A Magyar Formatervezési Tanács (MFT) hároméves munkaprogramja 2005-2008

I. Célok és eszközök

Küldetés

A Magyar Formatervezési Tanács célja, hogy a formakultúra eszközeivel hozzájáruljon az életminőség javításához és a nemzetgazdaság versenyképességének növeléséhez. Közös erőfeszítések árán virágzó országot szeretnénk teremteni Európa közepén, amelynek polgárai esztétikus, egészséges környezetben élnek, becsülik és ápolják hagyományaikat, tudatosan vállalják kulturális identitásukat, és tisztában vannak azzal, hogy a jóléthez a formatervezés is jelentős mértékben hozzájárul.

 A formatervezés definíciója

Az MFT dokumentumaiban a formatervezés szó jelentéstartalma – a hagyományos ipari formatervezés fogalmától eltérően – a tárgytervezéstől az épített környezet belső tereinek kialakításán keresztül a vizuális kommunikációig terjed.
Eszerint a formatervezés – illetve a nemzetközi irodalomban elterjedt szóval a „design” – mint tevékenység tárgya lehet termék, szolgáltatás, eljárás, környezetalakítás, cégarculat, illetve más típusú kommunikáció egyaránt. A formatervezés a társadalmi kommunikáció része.
A formatervezők (designers vagy magyarosan dizájnerek) munkája, a közhiedelemtől eltérően, nem csak a színekkel, formákkal, textúrákkal kapcsolatos, hanem olyan komplex tevékenység, amelynek ergonómiai, pszichológiai, kulturális, műszaki, gazdaságossági és etikai vonatkozásai együttesen testesítik meg a termékben a szépség és hasznosság fogalmát.

Célok

Társadalmi elfogadottság
Az MFT célja a formatervezés értékteremtő képességének tudatosítása, hagyományainak és új eredményeinek népszerűsítése.

 

A formatervezés szerepének növelése a gazdaságban
A szocialista nagyipari termelés, amely a formatervezők életpályáját évtizedekig meghatározta, a rendszerváltás után olyan iparszerkezetnek adott helyet, ahol a hagyományos tervezői szerep gyakorlatilag megszűnt. A formatervezés azonban a mai gazdasági környezetben is releváns, de új szerepeket kell keresnie és felvállalnia. Az egyik új célkitűzés a vállalati innováció erősítése a formatervezés értékeinek és használatának elősegítésével. A vállalati innováció erősödése növeli az ipar és a szolgáltatások versenyképességét, amely – a foglalkoztatás és a gazdasági értéknövelés mellett – a termékek, a szolgáltatások és a környezet javuló minőségén keresztül az életminőséget is emeli.

Eszközök

Az MFT hároméves munkaprogramot és részletes éves munkaterveket készít a fenti célok elérése érdekében.
Az MFT működésével kapcsolatos feladatokat a Magyar Szabadalmi Hivatal szervezeti egységeként működő Iroda látja el (MFTI). Az Iroda főbb feladatai: a tanácsi döntések megvalósulásának elősegítése és figyelemmel kísérése; a tanács által felkért munkabizottságok és szakértők tevékenységének koordinálása; a formatervezési tevékenységet előmozdító programok megszervezése, illetve a formatervezéssel kapcsolatos ismeretek összehangolt terjesztése.
A Magyar Formatervezési Tanács célkitűzéseit segíti a Magyar Szabadalmi Hivatal és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által 2004-ben alapított Design Terminál Közhasznú Társaság is, amelynek ügyvezetője egyben az MFT tagja.

 

 

II. A Magyar Formatervezési Tanácshároméves munkaprogramja

Az MFT hároméves munkaprogramja tartalmazza a kitűzött célok elérése felé vezető lépéseket. A feladatokat az alábbiakban célcsoportonként soroljuk fel.

1. Tájékoztatás – a nagyközönségtől a szakmai körökig
A formatervezéssel kapcsolatos ismeretanyag bővítése és terjesztése

Az MFT jelenléte a szakmai szervezetek rendszeres rendezvényein és az MFT céljaival összefüggő eseti rendezvényeken, éves terv alapján. A jelenlét formái: információszolgáltatás, díjadományozás, eseti támogatás. (Pl.: Design Hét, Lakástrend és Design, Bútortrend, szakmai triennálék és biennálék, szakmai konferenciák).
Felelős: MFTI, MFT: Dr. Bendzsel Miklós. Határidő: éves terv szerint.

Az MFT honlapjának szakmai fejlesztése, a Design Terminállal koordinált módon
Felelős: MFTI. Határidő: folyamatos.

A magyar design történetét, helyzetét, fogalmi rendszerét feldolgozó szakkönyvek, konferenciák támogatása.
Felelős: MFTI, MFT: Lengyel István. Határidő: éves terv szerint.

Együttműködés a Design Terminál Kht-val szakmai programjának és működésének megvalósításában, az Erzsébet téri volt autóbusz-pályaudvar épületében.

  A Design Terminál Kht. feladatai:

  • Formatervezők és magyarországi design vállalkozások adatbázisának karbantartása és fejlesztése, az új eredmények folyamatos dokumentálásával.
  • Magyar design portál működtetése a gazdasági döntéshozók, formatervezési szakemberek, valamint a téma iránt érdeklődő hazai és külföldi látogatók igényeire kialakított szolgáltatásokkal.
  • Nyilvános szakkönyvtár működtetése.
  •  Kiállítások szervezése, részint a magyar design eredményeinek       népszerűsítése, részint a külföldön születő újdonságok, új törekvések, nemzetközi trendek hazai megismertetése érdekében.
   Felelős: MFTI, MFT: Pohárnok Mihály. Határidő: 2006. áprilistól

   

  2. Oktatás, elméleti munka – felsőfokú intézmények tanárai és hallgatói
  A design alkalmazására vonatkozó korszerű ismeretek terjesztése

  Együttműködés a leendő gazdasági döntéshozók képzésében jelentős szerepet játszó intézményekkel. Tantervek, speciális tananyagok készítése és beépítése a megcélzott intézmények oktatási programjába, annak érdekében, hogy a hallgatók megfelelő ismereteket szerezhessenek a design mibenlétéről, szerepéről, alkalmazásának gazdasági értékeiről, a tervezőkkel való együttműködés hatékony módszereiről.
  Felelős: MFTI, Dr. Tószegi Zsuzsanna, MFT: Dr. Antalovits Miklós, Dr. Mang Béla, Pohárnok Mihály. Határidő: 2006. III. negyedév.

  Együttműködés a design-szakembereket képző intézményekkel. A képzési programok támogatása, a hallgatók szakmai fejlődésének segítése az európai elvárásoknak megfelelő tudásszint elérése érdekében. Éves tervben rögzített, kiemelt programok támogatása.
  Felelős: MFTI, MFT: Droppa Judit, Faragó Sándor, Antalovits Miklós. Határidő: éves együttműködési terv szerint.

  Akkreditált iparjogvédelmi oktatás a felsőfokú nappali oktatás keretein belül a művészeti és a műszaki-gazdasági képzésben.
  Felelős. MFTI, MFT: Dr. Bendzsel Miklós és a partneregyetemek. Határidő: éves együttműködési terv szerint.

   

   3. Gazdaságélénkítés – vállalkozói, civil és állami szféra
   A design alkalmazását ösztönző, támogató programok kidolgozása

   „Társadalmi értékrend, vásárlási szokások és a hazai vállalkozások innovációs készsége” címmel tanulmány készítése – az MTA Szociológiai Intézetében rendelkezésére álló adatállomány felhasználásával és szakértők bevonásával – annak a feltárásához, hogy Magyarországon ma és a következő évtizedben a gazdaság mely ágazataiban, a társalmi élet milyen területein kaphat érdemi szerepet a design, ezen belül a képzett tervezők kreativitása és tudása.        
   Felelős: MFTI, MFT: Dr. Tamás Pál és Pohárnok Mihály. Határidő: 2006. II. negyedév

   A formatervezés szerves bekapcsolása az innovációs és termékfejlesztési folyamatba.
   Pályázati lehetőségek kidolgozása a formatervezés alkalmazásának ösztönzésére a Nemzeti Kutatási és Innovációs Hivatal által meghirdetett programokban.
   Felelős: MFT: Takács János, Pauer Anna. Határidő: 2006. I. negyedév

   Tanácsadói szolgáltatás biztosítása a kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása érdekében, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által meghirdetett pályázatok elbírálásához és a támogatott programok menedzseléséhez.                                 
   Felelős: MFT: Pohárnok Mihály. Határidő: 2006. III. negyedév

   Javaslat készítése az ergonómiai szempontok szerinti termékminősítés intézményes kereteinek megteremtésére.               
   Felelős: MFT: Dr. Antalovits Miklós. Határidő: 2007. II. negyedév

   Szellemi tulajdonvédelemi ismeretek bővítése, iparjogvédelmi bejelentési aktivitás növelése               
   Felelős: MFTI, MFT: Dr. Bendzsel Miklós, Határidő: 2008. I. negyedév

   Közreműködés a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium munkájában, a középtávú kormányzati tudomány- technológia- és innováció-politikai stratégia elkészítésében.               
   Felelős: MFTI, MFT: Dr. Pongorné dr. Csákvári Marianna,
   Dr. Bendzsel Miklós, Dr. Tamás Pál. Határidő: 2006. II. negyedév

   Magyar Formatervezési Díj
   A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium nevében meghirdetett díjpályázat évenkénti lebonyolítása a 17/2005. (III. 26.) GKM rendelet alapján.
   Felelős: MFTI, MFT: Dr. Pongorné dr. Csákvári Marianna, Simon Károly. Határidő: ismétlődő éves program.

   Kapcsolatépítés új, potenciális felhasználók körében.
   Részvétel az európai kulturális főváros programjának kidolgozásában
   Felelős: MFTI, MFT: Dr. Schneider Márta, Dr. Bendzsel Miklós. Határidő: 2007. III. negyedév

   Javaslat országos tematikus pályázatok kezdeményezésére
   Felelős: MFT: Zsótér László. Határidő: 2006. IV. negyedév

     

    4. A tervezői munka segítése – a formatervezők
    A tervezők pályakezdése és társadalmi beágyazottsága

    Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj
    A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumával és a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatallal közösen finanszírozott ösztöndíjpályázat lebonyolítása és az évi tizenhét ösztöndíjas programjának szervezése.
    Felelős: MFTI, MFT: Dr. Schneider Márta, Dr. Mang Béla, Dr. Bendzsel Miklós. Határidő: ismétlődő éves program.

    MAOE – MFT kooperáció
    Együttműködés a Magyar Alkotóművészek Országos Szövetségével a tágan értelmezett formatervezés terén alkotó munkát végzők társadalmi elismertségének növelése, illetve az alkotók tevékenységéről szóló információk összegyűjtése és széles körű hasznosítása érdekében.
    Felelős: MFTI, Design Terminál Kht. és Dr. Tószegi Zsuzsanna. Határidő: 2005. IV. negyedév, 2006. II. negyedév

    Start-up program
    A fiatal alkotók pályakezdését támogató, pályázati, jogi, vállalkozási és szellemi tulajdonvédelmi ismereteket tartalmazó csomag összeállítása.
    Felelős: MFTI, MFT: Pohárnok Mihály. Határidő: 2006. IV. negyedév.

     

    5. Nemzetközi kapcsolatok – szakmai szervezetek
    Bekapcsolódás a nemzetközi szakmai munkába.

    Az ICSID (International Council of Societies of Industrial Design - Ipari Formatervezési Társaságok Nemzetközi Tanácsa) és a BEDA (Bureau of European Design Associations – Európai Designszövetségek Irodája) tagsággal és az ICSID vezetőségi tagságával (2005-2007) járó feladatok ellátása.
    Felelős: MFTI. Határidő: folyamatosan.

    Információszolgáltatás, kiadvány- és szakembercsere a magyar formatervezés nemzetközi ismertségének és elismertségének növelése érdekében.
    Felelős: MFTI. Határidő: éves terv szerint.

    A regionális kapcsolati háló erősítése a közép-kelet európai országok design-intézményeivel.
    Felelős: MFTI és Design Terminál Kht. Határidő: éves terv szerint.

      

     IV. Az MFT működéséhez kapcsolódó feladatok

     MFT – Testületi ülések előkészítése

     Évi négy testületi ülés előkészítése a 266/2001. (XII. 21.) Kormányrendelet szerint.
     A hároméves munkaprogram, a részletes éves munkatervek és beszámolók elkészítése, nyomtatott éves jelentés kiadása. Az MFT működésével kapcsolatos adminisztrációs, iratkezelési, statisztikai feladatok ellátása.
     Felelős: MFTI. Határidő: évi négy alkalom.

     Koordináció

     A Tanács által felkért munkabizottságok és szakértők, valamint az együttműködési szerződések partnerei tevékenységének a koordinálása, az elvégzett munka ellenőrzése.
     Felelős: MFTI. Határidő: folyamatos.

     Rendszeres tájékoztatás az MFT tevékenységéről

     A formatervezéssel kapcsolatos ismeretek összehangolt terjesztése, a formatervezési kultúra fejlesztése, a formatervezők iparjogvédelmi és szerzői jogi ismereteinek gyarapítása – részben az MFT honlapja (www.mft.org.hu), részben kéthavi, e-mail-ben terjesztett hírlevél útján.
     Felelős: MFTI. Határidő: évi hat alkalom.

     Számítógépes kapcsolati adatbázis

     A tervezők, vállalkozások, sajtó és egyéb partnerek adatait tartalmazó adatbázis karbantartása és éves ellenőrzése.
     Felelős: MFTI. Határidő: folyamatos.

     Az MFT költségvetése

     A Tanács éves költségvetésébe utalt pénzeszközök nyilvántartása, döntés szerinti felhasználása (ideértve az ehhez szükséges okiratok elkészítését, szerződések előkészítését és megkötését stb.), rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzése, a felhasználásról szóló beszámolók, jelentések elkészítése. (Az MFT nevében a Magyar Szabadalmi Hivatal szerződik a szolgáltatókkal.)
     Felelős: MFTI. Határidő: folyamatos.