Frecskay János Szakkönyvtár

Frecskay János

A könyvtár küldetésnyilatkozata

Az 1896-ban alapított - és a nemrég bekövetkezett névváltozásig Magyar Szabadalmi Hivatalként működő - kormányzati főhivatal könyvtára 2011 májusában vette fel egykori segédhivatali főigazgatójának, a Szabadalmi Közlöny első felelős szerkesztőjének a nevét, és látja el azóta Frecskay János Szakkönyvtárként a feladatait.

A könyvtár címe: 1054 Budapest, Akadémia u. 21.

Fő gyűjtőköre:
a szellemitulajdon-védelmi, vagyis az iparjogvédelmi és szerzői jogi szakirodalom.

 

Elérhetőségek és nyitvatartás

Telefon: 06 (1) 474-5720
Telefax: 06 (1) 331-2596
E-mail: IPlibrary [169] hipo [961] gov [961] hu

HunTéka

 
A könyvtár nyilvános munkaállomásain a következő teljes szövegű adatbázisok szabadon hozzáférhetők olvasóink számára:
 

 • Oxford Handbooks Online – LAW
 • ADT - Arcanum Digitális Tudománytár
 • MeRSZ (Akadémiai Kiadó)
 • AKJournals (Akadémiai Kiadó folyóiratai)
 • E-Zeusz (Kossuth Kiadó)
 • Szaktárs
 • Interkönyv (Typotex Kiadó)
 • Szótudástár (Tinta Kiadó)

 

A Frecskay János Szakkönyvtár digitalizált dokumentumgyűjteménye elérhető a Hungaricana Közgyűjteményi Portálon.

 

Az 1949-ben alapított könyvtár jogelődjei a Magyar Királyi Szabadalmi Hivatal, valamint a Magyar Királyi Szabadalmi Bíróság könyvtárai voltak. A kezdeti években csak gyűjtő és nyilvántartó funkciókat látott el, a nyilvánosság számára állománya nem volt elérhető. A tudatos állományalakításnak és a korszerű infrastruktúrának köszönhetően a könyvtár 1994 óta nyilvános szolgáltatásokkal áll az érdeklődők rendelkezésére. Teljességre törekvően gyűjti, rendszerezi, tárolja és szolgáltatja a szellemitulajdon-védelemmel és határterületeivel kapcsolatos dokumentumokat. A szabadalmi és használatiminta-oltalmi dokumentumok tekintetében kötelespéldány megőrző szerepet is betölt. Küldetésnyilatkozatával összhangban hatékony információközvetítéssel járul hozzá a szellemitulajdon-védelmi kultúra terjesztéséhez.

Könyvtári rendszerben elfoglalt helyét, jellegét, gyűjtőkörét és feladatkörét tekintve országos hatókörű nyilvános szakkönyvtár.
Tagja az Európai Szabadalmi Hivatal által koordinált PATLIB (PATent LIBrary) hálózatnak és az Informatikai és Könyvtári Szövetségnek.

A könyvtár fenntartója a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, amely a szellemi tulajdon védelméért felelős kormányzati főhivatalként - többek között - iparjogvédelmi hatósági vizsgálatokat és eljárásokat folytat le, ellátja a szerzői és a szerzői joghoz kapcsolódó jogokkal összefüggő feladatokat, állami dokumentációs és információs tevékenységet folytat, valamint részt vesz a jogszabályok előkészítésében is.

A könyvtár rendeltetése és feladatai összetettek: a szellemitulajdon-védelem területén egyedülálló gyűjteménye segítségével nyilvános könyvtári szolgáltatásokat biztosít, ezen túlmenően a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala hatósági tevékenységéhez kapcsolódó szolgáltatásokat nyújt, valamint gyűjti, feldolgozza, rendszerezi és megőrzi a nemzeti és nemzetközi iparjogvédelmi dokumentumokat, különös tekintettel a magyar szabadalmi és használatiminta-oltalmi dokumentumokra.

A könyvtár - integrált könyvtári rendszere segítségével - folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja gyűjteményét. Szellemitulajdon-védelmi tárgyú dokumentumait - beleértve a magyar és külföldi iparjogvédelmi és szerzői jogi tárgyú időszaki kiadványokat is - speciális szempontok szerint dolgozza fel, így a könyvtár online olvasói katalógusában nemcsak a bibliográfiai adatok, hanem a tárgyszavak és a folyamatosan aktualizált, szellemitulajdon-védelmi tárgyú szakcikkek osztályozására alkalmas osztályjelzetek alapján is jól behatárolható irodalomkutatás végezhető.

A könyvtár nemcsak külföldi szakkönyvtárakkal és információs intézményekkel tart szoros kapcsolatot, hanem a hivatallal együttműködő hazai felsőoktatási intézmények könyvtáraival, oktatóival és kutatóival is.

A könyvtárra vonatkozó alapinformációk, valamint az online katalógus a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala honlapján, külön oldalon jelennek meg.

A könyvtárhasználókat ingyenesen megillető szolgáltatások az alábbiak:

 • általános tájékoztatás a dokumentum-gyűjteményről,
 • helyben használat,
 • különböző iparjogvédelmi dokumentum-gyűjtemények, adatbázisok, valamint az online katalógus használata,
 • meghatározott helyi, helyi hálózati, online és egyéb elektronikus tájékoztatási eszközök, adatbázisok használata,
 • szaktájékoztatás szabadalmi, használatiminta-oltalmi, formatervezésiminta-oltalmi dokumentumokból,
 • irodalomkutatás.

A dokumentum-kölcsönzéshez be kell iratkozni. Jellemzően nem kölcsönözhetőek a kézikönyvtárban elhelyezett kötetek, a muzeális értéket képviselő restaurált dokumentumok, a szak-, évfolyam- és záródolgozatok, az időszaki kiadványok, a folyamatosan aktualizált kötetek, az egypéldányos pótolhatatlan művek és a jogszabálygyűjtemények. A dokumentumok másolása, nyomtatása, szkennelése, illetve a digitális fényképkészítés, valamint a dokumentumküldés térítésköteles.

A könyvtár kötelespéldányt őriz meg a magyar szabadalmi és használatiminta-oltalmi dokumentumokból. Mindemellett ellátja a hazai és külföldi iparjogvédelmi dokumentumok gyűjtésével, feldolgozásával, tárolásával és rendszerezésével kapcsolatos feladatokat, biztosítja a hatósági munkához szükséges nyomtatott és elektronikus hordozón tárolt iparjogvédelmi dokumentumok hozzáférhetőségét, értékesíti a hivatal kiadványait. Az iparjogvédelmi és szerzői jogi szakirodalom területén hatósági és nyilvános szakkönyvtári tájékoztatást nyújt.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2011 januárjától az iparjogvédelmi- és szerzői jogi hatósági vizsgálatokat, valamint a dokumentációs, információs, oktatási és térítéses szolgáltatói tevékenységét az ISO 9001:2008 és az ISO/IEC 27001:2013 szabványok szerint tanúsított rendszerben végzi.

Iparjogvédelmi tájékoztatás
Szakirodalmi tájékoztatás

Tájékoztatás a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Frecskay János Szakkönyvtár által kezelt személyes adatokról