Magyar Formatervezési Tanács hároméves munkaprogramja 2015-2018

Küldetés

„A Magyar Formatervezési Tanács célja, hogy a formakultúra eszközeivel hozzájáruljon az életminőség javításához és a nemzetgazdaság versenyképességének növeléséhez. Közös erőfeszítések árán virágzó országot szeretnénk teremteni Európa közepén, amelynek polgárai esztétikus, egészséges környezetben élnek, becsülik és ápolják hagyományaikat, tudatosan vállalják kulturális identitásukat, és vallják, hogy a jóléthez a formatervezés is jelentős mértékben hozzájárul.”

 

Célok

„A Design Vezetőtestület munkája kezdetétől a design fogalmának széleskörű értelmezését vette alapul. Jelentésben a designt az emberközpontú innováció egyik tevékenységeként fogja fel, amelynek eredményeképpen az emberek által vágyott és általuk jól használható termékek és szolgáltatások születnek. A design szerepet kap az üzleti folyamatokban és metrikában (pl. hozzáadott érték vagy költségcsökkentés számítása). A design ma már önálló ágazatnak tekinthető, amelyben képzett szakemberek szakosodott, professzionális gazdasági tevékenységet végeznek, és egyben az üzleti és szervezeti növekedés legmagasabb szintű stratégiai eszköze is. A gazdasági előnyök biztosítása mellett a design a fenntartható és felelős magatartást is magáénak ismeri/vallja/tudja, ezáltal hozzájárulva az innovatív társadalom és a jobb életminőség megteremtéséhez.”
Design for Growth and Prosperity jelentés – European Design Leadership Board
 

Az MFT célja annak elősegítése, hogy a design a következő évtizedekben egyre növekvő szerepet játsszon az innovatív kapacitások kihasználásában, a gazdaság növekedésében, a formatervezés és a technológia kapcsolatának erősítésével pedig a versenyképesség fokozásában. Az MFT eddig elért eredményeire építve, a formatervezés értékteremtő képességének fokozott tudatosítása, hagyományainak és új eredményeinek népszerűsítése továbbra is működésének meghatározó célkitűzése.
A designvezérelt innováció erősítése vállalati, szervezeti és intézményi horizonton egyaránt célja, összhangban a nemzeti és az európai törekvésekkel, az Európai Design Innovációs Kezdeményezés (European Design Innovation Initiative) által létrehozott Európai Design Vezetőtestülete (European Design Leadership Board) által kidolgozott Design for Growth and Prosperity jelentésében közzétett szakmapolitikai javaslatok 2020-ig ívelő stratégiai horizontjaival, továbbá a Jedlik-terv 2013-2016, A szellemi tulajdon védelmére irányuló nemzeti - szakpolitikai - stratégiával. A nemzetközi design szervezetekben való aktív szerepvállalással a design szakpolitikák létrejöttének, széleskörű integrálásának előmozdítása.

 

Eszközök

Az MFT hároméves munkaprogramot és részletes éves munkaterveket készít a fenti célok elérése érdekében. A Tanácstagok a célterületekhez munkacsoportokat rendelnek a célkitűzések hatékony megvalósításának érdekében.

 

Javaslat a szakbizottságok megalakítására:

- gazdaságfejlesztési szakbizottság:

tagok: dr. Bendzsel Miklós, Karsai Béla, Mészáros Csaba, dr. Simon Attila

- oktatási szakbizottság:

       tagok: dr. Bauer András, Fülöp József, Lelkes Péter DLA, dr. Németh Edit

- alkotóművészeti szakbizottság:

       tagok: Cselovszki Zoltán, Gulyás Gábor, Kassai Ferenc, Koós Pál

- nemzetközi szakbizottság:

       tagok: dr. Bendzsel Miklós, dr. Méhes Márton, Osvárt Judit, Várhelyi Judit

Az MFT működésével kapcsolatos feladatokat a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala szervezeti egységeként működő Iroda látja el (MFTI).

Az MFT hároméves munkaprogramja tartalmazza a kitűzött célok elérése felé vezető lépéseket és tükrözi az MFT prioritásait. A részletes feladatokat – a költségvetés ismeretében – az éves munkatervek tartalmazzák.

 

 

Programtézisek

1. Szemléletformáló aktivitások

„De hogyan válik egy fogalom tárggyá? Hogyan szivárog be az otthonunkba a világ, hogyan válik mikrokörnyezetünk a társadalom tükrévé, és hogyan inspirálják a tervezőket a történelem nagy változásai?
Osvárt Judit, Design Hét Budapest, 2015

Államigazgatás

Szakirányú felsőoktatási képzőhelyek

Közgyűjtemények, szakmai szervezetek

 • Igazságügyi Minisztérium
 • Nemzetgazdasági Minisztérium
 • EMMI – Felsőoktatásért Felelős Államtitkárság
 • EMMI – Kultúráért Felelős Államtitkárság
 • Magyar Művészeti Akadémia
 • Design Terminál Nemzeti Kreatívipari Központ
 • Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.
 • Nemzeti Kulturális Alap
 • Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
 • Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
 • Külgazdasági és Külügyminisztérium
 • Nagykövetségek
 • HIPA külképviseletei
 • Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
 • Nyugat-magyarországi Egyetem, Alkalmazott Művészeti Intézet
 • Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
 • Budapesti Corvinus Egyetem
 • Budapesti Metropolitan Főiskola
 • Budapesti Gazdasági Egyetem
 • Magyar Iparművészeti Múzeum
 • Műcsarnok
 • Néprajzi Múzeum
 • Balassi Intézet
 • Magyar Bútor-és Faipari Szövetség
 • Magyar Képző- és Iparművészek Szövetsége
 • Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete
 • Fiatal Iparművészek Stúdiója Egyesület
 • Nemzeti Kerámiastúdió
 • Magyar Tervezőgrafikusok és Tipográfusok Egyesülete
 • Textilipari és Tudományos Egyesület
 • WAMP

 

Felelős: A testület egésze, a szakterülethez illeszkedő kezdeményezésekkel

 

2. Oktatás, designelmélet

„Nagyon jól kitapinthatóak a stratégiailag fontos elemek: integrativitás, projekt alapú képzés a nemzetközi kapcsolatok. Fontos a nemzetközi megmérettetés, a világszínvonalon való szereplés igénye. Jelentős eredmény hallgatóink nemzetközi karrierjének lehetősége.”
Koós Pál, intézetigazgatói pályázat, Design Intézet, MOME, 2015

 • Átlátható, egységesen magas színvonalú továbbképzési rendszer kiépítését!
 • Megrendelői közeggel hatékonyan együttműködő duális designképzést!

Együttműködés a design-szakembereket képző intézményekkel. A képzési programok támogatása, a hallgatók szakmai fejlődésének segítése, gazdálkodó szervezetek integrálása a gyakorlatorientált képzésbe, szakmai kompetenciák kibővítése érdekében (BGE, BME, BMF, Corvinus, MOME, NYME).

 • Oktatási programok aktív ösztönzése

Együttműködés a leendő gazdasági döntéshozók képzésében jelentős szerepet játszó intézményekkel, designmenedzsment képzésfejlesztés.
„Craft” – fenntartható jövőkép
Design (designkultúra, designgondolkodás) integrálása a közoktatásba, tanrenden kívüli képzésekbe (pl. nyári egyetem, alkotótábor).

 • A kreatívipar számokban!

A gazdasági stratégiaalkotás meghatározó elemeként a kreatívipar valós helyzetének megismerése céljából végzett kutatás – szakegyetem közreműködésével (Budapesti Corvinus Egyetem)

 • Fokozzuk az iparjogvédelmi tudatosságot az oktatási rendszerekben!

Akkreditált iparjogvédelmi oktatás a felsőfokú nappali oktatás keretein belül a művészeti és a műszaki-gazdasági képzésben.

Felelős: Oktatási szakbizottság

 

3. Gazdaságélénkítés – designvezérelt innováció

„A design, a formatervezés a gazdaság szempontjáról mára már egyértelműen a versenyelőnyt növelő tényezők közé tartozik.”
Varga Mihály, MFD katalógus 2015

“A design a funkcionális, felhasználói és társadalmi igényeket harmonikusan ötvöző, termékekre (áruk és szolgáltatások) és folyamatokra alkalmazott innovatív eszközrendszer és szemlélet.”
EuroDesign projek részeként kidolgozott definíció

 • Design alkalmazását ösztönző stratégia

Közreműködés a nemzetgazdasági programok és pályázati rendszerek előkészítő munkájában és a középtávú kormányzati tudomány-, technológia-, és innováció-politikai stratégia elkészítésében.
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) fejlesztési prioritásaihoz, mikro-, kis- és középvállalkozások célcsoportjához kapcsolódó pályázati programjavaslatok.

 • Design az innovációösztönzésben

A design szerves bekapcsolása az innovációs és termékfejlesztési folyamatba, pályázati lehetőségek kidolgozása a formatervezés alkalmazásának ösztönzésére (NFM, NGM, Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal).
Kapcsolatépítés, az együttműködések elmélyítése és összekapcsolása a gazdasági szféra szereplői és a design szektorok között A GINOP finanszírozta fejlesztések során a források 0,5-1%-ának kötelező design célú ráfordítás biztosításának, valamint akkreditált tervezők foglalkoztatásának ösztönzése.

 • Innovatív designfejlesztések elismerése

A Magyar Formatervezési Díj pályázatának évenkénti lebonyolítása a 17/2005. (III. 26.) GKM rendelet alapján. A díjazott alkotások népszerűsítése.

 • Designmenedzsment sikerek elismerése

A Design Management Díj felhívás évenkénti lebonyolítása és fejlesztése, klaszter létrehozása. Az elismertek designmenedzsment szemléletű stratégiájának megismertetése.

 • Vállalati invesztíció ösztönzése

Közreműködés a kortárs alkotások - design, műtárgy - privát és állami vásárlások ÁFA kulcs csökkentését, a vállalati invesztíció ösztönzését szorgalmazó, adókedvezmények, dedikált források realizálását megcélzó Morpheus-program megvalósításában.

 • Fokozzuk az iparjogvédelmi tudatosságot a gazdasági szereplők körében!

Szellemi tulajdonvédelemi ismeretek bővítése, iparjogvédelmi bejelentési aktivitás növelése.

Felelős: Gazdaságfejlesztési szakbizottság

 

4. Megvalósítható jövőképet a tervezőknek!

„Úgy véltük hogy a művészeti és tudományos gondolkodásban általánosításoknak kettős jellegét, vagyis a tárgy – jelen esetben a design – lényeges mozzanatait kell helyesen tükröznie, s fogalmi szintre emelnie, másrészt mindennek a gyakorlatra kell irányulnia.” Lelkes Péter DLA habil, Design 35 Zsennyei Műhely 1978-2013

 

 • A pályakezdés elősegítése

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és gazdálkodó szervezetekkel közösen finanszírozott Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj pályázatának lebonyolítása és az ösztöndíjasok programjának szervezése – vállalkozói gyakorlat, nemzetközi bemutatás.
Stratégiák / perspektívák vállalkozói, munkavállalói életforma kialakítására.

 • Társadalmi beágyazottság növelése

Együttműködés a szakmai szervezetekkel a kreatívipar területén aktív szakemberek társadalmi elismertségének növelése, az alkotók tevékenységéről szóló információk gyűjtése széleskörű hasznosítás érdekében (díjak, életművek).

 • Üzletet, okosan!

A fiatal alkotók pályakezdését támogató, pályázati, jogi, vállalkozási és szellemi tulajdonvédelmi ismereteket tartalmazó „Start Up Guide” (digitális kiadvány) éves, aktualizált kiadása, design-tevékenységre kiterjesztett forrástérképpel.

Felelős: Alkotóművészeti szakbizottság

 

5. Nemzetközi kapcsolatok – szakmai szervezetek

„Az ipari formatervezés egy olyan stratégiai, problémamegoldó folyamat, ami ösztönzi az innovációt, üzleti sikert épít és hozzájárul az élet jobbá tételéhez innovatív termékeken, rendszereken, szolgáltatásokon és élményeken keresztül.”
International Council of Societies of Industrial Design

 • Nemzetközi vérkeringésben!

Az Icsid (International Council of Societies of Industrial Design - Ipari Formatervezési Társaságok Nemzetközi Tanácsa) és a BEDA (Bureau of European Design Associations – Európai Designszövetségek Irodája), Design Management Europe nemzetközi szervezetek tagságával járó feladatok ellátása és az Európai Design Vezetőtestület eredményeinek népszerűsítése.

 • Uniós partnerségek

Bekapcsolódás további nemzetközi szervezetek munkájába, így a World Design Week kezdeményezésben, közreműködés nemzetközi pályázatok konzorciumának munkájában - felkérés esetén. European Design Exchange (EDEx) pályázat, konzorciumi munkájában való részvétel (elbírálás várható időpontja: 2016. május).

 • Regionális platformon

Regionális együttműködések elősegítése, kiemelten Visegrádi Együttműködés és a Duna stratégia keretében létrehozott kulturális klaszter célkitűzéseinek megvalósításában.

 • Kreatív Budapest

Budapest – közép-európai kreatív-ipari térképen elért meghatározó szerepének folyamatos erősítése. Információszolgáltatás, kiadvány- és szakembercsere a magyar formatervezés nemzetközi ismertségének és elismertségének növelése érdekében.

Felelős: Nemzetközi szakbizottság

 

Az MFT irodája gondoskodik a testület működéséhez kapcsolódó feladatok ellátásáról:

 • Előkészíti az évi négy testületi ülést, ezek között a Tanácstagokból álló szakbizottságok üléseit, gondoskodik a Tanács által felkért munkabizottságok és szakértők, valamint az együttműködési szerződések partnerei tevékenységének koordinálásáról.
 • Rendszeresen frissíti a tervezők, vállalkozások, sajtó és egyéb partnerek adatait tartalmazó belső adatbázisát.
 • Hírlevélben tájékoztatja a testületet az elvégzett munkáról és a szakma híreiről.
 • Biztosítja a folyamatos jelenlétet a nemzetközi, szakmai munkában.
 • Közreműködik a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala olyan tevékenységében, amely a design szakterületét érinti.
 • Az Iroda feladata az MFT éves költségvetésébe utalt pénzeszközök nyilvántartása, döntés szerinti felhasználása és a felhasználásról szóló beszámolók, jelentések elkészítése.