Tájékoztató egyes határidők ismételt meghosszabbításáról (2020. június 2-ig)

A koronavírus-járvány miatti rendkívüli helyzetre tekintettel a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) előtt folyamatban lévő iparjogvédelmi eljárásokban az ügyfelekre irányadó határidők vonatkozásában az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket.

Az SZTNH által hiánypótlásra, illetve nyilatkozattételre kitűzött és a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről szóló 74/2020. (III. 31.) Korm. rendelet hatálybalépésének napján, 2020. március 31-én vagy azt követően lejáró határidők – erről szóló egyedi intézkedés és értesítés nélkül – automatikusan meghosszabbodnak 2020. június 2. napjáig. Eddig az időpontig a Hivatal a határidők elmulasztása miatt nem állapít meg hátrányos jogkövetkezményeket. Ez a rendelkezés nem érinti azokat a határidőket, amelyek 2020. június 2-a után járnak le.

Amennyiben a körülmények ezt a későbbiekben indokolttá teszik, az SZTNH az általa kitűzött határidők tekintetében ismételten intézkedést hoz és erről tájékoztatja ügyfeleit.

Az SZTNH a határidők kitűzése során a jogszabályi keretek között a lehető legnagyobb mértékben figyelembe veszi a veszélyhelyzet elrendelése következtében kialakult nehézségeket. Az SZTNH által hiánypótlásra, illetve nyilatkozattételre kitűzött határidők a fentiek mellett – amennyiben arra a jogszabály lehetőséget ad – a határidő lejárta előtt előterjesztett kérelemre is meghosszabbíthatók. A kérelem benyújtásával egyidejűleg meg kell fizetni annak díját is.

Szabadalmi és használatiminta-oltalmi ügyekben a Hivatal által kitűzött határidők elmulasztása esetén a mulasztás miatt 2020. június 2-át követően hozott döntés közlésétől számított két hónapon belül az eljárás folytatása iránti kérelmet lehet előterjeszteni, amellyel egyidejűleg pótolni kell az elmulasztott cselekményt is. Az eljárás folytatása iránti kérelmet mindaddig nem lehet benyújtottnak tekinteni, ameddig a kérelem díját meg nem fizetik.

Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy az iparjogvédelmi törvények által meghatározott határidők meghosszabbítására az SZTNH-nak nincs lehetősége. E határidők elmulasztása esetén a törvények által megengedett esetekben igazolási kérelmet lehet előterjeszteni. A veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről szóló 74/2020. (III. 31.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a veszélyhelyzet ideje alatti mulasztás igazolása iránti kérelem előterjesztésének törvényben meghatározott határidejébe a veszélyhelyzet időtartama nem számít bele. Az igazolási kérelemben valószínűsíteni kell a mulasztás okát és vétlenségét és pótolni kell az elmulasztott cselekményt. Az SZTNH a benyújtott igazolási kérelmeket a veszélyhelyzetre tekintettel méltányosan bírálja el.

2020/04/03