I. A Szerzői Jogi Szakértő Testület szervezeti és működési rendje; a működési költségek fedezése

1. A Szerzői Jogi Szakértő Testületet (a továbbiakban: a Testület) az 1999. szeptember 1-ig hatályban volt régi szerzői jogi törvény (az 1969. évi III. törvény; a továbbiakban: a régi Szjt.) hozta létre. Feladatait, szervezeti és működési rendjét az említett napon hatályba lépett új szerzői jogi törvény (az 1999. évi LXXVI. törvény; a továbbiakban: az Szjt.) részben újraszabályozta (ld. a 101.-105. §-okat).

2. Az Szjt 101. §-ának (1) bekezdése szerint a Testület a Magyar Szabadalmi Hivatal mellett működik. A Testület tagjait az igazságügy-miniszter a nemzeti kulturális örökség miniszterével egyetértésben ötéves időtartamra nevezi ki. A legfeljebb kétszáz fős Testületnek, illetve a Testület tizenöt tagú elnökségének és elnökének a kinevezésére vonatkozóan a Testület szervezetéről és működéséről szóló 156/1999. (XI. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: a Korm. r.) 2. és 3. §-a tartalmaz további rendelkezéseket.

3. E rendelkezésekkel összhangban, Dr. Dávid Ibolya igazságügy-miniszter asszony 2000. május 11-én kinevezte a Testület 192 tagját, ezen belül annak tizenöt tagú elnökségét és - alulírott id. Dr. Ficsor Mihály személyében - annak elnökét.

4. Indokolt emlékeztetnünk a következőkre is:

Az elnökség 2000. június 13-án tartotta alakuló ülését. Ezen az ülésen az elnökség (i) tiszteletbeli elnöki címet adományozott Dr. Bogsch Attilának, a Testület korábbi elnökének; (ii) a Testület elnöke a Korm. r. 4. §-a alapján felkérte Dr. Pálos Györgyöt, az elnökség tagját, az elnökhelyettesi feladatok ellátására; (iii) a Magyar Szabadalmi Hivatal (a továbbiakban: az MSzH) jelen levő elnöke pedig bejelentette, hogy a Testület titkári teendőinek ellátásával, a Testület elnökével egyetértésben, Dr. Cserba Veronikát, illetve Dr. Munkácsi Pétert (mindketten az MSzH munkatársai) bízza meg. Még 2000 folyamán, később - ugyanilyen rendben - Dr. Kiss Zoltánt, az MSzH Szerzői Jogi és Jogharmonizációs Osztályának vezetőjét bízta meg az MSzH elnöke a Testület titkári teendőinek ellátásával, míg Dr. Cserba Veronika és Dr. Munkácsi Péter a Testület titkár-helyetteseiként dolgoztak tovább.

Az elnökség a 2000. augusztus 29-i ülésén megállapította a Testület Ügyrendjét, amelyet az MSzH jelen levő elnöke a Korm r. 5. §-ának (1) bekezdése szerint jóváhagyott. Ugyanezen az ülésen elfogadta az elnökség az Szjt. 103. §-a alapján a Testületen belül működő (és az Szjt. 102. §-ában említett ügyekben eljáró) Egyeztető Testület eljárási szabályzatát is. (Az eljárási szabályzatot Dr. Dávid Ibolya igazságügy-miniszter asszony, az Szjt. 105. §-ában írt vélemények beszerzése után, 2001. január 17-én hagyta jóvá.)

5. A Testület működési költségeit, ide értve a Testület titkárának a Testület működésével kapcsolatban a Korm. r. 4. § (4) bekezdése megbízási díját, a Magyar Szabadalmi Hivatal fedezi. Miután a Testület elnöke lemondott arról a tiszteletdíjról, amely a Korm r. rendelet alapján járna neki, a szakvéleményekért járó és a Korm. rendelet 7. §-a szerint megállapított tiszteletdíjak, az Ügyrendben meghatározott arányban és módon, teljes egészében kiosztásra kerültek az eljáró tanácsok tagjai között.