New European Bauhaus - MFT javaslat: Design-barge cross Europe

Slow motion – Utazó design műhelyek Európa folyóin a parti élet megújítása érdekében

Mottó: Still waters run deep

#NEB.Rivers
#NEB.Bridges
#NEB.Marketplaces

#NEB.Budapest – Design-barge cross Europe

 

Ahogyan 100 évvel ezelőtt a Bauhaus a saját korának felismert problémáira adott radikális választ, úgy a New European Bauhaus felvetés is a jelenkorra reagál: kritikai szemlélettel, nagyhatású alakító gesztusként jön létre. A körforgásos fenntarthatóság, a minőség és esztétikum vezérelte gyakorlat, valamint az értéktudatos befogadás kultúrája együttes érvényesítési terepei között az európai urbánus és rurális közegben egyaránt kiemelt figyelem illeti a vízháztartás ökológiai egyensúlyát és közműveinek társadalomszervező erejét.

A Green Deal gondolatvilágát és a Bauhaus-örökség design-thinking módszertanát házasítva

Európa folyóvizeire javasolunk bocsátani több olyan úszó design műhelyt, amely művész rezidens programmal összekötve, a vízen és a vízparton különböző helyszíneken kutat, tervez majd beavatkozik a folyó és a helyi kultúra érdekében. Célunk a folyók és folyópartok világának mély, megértő megfigyelése, majd fő beavatkozási területként a folyók partszakaszán kisléptékű tervezett elemek elhelyezésével és a meglévő káros elemek bontásával a folyópart rekultiválása és a helyi használat számára történő optimalizálása.

A jelenkor problémái közül az ökológiai egyensúly megbomlására, a lokális kultúrák és értékek sajátosságainak veszélyeztettségére, az egyre hangsúlyosabban városivá váló életmódból adódó stresszre és mozgáshiányra, illetve a rögzült magas ingerigény (számítógépes játékok, filmfogyasztás, turizmus vagy más kulturális termék és szolgáltatás) okozta túlpörgésre kívánunk reagálni. A helyi természeti és épített értékek megtapasztalását slow folyamatokkal kívánjuk élménnyé tenni: ehhez nagy szakmai tudással, de minimális tárgyi, téri beavatkozással teremtünk hátteret.

A Magyar Formatervezési Tanács (HDC) által összefogott felvetés egy olyan nemzetközi design platformot képzel el, amelynek van globális és lokális része, amelynek open-source designként, algoritmusként elérhető, de közben egyedi, sajátos, helyi elemei is vannak.

Pilléreiként három, az alapvetés gondolati dimenzóival szerves kapcsolatban álló, erős design tartalmat hordozó, társadalmi interakciókat gerjesztő toposzt választottunk.

#NEB.Rivers

Európa folyóhálózata (Map of the European inland waterway network) a földrajzi, természeti, kulturális, gazdasági és társadalmi történelem olyan „anatómiai atlasza”, amely beavatást kínál a múltból a jövőbe tartó fejlődés, a buktatók, ösztönzők és vívmányok történetébe. Egyszerre hordoz társadalmi mítoszt és egyéni legendáriumokat, miként az a közép-európai életérzés írókrónikásai, Claudio Magris és Esterházy Péter Dunának szentelt műveiből oly érzékletesen átélhető. A NEB egyik vibrálóan jelenidejű, ugyanakkor gazdag konnotációs aurával bíró fókusza lehet ez az egyszerre felelős ökológiai, agrárinnovációs, energiahordozó, sport és rekreációs, turisztikai magatartást követelő életközeg.

#NEB.Bridges

A hidak fizikai, logisztikai jelentősége kivételes intenzitással lényegül át a kulturális és társadalmi valóság metaforikus, sokszor ikonográfiai tartományába. Gondoljunk akár a túlsó part, tájak, régiók elérésére, akár országok, kontinensek összekötésére, szerepüket a mérnöki tervezés és a mindenkori design-szemlélet segít egyenesen korrajzi lenyomatként is értelmezni. A párizsi Pont-Neuf vagy a prágai Károly-híd ékes példái annak az „átkelő” építési ethosznak és erőfeszítésnek, amelynek korunkban az északi államokat összekötő Oresund-híd, avagy az isztambuli első Bosphorus-függőhíd a gyönyörködtető infrastrukturális csúcsteljesítményei. A lokális szükségletek XXl. századi kielégítését, a lehetőségek technológiai és építőművészeti aktuális közösségi becsértékét a NEB szellemében kívánatos tervezni és szavatolni …

#NEB.Marketplaces

Az inkluzivitás egyik kulcsfogalma a méltányos csere lehet. Az ilyen ügyletek helyszínei Európában a görög városállamok piacterei óta különös népszerűségnek és megbecsülésnek örvendenek, a középkortól sokszor a városházák közvetlen közelében. A folyóparti hídfők hasonló kereskedelmi szerepköre okszerűen kínálja Projektjavaslatunk harmadik kristályosodási pontjául úgy városfejlesztési, mint szellemi értelemben a kortárs kirakodó és bemutató terek létesítését és működtetését. Így eljuthatunk a brüsszeli Grote Markt-ból kivirágzó Grand Place-tól vagy a római Campo del Fiori- tól a modern árutőzsdék világán át a digitális TED Talks - sorozat immár klasszikus jelszaváig: ideas worth spreading …

Ez a megközelítés segít a NEB számára javasolt, eseménysorba szervezett olyan alkalmak megteremtésében, amelyek a Folyók-Hidak-Piacterek tárgyú dedikált kreatív designelgondolások megosztását és hasznosítási hálózatuk létrejöttét szolgálhatják. Az MFT által itt kezdeményezett „Design-barge cross Europe” projekt számára ezeket már az ajánlások, javaslatok gyűjtése és feldolgozása időszakában érdemes így osztályoznia a NEB -koordinációnak.

A projektjavaslat folyamatmodelljéről

Alapigényként abból indul ki, hogy a jelenkort a megnövekedett mobilitás-igény jellemzi, így a projekt is a mozgásra, kultúrák, tudások közötti interakcióra épít. Európa folyóira, a földrészt átjáró víziútvonalaira javasolunk egy vagy több olyan műterem és/vagy műhely hajót („uszályt”) telepíteni, amelyen időszakosan és cserélődve építészek, tárgytervezők, vizuális kommunikációs szakértők és tudósok (kulturális antropológusok, környezet pszichológusok, illetve a folyók életét ismerő biológusok, limnológusok) idevágó eredményei és személyes interakciói kapnak helyet. Az élő vizek mind ökológiai, mind kulturális szempontból létfontosságúak – ma a túlszabályozás, környezetszennyezés és a parti szakaszok túlépítettsége okán veszélyeztetettek. Így a Duna például a felkerült a WHO 10 legveszélyeztetettebb folyójának a listájára.

A partok rehabilitációjára ugyan az elmúlt évtizedben több kisebb léptékű felvetés és kutatás is született (pl. RESTORE, Rivers by design), de átfogó megosztható tudás és a helyi designnal való összekapcsolása, épített környezeti neveléssel és participatív design folyamatokkal való ötvözése még nem.

A folyók ökológiájának javítása érdekében a víz természetes mozgását, így árterét, hordaléklerakóit és a parti szakasz növényvilágát fontos megőrizni, ahol lehet visszaállítani.

A projekt fő eleme a hajó – ami egyben a tudástranszfert is jelenti – amely „házhoz megy” a különböző befogadó közösségekhez, diverz kultúrákhoz. A hajón lévő alkotóknak és tudósoknak van általános tudása arról, hogy a folyók életminőségét mi segíti, a kikötőpontokon lévőknek pedig a helyi kultúráról, használatokról van tudása, illetve használati szándéka. A két team online platformon talál egymásra: a projektet a pályázat finanszírozza. Az utazó általános szaktudás és a helyiek hozzák létre azt a téralakítást, amelynek egy-egy design eleme meg is épül: így egy madárleső hely, stég, pad vagy tűzrakó, avagy folyóparti városi agora okos elhelyezése olyan akupunktúraszerű megoldás lehet, amely a helyi slow turizmust támogatja.

A projektben a helyi művészeti egyetemek, vízi tevékenységhez kötődő klubok, civil szervezetek, kulturális intézmények vesznek részt – ők biztosítják a munka hardver részét. A szoftver a vízen érkezik, illetve a friss interakciókban születik.

A megépült helyszínekből egy „best practice” – gyűjtés áll össze, amely egyben az izolált beavatkozásokból felépít egy olyan tudáshálózatot, ami mind a gyarapodás folyamatában, mind pedig az időben képes átalakítani a folyóvizekhez való viszonyunkat. A folyók Európa történelmének, városaink kialakulásának meghatározó, éltető elemei voltak, a távlati cél, hogy a természettől, a vízhasználattól elidegenedett embert újra értékes kapcsolatba, szimbiózisba hozzuk a helyi vizekkel. Meggyőződésünk, hogy csakis így alakíthatunk ki egészségesebb és termékenyebb kapcsolatot a természetes változással, a világ cirkuláris rendjével, az ökológiai rendszerek sajátosságaival.

Budapest, 2021. május

 

Magyar Formatervezési Tanács

A koncepció kidolgozásában együttműködő partner volt:

Design Campus Győr
Fabunio − Magyar Fa- és Bútoripari Unió
Fiatal Iparművészek Stúdiója Egyesület
KÉK − Kortárs Építészeti Központ
Magyar Design Kulturális Alapítvány
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

#NEB.Budapest – Design-barge cross Europe

/A képre kattintva kinagyítható/