A Magyar Formatervezési Tanács éves munkaterve 2011

Küldetés

A Magyar Formatervezési Tanács célja, hogy a formakultúra eszközeivel hozzájáruljon az életminőség javításához és a nemzetgazdaság versenyképességének növeléséhez. Közös erőfeszítések árán virágzó országot szeretnénk teremteni Európa közepén, amelynek polgárai esztétikus, egészséges környezetben élnek, becsülik és ápolják hagyományaikat, tudatosan vállalják kulturális identitásukat, és vallják, hogy a jóléthez a formatervezés is jelentős mértékben hozzájárul.

 A formatervezés definíciója

A Magyar Formatervezési Tanács (MFT) dokumentumaiban a formatervezés szó jelentéstartalma – a hagyományos ipari formatervezés fogalmától eltérően – a tárgytervezéstől az épített környezet belső tereinek kialakításán keresztül, a vizuális kommunikációig terjed.
Eszerint a formatervezés – illetve a nemzetközi irodalomban elterjedt szóval a „design” – mint tevékenység tárgya lehet termék, szolgáltatás, eljárás, környezetalakítás, cégarculat, illetve más típusú kommunikáció egyaránt. A formatervezés a társadalmi kommunikáció része.
A formatervező (designer vagy magyarosan dizájner) munkája, olyan komplex tevékenység, amelynek ergonómiai, pszichológiai, kulturális, műszaki, gazdaságossági és etikai vonatkozásai együttesen testesítik meg a termékben a szépség és hasznosság fogalmát.

Célok

Társadalmi elfogadottság
Az MFT célja a formatervezés értékteremtő képességének tudatosítása, hagyományainak és új eredményeinek népszerűsítése.

A formatervezés szerepének növelése a gazdaságban
A szocialista nagyipari termelés, amely a formatervezők életpályáját évtizedekig meghatározta, a rendszerváltás után olyan iparszerkezetnek adott helyet, ahol a hagyományos tervezői szerep gyakorlatilag megszűnt. A formatervezés azonban a mai gazdasági környezetben is releváns, de új szerepeket kell keresnie és felvállalnia. Az egyik új célkitűzés a vállalati innováció erősítése a formatervezés értékeinek és használatának elősegítésével. A vállalati innováció erősödése növeli az ipar és a szolgáltatások versenyképességét, s így – a foglalkoztatás és a gazdasági értéknövelés mellett – a termékek, a szolgáltatások és a környezet javuló minőségén keresztül az életminőséget is emeli.

Eszközök

Az MFT hároméves munkaprogramot és részletes éves munkaterveket készít a fenti célok elérése érdekében.
Az MFT működésével kapcsolatos feladatokat a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (korábban Magyar Szabadalmi Hivatal) szervezeti egységeként működő Iroda látja el, két fő köztisztviselővel (MFTI).
A Magyar Formatervezési Tanács célkitűzéseit segíti a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által 2004-ben alapított Design Terminál Nonprofit Kft. is.

 

II. A 2011. évi munkaterv

 

Az MFT 2011-es éves munkaterve tartalmazza a testület részletes feladatait, a 266/2001. Korm. rendelet, valamint a hároméves munkaprogram alapján, a 2011-es költségvetés keretei között. A testület tudatosan épít az évtizedek óta működtetett díj- és ösztöndíjrendszerre, valamint nemzetközi kapcsolataira. A feladatokat az alábbiakban célcsoportonként soroljuk fel.

 

1. Tájékoztatás – a nagyközönségtől a szakmai körökig
A formatervezéssel kapcsolatos ismeretanyag bővítése és terjesztése

1.1. Az MFT jelenléte a szakmai rendezvényeken, a szakmai partnerek felkérésére. A jelenlét formái: információszolgáltatás, díjadományozás. Néhány várható esemény: „Kultúra és innováció” konferencia MTA (Bp., február-március), „Madeinhungary” (Bp., márc.3-6.), Szellemi tulajdon világnapja (Bp., április 26.), a tervezőképző egyetemek diplomavédései (Bp. és Sopron, június), Design Világnapja (Bp., jún. 29.), a szakmai szervezetek (főképp a FISE, MAOE, MATT, MKISZ, TMTE) rendezvényei.
Felelős: MFTI, MFT. Határidő: folyamatos, éves feladat

1.2. A Design Hét Budapest című eseménysorozat védnöksége
Felelős: MFTI, MFT. Határidő: 2011. október 30.

1.3. Az MFT honlapjának szakmai fejlesztése, különös tekintettel az angol nyelvű oldalak fejlesztésére, a Design Terminállal koordinált módon.
Felelős: MFTI, MFT és dr. Tószegi Zsuzsanna. Határidő: folyamatos, éves feladat

1.4. Folyamatos hírszolgáltatás az MFT-hez kötődő szakmai munkáról, valamint évi hat hírlevél megjelentetése a www.mft.org.hu honlapon.
Felelős: MFTI. Határidő: 2011. december 20.

1.5. AZ MFT tevékenységét bemutató kommunikációs anyag elkészítése, magyar és angol nyelven.
Felelős: MFTI, MFT. Határidő: 2011. szeptember 30.

1.6. Sajtókampány a Magyar Formatervezési Díjhoz kapcsolva.
Felelős: MFTI, MFT.. Határidő: 2011. augusztus – november

1.7. A magyar design történetét, helyzetét, fogalmi rendszerét feldolgozó, eredményeit népszerűsítő szakkönyvek, konferenciák, kiállítások támogatásának elősegítése.
Felelős: MFTI, MFT. Határidő: folyamatos, éves feladat.

1.8. "Virtuális múzeum" -  teljességre törekvő adatbázis a kortárs iparművészet és formatervezés szereplőiről, eseményeiről és a jelentősebb művekről. Szakmai együttműködés az elvek és módszerek kidolgozásában (együttműködő partnerek: MFTI, Iparművészeti Múzeum, Design Terminál Kft., MAOE, MKISZ).
Felelős: MFTI, dr. Tószegi Zsuzsanna, MFT.
Határidő: folyamatos, éves feladat.

1.9. Együttműködés a Design Terminál Nonprofit Kft.-vel szakmai programjának és működésének megvalósításában.
A Design Terminál Nonprofit Kft. főbb feladatai:

  • Formatervezők és magyarországi designvállalkozások adatbázisának karbantartása és fejlesztése, az új eredmények folyamatos dokumentálása.
  • Tanácsadás, szakértői tevékenység, szakemberek közvetítése tervezői feladatok megoldásához.
  • Magyar design portál működtetése a gazdasági döntéshozók, formatervezési szakemberek, valamint a téma iránt érdeklődő hazai és külföldi látogatók igényeire kialakított szolgáltatásokkal.
  • Kiállítások támogatása, kezdeményezése, részint a magyar design eredményeinek népszerűsítése, részint a külföldön születő újdonságok, új törekvések, nemzetközi trendek hazai megismertetése érdekében.

 

2. Oktatás, elméleti munka – felsőfokú intézmények tanárai és hallgatói
A design alkalmazására vonatkozó korszerű ismeretek terjesztése

2.1. Együttműködés a leendő gazdasági döntéshozók képzésében jelentős szerepet játszó intézményekkel.
A Budapesti Corvinus Egyetem Marketing és Média Intézetében februárban ismét induló „Dizájnmenedzsment a gazdasági szakemberek számára” munkacímű kurzus szakmai támogatása.
Felelős: MFTI. Határidő: 2011. II. negyedév.

2.2. Együttműködés a designszakembereket képző intézményekkel, a keretszerződésekben lefektetett elvek mentén. Az intézményi együttműködés elősegítése.
Felelős: MFTI, MFT és dr. Tószegi Zsuzsanna. Határidő: egyedi, éves munkatervek szerint.

2.3. Akkreditált iparjogvédelmi oktatás a felsőfokú nappali oktatás keretein belül, a Magyar Szabadalmi Hivatal éves munkaterve és költségvetése szerint.
Partnerek: MOME, NYME-AMI, BME, MKE, Miskolci Egyetem.
Felelős. MFTI, MFT. Határidő: éves együttműködési megállapodás szerint.

 

3. Gazdaságélénkítés – vállalkozói, civil és állami szféra
A design alkalmazását ösztönző, támogató programok kidolgozása

3.1. A formatervezés szerves bekapcsolása az innovációs és termékfejlesztési folyamatba.

3.1.1. Pályázati lehetőségek kidolgozása a formatervezés alkalmazásának ösztönzésére a Nemzeti Innovációs Hivatal, valamint a GOP valamennyi részes államigazgatási szerve által meghirdetett programokban.
Felelős: MFT, Design Terminál Nonprofit Kft. Határidő: 2011. IV. negyedév

3.1.2. Közreműködés a Nemzetgazdasági Minisztérium, és a Nemzeti Innovációs Hivatal munkájában, a középtávú kormányzati tudomány-, technológia-, és innovációpolitikai stratégia intézkedési terve feladatainak végrehajtásában.
Felelős: MFT, Design Terminál  Kft. Határidő: 2011. IV. negyedév

3.2. A hazai, kiemelkedő színvonalú formatervezői teljesítmény elismerése, díjazása és annak bemutatása, népszerűsítése a gazdasági szférában.

3.2.1. Magyar Formatervezési Díj – 32. év
A pályázat lebonyolítása a 17/2005. (III. 26.) GKM rendelet alapján. Arculatfrissítés.
Felelős: MFTI, MFT. Határidő: 2011. IV. negyedév.

3.2.2.  „A kultúra hozzájárulása az Európa 2020 stratégia végrehajtásához”                     
konferencia – Kultúra és innováció szekció 2011. febr. 28.-márc.1. Az innovatív designgondolkodást szemléltető alkotások bemutatása a Magyar Formatervezési Díj 2010-es pályázati anyagából.
Felelős: MFTI, NEFMI Határidő: 2011. I. negyedév.

3.2.3. Design Management Díj – 3. év
A felhívás lebonyolítása.
Felelős: MFTI, MFT. Határidő: 2011. III. negyedév.

 

4. A tervezői munka segítése – a formatervezők
A tervezők pályakezdésének és társadalmi beágyazottságának segítése

4.1. Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj
A Nemzeti Erőforrás Minisztériummal és a Nemzeti Innovációs Hivatallal közösen finanszírozott ösztöndíjpályázat lebonyolítása.
Felelős: MFTI, MFT. Határidő: kiállítás 2011. I. negyedév, pályázati program IV. negyedév

4.2. MAOE – MFT kooperáció az együttműködési megállapodás keretein belül.
Felelős: dr. Tószegi Zsuzsanna. Határidő: 2011. IV. negyedév

4.3. A fiatal alkotók pályakezdését támogató, pályázati, jogi, vállalkozási, fogyasztóvédelmi és szellemi tulajdonvédelmi ismereteket tartalmazó kiadvány (Start-up Guide) aktualizált és bővített, hatodik kiadása.
Felelős: MFTI, MFT. Határidő: 2011. II. negyedév.

4.4. A tervezők továbbképzését és innovatív termékek előállítását támogató, workshop típusú rendezvények elősegítése a szakmai partnerek igénye szerint.
Felelős: MFTI, MFT. Határidő: 2011. IV. negyedév.

 

5. Nemzetközi kapcsolatok – szakmai szervezetek
Bekapcsolódás a nemzetközi szakmai munkába

5.1. Az Icsid- (International Council of Societies of Industrial Design – Ipari Formatervezési Társaságok Nemzetközi Tanácsa) és a BEDA- (Bureau of European Design Associations – Európai Designszövetségek Irodája) tagsággal járó feladatok ellátása.
Felelős: MFTI. Határidő: éves terv szerint.

5.2. Információszolgáltatás, kiadvány- és szakembercsere a magyar formatervezés nemzetközi ismertségének és elismertségének növelése érdekében.
Felelős: MFTI, MFT. Határidő: folyamatos, éves feladat.

5.3. A regionális kapcsolati háló erősítése a közép-kelet-európai országok designintézményeivel.
Felelős: MFTI. Határidő: folyamatos, éves feladat.

5.4. A  közép - kelet  európai  országok  designintézményeiről  az  MFT honlapján közzétett adatbázis frissítése, féléves rendszerességgel. 
Felelős: MFTI. Határidő: folyamatos, éves feladat.

 

III. Az MFT működéséhez kapcsolódó feladatok

 

MFT – Testületi ülések előkészítése

Évi négy testületi ülés előkészítése a 266/2001. (XII. 21.) Kormányrendelet szerint. Az MFT működésével kapcsolatos adminisztrációs, iratkezelési, statisztikai feladatok ellátása.
Felelős: MFTI. Határidő: évi négy alkalom.

Koordináció

A Tanács által felkért munkabizottságok és szakértők koordinálása, az éves együttműködési szerződések megkötése és az elvégzett munka ellenőrzése.
Felelős: MFTI. Határidő: folyamatos.

Kooperáció

Együttműködés a Design Terminál Nonprofit Kft.-vel a szakmai munka hatékonyságának erősítése és a párhuzamosságok elkerülése érdekében.
Együttműködés a szakmai szervezetekkel az érdekérvényesítő képesség erősítése érdekében.
Felelős: MFTI. Határidő: folyamatos.

Rendszeres tájékoztatás az MFT tevékenységéről

Az MFT honlapja (www.mft.org.hu) mellett kéthavi, e-mail-ben terjesztett hírlevél útján.
Felelős: MFTI. Határidő: folyamatos.

Számítógépes kapcsolati adatbázis

A tervezők, vállalkozások, sajtó és egyéb partnerek adatait tartalmazó adatbázis karbantartása és éves ellenőrzése – együttműködve a Design Terminál Nonprofit Kft.-vel.
Felelős: MFTI. Határidő: folyamatos.

Az MFT költségvetése

A Tanács éves költségvetésébe utalt pénzeszközök nyilvántartása, döntés szerinti felhasználása (ide értve az ehhez szükséges okiratok elkészítését, szerződések előkészítését és megkötését stb.), rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzése, a felhasználásról szóló beszámolók, jelentések elkészítése.
Felelős: MFTI. Határidő: folyamatos.

Az MFT munkájának dokumentálása

A Tanács működésével kapcsolatos közbeszerzési, adminisztrációs, iratkezelési, statisztikai feladatok ellátása. Az MFT üléseinek, valamint a Magyar Formatervezési Díj és a Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj történetének archív megőrzése.
Felelős: MFTI. Határidő: folyamatos.