Beszámoló

Beszámoló
az Iparjogvédelmi Szakértői Testület 2013. évi működéséről

 

I.         Az Iparjogvédelmi Szakértői Testület szervezeti és működési rendje; a működési költségek fedezete

1. Az Iparjogvédelmi Szakértői Testület (a továbbiakban: ISZT, illetve Testület) a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Szt.) 114/Z. §-a alapján alakult meg. Jelenleg az Szt. 115/T. §-a tartalmazza az ISZT-re vonatkozó alapvető törvényi rendelkezéseket.

2. Az Szt. 118. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Kormány az Iparjogvédelmi Szakértői Testület szervezetéről és működéséről szóló 270/2002. (XII. 20.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R.) határozta meg a Testület feladatait, működését és eljárását. Az R. átfogó módosítására 2005. október 6-ai, egyes rendelkezései tekintetében 2005. november 1-jei hatállyal került sor. A módosítással pontosításra kerültek az ISZT tisztségviselőinek díjazására, a Testület és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: SZTNH) kapcsolatára, valamint egyes eljárási kérdésekre vonatkozó rendelkezések. A módosítás nyomán új díjtételek bevezetésére is sor került. Az ISZT továbbra is a 2005-ben meghatározott díjtételek alapján jár el.

A 2008. évben két - nem érdemi - módosítás érintette az R.-t. A jogszabályt 2008. január 1-jei hatállyal a kormányzati szervezet-átalakítással összefüggésben módosította a 331/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet, míg 2008. május 16-ai hatállyal a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet révén az R. technikai deregulációs módosítására került sor.

A 2010. évben az R. technikai jellegű módosítására került sor 2011. január 1-jei hatállyal. A 341/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet a Magyar Szabadalmi Hivatal névváltozásával összefüggésben módosította a jogszabályt.

2011-ben a 272/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet módosította az R.-t. A 2012. január 1-jén hatályba lépő technikai jellegű módosítások - megváltozott jogszabályi hivatkozások kijavítása és a miniszter, valamint a kormánytisztviselők megnevezésének korrekciója - mellett három érdemi természetű változtatásra került sor. A Testület létszáma 50 főről 75 főre emelkedett [R. 2. § (3) bekezdés], a szakértői vélemények közzétételére az SZTNH által kiadott szakfolyóiratban kerül sor [R. 5. § (4) bekezdés], az R. 9. §-ának (1) bekezdésének módosítása pedig lehetővé teszi, hogy a bírósági vagy hatósági megkeresések esetén járó szakértői díjakat az SZTNH a szakértőknek megelőlegezhesse. Ez utóbbi módosítás óta az R. szövege változatlan formában van hatályban (1. sz. melléklet).

3. Az R. 2. §-ának (1) bekezdése értelmében a Testület tagjait az igazságügyért felelős miniszter nevezi ki ötéves időtartamra. A kinevezésre az SZTNH elnöke tesz javaslatot, amelynek összeállításához véleményt kér az érintett szakmai és érdekképviseleti szervezetektől.

Az ISZT tagjainak mandátuma 2013. március 31-én lejárt. A közigazgatási és igazságügyi miniszter - a SZTNH elnökének javaslatait elfogadva - kinevezte a Testület tagjait és tisztségviselőit. A tagok és tisztségviselők megbízatása a 2013. április 1-jétől 2018. március 31-ig terjedő ötéves időtartamra szól. Az ISZT tagjainak és tisztségviselőinek névsorát a 2. sz. melléklet tartalmazza.

4. A 2011. évben sor került az ISZT ügyrendjének módosítására. A 2011. október 1-jén hatályba lépett változások az ügyrendnek a díjazással, illetve a szakértői vélemények közzétételével kapcsolatos szabályait érintették. A hatályos ügyrendet a 3. sz. melléklet tartalmazza.

5. Az ISZT-nek saját bevétele nincs, működésének feltételeiről és az ahhoz szükséges pénzügyi intézkedések megtételéről az SZTNH gondoskodik és köti meg a Testület működéséhez szükséges szerződéseket [R. 5. § (2) bek.].

Az R. 7. §-a (2) és (5) bekezdéseinek értelmében a szakértői vélemény elkészítéséért díjat kell fizetni. Az ISZT elnöke az R. 4. §-ának (1) bekezdése által opcionálisan előírt díjazásról lemondott, így a szakértői vélemények elkészítéséért befolyó díjakból a korábbi évek gyakorlatával megegyezően a 2013. évben az ISZT ügyrendjében meghatározott módon és arányban csak az eljáró szakértők megbízási díjának kifizetésére került sor.

 

II.        A Testület 2013. évi működése

1. Az ISZT 2013. március 31-ig a 2012. év végi állapothoz képest változatlan, 2013. április 1-jétől pedig már új személyi összetételben végezte tevékenységét.

2. Az ISZT elnöksége 2013. február 8-án tartotta szokásos éves ülését. Az elnökségi ülésről készült jegyzőkönyvet a 4. sz. melléklet tartalmazza.

Az ülésen az elnökség tagjai megtárgyalták és elfogadták a Testület 2012. évi működéséről szóló beszámolót. Az elnök ismertette az ISZT 2012. évi működésének statisztikai adatait.

Az elnökség tagjai értékelték a 2012. évi szakértői véleményeket. A publikálással kapcsolatban követett eljárási rendnek megfelelően az adott ügyben eljáró tanácsok elnökei - a szakértői vélemény elkészültét követően - nyilatkoztak abban a kérdésben, hogy a joggyakorlat alakítása szempontjából szükségesnek ítélik-e a szakértői vélemény közzétételét. Ennek megfelelően a 2012-ben készült, elvileg publikálható szakértői vélemények közül négy szakvélemény nyilvánosságra hozatalát javasolták a tanácselnökök. Az elnökség tagjai megvitatták az érintett szakértői véleményeket, és arra a megállapításra jutottak, hogy a 2012. évben készült, közzétételre javasolt négy szakértői vélemény közül legalább 3 ügy nyilvánosságra hozatalát támogatják.

3. Az ISZT elnöke a 2012. évi működésről szóló beszámolót az R. 5. §-ának (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megküldte a közigazgatási és igazságügyi miniszter részére.

4. A Testület elnökségének javaslatára - az SZTNH elnökének egyetértésével - három, 2012-ben készült szakértői vélemény került - anonimizált módon - közzétételre az Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle 2013. augusztusi számában.

5. Az ISZT tagjainak mandátuma 2013. március 31-én lejárt. A közigazgatási és igazságügyi miniszter - a SZTNH elnökének javaslatait elfogadva - kinevezte a Szakértői Testület tagjait és tisztségviselőit, akiknek megbízatása a 2013. április 1-jétől 2018. március 31-ig terjedő ötéves időtartamra szól. Az ISZT elnöksége 2013. május 24-én megtartotta alakuló ülését, amelyen átadásra kerültek az elnökségi tagok kinevezéséről szóló okiratok.

 
III.      Bírósági vagy hatósági megkeresések, illetve megbízások és az azok alapján adott szakértői vélemények a 2013. évben

1. Az R. 1. §-ának (1) bekezdése értelmében az ISZT az Szt. 16. §-ának (2) bekezdésében és 115/T. §-ának (1) bekezdésében megjelölt ügyekben, valamint 115/T. §-ának (2) bekezdésében meghatározott kérdésekben szakértői véleményt ad bírósági vagy hatósági megkeresés, vagy megbízás alapján.

2. A 2013. évben 13 megkeresés, illetve megbízás érkezett az ISZT-hez, az ügyforgalom tehát a 2012. évben tapasztalthoz képest (25) jelentősen csökkent. A beérkezett megkeresések, illetve megbízások alapján a Testület hét szakértői véleményt készített, négy esetben tájékoztató, illetve díjközlő válaszlevél megküldésére került sor (három ügyben nem érkezett visszajelzés a kiküldött levélre). Két megbízás tekintetében állapította meg az ISZT, hogy nem rendelkezik hatáskörrel a feltett kérdésekben állást foglalni, mivel azok iparjogvédelmi jogok fennállásával kapcsolatos kérdésekre irányultak. A Testület 2013 első félévében egy, a 2012. évről áthúzódott ügyben készített szakértői véleményt. Az ügyek részletes kimutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza.

3. A megkeresők és a megbízók körét megvizsgálva megállapítható, hogy nyolc ügyben gazdasági társaságok (7) és magánszemélyek (1) fordultak az ISZT-hez, míg bíróságok (3) és nyomozóhatóságok (2) öt esetben keresték meg a Testületet.

 

Megkeresők, megbízók

Ügyek száma
2009.

Ügyek száma
2010.

Ügyek száma
2011.

Ügyek száma
2012.

Ügyek száma
2013.

Bíróságok, választottbíróságok

7

2

14

10

3

Rendőrség, Vám- és Pénzügyőrség

4

1

5

4

2

Gazdasági társaságok

3

11

6

10

7

Magánszemélyek

-

-

1

1

1

Összesen

14

14

26

25

13

 

4. Az elkészült szakértői vélemények tárgyát megvizsgálva megállapítható, hogy nem volt olyan ügytípus vagy szakmai kérdés, amely gyakoriságát tekintve kiemelkedett volna a 2013. évben.

Az elkészült szakértői vélemény tárgya

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

Iparjogvédelmi jogok megsértése, bitorlás, áru hamis megjelölése bűncselekmények

1

-

5

-

-

Titokban tartott találmány szabadalmazhatósága

-

-

-

-

-

Díjazási vita

1

1

1

3

2

Védjegyjogi kérdések

2

2

1

1

1

Szabadalmi jogi kérdések

1

5

1

2

-

Használati minta

-

2

-

-

1

Formatervezési minta

-

-

1

-

1

Kártérítési perek, tisztességtelen piaci magatartás, üzleti titok megsértése, know-how védelme, egyéb perek stb.

-

-

3

3

2

Egyéb kérdések

-

-

-

-

-

Összesen

5

10

12

9

7

 

5. A 2014. február 20-án megtartott ülésén az ISZT elnöksége az R. 5. §-ának (3) bekezdése alapján - az SZTNH elnökének egyetértése mellett - jóváhagyta a Testület 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

Budapest, 2014. március

 

Hajdú Judit
az ISZT elnöke

 

Mellékletek:    1.) Az Iparjogvédelmi Szakértői Testület szervezetéről és működéséről szóló 270/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet
2.) Az ISZT tagjainak és tisztségviselőinek névsora
3.) Az ISZT ügyrendje
4.) A 2013. február 8-án megtartott elnökségi ülés jegyzőkönyve
5.) A 2013. évi megkeresések és megbízások

 

            Az Iparjogvédelmi Szakértői Testület szervezetéről és működéséről szóló 270/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet 5. §-ának (3) bekezdésében foglaltak alapján a Beszámolóval egyetértek.

Budapest, 2014. március

 

 

 

Dr. Bendzsel Miklós
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke