TÁJÉKOZTATÓ

TÁJÉKOZTATÓ

A veszélyhelyzet időszakában benyújtott szabadalmi bejelentések fenntartási díjait az alábbi táblázat tartalmazza.

Általános tudnivalók a szabadalom megadására irányuló eljárásról a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló, módosított 1995. évi XXXIII. törvény alapján

1. A bejelentés benyújtását követő vizsgálat 
A szabadalmi bejelentés benyújtását követően a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban Hivatal) megvizsgálja, hogy a bejelentés megfelel-e a bejelentési nap elismeréséhez előírt feltételeknek, megfizették-e a bejelentési és kutatási díjat, valamint benyújtották-e a magyar nyelvű szabadalmi leírást, kivonatot és rajzot.

1.1. A bejelentés napja 
Az elismert bejelentési napról a Hivatal értesíti a bejelentőt. Ha a bejelentési nap nem ismerhető el, a Hivatal felhívja a bejelentőt a hiányok két hónapon belül történő pótlására. A hiányok határidőben történő pótlása esetén a bejelentés napja a hiánypótlás beérkezési napja lesz. Ellenkező esetben a beérkezett beadvány nem tekinthető szabadalmi bejelentésnek és az eljárást meg kell szüntetni.

1.2. Bejelentési és kutatási díj 
A bejelentési és kutatási díjjal kapcsolatos tudnivalókat a jelen tájékoztatóhoz csatolt Díjtáblázat 1. pontja tartalmazza. A bejelentési és kutatási díjat a Hivatal előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell befizetni az ügyszám és a rendeltetés (jogcím) feltüntetésével. Az ügyszám feltüntetése nélküli befizetés nem hatályos. Ha a bejelentési és kutatási díjat a bejelentés napját követő két hónapon belül nem fizetik meg, a bejelentést visszavontnak kell tekinteni. A Hivatal a szabadalmi bejelentési és kutatási díj alól - kérelemre - mentességet adhat, ha a természetes személy jogosult - kereseti, jövedelmi és vagyoni viszonyai folytán - azt fedezni nem tudja.

1.3. A leírásból hiányzó részek és a hiányzó rajzok 
Ha a bejelentő a leírásból hiányzó részeket, vagy a hiányzó rajzokat önként vagy felhívásra a bejelentéstől vagy a felhívástól számított két hónapon belül pótolja, a bejelentés napja a hiánypótlás napjára módosul, kivéve, ha elsőbbségi iraton alapul a pótlás.
Az eredeti benyújtás napja marad a bejelentési nap, ha a bejelentő a felhívásra nem nyújt be új leírásrészt vagy rajzot, vagy a benyújtottat a bejelentési nap módosulásáról szóló értesítéstől számított egy hónapon belül visszavonja.

1.4. Magyar nyelvű mellékletek 
Ha a bejelentés mellékletei angol nyelven készültek, a magyar nyelvű szabadalmi leírást igényponttal, kivonatot és rajzot a bejelentés napjától számított tizenkét hónapon belül, vagy a legkorábbi elsőbbség napjától számított tizenhat hónapon belül kell benyújtani, a korábban lejáró határidő figyelembevételével. Ha a bejelentés mellékletei angoltól eltérő idegen nyelven készültek, akkor a magyar nyelvű szabadalmi leírást igényponttal, kivonatot és rajzot a bejelentés napjától számított négy hónapon belül kell benyújtani. Ennek elmaradása esetén a bejelentést visszavontnak kell tekinteni.

2. Alaki vizsgálat 
Ha a szabadalmi bejelentés megfelel a bejelentési nap elismeréséhez előírt feltételeknek, megfizették a bejelentési és kutatási díjat, illetve benyújtották a magyar nyelvű szabadalmi leírást, kivonatot és rajzot, a Hivatal megvizsgálja a bejelentést abból a szempontból, hogy az kielégíti-e az előírt alaki követelményeket. A szabadalmi bejelentés alaki vizsgálata során észlelt hiányok miatt a Hivatal felhívja a bejelentőt a hiányok pótlására, és a hiánypótlás alapján folytatja az eljárást. Ha a bejelentő a hiánypótlási felhívásra a kitűzött határidőben nem válaszol, a szabadalmi bejelentést visszavontnak kell tekinteni.

3. Újdonságkutatás 
Ha a szabadalmi bejelentés megfelel a bejelentési nap elismeréséhez előírt feltételeknek, megfizették a bejelentési és kutatási díjat, illetve benyújtották a magyar nyelvű leírást, kivonatot és rajzot, a Hivatal elvégzi az újdonságkutatást, és az igénypontok alapján - figyelemmel a szabadalmi leírásra és a rajzra - újdonságkutatási jelentést készít. Az újdonságkutatási jelentésben megjelöli azokat az iratokat, illetve adatokat, amelyek figyelembe vehetők a szabadalmi bejelentésben foglalt találmánnyal kapcsolatban az újdonság és a feltalálói tevékenység elbírálása során. Az újdonságkutatási jelentést a hivatkozott iratok másolataival együtt a Hivatal megküldi a bejelentőnek. A Hivatal az újdonságkutatás elvégzéséről a közzététellel együtt - vagy, ha a kutatási jelentés később készül el, külön alkalommal - hatósági tájékoztatást közöl a Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítőben.

3.1 Írásos vélemény (opcionális)
A Hivatal a szabadalmi bejelentések oltalomképességéről a bejelentő kérelmére írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentést (a továbbiakban: írásos vélemény) készít. Az írásos vélemény előzetes megállapítás arról, hogy az újdonságkutatási jelentésben megjelölt iratokra és adatokra figyelemmel a találmány kielégítheti-e az újdonság, a feltalálói tevékenység és az ipari alkalmazhatóság követelményét. Az írásos véleményt a bejelentő az elismert bejelentési naptól számított tíz hónapon belül kérheti. Az írásos véleményért díjat kell fizetni (Díjtáblázat 2. pontja), azonban, amennyiben kérelemre írásos vélemény készült egy ügyben, 31%-kal csökkentett vizsgálati díjat kell fizetni (Díjtáblázat 3. pontja). Továbbá azon nemzetközi bejelentések esetében, ahol a Visegrádi Szabadalmi Intézetet jelölték meg nemzetközi kutatóhatóságként, a kutatási illeték 40%-a visszatérítésre kerül.

Az írásos vélemény három típusa:

i. A Hivatal alapesetben az írásos véleményt az erre irányuló kérelem benyújtásának napjától számított negyedik hónap utolsó napján rendelkezésre álló – magyar nyelvű – leírás és igénypontok, valamint rajzok alapján készíti el, és azt az írásos véleménnyel kiegészített kutatási jelentés iránti kérelem benyújtásának napjától számított hat hónapon belül küldi meg a bejelentőnek.

ii. A Hivatal – kérelemre -az írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentést gyorsítottan készíti el, ha a szabadalmi bejelentés megfelel a bejelentési nap elismeréséhez előírt feltételeknek, megfizették a bejelentési és kutatási díjat, illetve benyújtották a magyar nyelvű leírást az igénypontokkal, kivonatot és rajzot, továbbá legalább egy igénypont alkalmas a megfelelő újdonságkutatás elvégzésére. Az írásos vélemény gyorsított elkészítését az írásos vélemény iránti kérelemmel egyidejűleg kérheti a bejelentő, ebben az esetben az – i. pont szerinti – írásos vélemény díjának kétszeresét kell megfizetni.

Gyorsítási kérelem esetén a Hivatal az írásos véleményt a kérelem benyújtásának napján rendelkezésre álló leírás és igénypontok, valamint rajzok alapján készíti el, és a kérelem benyújtásának napjától számított két hónapon belül küldi meg a bejelentőnek.

iii. A Hivatal – kérelemre –az írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentést az angol nyelven benyújtott leírás és igénypontok, valamint rajzok alapján készíti el, ha a szabadalmi bejelentés megfelel a bejelentési nap elismeréséhez előírt feltételeknek, megfizették a bejelentési és kutatási díjat, továbbá legalább egy igénypont alkalmas az újdonságkutatás elvégzésére. Ebben az esetben az – i. pont szerinti – írásos vélemény díjának négyszeresét kell megfizetni.

Angol nyelvű mellékletek alapján kért írásos vélemény esetén a Hivatal az írásos véleményt a kérelem benyújtásának napján rendelkezésre álló leírás és igénypontok, valamint rajzok alapján készíti el, és a kérelem benyújtásának napjától számított legkésőbb hat hónapon belül küldi meg a bejelentőnek azzal, hogy a Hivatal kapacitásaihoz mérten törekszik a lehető leggyorsabb ügymenet biztosítására. A Hivatal – a bejelentők segítése céljából – az angol nyelvű mellékletek alapján kért, magyar nyelvű írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentés mellett az írásos vélemény angol fordítását is megküldi a bejelentőnek. Az angol nyelvű mellékletek alapján kért írásos vélemény iránti kérelem nem tekinthető az i. pont szerinti kérelemnek, illetve nem társítható az ii. pont szerinti gyorsítási kérelemmel.

Ha a bejelentő az írásos vélemény megküldését követően a szabadalmi bejelentést módosítja, az elismert bejelentési naptól számított tíz hónapon belül újabb kérelmet nyújthat be írásos vélemény készítése iránt mindháromeljárás esetében.

Az írásos vélemény, illetve annak gyorsított elkészítése iránti kérelem mindaddig nem tekinthető benyújtottnak, amíg nem fizetik meg az előírt díjat. Amennyiben a bejelentő az angol nyelvű mellékletek alapján kéri az írásos vélemény elkészítését, úgy az előírt díj megfizetésének teljes vagy részleges elmaradása az írásos vélemény iránti kérelem elutasítását vonja maga után.

A szabadalom megadására irányuló eljárás korai szakaszában elvégzett újdonságkutatás és az annak alapján elkészített – indokolást is tartalmazó – írásos vélemény révén a bejelentő az uniós elsőbbség érvényesítésére rendelkezésre álló 12 hónapos határidőn belül megalapozottan alakíthatja ki stratégiáját a hazai szabadalmi bejelentésre épülő külföldi szabadalmi bejelentés(ek) benyújtását illetően is.

Az írásos vélemény megállapításai nem tekinthetők véglegesnek a találmány szabadalmazhatósága szempontjából. A szabadalmi bejelentés érdemi vizsgálata során a releváns iratok, illetve adatok köre változhat, tekintettel az újdonságkutatás korai időpontban történt elvégzésére.

4. Közzététel 
A szabadalmi bejelentést a Hivatal a legkorábbi elsőbbség napjától számított tizennyolc hónap elteltével közzéteszi, a Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítőben közölt hatósági tájékoztatással. Ekkor a szabadalmi bejelentéssel kapcsolatos következő adatok és tények közlése történik: a bejelentő és az esetleges képviselő neve és címe, a bejelentés ügyszáma, a bejelentés napja és az ettől eltérő elsőbbség napja, nemzetközi bejelentés esetén a nemzetközi közzététel száma, a találmány címe, a feltaláló neve, a találmány nemzetközi osztályjelzete, a kivonat a jellemző ábrával, valamint utalás arra, hogy a közzétételre az újdonságkutatási jelentés elkészültét követően kerül-e sor. A szabadalmi oltalom tartamára évenként fenntartási díjat kell fizetni (lásd jelen tájékoztató 14. pontja). A közzététellel indul a fenntartási díjfizetési kötelezettség. A közzététel időpontjáról, továbbá a megfizetendő fenntartási díj összegére vonatkozóan a bejelentő a közzététel előtt értesítést kap. A közzétett szabadalmi bejelentés megtekinthető iratai nyilvánosak, azokról a Hivatal díjfizetés ellenében bárki számára másolatot ad. A közzététellel a bejelentés napjára visszaható hatállyal ideiglenes szabadalmi oltalom keletkezik, amely a szabadalom megadásával válik véglegessé. A szabadalomból eredő jogok csak a végleges oltalom alapján érvényesíthetőek.

5. Érdemi vizsgálat 
A Hivatal a bejelentő külön kérelmére végzi el a közzétett szabadalmi bejelentés érdemi vizsgálatát. Az érdemi vizsgálatot a szabadalmi bejelentés benyújtásával egyidejűleg, illetve azt követően legkésőbb az újdonságkutatás elvégzéséről közölt hatósági tájékoztatás napjától számított hat hónap elteltéig lehet kérni. Ennek elmaradását úgy kell tekinteni, hogy a bejelentő lemondott az ideiglenes szabadalmi oltalomról. A szabadalmi bejelentés érdemi vizsgálata során észlelt hiányosságok miatt a Hivatal végzésben hívja fel a bejelentőt - a kifogás természete szerint - hiánypótlásra, nyilatkozattételre, illetve adott esetben a bejelentés megosztására. A szabadalmi bejelentést a Hivatal egészében vagy részben elutasítja, ha az a hiánypótlás, illetve a nyilatkozat ellenére sem elégíti ki a vizsgált követelményeket. Ha a bejelentő a felhívásra nem válaszol, illetve a bejelentést nem osztja meg, úgy kell tekinteni, hogy lemondott az ideiglenes szabadalmi oltalomról.

6. Vizsgálati díj 
Az érdemi vizsgálatra irányuló kérelem díjköteles (lásd Díjtáblázat 3. pont). A díjat a kérelem benyújtásától számított két hónap elteltéig meg kell fizetni, ellenkező esetben úgy kell tekinteni, hogy a bejelentő visszavonta a szabadalmi bejelentést, illetve lemondott az ideiglenes szabadalmi oltalomról. A vizsgálati díjat - kérelemre - a Hivatal visszafizeti, ha a bejelentő az újdonságkutatás elvégzéséről közölt hatósági tájékoztatás napját megelőzően visszavonja a szabadalmi bejelentést vagy lemond az ideiglenes szabadalmi oltalomról. A Hivatal a vizsgálati díj alól - kérelemre - mentességet adhat, ha a természetes személy jogosult - kereseti, jövedelmi és vagyoni viszonyai folytán - azt fedezni nem tudja.

7. Módosítás - Belső elsőbbség 
A szabadalmi bejelentés új tartalom bevitelével nem változtatható meg úgy, hogy tárgya bővebb legyen annál, amit a bejelentés napján benyújtott bejelentésben feltártak. Ezt a megszorítást figyelembe véve a bejelentő a szabadalom megadása kérdésében hozott döntés meghozatalának napjáig módosíthatja a szabadalmi leírást, az igénypontot és a rajzot. A módosítási kérelem díjköteles (lásd Díjtáblázat 5. pont).  
A bejelentő a bejelentés napjától számított tizenkét hónapon belül belső elsőbbség igénybevételével új bejelentést tehet.

8. Megosztás
Aki több találmányra igényelt szabadalmi oltalmat egy bejelentésben, a szabadalom megadása kérdésében hozott döntés meghozatalának napjáig megoszthatja bejelentését a bejelentési nap és az esetleges korábbi elsőbbség megtartásával. A megosztásra irányuló kérelem díjköteles (lásd Díjtáblázat 8. pontja). A díjat a kérelem benyújtásától számított két hónapon belül kell megfizetni, ellenkező esetben a megosztási kérelmet visszavontnak kell tekinteni.

9. Nem hosszabbítható határidők - Igazolás 
A szabadalmi törvény által meghatározott határidők (lásd jelen tájékoztató 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 5., 6., 8., 9., 10., 11. pontja) nem hosszabbíthatók meg. Elmulasztásuk jogkövetkezményei külön figyelmeztetés nélkül is bekövetkeznek. A szabadalmi ügyekben az elmulasztott határidő utolsó napjától számított két hónapon belül - ha a törvény nem zárja ki - igazolási kérelmet lehet előterjeszteni, ha a mulasztás az ügyfél önhibáján kívül következett be. Az igazolási kérelemben valószínűsíteni kell a mulasztás okát és vétlenségét, egyúttal pótolni kell az elmulasztott cselekményt is. Ha a mulasztás az ügyfélnek később jutott tudomására vagy az akadály később szűnt meg, a határidő a tudomásra jutástól vagy az akadály elhárulásától számít. Az elmulasztott határidő utolsó napjától számított tizenkét hónapon túl igazolási kérelmet nem lehet előterjeszteni. (Szabadalmi ügyekben a postán küldött beadvány előterjesztési idejét lásd a 10. pontban.)

10. A Hivatal által kitűzött határidők - Határidő-hosszabbítás - Az eljárás folytatása 
Ahol a törvény nem állapít meg határidőt, a Hivatal felhívásában kitűzött határidő lejárta előtt kérni lehet a határidő meghosszabbítását. A kérelem díjköteles (lásd Díjtáblázat 6. pontja), és a kérelmet mindaddig nem lehet benyújtottnak tekinteni, amíg a kérelem díját meg nem fizetik.
Valamely kitűzött határidő elmulasztása esetén a mulasztás miatt hozott döntés közlésétől számított két hónapon belül kérni lehet az eljárás folytatását, egyben pótolva az elmulasztott cselekményt is. A kérelem díjköteles (lásd Díjtáblázat 7. pontja), és a kérelmet mindaddig nem lehet benyújtottnak tekinteni, amíg a kérelem díját meg nem fizetik. Ha az elmulasztott határidő díjfizetésre vonatkozott, a kérelem díját e díjon felül kell megfizetni. Szabadalmi ügyekben a postán küldött beadvány előterjesztési ideje a Hivatalhoz való beérkezés napja. A Hivatal által kitűzött (nem törvényben megállapított) határidőhöz képest elkésetten beérkező beadványt azonban határidőben beérkezettnek kell tekinteni, ha azt ajánlott küldeményként a határidő lejárta előtt postára adták, kivéve, ha a beadvány a határidő lejártát követő két hónap eltelte után érkezett be.

11. A szabadalom megadása előtti egyeztetés - Megadási díj 
A szabadalom megadása előtt a Hivatal megküldi a bejelentőnek a szabadalmi leírásnak, az igénypontnak és a rajznak a megadás alapjául szolgáló változatát. A bejelentő három hónapon belül nyilatkozhat arról, hogy e változattal egyetért-e. Ha a bejelentő egyetért vagy nem nyilatkozik, a szabadalom megadására a megküldött leírás, igénypont és rajz alapján kerül sor. Ha a bejelentő változtatást kezdeményez, vagy újabb leírást, igénypontot és rajzot nyújt be, annak a végleges változat megállapítása során történő figyelembevételéről a Hivatal dönt. A nyilatkozatra megszabott három hónapos határidőn belül meg kell fizetni a megadási díjat (lásd Díjtáblázat 4. pont), amelynek elmaradását úgy kell tekinteni, hogy a bejelentő lemondott az ideiglenes szabadalmi oltalomról. A Hivatal a megadási díj alól - kérelemre - mentességet adhat, ha a természetes személy jogosult - kereseti, jövedelmi és vagyoni viszonyai folytán - azt fedezni nem tudja.

12. A szabadalom megadása 
Ha a találmány és a szabadalmi bejelentés megfelel a vizsgálat körébe tartozó valamennyi követelménynek, a Hivatal a bejelentés tárgyára szabadalmat ad. A Hivatal a szabadalom megadását követően szabadalmi okiratot ad ki a jogosultnak.

13. A szabadalmi oltalom időtartama 
A végleges szabadalmi oltalom a bejelentés napjától számított húsz évig tart.

14. A szabadalmi oltalom fenntartása (fenntartási díj)

 1. A szabadalmi oltalom tartamára évenként fizetendő fenntartási díjak összegét és azok megfizetési módját a Díjtáblázat 11. pontja tartalmazza. A fenntartási díjakat a Hivatal  előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell befizetni az azonosítási adatok (az ügyszám, illetőleg a lajstromszám) és a rendeltetés (jogcím) feltüntetésével. Az azonosítási adatok és a rendeltetés feltüntetése nélküli befizetés nem hatályos.

   

 2. A szabadalmi oltalom tartamára, a negyedik évtől évenként, az iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló jogszabályban meghatározott fenntartási díjat kell fizetni. A negyedik évre szóló díj a bejelentés napjától számított három év lejártával, a további évekre a bejelentés napjának megfelelő naptári napon előre esedékes. A szabadalmi bejelentés közzétételét megelőzően esedékessé vált fenntartási díjat a közzétételtől, a minősített adatként kezelt szabadalom megadását megelőzően esedékessé vált fenntartási díjat a megadó határozat jogerőre emelkedésétől, a többi fenntartási díjat pedig az esedékességtől számított hat hónapos türelmi idő alatt is meg lehet fizetni. A fenntartási díjak a hat hónapos türelmi idő első három hónapjában pótlékmentesen, a negyedik hónaptól pedig 50%-os pótlékkal együtt fizethetők meg. A jogosultnak a fenntartási díjak időben történő és szabályos megfizetéséről a Hivatal külön értesítése nélkül is gondoskodnia kell.
   
 3. A szabadalmi bejelentés megosztása esetén a megosztás folytán keletkező minden egyes bejelentésre meg kell fizetni a fenntartási díjakat. A szabadalmi bejelentés közzétételt követő megosztása esetén a keletkező további bejelentésekre a megosztás folytán és a megosztást megelőző időpontban esedékessé vált fenntartási díjak megfizetése tekintetében a türelmi idő a megosztás tudomásulvételéről hozott határozat jogerőre emelkedésével kezdődik.
   

 4.  A fenntartási díjat a türelmi idő kezdetét megelőző két hónapon belül is meg lehet fizetni.
   

 5.  A Hivatal kérelemre a negyedik és az ötödik évekre szóló szabadalmi fenntartási díjak megfizetésére halasztást engedélyezhet, ha a természetes személy jogosult – kereseti, jövedelmi és vagyoni viszonyai folytán – azokat fedezni nem tudja; a halasztás alá eső fenntartási díjakat a hatodik évi fenntartási díjjal együtt kell megfizetni.
   

 6.  A Hivatal az esedékessé nem vált díjat, valamint a türelmi idő kezdetéig az azt több mint két hónappal megelőzően, illetőleg az oltalom megszűnése esetén az előírtnál kisebb összegben vagy az újra érvénybe helyezési kérelem elutasítása esetén a befizetett fenntartási díjat – kérelemre – visszatéríti.
   

 7.  A fenntartási díj szabályszerű megfizetésének elmaradása az oltalom megszűnését eredményezi.
   

15. A szabadalmi oltalom újra érvénybe helyezése 
A fenntartási díj megfizetésének elmulasztása miatt megszűnt szabadalmi oltalom újra érvénybe helyezését a hat hónapos türelmi idő leteltét követő három hónapon belül lehet kérni.  E határidőn belül az adott évre szóló fenntartási díj kétszeresét kell megfizetni (lásd Díjtáblázat 12. pont).  Az újra érvénybe helyezési kérelem elutasítása esetén, az ezen kérelemmel kapcsolatos díjat - kérelemre - a Hivatal visszatéríti.

16. Az ideiglenes szabadalmi oltalom megszűnése 
Az ideiglenes szabadalmi oltalom - a bejelentés napjára visszaható hatállyal - megszűnik, ha

 1. a szabadalmi bejelentést jogerősen elutasítják;
 2. a fenntartási díjat a türelmi időn belül sem fizették meg;
 3. a bejelentő az oltalomról lemondott.

17. A végleges szabadalmi oltalom megszűnése 
A végleges szabadalmi oltalom megszűnik, ha

 1. az oltalmi idő lejár, az oltalmi idő lejártát követő napon;
 2. a fenntartási díjat a türelmi időn belül sem fizették meg, az esedékességet követő napon;
 3. a szabadalmas az oltalomról lemondott, a lemondás beérkeztét követő napon, illetve a lemondó által megjelölt korábbi időpontban;
 4. a szabadalmat megsemmisítették, a bejelentés napjára visszaható hatállyal.

18. Elektronikus ügyintézés 
Szabadalmi ügyekben a beadványok elektronikus úton kizárólag az SZTNH által e célra rendszeresített elektronikus űrlap használatával nyújthatók be. Az űrlapok az SZTNH honlapjának elektronikus ügyintézési felületén (https://ugyintezes.sztnh.gov.hu/eBej2/step1/case1) elérhetők, onnan letölthetők, kitölthetők és elmenthetők, majd azonosítást követően benyújthatók.

Kétirányú elektronikus kommunikáció
Az SZTNH biztosítja a kétirányú elektronikus kommunikáció lehetőségét ügyfelei számára. Ennek megfelelően elektronikus ügyintézés esetén a Hivatal is elektronikus úton küldi meg értesítéseit, döntéseit az ügyfél hivatalos elektronikus elérhetőségére.

Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos további információk a https://ugyintezes.sztnh.gov.hu/eBej2/step1 címen érhetőek el.