Beszámoló

Beszámoló

a Magyar Formatervezési Tanács 2004-ben végzett munkájáról

Dr. Bendzsel Miklós a Magyar Szabadalmi Hivatal és a Magyar Formatervezési Tanács elnökének bevezetője.

Nagy út áll mögöttünk, s bízvást kijelenthetjük, eredményes volt ez a három év! Tanácsunkat azzal a céllal hozta létre a kormány, hogy a fejlett euró-atlanti régióhoz csatlakozott országunkban mind többen ismerjék fel a formatervezés azon társadalmi, gazdasági és kulturális szerepét, amit a design az új évezred fejlett piacgazdaságaiban rendszerint betölt. Nem volt, s ma sincs könnyű dolgunk, hiszen a rendszerváltás természetesen a hazai designer társadalom körülményeit is alapjaiban megváltoztatta. A gazdasági szerkezetváltás nyomán a hagyományos nagyipari megrendelői réteg felszámolódott, míg az egyre tőkeerősebb, dinamikus közép- és kisvállalkozói réteg - a jellemzően új megrendelők csoportjai - ma még csak korlátozott mértékben ismerik fel a hazai design hagyományaiban és az új tervezői generációk tehetségében rejlő nagyszabású lehetőségeket.
A mi dolgunk éppen abban áll, hogy a design intézményrendszere kiépítésének, a korszerű design-értékrend propagálásának, a fiatalok támogatásának, rendszeres díjazásának, illetve formatervezői, kulturális örökségünk számbavételének ösztönzésével felhívjuk a hazai és nemzetközi potenciális befektetők és megrendelők figyelmét arra a nemzeti értékre, amit a hazai designhagyományok képviselnek, és amelyeknek innovatív, új életre keltésével határozottan serkenthetjük a honi gazdaság növekedését, ahogy az más európai országokban, például az Egyesült Királyságban is gyakorlat immár.
Kétség nem férhet ahhoz a tényhez, hogy első ciklusunk utolsó évének legnagyobb eredménye a Design Terminál Kht. megalakulása volt; az új alakzat érdemi operatív hátteret nyújthat a Tanács stratégiai tevékenységének, miként azt a Terminál rendezte őszi Design7 is kitűnően példázta. Soha még Magyarországon nem volt példa arra, hogy a design ügye ilyen jelentős publicitást kapott volna! A sikeres kiállítások - jelesül a Magyar Formatervezési Díj 25 évét bemutató tárlat az Iparművészeti Múzeumban -, a designtúrák, a könyv- és folyóirat-bemutatók, a különféle konferenciák és találkozók sora mind a fiatal designerek, mind a "nagy öregek", mind pedig a közvélemény számára megmutatta, hogy a design kultúránk fontos részét alkotja. A múlt eredményei, a fiatal tervezők tehetsége, s a megújuló nemzetközi kapcsolatok nyújtotta távlatok megerősítik a hazai versenyképesség és életminőség aktív fejlesztését szolgáló küldetésünket.

1. Intézményrendszer
Meggyőződésünk, hogy a design ügyének előmozdításához megfelelő intézményekre van szükség!
Az elmúlt három évben épp ezért megújítottuk a hazai intézményi hálót.

 • A Magyar Formatervezési Tanács Irodája a Magyar Szabadalmi Hivatal honlapján keresztül elérhető a www.mft.org.hu oldalon, a demokratikus közösségekben működő, társadalmi-gazdasági célú kormányszervektől elvárható nyilvános működés jegyében rendszeres tájékoztatást ad az MFT működéséről.
 • Az MFT hároméves céljai között kiemelt szerep jutott a hazai formatervezési díjak és ösztöndíjak megújításának. Ennek jegyében jogszabály született az egykori Formatervezési Nívódíjat felváltó Magyar Formatervezési Díjról, és új keretek között továbbra is sikeresen működik a Moholy-Nagy László ösztöndíjrendszer.
 • A design tárgyú kortárs gyűjteményezési politika fejlesztése és érvényesítése érdekében elemzés készült egy hazai kortárs designgyűjtemény létesíthetőségéről; a dokumentumot a Tanács szakmai vitán értékelte.
 • A múlt év tavaszán megalakult a Design Terminál Kht. Ez a hazai designpromóció olyan intézménye lesz, amely az európai gyakorlattal összhangban nemzetközi kapcsolati hálóban állhat a design ügye mellé; szakmai és operatív hátteret nyújtva a Tanács munkájának, a honi formatervezők és a vállalkozói réteg hatékony együttműködésének a designkultúrát előmozdító kiállítások és pályázatok megrendezésének. A Miniszterelnöki Hivatal az év végén pályázatot hirdetett az intézmény elhelyezésére szánt Erzsébet téri volt autóbusz-pályaudvar átalakítására, a funkcióknak megfelelő építészeti kialakítására.
 • A 2004-es szakmai rendezvények sorából kiemelkedett a Magyar Formatervezési Díj 25. évfordulójára megrendezett jubileumi kiállítás az Iparművészeti Múzeumban, ami kulcseseményként egyben apropót adott a Design Terminál Kht. szervezte Design7 megrendezésére. A Tanács 2004 januárjában meghirdette a Moholy-Nagy László ösztöndíjat, s márciusban az előző évi ösztöndíjasok beszámoló munkáiból tárlatot szervezett az Iparművészeti Múzeumban.

2. Gazdasági kapcsolat- és ösztönzőrendszer
Meggyőződésünk, hogy a design gazdaságélénkítő erővel bír! Ezért az elmúlt három évben a hazai formakultúra fejlesztését segítő kormányzati stratégián dolgoztunk.

 • A design gazdaságélénkítő, innovatív szerepe a fejlett ipari világban evidencia, idehaza ez ügyben ugyanakkor még igen sok a teendő. A Tanács munkájában épp ezért nagy hangsúlyt fektet erre a szempontra és a Design Terminállal karöltve komoly akciókat is szervezett ennek érdekében a 2004-es évben. Igen fontos fejlemény, hogy a mindenkori gazdasági és közlekedési miniszter hatásköre immár tartalmazza a honi designpolitikáért viselt felelősséget is.
 • A Tanács megbízására a Design Terminál Kht. tanulmányt készített A hazai formakultúra fejlesztését segítő kormányzati stratégia előkészítése címmel, amiben - sikeres külföldi, elsősorban Európai Uniós mintákat követve - pályázati programokat fogalmazott meg a kis- és középvállalkozások számára, a design hasznosításának ösztönzése, gazdasági szerepének növelése érdekében.
 • A hazai kis- és középvállalkozásokat támogató pályázati rendszerek, a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program egyes irányai és az Innovációs Alap jövőbeli felhasználása egyaránt befogadja a formatervezési tevékenység támogatását.

3. Társadalmi fogadókészség
Meggyőződésünk, hogy a design ma még nem közügy hazánkban.
Ezért az elmúlt három évben mindent megtettünk, hogy a társadalom egyre szélesebb körben ismerje meg a formatervezés jelentőségét.

 • A Tanács fontos feladatai közé sorolja a design ügyének társadalmi célú kommunikációját, amely egyfelől a fontosabb rendezvények kommunikációs ügynökség által koordinált sajtóvisszhangját, másfelől pedig, szakmai kiadványok támogatását öleli fel.
 • Tavaly jelent meg az MFT támogatásával Lelkes Péter: ArtDesigner című könyve, illetve a Magyar Művészeti Akadémia Alapítvány gondozásában, a Magyar Szabadalmi Hivatal és az MFT támogatásával készült el A magyar iparművészet az ezredfordulón c. könyv. A Design7 időszakára időzítve adta ki a Vertigo Kiadó A magyar design 150 éve címmel népszerűsítő designalbumát is, amit a Tanács kiemelt mértékben támogatott, hiszen ez esetben valóban hiánypótló kiadványról volt szó, mivel az utolsó hasonló jellegű publikáció több mint tíz évvel ezelőtt jelent meg.

4. Oktatás és elméleti munka
Meggyőződésünk, hogy az oktatás a jövő garanciája!
Ezért lépéseket tettünk annak érdekében, hogy a honi designképzés mielőbb alkalmazkodjék a nemzetközi elvárásokhoz.

 • Az év fontos törekvése volt, hogy a Magyar Iparművészeti Egyetemen (MIE) indítandó művészet- és designelméleti szak akkreditációja lezáruljon, ám a döntést a bizottság egyelőre elnapolta. Egyértelmű siker azonban a MIE-vel, a Budapesti Műszaki Egyetemmel, a Nyugat-Magyarországi Egyetem Alkalmazott Művészeti Intézetével (AMI), illetve a Képző- és Iparművészeti Lektorátussal kötött együttműködési szerződések sora, amely egyfelől az érintett felsőoktatási intézmények, másfelől pedig a csatlakozó szakmai szervezetek összehangolt fejlesztési erőfeszítéseinek biztosít teret. Az együttműködés lehetővé teszi többek között, hogy az egyetemek diplomakatalógusokat adhassanak ki, illetve tanári és diákmobilitási programokat valósíthassanak meg. Ugyancsak sikeres a MIE, az AMI és a Tanács által életre hívott és finanszírozott DLA-ösztöndíj, melynek keretében egy MIE-doktorandusz oktatói munkát végez az AMI-n.
 • Hasonlóan eredményes az MSZH és az MFT koordinálásában már tavaly is futó, akkreditált iparjogvédelmi oktatás beépítése az említett egyetemeken.
 • A Képző- és Iparművészeti Lektorátus az MFT támogatásával archiválási rendszert dolgozott ki az egykori Iparművészeti Tanács iratanyagának rendszerezésére, amely ily módon az idei évtől kutathatóvá vált a szakmai közönség számára.

5. A szellemi tulajdon védelme
Meggyőződésünk, hogy az új évezred tudásgazdasága a szellemi tulajdon jegyében indult!
Ezért az elmúlt három évben mindent megtettünk azért, hogy a designerek is többet tudjanak meg a szellemi tulajdon védelméről.

 • Az MFT-nek a Magyar Szabadalmi Hivatal által működtetett testületként kitüntetett célja, hogy az iparjogvédelem és a szerzői jog eszközeinek érvényesítésével biztonságos és vonzó alkotói, felhasználói és befektetői környezet kiépítését mozdítsa elő. Ennek érdekében az MFT Irodája a Magyar Szabadalmi Hivatal által működtetett információs szolgáltató pontokon, és minden fontosabb szakmai rendezvényen képviseltette magát, folyamatos promóciós tevékenységet folytatott az iparjogvédelmi bejelentési aktivitás növelésére és a szerzői jogokkal kapcsolatos ismeretek bővítésére.
 • Az MSZH közszolgálati kapcsolatrendszere, ügyfélszolgálata, oktatási intézményekkel való kapcsolatai révén komoly erőfeszítéseket tett arra, hogy a nemzeti iparjogvédelmi rendszer kínálta eszközöket tudatosítsa és elterjessze, különös tekintettel a kis- és középvállalkozói körre. Nemzetközi konferenciáknak és továbbképzéseknek is rendszeresen otthont ad hazánk.

6. Nemzetközi kapcsolatok
Meggyőződésünk, hogy a sikerhez ma már nélkülözhetetlen a hatékony nemzetközi kapcsolatrendszer!
Ezért az elmúlt három évben újraélesztettük az ezredforduló előtt megrendült külhoni kapcsolatainkat.

 • A nemzetközi kapcsolatok építése szempontjából az év kiemelkedő eseménye volt az Ipari Formatervezési Társaságok Nemzetközi Tanácsának (ICSID) égisze alatt, a Design7 keretében októberben, Budapesten megrendezett regionális találkozó, melyet az MFT mint az ICSID tagszervezete rendezett. A sikeres workshopokon a német, lengyel, cseh, osztrák, szlovák, román, észt, lett, litván, horvát és szlovén designszervezetek vezetői vettek részt.
 • Nagy jelentőségű eseménynek számított A design értékteremtő ereje a brit tapasztalatok tükrében című szakmai szeminárium is, amit a Tanács a British Councillal és a UK Trade & Investmenttel közösen szervezett. Közismert, hogy az angol designközélet, s a formatervezés társadalmi célú kommunikációja, illetve kormányzati típusú promóciója rendkívül hatékony. A hazai szakemberek a szeminárium során számos, a szigetországban jó ideje működő példával ismerkedhettek meg azzal a céllal, hogy a hazai design ügyét sikeresebben mozdíthassák elő.
 • Az MFT a fiatal designgeneráció nemzetközi bemutatkozását idén is támogatta. A tavaly ősszel Berlinben bemutatkozó, MFT rendezte "oh! - Objects from Hungary" tárlat októberben Trencsénben, a szlovák Design Napok keretében, novemberben pedig Bécsben - a Design Zone Loos Hausban - nyitotta meg kapuit. Ugyancsak figyelemre méltó eredménynek számít, hogy az AMI diákjai elsőként az országból, standot állíthattak fel a Milánói Bútorvásáron az MFT támogatásával.
 • A nemzetközi szakmai kapcsolatrendszer kiépítésében kiemelten fontos lépés volt az MFT csatlakozása az Európai Design Szövetséghez (Bureau of European Designers' Associations, BEDA). A BEDA az európai designer szervezetek és az Unió adminisztrációja közötti közvetítő szerepet vállalja fel, jogi és üzleti értelemben. "A mi célunk a design gazdasági jelentőségének hangsúlyozása, az Unió végrehajtó szerveinek meggyőzése a design promóciójának szükségességéről. Egyúttal folyamatos támogatást kérünk a piacszerzéshez, mégpedig úgy, hogy rendre felhívjuk a döntéshozók figyelmét a design húzóágazat-szerepére" - foglalta össze Stephen Hitchins elnök szervezete céljait, amely az európai designer szakma jogi és gazdasági összefüggéseivel, ha tetszik, menedzselésével foglalkozik, s nem a szorosabb értelemben vett tervezés kérdéseivel.

 

NAPTÁR

 

2004. február 26.
Az MFT első ülése.

2004. március 4.
Szakmai nap a Lakástrend c. kiállításon az MFT részvételével.

2004. március 9-április 11.
A Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíjasok kiállítása az Iparművészeti Múzeumban.

2004. március 19.
Az MFT, a British Council és a UK Trade & Investment Stephen Hitchins és Paul Brennan, közreműködésével szemináriumot szervezett "A design értékteremtő ereje brit tapasztalatok tükrében" címmel.

2004. április 29.
Az MFT második ülése.

2004. július 5-6.
Red Dot-díjátadó Essenben; az MFT partnerségi együttműködésről állapodik meg a Red Dot szervezőivel.

2004. augusztus 23.
Működésbe lép az MFT honlapja.

2004. szeptember 9.
Trencsénben megnyílik az oh! objects from Hungary újabb kiállítása.

2004. október 18.
A Magyar Formatervezési Díj gálaünnepsége. A Magyar Formatervezési Díj 25 éve c. kiállítás megnyitója.

2004. október 21-23.
ICSID regionális találkozó az MFT szervezésében.

2004. november 3-7.
Az MFT standot állít a Moholy-Nagy László-ösztöndíjasok számára a Bútorvilág c. kiállításon.

2004. november 15 - december 11.
oh! objects from Hungary kiállítás Bécsben, az Adolf Loos házban.

2004. december 2.
Az MFT negyedik ülése.