterjesztését.

Az SZTNH az igénynek a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb annak az SZTNH-hoz érkezésétől számított 15 napon belül tesz eleget (az adat megismerését az SZTNH hivatalos helyiségében lehetővé teszi, az adatot tartalmazó okirat másolatát az igénylő részére eljuttatja, a kért adatot nyilvánosságra hozza vagy a korábban már elektronikus úton nyilvánosságra hozott adatra vonatkozó nyilvános forrást megjelöli). A határidő jelentős terjedelmű vagy nagyszámú adat igénylése esetén egy alkalommal, legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható, amelyről az SZTNH az igénylőt az igény kézhezvételétől számított 15 napon belül tájékoztatja.

Az adat igénylője az azt tartalmazó dokumentumról másolatot kaphat. A másolat készítéséért az SZTNH – jogszabályban meghatározott esetekben – kérheti a felmerült költségeinek megtérítését. A költségtérítés indokáról és annak összegéről az SZTNH a teljesítést megelőzően tájékoztatja az igénylőt.

Ha az igényelt dokumentum vagy annak igényelt részlete nagy terjedelmű, az SZTNH az igényt a költségtérítés megfizetését követő 15 napon belül teljesíti.

Abban az esetben, amennyiben az igény teljesítését törvény kizárja, az SZTNH erről a tényről az igény kézhezvételétől számított 15 napon belül értesíti az igénylőt az elutasítás indokaira és az igénylőt megillető jogorvoslati jogosultságra vonatkozó tájékoztatással együtt.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igény teljesítése miatt igénybe vehető jogorvoslat:
A közérdekű adatok iránti igény elutasítása vagy nem megfelelőnek vélt teljesítése esetén az igénylő a jogszabályban meghatározott határidőn belül a Fővárosi Törvényszékhez (1055 Budapest, Markó utca 27.) fordulhat jogorvoslatért. A kérelmet a törvényszék soron kívül bírálja el.

Az SZTNH szabályzata:
A közérdekű adatok elektronikus közzétételének rendjéről, valamint a közérdekű adatok és közérdekből nyilvános adatok megismerésére irányuló igények teljesítéséről szóló 1/2022. (II. 10.) SZTNH utasítás hatályos szövege itt» érhető el.