Beszámoló

a Magyar Formatervezési Tanács 2005-ben végzett munkájáról

Az évkezdet legfontosabb feladata volt a Magyar Formatervezési Tanács működése első ciklusának értékelése, az elvégzett, hároméves munka eredményeinek számbavétele, és a 266/2001.(XII.21.) számú kormányrendelet által meghatározott és végrehajtott testületi megújulás további feladatainak meghatározása.
A hároméves eredményes működés gyümölcse nemzetközi és hazai területen egyaránt a Magyar Formatervezési Díj és a Design7 rendezvény átütő közönségsikere.
A 2005-ös esztendő a Magyar Formatervezési Tanács eddigi legnagyobb nemzetközi elismerését is hozta. Szeptemberben a Magyar Formatervezési Tanács Irodájának vezetőjét az ICSID (International Council of Societies of Industrial Design) taggyűlése beválasztotta a vezetőségbe. A két évre szóló tisztség egyrészről az eddigi működés elismerését jelenti, másrészről, a jövő szempontjából fontos lehetőségeket teremt, és hátteret ad a következő évek munkájához.
A Tanács 2005-ös további tevékenységét a munkatervben kidolgozott és elfogadott hat cselekvési irány határozta meg.

I. Intézményrendszer, a Magyar Formatervezési Tanács intézményi működése

A szakmai szervezetek és a szakemberek, valamint az érdeklődők folyamatos tájékoztatást kapnak a Tanács működéséről és tevékenységéről a Magyar Szabadalmi Hivatal honlapján keresztül elérhető www.mft.org.hu oldalon.
A 2005-ös év legfontosabb feladata volt a Tanács első hároméves ciklusának értékelése, az elvégzett munka eredményeinek számbavétele, és a 266/2001.(XII.21.) számú kormányrendelet által meghatározott testületi megújulás feladatainak meghatározása. A Tanács eddigi hároméves működése felhívta a felelős döntéshozók, a gazdasági szakemberek figyelmét a design, a formatervezés fontosságára, a gazdasági életre gyakorolt hatására. A további, jelentős eredmények elérése érdekében készült el a Magyar Szabadalmi Hivatal közreműködésével, a Magyar Formatervezési Tanács újjáalakuló ülésére, az újabb ciklusra érvényes program is, amely a megalakult, új összetételű Tanáccsal segítséget kíván nyújtani a Kormány átfogó formatervezési politikájának kialakításához.

A tavalyi évhez hasonlóan, az idén is folytatódott a hazai formatervezési díjak és az ösztöndíj rendszerének megújítása. Hosszas előkészítő munka után megszületett a Magyar Formatervezési Díj jogszabályi hátterét biztosító {17/2005. (III.26.)} GKM rendelet. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által finanszírozott Magyar Formatervezési Díj pályázatának meghirdetését, szervezését, lebonyolítását az MFT Irodája végezte. Idén a Magyar Formatervezési Tanács, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal és a Magyar Szabadalmi Hivatal mellett különdíjat adományozott a Magyar Formatervezési Díj pályázaton.

Beérkezett, érvényes pályázatok száma:

  

Beérkezett pályázatok kategóriánkénti megoszlása:

 

A hagyományokhoz híven ebben az évben is meghirdetésre került a Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj, melyben partner volt a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal. Az ösztöndíj pályázat és a kapcsolódó, kötelező éves program megvalósult, de forráshiány miatt elmaradt az ezen felül tervezett, őszi Bútorvilág kiállításon való megjelenés.

A 2005-ben megvalósult szakmai rendezvények sorát a Műcsarnokban megrendezett Lakástrend és Design című kiállítás nyitotta meg, ahol az MFT Iroda a Magyar Szabadalmi Hivatallal közös standon jelent meg.

Az éves, hagyományosnak tekinthető rendezvényeken kívül, fontos szakmai fórumra került sor ez év májusában, a Bútor- és Faipari Szövetség szakmai napján, amely alkalmat adott az MFT első hároméves ciklusa eredményeinek felmérésére, és a következő három év munkájának előkészítésére.

II. Gazdasági kapcsolat- és ösztönzőrendszer

A design és a designpromóció gazdaságélénkítő szerepével foglalkozott az APCI (Agence pour la promotion de la creation industrielle) ebben az évben is megrendezett párizsi konferenciája, melyen az MFT is képviseltette magát. A hazai gazdaság szereplői számára ez a gazdaságélénkítő hatás ma még nem teljesen elfogadott, de a szakmai szervezetek működésének köszönhetően egyre nagyobb figyelem kíséri a designrendezvényeket. A Design Terminál Kht. és a Magyar Formatervezési Tanács munkáját ebben az évben is az a törekvés határozta meg, hogy az állami felhasználók mind inkább természetesnek, és kikerülhetetlennek érezzék a design gazdasági szerepét, melyhez jelentős segítség a mindenkori gazdasági és közlekedési miniszter hatáskörébe utalt felelősség a formatervezésért.

Hasonló ösztönző hatással bír a GKM által a mikro-, kis- és középvállalkozások számára, a Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Program keretében kiírt pályázat, amely a vállalkozások szabadalmainak külföldi iparjogvédelmi oltalmának és értékesítésének anyagi hátterét teremti meg. A pályázat segítséget nyújt a kutatás-fejlesztési és az innovációs tevékenységhez, valamint a megalkotott találmány piaci lehetőségeinek felméréséhez, és a piacképességet javító, növelő formatervezési feladatok elvégzéséhez.

Az itthoni támogatások, pályázatok és a Magyar Formatervezési Tanács egyre szaporodó külföldi kapcsolatai, ezek médiabeli visszhangja, illetve a díjakat hazahozó tervezők eredményei itthon is szélesebb körű figyelmet szereznek a designnak és gazdaságra gyakorolt hatásának.

III. Társadalmi fogadókészség

A Tanács munkáját a 2005-ös évben is a társadalom mind szélesebb rétegeit elérő designkommunikáció megteremtése, kiépítése és működtetése határozta meg. A hagyományosnak tekinthető rendezvények, illetve pályázatok már nem csak a szakemberek és a szaksajtó számára adnak híranyagot, hanem a kommunikáció különböző csatornáin keresztül, a gazdasági élet szereplői és a nagyközönség számára is eseményt jelentenek. Erről tanúskodik a Magyar Formatervezési Díj kiállításának látogatottsága, illetve a Design Terminál Kht. közreműködésével szervezett, a design szolgáltató szerepét bemutató és kiemelő Design7 programjainak nagy népszerűsége, valamint a rendezvény alkalmából az újságok hasábjain megjelenő sok-sok méltató, a program fontosságát és általunk sugallt tartalmát felismerő, megjelenítő írás.

2004. és 2005. évi Design 7 rendezvény látogatottsága:

 

 

Az érdeklődők és a szakemberek ebben az évben is kaptak tájékoztatást az Iroda, a Tanács és partnereinek munkájáról az MFT honlapján (www.mft.org.hu), illetve az évente hat alkalommal megjelenő hírlevelekből.
Az Iroda munkájának része a nemzetközi szakirodalom áttekintése és a hiánypótló művek magyar nyelvű kiadásának támogatása, illetve saját kiadásban is készülnek fontos szakmai kiadványok. Az idén, frissített tartalommal, a megújult Tanács tagjainak névsorával, immár negyedszer jelent meg, a Designintézmények Magyarországon című, négynyelvű kiadvány. Tavasszal, az Iroda szerkesztésében, elkészült a BEDA (Bureau of European Design Associations) 2005-ben megjelentetett, az Az európai design aktuális kérdései című, a design értékteremtő és versenyképesség-növelő erejét bemutató tanulmánykötet szemelvényes magyar kiadása. A tanulmánykötet célja a design fogalmának és lehetőségeinek széleskörű értelmezése, elsősorban az Európai Unió szempontjából. A négy téma köré - innováció, társadalmi felelősségvállalás, kultúra, oktatás - csoportosított tanulmányok bemutatják a design értékteremtő és versenyképesség-növelő erejét.

Szintén a 2005-ös év folyamán az MFT támogatásával jelent meg az Iparművészeti Egyetem Formatervezési Tanszékének 55 éves múltját feldolgozó, OFF, Design felsőfokon című kötet, valamint a "Nagy Design Könyv".

IV. Oktatás és elméleti munka

2004-ben az MFT három évre szóló, a felsőfokú szakmai képzés erősítését szolgáló együttműködési szerződéseket kötött a Magyar Iparművészeti Egyetemmel, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel és a Nyugat-Magyarországi Egyetem Alkalmazott Művészeti Intézetével. A szerződések 2005-re vonatkozó, éves munkaterve az Iroda koordinációjával készült el. A munkaterv alapján az MFT támogatást nyújtott a diplomakatalógus elkészítéséhez, segítette a hallgatók szakmai bemutatkozását, valamint finanszírozta egy hallgató DLA-képzését.

Az oktatás és a "szellemi ismeretterjesztés" területén elért eddigi eredmények ellenére, a Magyar Formatervezési Tanács további lehetőségek felkutatásán dolgozik. A cél, hogy a leendő gazdasági döntéshozók képzésében jelentős szerepet játszó intézményekkel gyümölcsöző, a design, a formatervezés fontosságát, gazdasági szerepét bemutató, oktatási együttműködés jöjjön létre. Az éves munkatervben szerepelt egy graduális és posztgraduális designoktatási csomag összeállítása, melynek előkészítő munkálatai már elindultak, de a megvalósulás csak a jövő évben várható. A szükséges egyeztetések és a szerződéstervezet összeállítása a Budapesti Corvinus Egyetemmel az év végén megtörtént.

V. A szellemi tulajdon védelme

A Magyar Formatervezési Tanács Irodája, a Magyar Szabadalmi Hivatal szervezeti egységeként, feladatai között kiemelten kezeli az iparjogvédelem és a szerzői jog eszközeinek népszerűsítését, felhasználva ehhez az MSZH közszolgálati csatornáit. Tevékenységével igyekszik hozzájárulni az ezen eszközök segítségével megvalósítható biztonságos alkotói, hasznosítói és nem utolsó sorban befektetői környezet kiépítéséhez. Az év folyamán az Iroda a Magyar Szabadalmi Hivatal Iparjogvédelmi Promóciós Osztályával karöltve információs szolgáltatópontokat állított fel minden, a formatervezés, a design szempontjából fontos rendezvényen.
Ugyanez a szándék motiválta az MFT Iroda júniusi, a Moholy-Nagy László formatervezési ösztöndíjasok részére szervezett továbbképzési programjának témaválasztását is. A résztvevők a Szellemi termékek jogvédelme címmel kaptak tájékoztatást. Az év során többször, így 2005 őszén is volt továbbképzés. A meghirdetett pályázatok és továbbképzések kulturális, gazdasági és innovációs területen nyújtanak segítséget a résztvevők számára.

VI. Nemzetközi kapcsolatok

A Magyar Formatervezési Tanács eddigi hatékony munkájának eredménye, hogy már több nemzetközi szervezet is együttműködésre kérte fel. A bevezetőben már említett, idei legfontosabb nemzetközi esemény az ICSID (International Council of Societies of Industrial Design) szeptemberi taggyűlése és konferenciája volt, ahol a delegáltak beválasztották az ICSID kilencfős vezetőségébe a Magyar Formatervezési Tanács Irodájának vezetőjét, Várhelyi Juditot. A tagság egyrészről, az eddigi működés elismerését jelenti, másrészről a jövő szempontjából fontos lehetőségeket teremt és hátteret ad a következő évek munkájához. A taggyűlés résztvevői, kézhez kaptak egy "Budapest by Design" című, bemutatkozó, designszempontú, turisztikai CD-kiadványt, amely remélhetőleg további érdeklődőt, gazdasági szakembert, befektetőt csalogat Magyarországra.

A másik, a bővülő nemzetközi kapcsolatok szempontjából fontos fejlemény a Magyar Formatervezési Tanács csatlakozása a BEDA (Bureau of European Design Associations) 1969-ben alakult, professzionális tervezőket tömörítő európai szervezetéhez. A BEDA oslói konferenciája újabb bemutatkozási lehetőséget teremtett a magyar formatervezés számára.

A nemzetközi kapcsolatok bővülése számos új feladatot hozott. A folyamatos információszolgáltatás mellett számos partnerkapcsolatra kapott az MFT felkérést.
- Az IDZ (Berlini Design Centrum) re:design Europe című kiállításán, amely az unióhoz a közelmúltban csatlakozott nyolc országot mutatta be, az MFT a Magyar Formatervezési Díj 25 éves történetét bemutató anyaggal vett részt.
- A dán index Alapítvány 2005-ös designdíjára a Magyar Formatervezési Tanács is nevezhetett öt kategóriában egy-egy munkát. A nevezettek közül kettő továbbjutott a nemzetközi megmérettetésben, és szerepelt a legjobbakat bemutató kiállításon.
- A koreai Design Promóciós Intézet öt magyar díjnyertes hallgató munkáinak bemutatására adott lehetőséget a decemberi "Design Korea 2005" expón.
Az MFT és Irodája eddigi munkájának eredményességét és a magyar formatervezők nemzetközi ismertségét és elismertségét bizonyítja az esseni Red Dot nemzetközi designdíj, ahol a magyar pályázók egyike, Losonczi Áron építész új építőanyaga a LiTraCon - fényáteresztő beton nemcsak a Red Dot díjat, hanem kategóriájának "Best of the Best" díját is elnyerte.

Összegzés

Áttekintve a Magyar Formatervezési Tanács 2005-ös tevékenységét, megállapítható, hogy az év sikereket hozott itthon és külföldön egyaránt. Az év közbeni sajnálatos pénzügyi megszorítások miatt azonban, néhány, fentebb említett program csak késve vagy részlegesen valósulhatott meg. A Tanács és az Iroda tevékenysége jól szolgálta a design, a formatervezés ügyét, a kiállítások, rendezvények és a megjelent kiadványok tovább terjesztették az ezzel kapcsolatos ismereteket nemcsak a szakemberek, hanem a nagyközönség körében is. A magyar formatervezők és designerek nemzetközi és hazai bemutatkozási, megmérettetési alkalmai is bővültek. Az ICSID vezetőségi tagság lehetőséget ad a nemzetközi ismertség és a regionális kapcsolatok további bővítésére és feltérképezésére.
A megújult MFT szakmai elhivatottsággal munkálkodik új belföldi és külföldi kapcsolatrendszerek feltárásán, eszközeivel és lehetőségeivel hatékony támogatást kíván nyújtani a gazdasági versenyképesség növeléséhez, a design, a formatervezés teljes körű elfogadtatásához.

NAPTÁR

2005. január 10. A.P.C.I. design konferencia Párizsban.
2005. január 26. Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíjasok éves beszámolója.
2005. január 27. Az MFT a Magyar Formatervezési Díj 25 éves történetét bemutató kiállítás "re:design Europe " tárlaton, a berlini International Design Zentrumban.
2005. február 17. Az MFT első ülése.
2005. február 21. "Identitás és globális struktúrák" konferencia a "Skandináv design a mítoszon túl című" kiállításhoz kapcsolódóan.
2005. március 10-13. Lakástrend, “Made in Hungary" kiállítás az MFT részvételével.
2005. március 11-13. BEDA taggyűlés, Oslo.
2005. április 7-30. A Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíjasok beszámoló kiállítása az Iparművészeti Múzeumban.
2005. május 5. Az MFT, a Bútor- és Faipari Szövetség közreműködésével konferenciátszervezett Individualizmus és globalizáció címmel.
2005. május 26. Az MFT második ülése.
2005. június 7. Továbbképzés a Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíjasok részére.
2005. szeptember 15. Az MFT harmadik ülése.
2005. szeptember 19. Továbbképzés a Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíjasok részére.
2005. szeptember 23-28. ERA 05 – Konferencia Koppenhágában.
2005. szeptember 29-30. ICSID taggyűlés Koppenhágában.
2005. október 17. A Magyar Formatervezési Díj gálaünnepsége és a kiállítás megnyitója.
2005. november 18. Az MFT negyedik ülése. Beszámoló az ICSID konferenciáról és taggyűlésről.
2005. november 27-28. ICSID vezetőségi ülés Essenben.
2005. december 5. Magyar Formatervezési Díj díjazottjaiból kiállítás – válogatás a Stílus magazin évzáró születésnapi partyján.

A Magyar Formatervezési Tanács éves beszámolóját a gazdasági és közlekedési miniszter elfogadta.