Fontos változás a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodás és az ahhoz kapcsolódó Jegyzőkönyv viszonyában: 2008. szeptember 1-jével módosul a Jegyzőkönyv 9sexies cikke

Fontos változás a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodás és az ahhoz kapcsolódó Jegyzőkönyv viszonyában: 2008. szeptember 1-jével módosul a Jegyzőkönyv 9sexies cikke

A védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz kapcsolódó 1989. évi Jegyzőkönyvet (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) Magyarországon az 1999. évi LXXXIII. törvény hirdette ki.

A Jegyzőkönyv 9sexies cikkének 2008. szeptember 1-jéig hatályos szövege a Madridi Megállapodás fenntartását célozta azáltal, hogy kimondta: ha egy adott nemzetközi bejelentés vagy egy adott nemzetközi lajstromozás vonatkozásában a származási hivatal olyan állam hivatala, amely tagja mind a Jegyzőkönyvnek, mind a Madridi Megállapodásnak, a Jegyzőkönyv rendelkezései nem hatályosak azon államok tekintetében, amelyek ugyancsak részesei mind a Jegyzőkönyvnek, mind a Madridi Megállapodásnak.

A szóban forgó cikk (2) bekezdése ugyanakkor lehetővé tette, hogy a Madridi Unió közgyűlése háromnegyedes többséggel hatályon kívül helyezze az (1) bekezdést, vagy korlátozza annak terjedelmét a Jegyzőkönyv hatálybalépésétől számított tíz év elteltét követően, de semmiképpen sem attól a naptól számított öt év letelte előtt, amelyen a Madridi Megállapodás tagországainak többsége a Jegyzőkönyv tagjává vált.

E felhatalmazással összhangban a Szellemi Tulajdon Világszervezetében részes tagállamok közgyűléseinek negyvenharmadik üléssorozatán (Genf, 2007. szeptember 24. - október 3.) a Madridi Unió közgyűlése módosította a Jegyzőkönyv 9sexies cikkének címét és szövegét, és a változás hatályba lépésének napját 2008. szeptember 1-jében határozta meg. A változás lényege, hogy a Madridi Megállapodás fenntartása helyett a kapcsolatokat azon tagállamok között, amelyek tagjai mind a Jegyzőkönyvnek, mind a Madridi Megállapodásnak, a Jegyzőkönyv rendelkezései határozzák meg.

A Jegyzőkönyv 9sexies cikkének új, ez év szeptember 1-jétől hatályos szövege a következő:

"9sexies Cikk

A mind ebben a Jegyzőkönyvben, mind a Madridi Megállapodás stockholmi szövegében részes államok egymás közötti viszonya

(1) a) Kizárólag ez a Jegyzőkönyv alkalmazandó azon államok egymás közötti viszonyára, amelyek mind e Jegyzőkönyvnek, mind a Madridi Megállapodás stockholmi szövegének részesei.

b) Az a) pontban foglaltaktól eltérően a mind ebben a Jegyzőkönyvben, mind a Madridi Megállapodás stockholmi szövegében részes állam által e Jegyzőkönyv 5. cikke (2) bekezdésének b) pontja, 5. cikke (2) bekezdésének c) pontja vagy 8. cikkének (7) bekezdése szerint tett nyilatkozat nem hatályos a szóban forgó részes állam és olyan másik állam viszonyában, amely mind a Madridi Megállapodás stockholmi szövegének, mind e Jegyzőkönyvnek részese.

(2) A Közgyűlés a 2008. szeptember 1-jét követő három éves időszak elteltével felülvizsgálja az (1) bekezdés b) pontjának alkalmazását, és ezt követően bármikor – háromnegyedes szótöbbséggel – hatályon kívül helyezheti, illetve korlátozhatja annak hatályát. A Közgyűlés szavazásán csak azok az államok vehetnek részt, amelyek mind a Madridi Megállapodás stockholmi szövegének, mind ennek a Jegyzőkönyvnek a részesei."

A 9sexies cikk új szövegének kihirdetéséről – az 1999. évi LXXXIII. törvény megfelelő módosításával – külön törvény gondoskodik.

Az új 9sexies cikk a következő átmeneti szabályokkal érvényesül a gyakorlatban.

A 2008. szeptember 1-jén meglévő nemzetközi lajstromozások tekintetében a Megállapodás alapján tett és a nemzetközi lajstromban feljegyzett területi kiterjesztések automatikusan a Jegyzőkönyv hatálya alá tartozó területi kiterjesztésekké alakulnak át. Az alkalmazandó egyezmény változása ugyanakkor nem érinti az oltalom elutasítására nyitva álló határidőt, valamint a megújítás esetén fizetendő díjakat.

A 2008. szeptember 1-jén függőben lévő – azaz még nem lajstromozott – területi kiterjesztések (nemzetközi bejelentések, illetve utólagos megjelölések) tekintetében a bejelentés napján irányadó rezsim szerint kell eljárni. Ennek megfelelően a szóban forgó területi kiterjesztéseket a nemzetközi lajstromba a Megállapodás hatálya alá tartozó területi kiterjesztésekként jegyzik be.

Mindazonáltal – a 9sexies cikk módosításának következtében – az említett területi kiterjesztések 2008. szeptember 1-jétől, amint lajstromozzák őket, automatikusan a Jegyzőkönyv hatálya alá tartozó területi kiterjesztésekké alakulnak át. Az alkalmazandó egyezmény változása ugyanakkor ez esetben sem érinti az oltalom elutasítására nyitva álló határidőt, valamint a megújítás esetén fizetendő díjakat.

A 2008. szeptember 1-jét követően tett nemzetközi bejelentések, illetve utólagos megjelölések esetében a mind a Megállapodásban, mind a Jegyzőkönyvben részes országok egymás közötti viszonyai tekintetében a Jegyzőkönyv válik alkalmazandóvá. A nemzetközi bejelentés tehát a származási hivatalhoz benyújtott nemzeti védjegybejelentésre is alapítható, kivéve, ha olyan ország területére kérik az oltalom kiterjesztését, amely csak a Megállapodásnak tagja. (Algéria, Bosznia és Hercegovina, Egyiptom, Kazahsztán, Libéria, Szudán és Tadzsikisztán kizárólag a Megállapodásban részes.) Hasonló módon az oltalom utólagos – a nemzetközi lajstromozást követő – területi kiterjesztésére is sor kerülhet az alapul szolgáló nemzeti bejelentés alapján, és az utólagos megjelölés közvetlenül a Nemzetközi Irodához is benyújtható, kivéve, ha arra csak a Megállapodásban részes ország tekintetében, illetve ilyen ország származási hivatalánál tett bejelentés alapján kerülne sor.

Az új 9sexies cikk (1) bekezdésének b) pontja szerint mindazon megjelölések (azaz a 2008. szeptember 1-je után benyújtott nemzetközi bejelentések vagy utólagos területi kiterjesztések) tekintetében, amelyek az új 9sexies cikk alapján a Jegyzőkönyv hatálya alá tartoznak, változatlanul az oltalom elutasítására nyitva álló egy éves határidő és a standard díjak irányadók, függetlenül a megjelölt ország által tett nyilatkozatok tartalmától.

A Jegyzőkönyv módosításával összefüggésben 2008. szeptember 1-jével a Madridi Megállapodáshoz és Jegyzőkönyvhöz kapcsolódó Közös Végrehajtási Szabályzat is módosult.

A változások közül külön figyelmet érdemelnek a következők:

- 2008. szeptember 1-jétől a nemzetközi bejelentés angol, francia vagy spanyol nyelven is benyújtható (a származási hivatalnak ugyanakkor lehetősége van arra, hogy a választást egy vagy két nyelvre korlátozza);- 2008. szeptember 1-jétől a pótdíjak és a díjkiegészítések (ún. standard díjak) összege 73 CHF-ról 100 CHF-ra emelkedik.

A Közös Végrehajtási Szabályzat módosításainak magyarországi kihirdetéséről külön jogszabály gondoskodik.