A védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz és az ahhoz kapcsolódó Jegyzőkönyvhöz kapcsolódó Közös Végrehajtási Szabályzat egyes rendelkezéseinek módosítása

A Szellemi Tulajdon Világszervezete (a továbbiakban: Nemzetközi Iroda) a Közös Végrehajtási Szabályzat (a továbbiakban: KVSZ) 17., 18., 32. és 40. rendelkezéseinek módosításáról döntött, amelyek 2023. november 1-től lépnek hatályba.

A fenti szabályokon túlmenően módosulnak a KVSZ 21., 23bis., 32. szabályai is, amelyek 2024. november 1-től lépnek hatályba.

A KVSZ 17. szabályának módosításai előírják, hogy a Szerződő Felek hivatalai az ideiglenes elutasításról szóló értesítésben egyértelműen tüntessék fel az ideiglenes elutasítás felülvizsgálatára irányuló kérelem, az ellene benyújtott fellebbezés vagy az ideiglenes elutasításra adott válasznyilatkozat benyújtására nyitva álló határidő kezdő- és záróidőpontját.

Ez az új kötelezettség akkor alkalmazandó, ha a határidő nem azon a napon kezdődik, amikor a Nemzetközi Iroda az értesítés egy példányát a jogosultnak továbbítja, vagy amikor a jogosult az említett példányt a Nemzetközi Irodától megkapja. A Nemzetközi Iroda határozza meg a nyilatkozattételi határidő kezdő- és végdátumát, ha a határidő azon a napon kezdődik, amikor a Nemzetközi Iroda az értesítés egy példányát a jogosultnak továbbítja, vagy amikor a jogosult az említett példányt a Nemzetközi Irodától megkapja.

Amikor a határidő azon a napon kezdődik, amelyen a Nemzetközi Iroda az értesítés egy példányát a jogosultnak továbbítja, a Nemzetközi Iroda az ideiglenes elutasítás jogosultnak történő továbbításának időpontja és az érintett hivatal által az ideiglenes elutasításról szóló értesítésben megjelölt határidő alapján határozza meg a kezdő- és végdátumot. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, amikor a határidő azon a napon kezdődik, amikor a jogosult az értesítés egy példányát úgy kapja kézhez, hogy azt a Nemzetközi Iroda elektronikus úton továbbítja a jogosultnak.

A Nemzetközi Iroda által az értesítés egy példányával együtt a jogosultnak küldött kísérőlevélben meghatározásra kerül a határidő, valamint a nemzeti hivatal által az értesítésben megjelölt kezdő- és végdátum vagy a Nemzetközi Iroda által meghatározott kezdő- és végdátum.

Azokban az esetekben, amelyekben az elektronikus küldemény nem érkezik meg a címzettekhez, például az e-mail cím hibája vagy a postaláda telítettsége miatt, a Nemzetközi Iroda ajánlott postai küldeményként továbbítja az ideiglenes elutasításról szóló értesítés egy példányát. Ezekben az esetekben a Nemzetközi Iroda a kísérőlevélben nem tünteti fel a kezdő- és végdátumot, ha a határidő azon a napon kezdődik, amikor a jogosult kézhez veszi az értesítés egy példányát.

A Nemzetközi Iroda a fentiek értelmében aktualizálta 3A és 3B formanyomtatvány-mintákat, amelyet a Szerződő Felek az ideiglenes elutasításokról szóló értesítések kiállításához használhatnak.

További fontos módosítás a KVSZ 17. szabályára vonatkozóan, hogy a Szerződő Felek a nemzetközi lajstromozás jogosultjainak legalább két hónapos, illetve 60 egymást követő vagy naptári nap határidőt biztosítsanak az ideiglenes elutasítás elleni felülvizsgálati kérelem, fellebbezés vagy nyilatkozat előterjesztésére.

A KVSZ 40. szabályának új (8) bekezdése 2025. február 1-ig ad határidőt a Szerződő Felek számára, hogy teljesítsék az új minimum határidőre vonatkozó követelményt.

A KVSZ módosított 18. szabály (1) d) pontjának értelmében, amennyiben a hivatal elmulasztja megjelölni az ideiglenes elutasítás elleni felülvizsgálati kérelem, fellebbezés vagy a nyilatkozat benyújtására nyitva álló határidő kezdő- és végdátumát, az ideiglenes elutasítás nem minősül ideiglenes elutasításnak. Ebben az esetben a Nemzetközi Iroda tájékoztatja erről a tényről az érintett hivatalt és a jogosultat. Az érintett hivatalnak két hónapon belül kell megküldenie a kijavított intézkedést, amelyet úgy kell tekinteni, mintha azt a nem szabályszerű értesítés elküldésének napján küldték volna el.

A KVSZ 17. szabályának új (7) bekezdése előírja a Szerződő Felek számára, hogy értesítsék a Nemzetközi Irodát az ideiglenes elutasítás elleni felülvizsgálati kérelem, fellebbezés vagy a nyilatkozat benyújtására vonatkozó határidőről. A KVSZ 32. szabályának módosítása előírja a Nemzetközi Iroda számára, hogy ezeket az értesítéseket a WIPO a Közlönyében (a továbbiakban: Közlöny) közzétegye abból a célból, hogy ez az információ a Madridi Rendszer használói és más érdekelt felek számára hozzáférhetővé váljon.

A korábbi jogok jogosultjának vagy a felszólaló lakcíme vonatkozásában a KVSZ 17. szabályának módosítása felmenti a Szerződő Feleket az alól, hogy az ideiglenes elutasításról szóló értesítésben meg kelljen adniuk a korábbi jogok jogosultjának vagy képviselőjének címét, amennyiben ennek feltüntetése nem lehetséges. Ugyanez vonatkozik a felszólaló vagy a képviselő címére a felszólalásra alapított ideiglenes elutasítás esetén. A módosított szabály továbbra is előírja, hogy a Szerződő Feleknek lehetőség szerint fel kell tüntetniük a korábbi jogok jogosultjának vagy a felszólalónak, illetve képviselőiknek lakcímét, ugyanakkor mentesíti ezen követelmény alól azokat a Szerződő Feleket, amelyeknek erre nincsen lehetősége.

A fenti rendelkezéseket a 2023. november 1-t követő eljárásokban kell alkalmazni.

Lényeges változás továbbá a KVSZ 23bis szabályának módosítása, amely lehetővé teszi valamennyi Szerződő Fél számára, hogy kérelmezze a Nemzetközi Irodától a jogosultak részére a KVSZ hatálya alá nem tartozó bármely közlemény továbbítását. Így például a Szerződő Felek a módosított szabály alapján kérhetik, hogy a Nemzetközi Iroda továbbítsa a jogosult részére a hivatalaik által meghatározott követelmények teljesítésére vonatkozó, vagy a jogosult számára különösen fontos adatokat.

A KVSZ 21. szabályának (3) b) pontjára vonatkozó módosítás egyértelműsíti, hogy a Szerződő Feleknek lehetővé kell tenniük a nemzeti és a helyébe lépő nemzetközi lajstromozás együttes meglétét. A KVSZ 32. szabályának (1) bekezdés a) pont (xi) alpontjának módosítása kimondja, hogy a Nemzetközi Irodának a Közlönyben közzé kell tennie azokat a nyilatkozatokat is, amelyek szerint egy adott korlátozás már nem hatályos.

A fenti rendelkezések 2024. november 1-t követő eljárásokban kell alkalmazni.

A KVSZ módosításáról további információk, valamint a formanyomtatványok a WIPO honlapján, a MADRID/2023/26 számú közleményben találhatóak, amelyek az alábbi linken érhetőek el:

https://www.wipo.int/madrid/en/notices/

https://www.wipo.int/madrid/en/contracting_parties/model_forms.html

2023/10/12