A Magyar Formatervezési Tanács ügyrendje

A Magyar Formatervezési Tanács ügyrendje

A Magyar Formatervezési Tanács (a továbbiakban: Tanács) a Tanácsról szóló 266/2001. (XII.21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R) 4.§ (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján ügyrendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

I. A Tanács általános adatai

(1) A Tanács neve: Magyar Formatervezési Tanács.

(2) A Tanács megnevezésére használt betűszó: MFT.

(3) A Tanács idegen nyelvű megnevezése:

  • angolul: Hungarian Design Council;
  • franciául: Conseil du design hongrois
  • németül: Ungarisches Rat für Designs

(4) A Tanács székhelye: 1054 Budapest, V. kerület, Garibaldi utca 2.
Az Iroda címe: 1054 Budapest, Zoltán utca 10.

(5) A Tanács postacíme: 1374 Budapest, Pf. 552.

(6) A Tanács pecsétje: a Magyar Köztársaság címere "Magyar Formatervezési Tanács" körirattal.

II. A Tanács szervezete

(1) A Tanács legfeljebb tizenöt tagú – a formatervezési tevékenységhez kötődő szakértelemmel rendelkező személyekből álló – testület, amelyben a kormányzati szerveket képviselő tagok száma nem érheti el a Tanács taglétszámának a felét [R. 2. § /1/bek.].

(2) Az Tanács egy-egy tagját - a Magyar Szabadalmi Hivatal (a továbbiakban az MSZH) elnöke véleményének figyelembevételével - a gazdasági miniszter (a továbbiakban a miniszter), a nemzeti kulturális örökség minisztere és az oktatási miniszter jelöli [R. 2. § /3/bek.].

(3) A Tanács tagjainak kinevezésére az MSZH elnöke tesz javaslatot, amelynek összeállításához véleményt kér az érintett szakmai és érdekképviseleti szervezetektől [R. 2. § /4/ bek.

(4) A Tanács tagjait a miniszter nevezi ki hároméves időtartamra, amely további három-három évre meghosszabbítható [R. 2. § /5/ bek.].

(5) A Tanácsban viselt tagság megszűnik [R. 2. § /6/ bek.]:

a) a határozott idő elteltével,
b) lemondással,
c) felmentéssel,
d) a képviselet ellátására jogosító tisztség megszűnésével,
e) a tag halálával.

III. A Tanács elnöke és elnökhelyettese

(1) A Tanács elnöke az MSZH elnöke [R. 3. § /1/ bek.].

(2) Az elnök:

a) képviseli a Tanácsot;

b) gondoskodik a hároméves munkaprogram és az éves munkatervek továbbá az ügyrend kidolgozásáról, Tanács általi elfogadásáról, valamint jóváhagyásra felterjeszti azokat a miniszternek;

c) gondoskodik a Tanács döntéseinek végrehajtásáról;

d) évente beszámol a Tanács tevékenységéről a miniszternek [R. 4. § /4/ bek.];

e) a miniszter jóváhagyásával, szükség szerint, háromévente beszámol a Kormánynak a Tanács hároméves tevékenységéről [R. 4. § /4/ bek.];

f) összehívja és vezeti a Tanács testületi üléseit.

(3) A Tanács a tagjai közül egy vagy több elnökhelyettest választhat, egyidejűleg meghatározva azok jogkörét is[R. 3. § /2/ bek.].

IV. A Tanács feladatai

(1) A Tanács az R 1. §-ának (1) bekezdése szerint a hazai formatervezés fejlesztésére irányuló kormányzati stratégia összehangolt kidolgozásáért felelős és annak végrehajtásában közreműködő - tanácsadó, illetve érdek- és véleményegyeztetésre szolgáló testület.

(2) A Tanács az R. 1. § (2) bekezdéseiben részletesen szabályozott alábbi szakmai területek munkálataiban fejti ki tevékenységét, illetve működik közre:

a) figyelemmel kíséri és értékeli a hazai formatervezés helyzetének, illetve gazdasági jelentőségének alakulását, a formatervezéssel kapcsolatos fogyasztói és vállalkozói ismeretekben, illetve elvárásokban és követelményekben bekövetkezett változásokat, valamint a formatervezés nemzetközi fejlődési irányait;

b) javaslatot tesz a Kormány középtávú, átfogó formatervezési politikájára, figyelemmel a gazdaságstratégiai, kutatás-fejlesztési, innovációs, tudomány- és technológiapolitikai, környezetpolitikai, illetve oktatási és kulturális politikai célkitűzésekre;

c) hozzájárul a b.) pontban említett formatervezési politika végrehajtásának összehangolásához, ennek érdekében intézkedéseket kezdeményez az érintett kormányzati szerveknél vagy e szervek útján a Kormánynál;

d) közreműködik a formatervezés hazai intézményrendszerének fejlesztésében, elősegíti a formatervezők és a vállalkozások - különösen a kis- és középvállalkozások - kapcsolatteremtését, kölcsönös tájékozódását és együttműködését, megfelelő intézkedéseket kezdeményez a vállalkozások, illetve a fogyasztók igényeinek és a formatervezés választékának, illetve fejlődési irányainak hatékonyabb összeegyeztetése érdekében;

e) a formatervezési tevékenységet előmozdító programokat, pályázatokat, kiállításokat és más rendezvényeket kezdeményez, szervez vagy támogat;

f) gondoskodik a formatervezéssel kapcsolatos ismeretek összehangolt terjesztéséről, a hazai formatervezési kultúra fejlesztéséről, valamint a formatervezők iparjogvédelmi és szerzői jogi ismereteinek gyarapításáról;

g) elősegíti - különösen az adó- és pénzügyi szabályozás területén - olyan feltételek kialakítását, amelyek a vállalkozásokat arra ösztönzik, hogy az innovációs folyamatokban, a termékfejlesztésben, a gyártásban és a kereskedelemben nagyobb mértékben, hatékonyabban vegyék igénybe a formatervezés eszközeit;

h) állást foglal, javaslatot tesz és intézkedéseket kezdeményez az érintett kormányzati szerveknél és felsőoktatási intézményeknél a formatervezők képzésének kérdéseiben, elősegíti a formatervezés és az ergonómia szakmakultúrájának fejlődését; (ez szó szerint a korm.rend. szövege, nem hiszem, hogy Pohárnok M. javaslata alapján a más okt. rendszert bele kellene írni.

i) előmozdítja a magyar formatervezés nemzetközi ismertségének és elismertségének javítását, valamint a hazai formatervezőknek a nemzetközi együttműködésbe való bekapcsolódását;

j) kialakítja és működteti a nemzeti formatervezési díjak adományozásának rendszerét, javaslatot tesz az erkölcsi és anyagi elismerés más formáira, valamint ösztöndíjak létesítésére.

(3) A Tanács a (2) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatának teljesítése érdekében vizsgálatokat végeztet el és elemzéseket készíttet; a (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatának teljesítése érdekében intézményalapítást vagy - átalakítást kezdeményezhet.

(4) Az MFT felkérésre véleményezi a formatervezést érintő jogszabály, illetve kormány-előterjesztés tervezetét.

(5) Az MFT javaslatot tesz a Gazdasági Minisztérium által kezelt Vállalkozási Célelőirányzat és az Oktatási Minisztérium Központi Műszaki Fejlesztési Alapprogramja, valamint a Széchenyi Terv pályázati prioritásaival összhangban álló, a kis- és középvállalkozások formatervezési támogatását célzó évenkénti pályázatok kiírására és felkérésre részt vesz azok lebonyolításában.

V. A Tanács irodája

(1) A Tanács működésével kapcsolatos feladatokat az MSZH szervezeti egységeként működő iroda (a továbbiakban: Iroda) látja el. [R. 4. § /6/ bek.].

(2) Az Iroda tevékenységét az MSZH elnökének közvetlen irányítása szerint végzi.

(3) Az Iroda a Tanács munkaszerveként ellátott fő feladatai:

a) a Tanács döntései megvalósulásának figyelemmel kísérése és elősegítése;

b) a Tanács által felkért munkabizottságok és szakértők tevékenységének koordinálása;

c) a formatervezési tevékenységet előmozdító programok, pályázatok, kiállítások és más rendezvények megszervezése a jóváhagyott munkaterven belül;

d) a formatervezéssel kapcsolatos ismeretek összehangolt terjesztése, a formatervezési kultúra fejlesztése, a formatervezők iparjogvédelmi és szerzői jogi ismereteinek gyarapítása;

(4) Az Iroda, illetve annak vezetője a (3) pontban kijelölt feladatokhoz kapcsolódóan és a három éves munkaprogrammal összhangban javaslatokat tehet a Tanács számára.

(5) Az Iroda feladata a Tanács testületi munkájának keretében:

a) a testületi ülések előkészítése, megszervezése, az előterjesztések és a szakmai anyagok összeállítása;

b) a Tanács költségvetésébe utalt pénzeszközök nyilvántartása, döntés szerinti felhasználása (ideértve az ehhez szükséges okiratok elkészítését, szerződések előkészítését, és megkötését stb.), rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzése, a felhasználásról szóló beszámolók, jelentések elkészítése;

c) a Tanács működésével kapcsolatos pénzügyi, közbeszerzési, adminisztrációs, iratkezelési, statisztikai feladatok ellátása.

(7) Az Iroda ellátja a Tanács elnöke által adott egyéb feladatokat.

VI. A Tanács munkaprogramja és munkatervei

(1) A Tanács feladatait az R. 4.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint, három évre szóló munkaprogram, valamint az éves munkatervek keretei között látja el.

(2) A munkaprogramot és a munkaterveket – az MSZH elnöke által kezdeményezett és a Tanács tagjai részéről javasolt feladatok figyelembe vételével – az Iroda készíti elő és a Tanács fogadja el.

(3) A három évre szóló, a Tanács által elfogadott munkaprogramot és az éves munkatervet a Tanács elnöke terjeszti fel a miniszternek jóváhagyásra [R. 4. § /5/ bek.].

VII. Testületi munkaanyagok kidolgozása

(1) A jóváhagyott munkaprogramban és munkatervekben meghatározott feladatok megvalósítása érdekében a Tanács vagy elnöke kéri fel a Tanács tagjai közül a testületi munkaanyagok előkészítésének szakmai felelőseit.

(2) A Tanács a feladatai ellátása érdekében az R. 3. § (3) bekezdésében foglaltak szerint szakbizottságokat alakíthat. A szakbizottságokba felkért külső szakemberek közreműködésének díjazására a Tanács megbízási díjat állapíthat meg. A szakbizottságok a Tanács egy kijelölt tagja(i)nak felügyeletével működnek.

(3) A munkálatokhoz szükséges előzetes anyagokat (jogszabály-, illetve egyezménytervezeteket, háttéranyagokat) az Iroda biztosítja.

(4) Az Iroda az általa előkészített testületi munkaanyagokat az azokat tárgyaló testületi üléseket megelőzően legalább tizenöt nappal bemutatja a Tanács elnökének, aki azokat az üléseket legalább nyolc nappal megelőzően megküldi egyeztetés és állásfoglalás céljából a Tanács valamennyi tagjának.

VIII. Testületi ülések

(1) A Tanács a feladatai ellátásával kapcsolatos hatáskörét a testületi ülésein gyakorolja:

a) A Tanács üléseit szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal az elnök hívja össze [R. 4. § /3/ bek.]. A tagok legalább egyharmadának kezdeményezésére soron kívüli testületi ülést kell összehívni. A meghívót és a tervezett napirendet az ülés időpontját legalább 15 nappal megelőzően kell a tagok számára eljuttatni. A munkaanyagok utóbb kerülnek kiküldésre a VII. (4) pont szerint.

b) A testületi ülésen döntési jogkörrel a Tanács tagjai vehetnek részt. A testületi ülésen - tanácskozási joggal - állandó meghívottként vesz részt az Iroda vezetője, illetve megbízott munkatársa. A testületi ülésen külön meghívás alapján - tanácskozási joggal - részt vehetnek az MSZH munkatársai, más intézmények és szervezetek delegáltjai, illetve a felkért külső szakértők.

c) A testületi ülés akkor határozatképes, ha azon a tagok legalább kétharmada jelen van. A résztvevőkről jelenléti ívet kell felvenni.

d) A testületi üléseket az elnök, akadályoztatása esetén az erre felkért helyettese vezeti.

e) A testületi ülés napirendjét a tagok javaslata alapján az Iroda állítja össze, és azt elfogadásra bemutatja az elnöknek. Napirendi pontok felvételére a Tanács bármely tagja javaslatot tehet. A napirendre – a munkatervi feladatokon kívül – a formatervezéssel kapcsolatos időszerű tájékoztatások is felvehetők. A napirend elfogadásáról a tagok az érdemi tárgyalást megelőzően egyszerű szótöbbséggel döntenek.

(2) A Tanács a testületi munkaanyagok megvitatása alapján foglal állást a Tanács munkaterveiben, illetve az ülések napirendjeként meghatározott témákkal kapcsolatban.

(3) A testületi ülésekről a Tanács Irodájának kijelölt köztisztviselője emlékeztetőt készít; azt a Tanács elnöke és egy tagja hitelesít. Az Iroda az emlékeztetőt a Tanács tagjai részére postai úton küldi meg az ülés napjától számított 10 napon belül.

(4) Az emlékeztetőnek tartalmaznia kell:

a) az ülés napját,
b) a jelenlévők nevét,
c) az ülés elfogadott napirendjét,
d) külső szakértő meghallgatása esetén ezt a tényt,
e) a megvitatás érdemi összefoglalóját,
f) a testületi döntést az esetleges különvéleményekkel együtt.

(5) A Tanács elnöke a kitűzött testületi ülést indokolt esetben – pl. a szakmai felelős vagy a tagok jelentős részének váratlan akadályoztatása esetén – elhalaszthatja.

IX. A Tanács döntései

(1) A Tanács testületi ülésein ajánlást, állásfoglalást és határozatot (a továbbiakban együtt: döntés) hoz.

(2) A testületi döntéseket alapvetően konszenzusos módon kell kialakítani, egyhangú vélemény hiányában a döntést szavazással, a jelenlevő tagok egyszerű szótöbbségével kell meghozni. A tanácstagok helyettesítőinek csak tanácskozási joguk van, de a szavazásra kerülő kérdésekben nem szavazhatnak. Szavazati jog csak akkor illeti meg őket, ha az adott, szavazásra bocsátott kérdésben írásbeli meghatalmazásuk van a helyettesített tanácstagtól.

(3) A Tanács döntést hozhat testületi ülés megtartása nélkül is írásban, akkor ha a döntés szövegében a Tanács tagjai írásban megállapodnak. Az ülés megtartása nélkül hozott döntés érvényességéhez az szükséges, hogy írásban (telefaxon, e-mailben, vagy más bizonyítható módon) a Tanács legalább 10 /tíz/tagja a döntés szövegében megállapodjon, és jóváhagyását az Iroda vezetőjének leadja, vagy eljuttassa.

(4) A Tanács által hozott döntésnek tartalmaznia kell a döntés sorszámát és évszámát, a döntés tárgykörét, a döntés szövegét, valamint amennyiben van, a döntés felelősét és a határidejét. A határozatokat az elnök és az iroda vezetője kiadmányozza.

(5) A Tanács döntéseiről az Iroda évente kezdődő sorszámmal nyilvántartást vezet, és gondoskodik a nyilvánosságra szánt vélemények hozzáférhetőségéről, illetve publikálásáról.

(6) A munkatervbe foglalt, gyors elintézést igénylő szakmai kérdésekben – lehetőség szerint a Tanács tagjaival rövid úton történő egyeztetést követően – a Tanács elnöke is kialakíthatja és közölheti a Tanács véleményét; az így kialakított véleményről haladéktalanul tájékoztatnia kell a Tanács tagjait.

X. Gazdálkodási feltételek, a működés rendjének szabályai

(1) A Tanács működéséhez szükséges pénzügyi feltételeket és infrastruktúrát az MSZH biztosítja.

(2) A Tanács költségvetését az MSZH költségvetése tartalmazza. A Tanács költségvetésének tervezetét az elnök terjeszti a Tanács elé jóváhagyásra. A Tanács költségvetéséről és annak felhasználásáról a Tanács testületi ülésén dönt. A jóváhagyott költségvetés alapján az Iroda intézkedik a feladatoknak megfelelően a pénzeszközök költségkímélő felhasználásáról és erről éves elszámolást készít a Tanács és az MSZH számára.

(3) Ha a Tanács döntése szerződéskötést tesz szükségessé, annak megvalósítása érdekében a szerződést - a Tanács nevében - az MSZH köti meg.

(4) Az MSZH jóváhagyott költségvetésében a Tanács munkatervének végrehajtására elkülönített – a személyi és dologi kiadások fedezésére is szolgáló – keretek felhasználása során az MSZH-ra vonatkozó gazdálkodási előírásokat kell alkalmazni.

Jelen Ügyrendet a Tanács a 2002. május 09. kelt, 1/2002. sz. határozatával elfogadta, az a miniszteri jóváhagyás napján lép hatályba.

Dr. Bendzsel Miklós
a Magyar Formatervezési Tanács elnöke