Az Fmtv. 2024. január 1-től hatályos változásai 2024. január 1-től

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy 2024. január 1-től a formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény (továbbiakban Fmtv.), a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Szt.), valamint a 19/2005. (IV. 12.) GKM rendelet (továbbiakban: Díjrendelet) alapján több ponton is módosul a formatervezésiminta-oltalmi szabályozás.

A mintaoltalom megadására irányuló eljárás Fmtv. szerinti változásai

A Hivatal a 2023. december 31-ig érkező formatervezésiminta-oltalmi bejelentések esetében a jelenleg hatályos szabályok szerint teljeskörű ex officio érdemi vizsgálatot végez, így hivatalból végzi el az újdonság és egyéni jelleg követelményének való megfelelés vizsgálatát és kutatási jelentés készítését, valamint a kizáró okok körében ex officio vizsgálja a benyújtott minta vagy minták formatervezési minta fogalmának való megfelelését, az esetleges közrendbe vagy közerkölcsbe ütközést, egyúttal elvégzi a Párizsi Uniós Egyezmény 6ter cikke által előírt vizsgálatot, megvizsgálja, hogy a bejelentésben szereplő minta vagy minták esetlegesen egyéb közérdekhez kapcsolódó jelképeket tartalmaznak-e, valamint azt, hogy a minta vagy minták valamennyi külső jellegzetességét kizárólag műszaki jelleg határozza-e meg vagy must-fit külső jellegzetességről kell-e beszélni.

Az Fmtv. új, többek között az érdemi vizsgálatra vonatkozó, rendelkezéseit a 2024. január 1-jétől benyújtott bejelentések esetében alkalmazza a Hivatal. Lényegi változás, hogy a jövő évi bejelentésekkel kezdődően a Hivatal már nem végzi el ex officio az újdonság és egyéni jelleg követelményének való megfelelés vizsgálatát és kutatási jelentést sem készít. Változik a hivatalból vizsgált kizáró okok köre is. A Hivatal továbbra is ex officio vizsgálja a benyújtott minta vagy minták formatervezési minta fogalmának megfelelését, az esetleges közrendbe vagy közerkölcsbe ütközést, egyúttal elvégzi a Párizsi Uniós Egyezmény 6ter cikke által előírt vizsgálatot, illetve megvizsgálja, hogy a bejelentésben szereplő minta vagy minták esetlegesen egyéb közérdekhez kapcsolódó jelképeket tartalmaznak-e. Ugyanakkor a Hivatal a jövőben ex officio nem vizsgálja, hogy a minta vagy minták valamennyi külső jellegzetességet kizárólag műszaki jelleg határozza-e meg valamint azt sem, hogy must-fit külső jellegzetességről kell-e beszélni.

A Hivatal az Fmtv. jelenlegi érdemi vizsgálatára vonatkozó szabályai szerint a minta ábrázolása alapján – figyelemmel a minta szerinti termék megnevezésére – újdonságkutatási jelentést készít. Tekintettel a fentebb említett jövő évtől alkalmazandó jogszabályi változásokra, a Hivatal a 2024. január 1-jén vagy azt követően benyújtott bejelentések esetében már nem fog újdonságkutatást végezni, így jelentést sem készít.

2024. január 1-től ügyfeleink számára bevezetésre kerül az oltalmazhatósági vélemény, amely elkészítését a bejelentő vagy a jogosult kérelmezheti, mind a bejelentés megtételekor, mind pedig azt követően. Az oltalmazhatósági vélemény egy minta vonatkozásában készül. Az oltalmazhatósági vélemény újdonságkutatáson alapuló, indokolást is tartalmazó, az Fmtv.-ben meghatározott joghatásokon túlmenően kötőerővel nem rendelkező megállapítás arról, hogy a minta kielégítheti-e a formatervezési minta fogalmának megfelelést, az újdonság és az egyéni jelleg követelményének való megfelelést, valamint a Hivatal megvizsgálja az esetleges közrendbe, illetve közerkölcsbe ütközést, elvégzi a Párizsi Uniós Egyezmény 6ter cikke által előírt vizsgálatot, emellett megvizsgálja, hogy a minta esetlegesen egyéb közérdekhez kapcsolódó jelképet tartalmaz-e. A bejelentő díjat köteles fizetni az oltalmazhatósági vélemény elkészítése érdekében. Elkészítése a mintaoltalmi bejelentés vizsgálatától elkülönülten folyik, és a mintaoltalom megadható az oltalmazhatósági vélemény elkészültét megelőzően is. A Hivatal az oltalmazhatósági véleményt a minta erre irányuló kérelem benyújtásának napján rendelkezésre álló ábrázolása alapján készíti el, és azt az oltalmazhatósági véleményre irányuló kérelem benyújtásától számított három hónapon belül küldi meg – a hivatkozott iratok másolatával együtt – a bejelentőnek, illetve a mintaoltalom jogosultjának. Az oltalmazhatósági vélemény elkészültéről a mintaoltalom megadásának meghirdetésével együtt – vagy, ha az oltalmazhatósági vélemény később készül el, külön alkalommal – a Hivatal hatósági tájékoztatást közöl a Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítőben.

A határidők változásai

2023. december 31-ig a Hivatalhoz érkező díjak esetében továbbra is az Szt. vonatkozó rendelkezései lesznek irányadók, mely szerint, ahol az Szt. nem állapít meg határidőt a hiánypótlásra, illetve a nyilatkozattételre, az ügyfél részére legalább két hónapos, de legfeljebb négy hónapos határidőt kell kitűzni, amely a lejárat előtt előterjesztett kérelemre legalább két hónappal, de legfeljebb négy hónappal meghosszabbítható. Különösen indokolt esetben adható többszöri, illetve négy hónapot meghaladó, de legfeljebb hat hónapos határidő-hosszabbítás is.

A 2024. január 1-jén vagy azt követően érkező kérelmek esetében főszabály szerint egy hónapra rövidülnek a határidők. Az Fmtv. módosítására tekintettel, ahol e törvény nem állapít meg határidőt a hiánypótlásra, illetve a nyilatkozattételre, az ügyfél részére legalább egy hónapos, de legfeljebb három hónapos határidőt kell kitűzni, amely a lejárat előtt előterjesztett kérelemre legalább egy hónappal, de legfeljebb három hónappal meghosszabbítható. Többszöri, illetve három hónapot meghaladó, de legfeljebb hat hónapos határidő-hosszabbítás csak különösen indokolt esetben adható.

Az díjak változásai

A formatervezésiminta-oltalmi bejelentésekhez, valamint az oltalmazhatósági véleményhez kapcsolódó díjak 2024. január 1-től hatályos alakulásáról ide kattintva olvasható a részletes összefoglaló.

2023/12/22